Hotărârea nr. 147/2009

Hotărârea.nr. 147- privind aprobarea întocmirii unui Raport de reevaluare a ternului extravilan în suprafaţă de 83.166, 60 m.p. din oraşul Ghimbav, pentru stabilirea valorii actuale de piaţă, în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes local “Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”

KU1V1A1MA


JUDEȚUL BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 147 din data de 01.07.2009

Privind aprobarea întocmirii unui Raport de reevaluare a terenului extravilan în suprafață de 83.166,60 m.p. din orașul Ghimbav, pentru stabilirea valorii actuale de piață, în vederea realizării obiectivului de investiții de interes local “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

Consiliului Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 1 iulie 2009;

Ținând cont de H.C.J. nr. 171/2008 privind declararea de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” și Referatul de specialitate nr. 5007/22.07.2009 al Compartimentului Patrimoniu;

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 91 alin. 1 lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă întocmirea unui Raport de reevaluare a terenului extravilan în suprafață de 83.166,60 m.p. din orașul Ghimbav. pentru stabilirea valorii actuale de piață, în vederea realizării obiectivului de investiții de interes local “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav.

Art. 2 - Se împuternicește comisia specială de negociere constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 102/29.05.2009 să prezinte un proces verbal în vederea aprobării acestuia de Consiliul Județean Brașov.

Art. 3 - D-na consilier județean Secară Eugenia Maria va participa la lucrările comisiei prevăzută la art. 2, în calitate de invitat.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și D.I.U.A.T. - Compartiment Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău