Hotărârea nr. 16/2009

privind aprobarea componenţei comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile şi declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafaţă de 11.900 mp, situat în intravilanul municipiului Codlea, înscris în CF 4821-Codlea, nr.top 5218, 5219, 5220, 5221, pentru realizarea obiectivului social „Baza Sportivă – Zona Maial” municipiul Codlea


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 16

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea componenței comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 11.900 mp, situat în intravilanul municipiului Codlea. înscris în CF 4821-Codlea, nr.top 5218, 5219, 5220. 5221, pentru realizarea obiectivului social „Baza Sportivă-Zona Maial „ municipiul Codlea

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009

Analizând referatul nr.752/27.01.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea componenței comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 11.900 mp, situat în intravilanul municipiului Codlea înscris în CF 4821-Codlea, nr.top 5218, 5219, 5220, 5221, pentru realizarea obiectivului social „Baza Sportivă - Zona Maial „ municipiul Codlea;

Având în vedere prevederile art.3 si art.6 din H.G. nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componenta comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 11.900 mp, situat în intravilanul municipiului Codlea înscris în CF 4821-Codlea, nr.top 5218, 5219, 5220, 5221, pentru realizarea obiectivului social „Baza Sportivă-Zona Maial „ municipiul Codlea. astfel:

Președinte AttilaKovacs Membri    Mihai Sârbu

Radu Voi nea Călin Ivan

Claudia Bradu Ioan Preda

  • - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

  • - arhitect șef al Județului Brașov

  • - șef serviciu Autorizații, Avize și Disciplina în Construcții

  • - viceprimar municipiul Codlea

  • - arhitect șef al Municipiului Codlea

  • - consilier local - Consiliul Local Codlea

Mihai Sumănariu - consilier local - Consiliul Local Codlea

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Brașov

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului .

/ PREȘEDINTE


Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău