Hotărârea nr. 150/2009

Hotărârea.nr. 150- privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 1018,72 mii lei


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

î ’Misilhd .Județean


E-mail :office@judbrasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 150 din data de 01.07.2009

privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de 1018,72 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 01.07.2009;

Analizând referatul nr.5062/23.06.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov la venituri, Subcapitolul 30.02.05 “Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma totală de 1018,72 mii lei, din care: 509,36 mii lei în trimestrul III, respectiv, 509,36 mii iei în trimestrul IV, și, la cheltuieli Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, cu suma totală de 1018,72 mii lei, din care: 509,36 mii lei în trimestrul III, respectiv, 509,36 mii lei în trimestrul IV;

Ținând cont de faptul că suma de 1018,72 mii lei reprezintă redevență aferentă trimestrelor II și III - 2009 virată de S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A, iar societatea are obligația de a plăti trimestrial redevență, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma totală de 1018,72 mii lei, și care reprezintă redevență aferentă trimestrelor II și HI - 2009 virată de S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A, după cum urmează:

La venituri:

-Subcapitolul 30.02.05 „Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma totală de 1018,72 mii lei, din care: 509,36 mii lei în trimestrul III, respectiv, 509,36 mii lei în trimestrul IV.

La cheltuieli:

- Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, cu suma totală de 1018,72 mii lei, din care: 509,36 mii lei în trimestrul III, respectiv, 509,36 mii lei în trimestrul IV

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău