Hotărârea nr. 151/2009

Hotărârea.nr. 151- privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Centrul Cultural Reduta Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

( or..sHiiil Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 151

din data de 01.07.2009

- privind aprobarea modificării statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Reduta Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 01.07.2009;

Analizând referatul nr.4796/19.06.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare precum și aprobarea statului de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov pe anul 2009, cu următoarele modificări:

 • •  transformarea postului de director - referent S 1 în director consultant artistic S IA

 • •  transformarea postului de lector S III, 2 ore/zi în regizor artistic S IA 6 ore/zi

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin.(l) din O.U.G nr.l 18/2006, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit.”a” și (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Reduta Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 67/29.05.2009 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.                                  1

PREȘED Aristotel CănbCon traseul nează, SECRETAR

Mariana Tihărău

Centrul Cultural "Reduta" BrașovAPROBAT


CONSILIUL JU

STAT DE FUNCȚII          PREȘEpi

01.07.2009


9

Funcția

Studii

Gradul/Tre apta

Nr. posturi cu norma întreagă

Nr. posturi cu timp parțial

Salariul de încadrare

Spor de conducere

II ialariul de

1 merit

Spor CFP

Salariul de bază

DIRECTOR - CONSULTANT ARTISTIC

S

IA

1

2821

2821

CONTABIL ȘEF - ECONOMIST

S

IA

1

1441

576

303

504

2824

ȘEF SERVICIU (SECRETAR LITERAR)

S

I

1

1174

352

229

1755

ȘEF SERVICIU (INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

1

1441

432

281

2154

CONSILIER JURIDIC

S

II

1

1073

161

1234

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

3

4323

216

4539

REFERENT DE SPECIALITATE (2h/zi)

S

II

1

288

288

SECRETAR

M

I

1

744

744

MAESTRU LUMINI SUNET

M

I

1

861

129

990

MAESTRU LUMINI SUNET (6h/zi)

M

I

1

645

645

ECONOMIST

S

I

1

1152

1152

ECONOMIST

S

III

2

1984

149

2133

CONTABIL

M

IA

1

890

134

1024

CASIER

M

I

1

829

124

953

MAGAZINER

M

I

1

829

829

SECRETAR LITERAR

S

I

1

1174

176

1350

REFERENT

S

I

3

3006

3006

REFERENT

S

II

1

913

137

1050

REFERENT (3h/zi)

S

II

2

684

684

REFERENT

S

III

1

906

906

REFERENT

M

I

1

755

755

REFERENT (4h/zi)

M

I

1

377

377

REFERENT (2h/zi)

M

II

1

176

176

DOCUMENTARIST

S

I

1

1002

1002

DOCUMENTARIST

M

IA

3

2583

2583

REGIZOR

S

III

1

1073

1073

LECTOR (6h/zi)

S

I

1

789

789

LECTOR (4h/zi)

s

I

1

526

498

REGIZOR ARTISTIC (6h/zi)

s

IA

1

1365

1365

MAESTRU BALET

M

I

4

3444

3444

MAESTRU BALET (2h/zi)

M

III

1

163

163

MAESTRU DE STUDII BALET (2h/zi)

M

III

1

163

163

COREGRAF (4h/zi)

S

IV

1

474

474

DANSATOR (4h/zi)

M

III

1

316

316

SECRETAR MUZICAL (4 ore/zi)

S

I

1

587

587

DIRIJOR (4h/zi)

S

II

1

598

598

DIRIJOR (4h/zi)

s

V

2

852

852

DIRIJOR (2h/zi)

s

V

1

213

213

COREPETITOR

M

I

1

755

755

COREPETITOR (4h/zi)

s

II

1

456

456

COREPETITOR (2h/zi)

M

I

1

188

188

COREPETITOR (2h/zi)

M

II

1

176

176

ADMINISTRATOR

M

I

1

941

941

ÎNGRIJITOR

M

I

6

4050

4050

MUNCITOR

M

I

3

2682

2682

MUNCITOR

M

II

1

850

850

ȘOFER

M

1

933

933

MANIPULANT BUNURI

M

I

1

675

675

POMPIER

M

I

4

2700

2700

TOTAL

50

21

57040

1360

2039

504

60915


DIR

Marius-Criâti/-/CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL CULTURAL “REDUTA”

Adresa                  Str. Apollonia Hlrscher, nr. 8, BRAȘOV

Telefon                 +40.268.419.706

Fax                    +40.268.475.239

E-mail                centrulcultural_reduta@yahoo.com

office@cultural-centre.ro

CONSILIUL JU


EJEAN BRAȘOV


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE CENTRUL CULTURAL “REDUTA" BRAȘOV

CUPRINS

CAP. 1

DISPOZIȚII GENERALE

pag. 2

CAP. II

SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE

pag. 3

CAP. III

PATRIMONIUL

pag. 4

CAP. IV

PERSONALUL Șl CONDUCEREA

pag. 5

CAP. V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pag. 13

CAP.VI

DISPOZIȚII FINALE

pag. 15

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - (1) Centrul Cultural „Reduta" Brașov s-a înființat ca așezdmînt cultural la data de 1 iulie 1995 prin Decizia 51/18.05.1995 a Consiliului Județean Brașov sub denumirea de Așezământul Cultural „Țara Bârsei" Brașov, și a preluat pasivul și activul Casei Municipale de Cultura Brașov, actuala denumire survenind prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 350/11.09.2003.

 • (2) în conformitate cu dispozițiile art. 10, alin. (3) din Normele metodologice din 15.09.2003 privind desfășurarea activităților specifice așezâmintelor culturale, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.883/2003, Ministerul Culturii și Cultelor a eliberat w Autorizația nr. 33 din 20.06.2006 pentru funcționarea Centrului Cultural “Reduta" Brașov."

Art. 2

Centrul Cultural „Reduta" are sediul în Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr. 8, județul Brașov.

Art. 3

Centrul Cultural „Reduta" Brașov este o instituție publica de culturâ, cu personalitate juridicâ, care funcționeazâ sub autoritatea Consiliului Județean Brașov. Centrul Cultural „Reduta” Brașov are firmâ și sigiliu proprii. Finanțarea Centrului Cultural „Reduta" Brașov se realizeazâ din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul județean, prin Consiliul Județean Brașov.

Art. 4

Centrul Cultural „Reduta" Brașov este organizat în conformitate cu legislația româna în vigoare, Legea nr. 143/21.05.2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențâ a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfâșurarea activității așezâmintelor culturale. Toate actele, facturile, publicațiile vor conține denumirea completă a instituției și indicarea sediului acesteia.

Art. 5

Imobilul ce adăpostește Centrul Cultural „Reduta" Brașov este nominalizat monument istoric cu indicativul 08 B 0137/362/92 și face parte din Centrul Istoric al municipiului Brașov, cu titlul de rezervație de arhitectură cu indicativul 08 E 0001/326/92.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6

Centrul Cultural „Reduta” Brașov își desfdșoarâ activitatea, în principal, pe baza de programe și proiecte elaborate de conducerea acestuia și aprobate de Consiliul Județean Brașov.

Art. 7

Desfășurarea activității Centrului Cultural „Reduta” Brașov urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective :

 • a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

 • b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;

 • d) organizarea și desfășurarea unor activități de interes comunitar.

Art. 8

în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 7, Centrul Cultural „Reduta” Brașov organizează și desfășoară activități de tipul:

 • a) evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment : festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;

 • b) susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

 • c) promovării turismului cultural de interes local;

 • d) conservării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

 • e) organizării de cursuri de gimnastică, dans sportiv, dans modern, balet;

 • f) colaborării cu instituțiile de cultură din județ (case de cultură, cămine culturale);

 • g) cooperării cu instituții cultural-artîstice din țară și din străinătate;

 • h) organizarea de proiecte și programe de petrecere a timpului liber, pentru valorificarea obiceiurilor din comunitate;

 • i) organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;

 • j) conservarea și transmiterea valorilor morale și artistice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • k) constituirea și pregătirea formațiilor artistice de amatori, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, naționale și internaționale;

 • l) sprijinirea și afirmarea creatorilor și interpreților în domeniul literar și artistic;

 • m) cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative din toate genurile - muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, literatură, artizanat, etc.;

 • n) stimularea creativității și talentului;

 • o) difuzarea de filme documentare;

 • p) activități pentru persoane defavorizate.

CAPITOLUL III PATRIMONIUL

Art. 9

 • (1) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta" Brașov este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului și/sau a unității administrativ-terîtoriale, după caz, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta" poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, sponsorizări precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta" Brașov se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV PERSONALUL Șl CONDUCEREA

Art. 10

 • (1) Personalul Centrului Cultural „Reduta” Brașov se structurează în personal de conducere, personal de specialitate și personal auxiliar.

 • (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de munca ale personalului Centrului Cultural „Reduta” Brașov se realizeazdîn condițiile legii.

Art. 11

 • (1) Structura organizatorica și numărul de posturi aprobate de Consiliul Județean Brașov sunt cele prevăzute în organigramă.

 • (2) Atribufiile personalului încadrat în Centrul Cultural „Reduta” Brașov sunt cele prevăzute în fișele de post.

Art. 12

Centrul Cultural „Reduta” Brașov are următoarea structura organizatorică:

 • •  Consiliul de Administrație

 • •  Director

 • • Serviciul Financiar - Contabil

 • • Compartiment Juridic

 • • Compartiment Resurse Umane

 • • Secretariat

 • • Compartiment Operare Sunet

 • • Compartiment Protecția Muncii

 • • Serviciul Cultural - Artistic format din 4 compartimente:

 • ■ Compartiment Educație Permanentă, Marketing Cultural, Proiecte Culturale, Relații Publice

 • ■ Compartiment Coregrafie

 • ■ Compartiment Muzical

 • ■ Compartiment Teatru, Cenacluri și Cluburi

 • • Serviciul Administrativ format din 4 compartimente:

 • ■  Compartiment Investiții, Achiziții

 • ■ Compartiment Administrativ

 • ■ Compartiment întreținere

 • ■ Compartiment P.S.I.

Art. 13

 • (1) Centrul Cultural „Reduta” Brașov este condus de un director, numit prin concurs, conform legii.

 • (2) Directorul are următoarele atribuții principale:

 • a) asigura gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

 • b) administrează, cu diligența unui bun proprietar, patrimoniul instituției;

 • c) asigura condiții de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizație a instituției;

 • d) conduce nemijlocit și concret un domeniu distinct din activitățile specifice instituției;

 • e)  elaboreazd și aplica strategii specifice, în mdsura sa asigure desfășurarea în bune condiții performante a activității curente și de perspectiva a instituției;

 • f) reprezintă instituția în raporturile cu terții (persoane fizice și persoane juridice din țara și strâindtate);

 • g) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, conform competențelor sale;

 • h) selectează, angajează, promovează, premiază, sancționează și concediază personalul salariat, cu respectarea dispozițiilor legale;

î) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele de post;

j) asigură întocmirea fișelor de post prevăzute în structura organizatorică și urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor concrete ale personalului din subordine;

k) angajează și utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru chetuielîle strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale;

 • l) este ordonator de credite;

m) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extragugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

n)   îndeplinește obligațiile asumate, aferente proiectului de management;

o) îndeplinește programele și proiectele culturale minimale proprii, precum și indicatorii ecomomici și indicatorii culturali;

p) ia masuri pentru asigurarea pazei instituției și pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituție;

r) stabilește masuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salarîați a normelor de securitate a muncii;

s)  informează trimestrial Consiliul de Administarție asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreuna cu acesta masuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității sau măsuri de sancționare;

t) informează Consiliul Judeațean Brașov, la solicitarea acestuia, asupra realizării obiectivelor stabilite și propune măsurile necesare pentru desfășurare activității în condiții optime și asigurarea calității proiectelor;

 • (3) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite dispoziții și decizii.

 • (4) în absența directorului, Centrul Cultural „Reduta” Brașov este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de director prin dispoziție scrisă.

Art. 14

 • (1)   Activitatea directorului este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

 • (2) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

 • •  Președinte :    - Directorul Centrului Cultural „Reduta” Brașov

 • •  Membrii:      - Contabil Șef

 • - Șef Serviciul CuItural-Artistic

 • - Șef Serviciul Administrativ

 • - Consilier juridic.

 • • Secretar - prin rotație, unul din membrii Consiliului de Administrație, numit de președinte

La întrunirile Consiliului de Administrație este invitat și liderul de sindicat sau reprezentantul angajaților.

 • (3) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • -  se întrunește la sediul Centrului Cultural „Reduta” Brașov, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

 • -  este legal întrunit în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • -  Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte;

 • -  dezbaterile Consiliului de Administrație au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sdi cu cel puțin 3 zile înainte, prin grija secretarului;

 • -  dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședința, înserat în registrul de ședințe;

 • -  procesul-verbal de ședința se semnează de către toți participanții la lucrările Consiliului de Administrație.

 • (4) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează și aprobă programele de activitate și repertoriile instituției, hotărând direcțiile de dezvoltare ale Centrului Cultural „Reduta” Brașov;

 • b) aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către Consiliul Județean Brașov, iar după avizarea lui, defalcarea pe trimestre;

 • c) supune, anual, aprobării Consiliului Județean Brașov, Statul de Funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia;

 • d) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al instituției;

 • e) analizează și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și structurii organizatorice a instituției;

 • f) analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii;

 • g) hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aprobă tematica de concurs;

 • h) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • i) stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • (5) în exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație adoptă hotărâri.

Art. 15

 • (1) în exercitarea atribuțiilor sale directorul este ajutat de un contabîl-șef, numit prin concurs și cu acordul autorității tutelare, potrivit legii.

 • (2)  Contabilul-șef se subordonează directorului și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează activitatea financiar-contabilă și de salarizare;

 • b) exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c) organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituției;

 • d) propune măsuri pentru îmbunătățirea activității financiar-contabile a instituției;

 • e) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii.

 • (3) în absența contabiluluî-șef toate atribuțiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului general.

Art. 16

Compartimentul Juridic.

 • (1) Compartimentul Juridic este în subordînea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a)  reprezintă Centrul Cultural „Reduta” Brașov în fața instanțelor judecătorești;

 • b)  acordă consultanții de specialitate compartimentelor din cadrul instituției;

 • c)  primește și studiază actele normative emise de compartimentele de specialitate, după care acordă avizul de legalitate;

 • d)  informează directorul și toate compartimentele instituției cu privire la modificările legislative specifice.

Art. 17

 • (1) Compartimentul Resurse Umane este în subordînea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) întocmește și gestionează documentele de evidență ale salariaților, conform legislației în vigoare;

 • b) împreuna cu directorul instituției întocmește statul de funcții și organigrama instituției;

 • c) gestionează fișele de post ale salariatilor;

 • d)  evaluarea personalului;

 • e) întocmește situații statistice specifice compartimentului;

 • f)  la solicitarea directorului, întocmește orice situații specifice compartimentului;

 • g) consiliază în probleme de resurse umane conducătorii compartimentelor instituției.

Art. 18

 • (1) Secretariatul este în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) primește și expediază corespondenta instituției;

 • b) redactează documentele instituției;

 • c) multiplică documentele din instituție, în funcție de cerințe;

 • d) asigură protocolul cu profesionalism;

 • e) colaborează cu celelalte compartimente ale instituției.

Art. 19

 • (1) Compartimentul Operare Sunet este în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) asigură asistenta tehnică în desfășurarea spectacolelor;

 • b) asigură buna funcționare a instalației de sonorizare și aparatelor de lumini pentru buna desfășurare a spectacolelor.

Art. 20

 • (1) Compartimentul Protecția Muncii este în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a)  identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • b) elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție;

 • c) elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale instituției, precum și ale locurilor de muncd/posturilor de lucru;

 • d) propune atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

Art. 21

 • (1) Serviciul Financiar - Contabil este coordonat de Contabilul Șef.

 • (2)  Compartimentele Financiar și Contabilitate sunt astfel organizate încât să asigure:

 • a) contabilitatea financiară;

 • b) contabilitatea de gestiune;

 • c) contabilitatea veniturilor extrabugetare;

 • d) evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

 • e) evidența angajamentelor bugetare conform Legii 500/2002 cu modificările ulterioare -privind finanțele publice și Legea 273/2006 -privind finanțele publice locale;

 • f)  execuția bugetelor de venituri și cheltuieli;

 • g) evidența patrimoniului, întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu;

 • (3) Compartimentul Administrare Resurse Patrimoniale :

 • a) gestionează vestimentația necesară spectacolelor;

 • b) execută toată documentația referitoare la intrări-ieșiri obiecte de consum, obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • c) menține în bune condiții costumele, recondiționându-le, ține evidența instrumentelor muzicale aflate în gestiune;

 • d) pregătește costumele pentru spectacole, concursuri, festivaluri.

Art. 22

 • (1)  Serviciul Cultural - Artistic, Educație Permanentă este coordonat de către un șef de serviciu, care se află în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Cultural - Artistic, Educație Permanentă sunt:

 • a) întocmește Programul de Acțiuni Culturale și toate devizele aferente;

 • b) întocmește și susține proiecte culturale;

 • c) accesează proiecte naționale și internaționale;

 • d) contribuie la obținerea de parteneriate și relații pe plan național sau internațional cu alte instituții de cultura;

 • e) sprijină dezvoltarea așezămintelor culturale din zonă (case de cultură, cămine culturale);

 • f)  asigură consiliere în domeniul educației adulților;

 • g) în colaborare cu Asociația Universităților Populare Germane -proiect România organizează seminarii profesionale de formare formatori;

 • h) organizează cursuri de balet; gimnastică ritmică, artistică, aerobică și de întreținere, dans sportiv, dansuri populare, teatru pentru copii și adulți;

 • i)  organizează cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă.

 • j)  organizează producții, spectacole, concursuri și festivaluri cu formațiile de amatori ale instituției;

 • k)  atrage tineri în formațiile artistice în vederea consolidării acestora;

 • l)  realizează politica repertorială a formațiilor artistice ale instituției;

 • m) organizează evenimente literar-muzicale, simpozioane, sesiuni de comunicări, seminarii, lansări de carte și altele;

 • n) organizează participarea formațiilor artistice la concursuri și festivaluri naționale și internaționale la care sunt invitate;

Art. 23

 • (1) Serviciul Administrativ este coordonat de către șeful de serviciu, care se află în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Administrativ sunt:

 • a) gestionează lucrările de reparații curente;

 • b) întocmește și actualizează Cartea Construcției;

 • c) ține arhiva instituției;

 • d) se ocupă de achizițiile și investițiile instituției.

 • e) coordonează activitatea PSI;

 • f)  semnalează la timp deficiențele survenite și răspunde de starea tehnică a utilajelor și aparaturilor din dotare;

 • g) asigură curățenia și îngrijirea permanentă a sediului principal și a anexelor acestuia;

 • h) desfășoară activități de întreținere, reparații în cadrul instituției;

 • i)  contribuie la activitățile comune în care este solicitat pentru bunul mers al activității;

 • j)  confecționează și întreține decorurile pentru spectacolele instituției;

 • k) asigura serviciul permanent de paza și protecție împotriva incendiilor;

 • l)  supraveghează activitățile și spațiile cu pericol mare de incendiu;

 • m) intervine în caz de incendiu prin grupul de pompieri, aldturi de ceilalți salariați, conform planului de intervenție.

CAPITOLUL V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Art. 24

Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Cultural „Reduta" Brașov se finanțeazâ din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul județean, prin Consiliul Județean Brașov.

 • (1) Veniturile extrabugetare se realizeazd din activitățile realizate direct de Centrul Cultural „Reduta" Brașov, și anume, din:

 • a) încasări din spectacole, proiecții filme, expoziții, înregistrări, alte manifestări culturale;

 • b) închirieri spații și bunuri mobile (aparatură);

 • c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creație, cercurilor aplicative, altor activități culturale și de educație permanentă;

 • d) editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educației permanente, științei și literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • e) prestarea unor servicii și/sau activități culturale sau de educație permanentă, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, potrivit legii;

 • f)  derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • g) prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Serviciile prestate contra cost în cadrul Centrului Cultural „Reduta" Brașov sunt:

 • 1. încasări din cursurile organizate;

 • 2. încasări din spectacole și alte manifestări culturale;

 • 3. închirieri de spații pentru spectacole, conferințe, expoziții, concerte și alte activități cu caracter artistico-educativ, pe baza unui contract încheiat între părți (anexa 1);

 • 4. Derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țara și din străinătate.

Art. 25

 • (1) Condiții de înscriere la cursuri:

 • 1. La cursurile profesionale se pot înscrie persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, indiferent de studii sau profesie, iar pentru cursurile artistice se pot înscrie copii cu vârste începând de la 6 ani;

 • 2. Persoanele care doresc sâ se înscrie la cursuri trebuie să completeze un formular tip al instituției cu datele personale (anexa 2) și să achite taxa de curs pentru care se eliberează chitanță;

 • 3. Costul unui curs este stabilit de Consiliul de Administrație al instituției conform Ordinului nr. 353/5202 din 13.07.2003 pentru aprobarea Metodologiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și aprobat de Direcția Economică a Consiliului Județean Brașov;

 • 4. Personalul instituției și al Consiliului Județean Brașov se poate înscrie la cursuri fără plata aferentă acestora. De acest drept vor beneficia copiii proveniți din Case de Copii, Orfelinate ( copiii instituționalizați).

 • 5. Pensionarii din județul Brașov pot participa la cursuri de limba engleza si inițiere calculatoare fara taxa de frecventa.

 • (2) Drepturile utilizatorilor de servicii:

 • 1. Orice utilizator se poate înscrie la unul sau mai multe cursuri simultan sau pe rând;

 • 2. La absolvirea cursului se susține o probă scrisă sau/și practică de verificare a cunoștințelor în urma căreia se eliberează un atestat cu calificativul obținut.

 • (3) Obligațiile utilizatorilor de servicii:

 • 1. Să respecte programul de pregătire;

 • 2. Să păstreze în bune condiții materialele din dotarea sălilor de curs și a tuturor bunurilor din instituție;

 • 3. Să aibă o atitudine civilizată față de personalul de la cursuri și personalul instituției.

 • (4) Sancțiuni:

- Orice abateri de la obligațiile ce-i revin ca utilizator se sancționează conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 26

Centrul Cultural „Reduta” Brașov are arhiva proprie în care se pâstreazd conform prevederilor legale:

 • -  actul normativ de înființare;

 • -  documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dâri de seama și situații statistice;

 • - corespondența;

 • -  alte documente, potrivit legii.

Art. 27

Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

Art. 28

Orice modificare și completare a prezentului Regulament vor fi propuse de către director, în vederea aprobării Consiliului Județean Brașov.

DIRECTOR, ISTIAN CISAR
15.06.2009