Hotărârea nr. 15/2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie, nr.6, în suprafaţă de 77,48 mp


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

——— -               *

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.15

din data de 13.02.2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie, nr.6, în suprafață de 77,48 mp

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009;

Analizând referatul nr.750/27.01.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie, nr.6, identificat în CF nr.21049 Brașov, sub număr top. 8853-8855/1/22/1, în suprafață de 51,32 mp, precum și nr. top.8853-8855/l/23b/l, în suprafață de 26,16 mp, proprietari: Ana Magda, Kope Anna, Kope Andrei, Kope Maria, Kope Csaba, Kope Alexandru, teren ocupat în prezent de trotuar;

Având în vedere dispozițiile art. 8 și 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art. 3,4 și 6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art. 103 alin.(2) și art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului situat în Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie, nr.6, identificat în CF nr.21049 Brașov, sub număr top. 8853-8855/1/22/1, în suprafață de 51,32 mp, precum și nr. top.8853-8855/l/23b/l, în suprafață de 26,16 mp, proprietari: Ana Magda, Kope Anna, Kope Andrei, Kope Maria, Kope Csaba, Kope Alexandru, teren ocupat în prezent de trotuar.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte

Membri


Kovacs Attila Sârbu Mihai Voinea Radu


Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

Arhitectul șef al județului Brașov

Șef Serviciu Autorizații, Avize din cadrul Consiliului

Județean Brașov

Viceprimar municipiul Brașov

Viceprimar municipiul Brașov

Arhitect Șef al municipiului Brașov art.l va fi asigurat de reprezentanți ai Direcției Investiții,


Gabor Adrian

Sandor Miclos Gantz

Manolache Marilena

Comisiei constituită la

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, desemnați în acest sens.

- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri tdriului.


Secretariatul


Art.3.


prin Direcția Investiții Urbanism Amenajați


/ PREȘEDINTE Aristofd Căncescu

/ /'''"UC.        -e_Contrasemnează, SECRETAR Mariana/Tihărău