Hotărârea nr. 149/2009

Hotărârea.nr. 149 – privind modificarea denumirii obiectivului de investiţii „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan şi DJ 104D intravilan municipiul Făgăraş” în „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan municipiul Făgăraş km 0-1+115”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 149 din data de 01.07.2009

privind modificarea denumirii obiectivului de investiții „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan și DJ 104D intravilan municipiul Făgăraș” în „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan municipiul Făgăraș km 0-1+115”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 01.07.2009 ;

Analizând referatul nr. 5055/26.06.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune modificarea denumirii obiectivului de investiții „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan și DJ 104D intravilan municipiul Făgăraș” cuprins în Lista obiectivelor de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2009, la Capitolul 84.07 Transporturi, lucrări noi în „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan municipiul Făgăraș km 0-1+115”;

Ținând cont de contractul de asociere încheiat între Județul Brașov și Municipiul Făgăraș, pentru realizarea obiectivului susmenționat și a stabilirii modului de finanțare pentru realizarea lucrărilor ce reprezintă aportul județului nostru în această asociere;

Având în vedere dispozițiile art. 42 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan și DJ 104D intravilan municipiul Făgăraș” cuprins în Lista obiectivelor de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2009, la Capitolul 84.07 Transporturi, lucrări noi, în „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan municipiul Făgăraș km 0-1+115”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău