Hotărârea nr. 155/2009

Hotărârea.nr. 155- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 7.000 lei, pentru organizarea seminarului „Rezistenţa anticomunistă din judeţul Braşov” şi editarea volumului I din lucrarea „Victime şi Călăi”


Cod F-16


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro www.judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR. 155 din data de 01.07.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Foștilor Deținuți Politici - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 7.000 lei, pentru organizarea seminarului „Rezistența anticomunistă din județul Brașov” și editarea volumului I din lucrarea „Victime și Călăi”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009,

Analizând referatul nr. 4211/28.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Foștilor Deținuți Politici - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 7.000 lei, pentru organizarea seminarului „Rezistența anticomunistă din județul Brașov” și editarea volumului I din lucrarea „Victime și Călăi”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e”, alin. (5), lit. „a”, pct. 4 și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 31/30.03.2009;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Foștilor Deținuți Politici - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 7.000 lei, cuprinsă în bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2009 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie”-, pentru organizarea seminarului „Rezistența anticomunistă din județul Brașov” și editarea volumului I din lucrarea „Victime și Călăi”.

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu să semneze contractul ce face obiectul cooperării stipulate la art. 1.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

președinA

- \ CD |

Aristotel Că n cei

7 73\O

./ V

Contrasemnează,

SECRETAR,

Mariana Tihărău