Hotărârea nr. 156/2009

Hotărârea.nr. 156- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Torpedo Zărneşti şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru participarea sportivilor secţiei de box la competiţiile organizate în anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail :office@jud b raso v. ro

www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.156

din data de 01.07.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv Torpedo Zărnești și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru participarea sportivilor secției de box la competițiile organizate în anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009;

Analizând referatul nr. 4158/26.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv Torpedo Zărnești și finanțarea cu suma de 10.000 lei, pentru participarea sportivilor secției de box la competițiile organizate în anul 2009;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 8 a Consiliului Județean Brașov și de propunerile făcute în plen;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e”, alin. (5), lit. „a”, pct. 6 și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 31/30.03.2009;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv Torpedo Zărnești și finanțarea cu suma de 5.000 lei, cuprinsă în bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2009 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie- acțiuni sportive”, pentru participarea sportivilor secției de box la competițiile organizate în anul 2009.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău