Hotărârea nr. 161/2009

Hotărârea.nr. 161- privind aprobarea alocării sumei de 600.000 lei, municipiului Codlea pentru continuarea lucrărilor de reparaţii şi amenajări la clădirea Spitalului Municipal Codlea


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.161

din data 1.07.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 600.000 lei, municipiului Codlea, pentru continuarea lucrărilor de reparații și amenajări la clădirea Spitalului Municipal Codlea

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 1.07.2009

Analizând referatul nr.5234/29.06.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune alocarea sumei de 600.000 lei, municipiului Codlea pentru continuarea lucrărilor de reparații și amenajări la clădirea Spitalului Municipal Codlea;

Având în vedere dispozițiile art.15 și art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 190 alin.l lit. ”b” și alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare precum și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 31/30.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alocă suma de 600.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, municipiului Codlea pentru continuarea lucrărilor de reparații și amenajări la clădirea Spitalului Municipal Codlea.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău