Hotărârea nr. 157/2009

Hotărârea.nr. 157- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Sportivă Voinţa Teliu şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru participarea sportivilor secţiei de lupte greco – romane – băieţi şi lupte libere – fete la Campionatele Naţionale în anul 2009


Cod F-16


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 157

din data de 01.07.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sportivă Voința Teliu și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru participarea sportivilor secției de lupte greco -romane - băieți și lupte libere - fete la Campionatele Naționale în anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 01.07.2009;

Analizând referatul nr. 4166/16.06.2009 întocmit de către Direcția Coordonare. Integrare Europeană prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sportivă Voința Teliu și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru participarea sportivilor secției de lupte greco - romane - băieți și lupte libere - fete la Campionatele Naționale în anul 2009;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 8 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile ari. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Flotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 31/30.03.2009;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Sportivă Voința Teliu și finanțarea cu suma de 5.000 lei, cuprinsă în bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2009 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie- acțiuni sportive”, pentru participarea sportivilor secției de lupte greco - romane - băieți și lupte libere - fete la Campionatele Naționale în anul 2009.

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu să semneze contractul ce face obiectul cooperării stipulate la art. 1.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație, Publică Locală, Direcția Coordonare, Integrare

Europeană și Direcția Economicm^K

PREȘEDINȚ

<

i, \

Aristotel Cănte

Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău