Hotărârea nr. 165/2009

Hotărârea.nr. 165- privind aprobarea suplimentării bugetului Şcolii Speciale Făgăraş, pe anul 2009 cu suma de 18.000 lei, pentru efectuarea unor reparaţii urgente la corpul de clădire în care funcţionează Şcoala Specială, clasele I-X

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVC^nneîliiil IiidAfpQn


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.165

din data de 1.07.2009

- privind aprobarea suplimentării bugetului Școlii Speciale Făgăraș, pe anul 2009 cu suma de 18.000 lei, pentru efectuarea unor reparații urgente la corpul de clădire situat în municipiul Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr.3, în care funcționează, atât Școala Specială - clasele I-X, cât și Centru de Plasament “Floare de Colț”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 1.07.2009

Analizând referatul nr.5271/30.06.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2009 pentru Școala Specială Făgaraș, cu suma de 18.000 lei, pentru efectuarea unor reparații urgente la corpul de clădire situat în municipiul Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr.3, în care funcționează, atât Școala Specială - clasele I-X, cât și Centru de Plasament “Floare de Colț”;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și lit.b și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.l lit.”d” și alin.5 pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările si modificările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului Școlii Speciale Făgăraș, pe anul 2009 cu suma de 18.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, pentru efectuarea unor reparații urgente la corpul de clădire, situat în municipiul Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr.3, în care funcționează, atât Școala Specială - clasele I-X, cât și Centru de Plasament “Floare de Colț”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINȚI Aristotel Căncei


Contrasemnează SECRETAR Mariana Tihărău