Hotărârea nr. 146/2009

Hotărârea.nr.146- privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în consiliile consultative ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov

ROMANIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16 HOTĂRÂREA NR. 146

din data de 01.07.2009

- privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în consiliile consultative ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 517/20.01.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în consiliile consultative ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de propunerile formulate în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile din art. 186 alin. (1) și alin. (2), lit din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (5) lit.”a", pct. 3 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Brașov în consiliile consultative ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, după cum urmează:

 • 1. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov


 • 2.    Spitalul Clinic de Copii Brașov

 • 3.     Spitalul Clinic de Obstretică   și

Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea*' Brașov

 • 4.    Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • 5     Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

 • 6     Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov


 • 1.  Popescu Aurelia - director executiv. Direcția Economică

 • 2.  Sarafinceanu Gheorghe Buibas - consilier județean

 • 3.  Motoc Ana - director executiv adjunct, Direcția Economică

 • 4.  Taraș Răzvan - consilier județean

 • 5.  Olteanu Viorica - șef Serviciu Contabilitate

 • 6.  Răducan Mihaela Georgiana - consilier j udețean

 • 7.  Posedam Tisbia Verona - șef Serviciu Resurse Umane

 • 8.  Veștea Mihail - consilier județean

 • 9.  Lapteș Lucian - consilier, Direcția Economică

 • 10. Aranyoși Ștefan - consilier județean

 • 11. Popa Tiberiu - șef Birou Audit Intern

 • 12. Neculoiu Marius - consilier județean


Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău