Hotărârea nr. 148/2009

Hotărârea.nr. 148 – privind aprobarea întocmirii unui Raport de reevaluare a imobilului – Muzeul Civilizaţiei Medievale al Judeţului Braşov - situat în Municipiul Braşov, Piaţaţa Sfatului nr.15, înscris în CF nr.55349 Braşov, nr.top 5253/1, pentru stabilirea valorii actuale de piaţă a imobilului, în vederea acestuia de către Judeţul Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-maikoffice@j ud brașov, ro


Cod F -16


HOTĂRÂREA NR. 148 din data de 01.07.2009

privind aprobarea întocmirii unui Raport de reevaluare a imobilului - Muzeul Civilizației Medievale a Județului Brașov - situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 15, înscris în C.F. nr. 55349 Brașov, nr. top 5243/1, pentru stabilirea valoarii actuale de piață a imobilului, în vederea cumpărării acestuia de către Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 01.07.2009;

Analizând procesul verbal nr. 5257/30.09.2009 întocmit de Comisia specială de negocire a condițiilor cumpărării imobilului - Muzeul Civilizației Medievale a Județului Brașov, constituită în baza Hotărîrii Consiliului Județean Brașov nr. 102/29.05.2009;

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 91 alin. (1) lit. „c” și „f” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată și actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă întocmirea unui Raport de reevaluare a imobilului - Muzeul Civilizației Medievale a Județului Brașov - situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 15, înscris în C.F. nr. 55349 Brașov, nr. top 5243/1, pentru stabilirea valorii actuale de V piață a imobilului, de către un cabinet expertize tehnice evaluări, în vederea cumpărării acestuia de către Județul Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, D.I.U.A.T. și Comisia specială de negociere, constituită în baza Hotărîrii Consiliului Județean Brașov nr. 102/29.05.2009.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău