Hotărârea nr. 160/2009

Hotărârea.nr.160- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Parohia ortodoxă Viştea de Sus şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Festivalului de Cântări Religioase

JUDEȚUL BRAȘOV


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.160

din data de 1.07.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Parohia Ortodoxă Viștea de Sus și finanțarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Festivalului de Cântări Religioase

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009

Analizând referatul nr. 4242/28.05.2009 întocmit de Direcția Coordonare

9

Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Parohia Ortodoxă Viștea de Sus și finanțarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Festivalului de Cântări Religioase;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.4 și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Parohia Ortodoxă Viștea de Sus și finanțarea cu suma de 20.000 lei, din bugetul aprobat pe anul 2009, acțiuni neefectuate la Cap.67.02 - Cultură recreere și religie, pentru organizarea Festivalului de Cântări Religioase - 2009.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău