Hotărârea nr. 162/2009

Hotărârea.nr. 162- privind aprobarea modificării numărului de curse şi a orelor din graficul de circulaţie, pe traseul Braşov-Feldioara-Rotbav, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008-2011


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.162

din data de 1.07.2009

- privind aprobarea modificării numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Brașov -Feldioara - Rotbav, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008-2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009

Analizând referatul nr. 4207/30.06.2009 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Brașov -Feldioara - Rotbav, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 1.07.2008- 30.06.2011, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”d” și alin.5 lit.”a” pct.13 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.17 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, art.16 din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007 și art. 17 lit.”c” și lit.”d” din Ordinul MIRA nr. 353/2007;

In temeiul art.97 și art. 103 alm.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică numărul de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Brașov -Feldioara - Rotbav, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 1.07.2008- 30.06.2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport Persoane.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău