Hotărârea nr. 159/2009

Hotărârea.nr.159- privind aprobarea transmiterii intentiei de cesionare a actiunilor detinute de judetul Brasov la capitalului social al S.C.„Fotbal Club Braşov” S.A.

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul JudețeanCod F -16


HOTĂRÂREA NR. 159 din data de 01.07.2009

Privind aprobarea transmiterii intenției de cesionare a acțiunilor deținute de Județul Brașov la capitalul social al S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A.

Consiliului Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 1 iulie 2009;

Având în vedere adresa nr. 4017/20.05.2009 privind convocarea A.G.E.A. S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A., precum și propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov privind intenția de cesionare a acțiunilor deținute de Județul Brașov la capitalul social al S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A.;

Văzând dispozițiile art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. d din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, art. 35 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale, H.C.J. nr. 256/30.07.2002 privind aprobarea asocierii Județului Brașov la înființarea S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A., cu o cotă de participare de 10% din capitalul social al noii societăți, capitolul III, art. 9 din Actul constitutiv al S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A., H.C.J. nr. 72/10.02.2004 privind aprobarea majorării cu 5% a cotei de participare a Județului Brașov, la capitalul social al S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A.;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea intenției de cesionare a acțiunilor deținute de Județul Brașov la capitalul social al S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A..

Art. 2 - Se mandatează reprezentantul Județului Brașov să aducă la cunoștință Consiliului de Administrație și A.G.E.A. a S.C. “Fotbal Club Brașov” S.A., intenția de cesionare a tuturor acțiunilor deținute de Județul Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău