Hotărârea nr. 145/2009

Hotărârea.nr.145- privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pentru anul 2009


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


onsiliul Județean


HOTĂRÂREA NR. 145 din data de 01.07.2009

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pentru anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 01.07.2009;

Analizând referatele nr. 1023/06.02.2009 și 5209/20.06.2009 întocmite de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se supune aprobării organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov:

Având în vedere dispozițiile art. 4 din H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamnetul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, precum și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, coroborate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. c din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru perioada 01.01.2009-01.09.2009.

Art. 2. - Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor nr.l, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începînd cu data de 01.10.2009, în vederea obținerii avizului ANFP.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Președinte, Aristotel Cancescu

Aprobat


Secretar, Mariana Tiharau

Stat de funcții pentru aparatul propriu Februarie 2009

conform HCJ Brașov nr................./


Mihae I' >.

V S-La^nFuncții publice de conducere

Nr. Crt.

Funcții publice de conducere

Funcția de execuție

Nivel studii

Grad profesional

Salariul de bază

Nr. posturi

1

Director General

consilier

I

superior 1

1624

1

2

Director general adjunct

consilier juridic

I

superior 1

1624

1

3

Director general adjunct

consilier juridic

I

superior 1

1624

1

4

Director general adjunct economic

consilier

I

superior 1

1624

1

5

Sef serviciu

consilier juridic

I

superior 1

1624

2

6

Sef serviciu

consilier

I

superior 1

1624

10

7

Sef birou

consilier

I

Isuperior 1

1624

2

8

Total

18

La nivelul salariilor prezentate se aplica sporul de vechime in procent corespunzător vechimii in munca

Indemnizație de conducere conform anexei 4.C din O.G 9/2008 si conform anexei VI/1 b din O.G 10/2008

Indemnizație de dispozitiv 25% din salariul de baza conform art. 13 din Legea 138/1999, Ordinului MIRA 496/28.07.2003 si HCJ Brașov nr. 71 si 72 din 31.05.2008.

Funcții contractuale de conducere

Nr. Crt.

Funcția de conducere contractuala

Funcția de execuție

Nivel studii

Grad profesional

Salariul de bază min. max.

Nr. posturi

1

Sef serviciu

Inspector

S

IA

642 - 1322

2

2

Total

2

lv                  Director General Adj. Eo                               Sef Serviciu R.U.,

o''                    Lavinia Popa l                                    Claudia Giurgiu

j                                                                                 I

juj salariilor prezentate se aplica sporul de vechime in procent corespunzător vechimii in munca A iâlitate conform H.CJ nr. 376/01.10.2007

;de conducere conform anexei 4.C din O.G 9/2008 si conform anexei VI/1 b din O.G 10/2008

Indfemni^atiede dispozitiv 25% din salariul de baza conform art. 13 din Legea 138/1999, Ordinului MIRA 496/28.07.2003 si HCJ Brașov nr. 71 si 72 din 31.05.2008.

Președinte, Aristotel Cancescu


Stat de funcții pentru aparatul propriu Februarie 2009

conform HCJ Brașov nr................Nr.

Crt.

Funcția publica de execuție

Nivel studii

Grad profesional

Salariul de baza

Nr. posturi

1

Consilier

I

superior 1

1624

28

2

Consilier

I

superior 2

1435

13

3

Consilier

I

superior 3

1246

3

4

Inspector

I

principal 1

1111

35

5

Inspector

I

principal 2

986

6

6

Inspector

I

principal 3

915

1

7

Inspector

I

asistent 1

866

3

8

Inspector

I

debutant

699

1

9

Auditor

I

superior 1

1624

3

10

Auditor

I

principal 1

1111

1

11

Consilier juridic

I

superior 1

1624

8

12

Consilier juridic

I

superior 3

1435

1

13

Consilier juridic

I

principal 1

1111

3

14

Consilier juridic

I

asistent 1

866

2

15

Consilier juridic

I

asistent 2

818

5

Consilier juridic

I

asistent 3

747

1

16

Referent de specialitate

II

superior 1

1035

4

17

Referent de specialitate

II

superior 2

894

1

18

Referent

III

superior 1

958

13

19

Referent

III

superior 2

889

1

20

Referent

III

asistent 1

803

2

21

Total

134

Direbtpf General,                   Director General                                       SefServiciuR.il.,

/Mj^el^garbur                    Lavinia Popa                                    Claudia Giurgiu

\ < T.a'.n|veii/l salariilor prezentate se aplica sporul de vechime in ocent corespunzător vechimii in munca             £j /\ /

Indemnizație-de dispozitiv 25% din salariul de baza conform art. 13 din Uegea 138/1999, Ordinului MIRA 496/28.07.2003 si HCJ Brașov nr. 71 si 72 din 31.05.2008.

Stat de funcții pentru aparatul propriu Februarie 2009

Aprobat, Președinte,

Aristotel Cancescu


conform HCJ Brașov nr................./


Nr.

Funcția contractuala de execuție

Nivel studii

Grad profesional

Salariu minim

Salariu maxim

Nr. posturi

Crt.

1

Inspector de specialitate

I

IA

642

1322

12

2

Inspector de specialitate

S

I

630

1168

9

3

Inspector de specialitate

S

II

620

1016

28

4

Inspector de specialitate

s

III

608

922

12

5

Referent

M

IA

620

865

14

6

Referent

S.S.D.

IA

620

942

3

7

Referent

M

III

586

673

2

8

Medic specialist

S

1260

1589

3

9

Medic

S

819

1338

2

10

Asistent social

PI.

630

950

1

11

As.medical

PI.

630

950

1

12

Casier

G

II

641

744

1

13

Secretar

G

II

641

744

1

14

Portar

G

629

657

4

15

Șofer

G

651

933

6

16

îngrijitor

G

641

675

4

17

Muncitor calificat

G

III

662

792

4

18

Total

107

Director General Adj. Ec., Lavinia Popa

Sef Serviciu R.U., Claudia Giurgiu

Director General,                    ___________________u. _

MihaS^arbu                   Lavinia Popa / /

/’   ^‘'h.Va n|yeiu/tsaferiilor prezentate se aplica sporul de vechime in procerttcc/eșBunzator vechimii in munca

\ ^\Șp.orcojyidet)tîalitate conform H.CJ nr. 376/01.10.2007

\A9 Indemi/izatie/de dispozitiv 25% din salariul de baza conform art. 13 din Legea 138/1999, Ordinului MIRA 496/28.07.2003 si HCJ Brașov nr. 71 si 72 din 31.05.2008.GUVERNUL ROMÂNIEI           -

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici OÂ.Crf

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, nr. 29591/2008 de solicitare a avizului privind transformarea unor posturi în urma dobândirii diplomelor de studii de nivel superior celei avute, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 1470395/2008

în baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 aprobată prin Legea nr. 232/2007, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2008

Se acordă AVIZ FAVORABIL transformării următoarelor posturi:

 • - 1 post „referent, clasa III, gradul superior, treapta 1", în:

 • • 1 post „inspector, clasa I, gradul principal, treapta 1 "

 • - 1 post „referent, clasa III, gradul superior, treapta 2", în:

 • • 1 post „inspector, clasa I, gradul principal, treapta 2 "

 • - 1 post „referent, clasa III, gradul asistent, treapta 1", în:

 • • 1 post „inspector, clasa I, gradul asistent, treapta 3"

Președinte

Jozsef BIRTALAN

Situația funcțiilor publice din cadrui .G.A.S.P.C Brașov, propuse transformării inform H.G 611/2008 modificată și completată prin H.G nr. 1173/2008 si Ordinului nr. 10280/2008 pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a funcționarilor publici de execuție încadrați pe funcții de nivel inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

D.G.A.S.P.C Brașov

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

Serviciul /Compartimentul

Nume /prenume funcționar public de execuție încadrat pe funcții de nivel inferior, care a absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

Funcția publica de execuție deținuta

Salariul de baza dețin ut stabilit conform O.G 6/2007 modificata si completata prin O.G 9/2008

Funcția publica

de execuție in care se transforma postul conform Legii 188/1999 (r2) si O.G. 6/2007 modificata si completata prin O.G. 9/2008

Salariul de baza dețin ut stabilit conform O.G 6/2007 modificata si completata prin O.G. 9/2008 propus in urma promovării examenului organizat conform Ordinului 10280/2008

Nr.

posturi

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Anexa nr. 4

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Anexa nr. 4

3

Serviciul Contabilitate Jeflea Ioana

Referent

III

superior

1

958 RON

Inspector

I

principal

1

1111RON

1

Compartiment de Prevenire Combatere și Devianță Calancea Dinica

Referent

III

superior

2

889 RON

Inspector

I

principal

2

986 RON

1

Serviciul Resurse Umane Ditcu Ioana Maria

Referent

III

asistent

1

612 RON

Inspector

I

asistent

3

747 RON

1

Sef Serviciu Resurse Umane Claudia Giurgiu


Situația funcțiilor publice pentru care se propune avansarea in treapta de salarizare

Director General


Mihaelapc(rbu.v..


Director General adj. ec Lavinia Popa


Sef Serviciu RU

Claudia Giurgiu


Sef Serviciu Financiar


Florica Katfesa


Nr. crt.

Funcția publica deținuta Ianuarie 2009

Salariu de baza Ianuarie 2009 RON conform O.G 9/2008 anexa nr. 4

Funcția publica propusa

Salariul incepand cu luna februarie 2009 RON conform O.G 9/2008 anexa nr. 4

1.

Inspector I principal 3

915 RON

Inspector I principal 2

986 RON

2.

Consilier juridic I asistent 2

818 RON

Consilier juridic I asistent 1

866 RON

3.

Inspector I principal 2

986 RON

Inspector I principal 1

1111 RON

Anexa nr. 3 a


Situația funcțiilor publice pentru care se propune avansarea în treapta de salarizare

Nr. Crt.

Numele si prenumele funcționarului public

Referatul întocmit de director/sef serviciu / compartiment nr. /data

Evaluarea performantelor individuale in ultimii ani

Data ultimei promovări

Funcția publica deținuta Ianuarie 2009

Salariul de baza Ianuarie 2009 RON

Funcția publica propusa

Salariul de baza după transformare post RON

1.

lonetecu Alina

29195/19.11.2008

Foarte bine

27.12.2006

Inspector I principal 3

915 RON

Inspector I principal 2

986 RON

2.

Babes Gabriea

28467/10.11.2008

Foarte bine

01.07.2007

Consilier juridic I asistent 2

818 RON

Consilier juridic I asistent 1

866 RON

3..

Olteanu Izabela

27076/24.10.2008

Foarte bine

01.01.2007

Inspector I principal 2

986 RON

Inspector I principal 1

1111 RON


Director General adj. ec Lavinia PopaSef Serviciu RU

Claudia GiurgiuDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV


APROBAT,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

r

1


Președinte, Aristotel Cancescu


HCJ Brașov nr.


Secretar, Mariana Tiharau


J.


COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV


COLEGIUL DIRECTOR


COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BRAȘOV


DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Direcția pentru Protecția Copilului


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Direcția de Asistenta Sociala


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Direcția Economica

Centrul ..CASA MAMEI

BRAȘOV"

Centrul de plasament "CASA PRIETENIEI" Codlaa

Centrul de plasamenl “AZUR" VICTORIA

Centrul de plasament “CASA IOANA" RUPEA

Centrul de plasament

"DACIA'•

Centrul De Reabilitare Școlara

8RADET

Complex de servicii

TARLUNGENI

Complex de servicii

FAGARAS

Complex de servicii PIATRA CRAIULUI

Complex de servicii

SACELE

Complex de servicii

HARMAN

Complex de servicii

MĂGURĂ

Asistent! maternali

Nr anaaiati

14

32

51

40

27

76

54

62

37

45

56

115

250

Nr beneficiari

36

40

70

60

30

SO

61

105

32

36

61

110

400

▼     T     ▼ î IComplex de Servicii de Recuperare CRISTIAN

Complex de Servicii

TIMIȘ

Complex de Servicii CASTANUL Victoria

Centrul Social de Urgenta STEJARUL Tarlungenl

42

118

37

29

T=1.090

155

136

30

30

T= 1.482

f. Cenlnjl d» Ingnjrf#TOTAL NR. POSTURI IUNIE 2008

1.351

• FUNCȚII PUBLICE CONDUCERE- aparat propriu

18

• FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE - aparat propriu

134

. CONTRACTUALI CONDUCERE- aparat propriu

2

- CONTRACTUALI EXECUȚIE - aparat propriu

107

• CONDUCERE Centre de Plasament/ Complexe

1G

• EXECUȚIE Centre de Plasament /Complexe

824

. ASISTENT! MATERNALI

250


DireatȘrGeneraL MiWaelâ Barbu ,^iua.OTLun^.L..Arti(j<0^si|j{j| Județean Brașov

Președinte Aristotel Căncescu

Conf.Hot.nr._______/

/-< 11

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

2009

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov este instituția publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Brașov, prin comasarea serviciului public de asistență socială și a serviciului public specializat pentru protecția copilului de la nivelul județului, prin preluarea în mod corespunzător a atribuțiilor acestora,

Scopul acestei instituții îl formează realizarea la nivelul județului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului,familiei,persoanelor singure,persoanelor vârstnice,persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie , în temeiul următoarelor acte normative:

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările ulterioare ;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 1896/2006 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1434/2004;

 • •   Hotarare nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a instituțiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • •   Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • •   Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

 • •   Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției;

 • •   Hotararea Guvernului nr. 1435/2004 pt.aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004;

 • •   H.G. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist,

 • •   Ordinul 136/2006 privind aprobarea Metodologiei, a modelului si conținutului unor formulare si documente utilizate in procedura de evaluare in vederea obținerii atestatului de persoana/familie apta sa adopte ,

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, aprobata prin Legea nr.252/2001 și modificată prin Legea nr.275/2004;

 • •   Ordinul 725/12709/2002 al Ministerului Sanatatii si Familiei si al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului si Adoptie( A.N.P.C.A.) privind criteriile pe baza carora se stabilește gradul de handicap pt.copii si se aplica masurile de protecție speciala a acestora;

 • •   Legea nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pt.protectia copilului .mamele protejate in centre maternale, precum si copiii încredințați sau dati in plasament la asistenți maternali profesioniști cu modificările ulterioare;

 • •   Hotărârea Guvernului nr.679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului,procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;

 • •  Ordinul nr.35/2003 al A.N.P.C.A. privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pt.asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

 • •  Ordinul A.N.P.D.C. nr.288/2006 privind Standardele minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției drepturilor copilului;

 • •  Ordinul M.M.S.S.F. nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție;

 • •   Ordinul A.N.P.C.A. nr.21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pt.protectia copilului de tip rezidențial;

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 1438/2004 privind aprobarea Regulamentelor -cadru de organizare si funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protecție speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților sai;

 • •   Ordinul A.N.P.D.C. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu răspunde penal;

 • •    Ordinul A.N.P.D.C. nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenta sociala si protecția copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atribuții de asistenta sociala, in domeniul protecției drepturilor copilului

 • •   Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea si funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap aprobată și modificată prin Legea nr.239/2003, cu modificările ulterioare;

 • •   Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • •   Legea nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

 • •   Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice cu modificările ulterioare;

 • •   Legea nr.53/2003 -Codul Muncii;

 • •   Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

 • •   Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici;

 • •   Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si entitatile publice;

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

 • •   Normă d/n 17/10/2006 privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919bis din 13/11/2006

 • •   Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritatile publice, instituțiile publice si din alte unitati care semnalează încălcări ale legii

Art. 2 Coordonarea și controlul activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt asigurate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov are sediul în județul Brașov, municipiul Brașov, str. luliu Maniu nr. 6 .

Art. 4 Prevederile prezentului regulament produc efecte față de toți angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și față de toți terții care se adresează instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile prevăzute de lege în sarcina acesteia.

Capitolul II - Obiectul de activitate

Art. 5 Obiectul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov îl constituie asigurarea la nivel județean, a aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei,persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,precum și a oricăror persoane aflate în nevoie,prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare , cât și prin cele internaționale la care România este parte.

în realizarea obiectului principal de activitate, Direcția Generală are ca activitate secundară și cea de transport rutier în cont propriu.

In vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege Direcția generala îndeplinește, in principal, următoarele funcții:

 • a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de acțiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean,

 • b)  de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protecție a copilului la nivelul județului;

 • c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

 • d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituțiilor care au

responsabilități in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanții societății civile care desfasoara activitati in domeniu;

 • e) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru soluționarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul județului,

 • f) de reprezentare a consiliului județean, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protecției copilului.

PRINCIPII

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către DGASPC Brașov sunt următoarele:

 • a) respectarea drepturilor și a demnității omului;

 • b) asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

 • c) asigurarea dreptului de a alege;

 • d) abordarea individualizată și centrarea pe persoane;

 • e) participarea persoanelor beneficiare;

 • f) cooperarea și parteneriatul;

 • g) recunoașterea valorii fiecărei persoane;

 • h) abordarea comprehensivă, globală și integrată;

 • i) orientarea pe rezultate;

 • j) îmbunătățirea continuă a calității;

 • k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituțiilor.

Art. 6 Pentru realizarea obiectului său de activitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov îndeplinește următoarele atribuții principale :

a) în domeniul protecției persoanei adulte:

 • I. completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informații si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltării capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forte proprii situațiile de dificultate, după epuizarea masurilor prevăzute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

 • 2. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

 • 3. depune diligente pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nașterii acesteia;

 • 4. verifica si reevaluează trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenta sociala intr-o instituție, in vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 • 5. asigura masurile necesare pentru protecția in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea funcționarii in structura proprie a unor centre specializate;

 • 6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

 • 7. elaborează si supune spre aprobarea Consiliului Județean planul de asistenta sociala pentru dezvoltarea strategiilor județene de intervenție , in spijinul per-soanelor aflate in nevoie;

 • 8. analizeaza si propune Consiliului Județean masuri adecvate de prevenire a situațiilor de marginalizare si excludere sociala , de asigurare a mijloacelor umane , materiale si financiare necesare pentru soluționarea urgentelor sociale, de acordare a drepturilor si facilităților stabilite de legislația in vigoare pentru persoanele aflate in nevoie;

 • 9.  inițiază si derulează in colaborare cu serviciile publice locale descentralizate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități in domeniul asistentei sociale , cu serviciile publice locale de asistenta sociala si cu reprezentanții societății civile implicate in derularea programelor de asistenta sociala .acțiuni de prevenire , atenuare si inlaturare a consecințelor profesionale .economice si sociale generatoare de marginalizare si excludere sociala;

 • 10. întreprinde împreuna cu Agenția Județeană de Ocupare si Formare Profesionala acțiuni comune care vizeaza integrarea profesionala a persoanelor cu nevoi sociale si speciale, reducerea numărului de șomeri prin organizarea de cursuri de calificare si recalificare a acestora;

 • II. sprijină in colaborare cu autoritatile publice locale si propune Consiliului Județean înființarea instituțiilor publice de asistenta sociala . potrivit prevederilor legale;

 • 12. analizeaza si evalueaza împreuna cu Comisia județeană de Expertiza Medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, modul in care se respecta programele individuale de recuperare si integrare sociala a persoanelor cu handicap;

 • 13.  tine evidenta , acorda si face plata drepturilor si facilităților cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

 • 14. urmărește .instruiește si analizeaza împreuna cu autoritatile publice locale activitatea asistenților personali pentru persoanele cu handicap;

 • 15.  actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial, la protecția institutionalizata prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si integrare ambulatorii;

 • 16. organizează in colaborare cu autoritatile publice locale servicii de consiliere si sprijin pentru familiile si persoanele aflate in dificultate;

 • 17. încheie parteneriate cu organizații private romane si străine in inițierea si derularea unor programe de asistenta sociala.

 • 18. propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale si neguvernamentale,din tara si străinătate si urmărește realizarea programelor aprobate; inainteaza spre aprobare Consiliului județean proiectele inițiate in conformitate cu legislația in domeniul asistentei sociale in vederea obținerii fondurilor financiare necesare derulării lor;

19 colaborează cu organele administrației publice centrale si locale si cu organizațiile neguvernamentale interesate in acțiuni sociale comune de educație si protecție speciala in vederea atenuării , limitării sau eliminării situațiilor de marginalizare si excludere sociala;

 • 20. realizează in colaborare cu autoritatile administrației publice locale, îndrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislației in domeniul asistentei sociale;

 • 21. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

 • b) în domeniul protecției drepturilor copilului:

 • 1. întocmește raportul de evaluare inițiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protecție speciala;

 • 2. monitorizează trimestrial activitatile de aplicare a hotărârilor de instituire a masurilor de protecție speciala a copilului;

 • 3. identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

 • 4. monitorizează familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;

 • 5. identifica, evalueaza si pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, in condițiile legii; încheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenți maternali profesioniști atestati; evalueaza si monitorizează activitatea acestora;

 • 6. acorda asistenta si sprijin părinților copilului separat de familie, in vederea reintegrării in mediul sau familial;

 • 7. reevaluează, cel puțin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecție speciala si propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

 • 8. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

 • 9. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza condițiile materiale si garanțiile morale pe care acestea le prezintă si eliberează atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;

 • 10. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum si a relațiilor dintre aceștia si părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului in îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

 • 11. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

c) alte atribuții:

 • 1. coordonează si sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ in domeniul asistentei sociale si protecției copilului;

 • 2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții sai, precum si cea de admitere a adultului in instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

 • 3. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protecția copilului;

 • 4. colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protecției copilului sau cu agenti economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • 5. dezvolta parteneriate si colaborează cu organizații neguvernamentale si cu alti reprezentanți ai societății civile in vederea acordării si diversificării serviciilor sociale si a serviciilor pentru protecția copilului, in funcție de nevoile comunității locale;

 • 6. colaborează pe baza de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum si cu alte instituții publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea îndeplinirii atribuțiilor ce ii revin, conform legii;

 • 7. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestațiilor de asistenta sociala si protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • 8. propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinantarea instituțiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protecția copilului;

 • 9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activitatilor desfășurate;

1 0. sprijină si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si oricăror persoane aflate in nevoie, precum si familiilor acestora, in vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

 • 11. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

 • 12. organizează activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

 • 13. asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • 14. salariatii beneficieaza de protecția legii privind avertizarea in interes public

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului județean,

Art. 7 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Brașov răspunde în fața Consiliului Județean Brașov pentru realizarea obiectului de activitate. în acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului Județean.

Capitolul III - Patrimoniul

Art. 8 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov utilizează și administrează bunurile publice imobile și mobile date în folosință sau în administrare de către Consiliul Județean Brașov.

Capitolul IV - Structura organizatorică a Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Art. 9 Structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov este formată din organele de conducere și serviciile funcționale.

Art. 10 Organele de conducere ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt:

 • a)  Colegiul Director

 • b)  Directorul General.

 • c)  Directori generali adjuncti:

 • -  Director general adjunct protecția copilului

 • - Director general adjunct asistență socială protecție persoanelor adulte

 • - Director general adjunct economic

Art. 11 Serviciile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt structurate pe patru componente :

 • A. Direcția de protecție a copilului;

 • B. Direcția de asistență socială ;

 • C. Direcția economică.

 • D. Servicii comune.

A. Serviciile funcționale ale Direcției de protecție a copilului sunt următoarele:

 • 1. Serviciul alternative familiale si consiliere

 • 2. Serviciul de protecție de tip rezidențial

 • 3. Compartiment prevenire abandon

 • 4. Biroul monitorizare și Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului ;

 • 5. Serviciul de evaluare complexă și monitorizare a copilului cu dizabilități

6 Compartimentul de prevenire , combatere - devianta

 • 7. Centrul de informare și coordonare pentru copiii străzii

 • 8. Serviciul evaluare și monitorizare a asistenților maternali, cu structura subordonată:

- Asistenți maternali

 • 9. Centrele de plasament, complexele de servicii, și Centrul Casa Mamei Brașov;

B. In cadrul Direcției de Asistenta Sociala Brașov funcționează următoarele compartimente și servicii:

 • 1.  Compartimentul de intervenție in regim de urgenta in situații de abuz, neglijare, trafic si migratie-asistenta sociala- telefon de urgenta

 • 2. Compartimentul de îngrijire de tip familial, asistenta sociala a persoanelor adulte

 • 3. Compartimentul îngrijire de tip rezidențial - asistenta sociala;

 • 4. Birou evaluare si monotorizare- asistenta sociala;

 • 5. Serviciul asistenta sociala pentru persoanele cu handicap;

 • 6. Compartimentul antisaracie si prevenirea marginalizarii sociale

 • 7. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • 8. Compartimentul asistenți personali profesioniști

 • 9. Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Din structura de personal a Direcției de Asistenta Sociala Protecția Persoanelor Adulte Brașov face parte si președintele Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, care nu este funcționar public;

C. Serviciile și compartimentele Direcției economice sunt:

 • 1.  Serviciul financiar, buget, salarizare;

 • 2.  Serviciul contabilitate

 • 3.  Serviciul administrativ- tehnic

 • 4.  Compartimentul informatica

D. Serviciile comune ale D.G.A.S.P.C. Brașov sunt:

 • 1.  Serviciul juridic - contencios;

 • 2.  Serviciul resurse umane;

 • 3.  Serviciul achiziții publice, patrimoniu

 • 4.  Compartiment audit public intern

 • 5.  Compartimentul corp control

 • 6.  Serviciul relații publice și arhivă

 • 7.  Serviciul strategii, programe, acreditare, licențiere

Art. 12 Numărul de posturi, natura acestora, condițiile de încadrare și nivelul de salarizare sunt stabilite prin organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată de către Consiliul Județean Brașov. încadrarea personalului se face numai pe baza contractelor individuale de muncă sau a actului administrativ de numire. Activitatea desfasutată de asistenții maternali profesioniști se desfasoară în baza unui contract individual de muncă un caracter special, specific protecției copilului, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protecția copilului ipe perioada determintă. Contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă de 3 ani, pe durata de valabilitate a atestatului.

Art. 13 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov poate propune modificări ale structurii organizatorice; aceste modificări trebuiesc aprobate de Consiliul Județean Brașov pentru a deveni funcționale.

Capitolul V - Organele de conducere

Art. 14 Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului asigură și răspunde de buna funcționare a instituției,în vederea realizării atribuțiilor ce îi revin acesteia.

Art. 15 Colegiul Director are următoarele atribuții principale:

 • a) analizeaza si controlează activitatea Direcției generale; propune directorului general masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor Direcției generale;

 • b) avizeaza proiectul bugetului propriu al Direcției generale si contul de incheiere a exercițiului bugetar;

 • c) avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției avizul este consultativ;

 • d) propune consiliului județean modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției generale, precum si rectificarea bugetului, in vederea îmbunătățirii activitatii acesteia;

 • e) propune consiliului județean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției generale, altele decât bunurile imobile, prin licitație publica organizata in condițiile legii;

 • f) propune consiliului județean, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generala, prin licitație publica organizata in condițiile legii;

 • g) întocmește si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Direcției generale, cu încadrarea in resursele financiare alocate de consiliul județean, in condițiile legii.

 • h) Colegiul director îndeplinește si alte atribuții stabilite de lege sau prin hotarare a consiliului județean.

Art. 16 în exercitarea atribuțiilor sale, Colegiul Director adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția situațiilor în care prin prezentul regulament se dispune altfel. Ședințele colegiului director se desfasoara in prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor sai si a președintelui.

Art. 17 Colegiul director al Direcției generale este compus din directorul general .directorii adjuncti, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum si 3 consilieri județeni avand cu precădere studii socioumane, propuși de președintele consiliului județean . Președintele colegiului director este secretarul general al județului. In situația in care președintele colegiului director nu isi poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcției generale..

Revocarea din calitatea de membru al colegiului se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 18 Colegiul director se întrunește in ședința ordinara trimestrial, la convocarea directorului general, precum si in ședința extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului general , a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti.

La ședințele colegiului director pot participa, fara drept de vot, președintele consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului si alti consilieri județeni, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Art. 19 Secretarul Colegiului Director este ales în prima ședință a colegiului din cadrul angajaților D.G.A.S.P.C. Brașov. Secretarul organizează tehnic ședințele și consemnează cele discutate în registrul de procese-verbale.

Art. 20 Hotărârile Colegiului Director se consemnează și se numerotează într-un registru special. Hotărârile se îndosariază în colecția de hotărâri a Colegiului Director. în hotărâre se va menționa cărui serviciu al direcției îi revine sarcina punerii în executare a respectivei hotărâri.

Art. 21 Directorul general al Direcției asigura conducerea executiva a acesteia si răspunde de buna ei funcționare in îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

Directorul general reprezintă Direcția generala in relațiile cu autoritatile si instituțiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, precum si in justiție.

Art. 22 Directorul general este numit și eliberat din funcție de către Consiliul Județean Brașov, la propunerea motivată a președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art. 23 Directorul General are următoarele atribuții:

 • a) exercita atribuțiile ce revin Direcției generale in calitate de persoana juridica;

 • b) exercita funcția de ordonator secundar de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției generale si contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director si aprobării consiliului județean,

 • d) elaborează si supune aprobării Consiliului județean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, avand avizul colegiului director si al comisiei;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezintă spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru protecția copilului;

 • f) aproba statul de personal al Direcției generale; numește si eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției generale, potrivit legii; elaborează si propune spre aprobare consiliului județean, statul de funcții al Direcției generale, avand avizul colegiului director;

 • g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției generale si aplica sancțiuni disciplinare acestui personal;

 • h) constata contravențiile si propune aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • i) este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului si reprezintă Direcția generala in relațiile cu aceasta;

 • j) asigura executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului.

Directorul general îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotarare a consiliului județean.

Art. 24 în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziții.

Art. 25 Sancționarea disciplinară a directorului general se realizează prin hotărâre a Consiliului Județean,la propunerea motivată a președintelui Consiliului Județean.

Art. 26 Eliberarea din funcție a directorului general se hotărăște de către plenul Consiliului Județean Brașov la propunerea motivată a președintelui consiliului județean.

Art. 27 în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generali adjuncti, desemnat prin dispoziție a directorului general. în dispoziție vor fi menționate expres atribuțiile delegate directorului adjunct.

Art. 28 Directorul general poate delega prin dispoziție unele din atribuțiile de conducere către unul dintre directorii adjuncti.

Art. 29 Directorii adjuncți ajută directorul general în exercitarea și realizarea atribuțiilor care îi revin.

Directorii adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție de directorul general, prin dispoziție.

Art. 30 Directorii Generali Adjuncți ai D.G.A.S.P.C. au următoarele atribuții si competente:

A. Directorul General Adjunct al Direcției de Protecția Copilului are următoarele atribuții:

 • 1.  Coordonează și controlează activitățile din domeniul protecției copilului din serviciile și centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov și răspunde in fata Consiliului Județean de întreaga activitate in domeniu

 • 2.  Realizează in colaborare cu autoritatile administrației publice locale, îndrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislației in domeniul protecției copilului;

 • 3.  Colaborează la elaborarea proiectului strategiei anuale,pe termen mediu și lung.de restructurare,organizare și dezvoltarea sistemului de protecție a copilului;

 • 4.  Elaborează rapoartele de activitate din domniul protecției copilului,la solicitarea Consiliului Județean;

 • 5.  Răspunde de întocmirea la timp si de exactitatea datelor statistice si a altor materiale informative cerute de Consiliul Județean sau de autoritatile centrale;

 • 6.  Propune numărul de personal necesar funcționării serviciilor din structura Direcției de Protecție a Copilului, stabilind atribuțiile și competențele acestora;

 • 7. Asigura încadrarea Direcției de Protecție a Copilului cu personal de specialitate, respectând structura si numărul de posturi aprobate de Consiliul Județean.;

 • 8. Evalueaza eficienta si competentele angajatilor si propune acordarea de premii si gradații persoanalului din structura D.P.C. potrivit prevederilor legale si alocațiilor bugetare cu aceasta destinație;

 • 9.  Evalueaza activitatea angajatilor din cadrul serviciilor din structura D.P.C. si initiaza cursuri de perfecționare in vederea pregătirii profesionale a acestora ;

 • 10. Repartizează corespondenta spre rezolvare compartimentelor si personalului din cadrul Direcției de protecție a copilului

 • 11. Răspunde de rezolvarea legala si la timp a cererilor adresate Direcției de protecție a copilului si analizeaza periodic modul in care acestea au fost rezolvate;

 • 12. Avizează convențiile , contractele, parteneriatele, proiectele care au ca obiect activitati legate de protecția drepturilor copilului;

 • 13. Executa orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului general sau prin hotărîre a Consiliului Județean;

B. Directorul General Adjunct al Direcției de Asistenta Sociala are următoarele atribuții:

 • 1.  Coordonează și controlează activitățile din domeniul protecției persoanelor adulte din serviciile și centrele din subordinea D.G.A.S.P.C.Brașov;

 • 2.  Răspunde în fața Consiliului Județean de întreaga activitate în domeniu;

 • 3.  Asigură respectarea și aplicarea legislației în vigoare privind protecția specială a persoanelor cu handicap ;

 • 4.  Colaborează la elaborarea proiectului strategiei anuale,pe termen mediu și lung.de restructurare,organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială a persoanelor adulte;

 • 5.  Elaborează rapoartele de activitate din domeniul protecției persoanelor adulte, la solicitarea Consiliului Județean;

 • 6.  Răspunde de întocmirea la timp și de exactitatea datelor statistice și a altor materiale informative cerute de Consiliul Județean sau de autoritățile centrale;

 • 7.  Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor ș instituților care au responsabilităț în domeniul asistenței sociale , cu autoritățile publice locale , precum și cu reprezentanții societății civile în acțiuni comune ce vizează protecția familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate in nevoie;

 • 8. Colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap-Brașov ;

 • 9.  Sprijină activitatea organizațiilor în domeniu și organizează cursuri , seminarii, instructaje .schimburi de experiență pe probleme de specialitate;

 • 10. Realizează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației în domeniul asistenței sociale ;

 • 11. Propune numărul de personal necesar funcționării serviciilor din structura Direcției de Asistență Socială, stabilind atribuțiile și competențele acestora;

 • 12. Evalueaza periodic activitatea angajaților și propune participarea la cursuri de perfecționare în vederea pregătirii profesionale a acestora ;

 • 13. Evaluează eficiența și competențele angajaților și propune acordarea de premii și gradații persoanalului din structura D.A.S. potrivit prevederilor legale și alocațiilor bugetare cu această destinație;

 • 14. Propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare când situația o impune.

 • 15. Repartizează corespondența spre rezolvare compartimentelor și personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială;

 • 16. Răspunde de rezolvarea legală și la timp a cererilor adresate Direcției de Asistență Socială și analizează periodic modul în care acestea au fost rezolvate;

 • 17. Depune diligențe pentru atragerea de finanțări interne și externe pentru proiecte în domeniul protecției persoanelor adulte;

 • 18. Execută orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului general sau prin hotărâre a Consiliului Județean;

C. Directorul General Adjunct Economic are următoarele răspunderi principale:

 • 1. Angajează, lichidează și ordonanțează, cu acordul Directorului General, cheltuielile bugetare în limita creditelor bugetare repartizate;

 • 2. Coordonează activitatea serviciilor care formează Direcția economică precum și a birourilor de contabilitate din toate centrele de plasament din subordinea

 • D.G.A.S.P.C.;

 • 3.  Elaborează propuneri privind organizarea Direcției economice și structura de personal a acesteia;

 • 4. Coordonează și urmărește întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli a direcției potrivit legii;

 • 5. Răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea evidenței contabile conform Legii contabilității și a normelor elaborate de Ministerul Finanțelor;

 • 6.  Răspunde de întocmirea la timp și în conformitate cu prevederile legale a situațiilor financiare privitoare la situația patrimoniului aflat în administrare și execuție bugetară;

 • 7. Acordă viză de control financiar preventiv propriu pentru operațiunile prevăzute de lege ;

 • 8.  Avizează nota justificativă întocmită de Serviciul Achiziții publice și patrimoniu, în vederea certificării existenței resurselor financiare alocate pentru realizarea achiziției respective ;

 • 9. Vizează contractele în care DGASPC este parte care implica obligații financiare din partea instituției;

 • 10. Propune măsuri pentru asigurarea integrității bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

 • 11. Propune ordonatorului de credite măsuri pentru asigurarea unei gestiuni economico-financiare de calitate având permanent în vedere respectarea principiilor eficacității, economicității și eficienței;

 • 12. Urmărește și ia măsuri pentru cunoașterea și aplicarea corectă a legislației economice în vigoare de către personalul din subordine;

 • 13. Valorifică actele de control, propunând ordonatorului de credite măsuri de remediere a neajunsurilor constatate;

Art. 31 Relațiile de serviciu ale Directorilor Generali Adjuncti ai D.G.A.S.P.C. :

 • a) Relații organizatorice :

 • - subordonați față de Directorul General

 • - superior pentru angajații din cadrul Direcțiilor de resort și centre

 • b) Relații funcționale : cu toate Serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. și centrele

 • c) Relații de control: asupra activităților ce vizează aplicarea si respectarea legislației in domeniul asistentei sociale , protecția copilului, respectiv legislația economica aplicabila activitatii desfășurate de instituție;

 • d) Relații de colaborare : cu autorități și instituții publice: Consiliul Județean , alte direcții generale de profil din tară, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, cu organizații internaționale: fundații și asociații

Capitolul VI - Serviciile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Art. 32 Serviciile funcționale îndeplinesc atribuțiile stabilite prin prezentul regulament cât și prin alte documente emise de Consiliul Județean Brașov sau de Colegiul Director al Direcției Generale , sau de legislația în vigoare.

Art. 33 Sarcinile de serviciu statuate în sarcina angajaților serviciilor funcționale sunt prevăzute în fișele posturilor aprobate de directorul general.

VI.A Servicii comune ale Direcției generale

VI.A.1. Serviciul Juridic - Contencios

Art. 34 Serviciul Juridic - Contencios îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Brașov și Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Brașov , în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum și în raporturile cu alte persoane fizice și juridice, pe bază de delegație;

 • b) avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise de D.G.A.S.P.C. Brașov și repartizate de Directorul General;

 • c) reprezintă în contencios administrativ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Brașov și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov ;

 • d) sesisează instanța judecătorească competentă pentru instituirea,modificarea sau încetarea măsurilor de protecție specială,instituirea tutelei sau decăderea din drepturile părintești, înregistrarea tardivă a nașterii, adopție și alte acțiuni prevăzute de legislația în vigoare, în baza rapoartelor /referatelor de specialitate intocmite de serviciile care instrumentează dosarele respective și aprobate de Directorul General și urmărește cazul până la rezolvarea acestuia;

 • e) înaintează Biroului monitorizare-Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului sentințele civile avînd ca obiect dispozițiile Legii nr.272/2004 și Legii nr.273/2004 în vederea monitorizării măsurilor dispuse prin acestea;

 • f)  poate elabora convenții de colaborare cu ONG-uri, autorități publice, alte instituții,în vederea promovării și protecției drepturilor copiilor,adulților și persoanelor vârstnice și cu handicap, în baza referatului întocmit de serviciul de specialitate , aprobat de Directorul General

 • g) contrasemnează contractele, convențiile și protocoalele unde D.G.A.S.P.C.Brașov este titulară, în vederea asigurării respectării principiilor generale de drept și participă la negocierea și medierea oricăror divergențe contractuale;

 • h) poate verifica documentațiile întocmite în derularea procedurilor privind achizițiile publice .acordând viză de legalitate în acest sens ;

 • i)   consilierii juridici vor face parte din comisiile de specialitate numite prin dispoziții ale Directorului General sau hotărâri ale colegiului director, pentru: aplicarea procedurilor de achiziție publică sau încadrarea și promovarea în funcție a personalului,comisia de disciplină etc.

 • j)  redactează și contrasemnează dispozițiile Directorului General , pe baza referatelor / notelor de fundamentare întocmite de serviciile / compartimentele de specialitate sau a cererilor formulate de persoanele interesate, aprobate de conducătorul instituției;

 • k) intocmestre ROI si ROF

 • l)  acordă consiliere de specialitate familiei naturale a copilului sau substitutive, oricărui salariat, la cerere;

 • m) colaborează cu Comisia de de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Brașov, pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu, in li

 • n) acordă consiliere juridică și sprijin și redactează cererile adresate instanțelor judecătorești pentru părinții care au fost decăzuți din drepturile părintești și urmăresc să le redobândească, la solicitarea scrisă a acestora;

 • o) depune diligențe necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, pe baza referatului compartimentului de specialitate;

 • p) consiliază personalul ONG-urilor cu care DGASPC colaborează, în vederea întocmirii dosarelor ce vor fi înaintate instanței în vederea instituirii unor măsuri de protecție specială sau tutelă;

 • q) participă , în baza dispoziției Directorului General,la acțiuni de verificare a drepturilor copiilor aflați în familie sau încredințați unor organisme private neguvernamentale;

 • r)  participă, la solicitarea executorilor judecătorești, la executarea silită a unor debitori, atunci când pot interveni situații de pericol pentru anumiți copii;

 • s) certifică pentru conformitate cu originalul actele emise de DGASPC , de CPC și orice alte documente folosite intern în activitatea instituției;

 • t)  ține evidența notelor interne care sunt prezentate serviciului prin intermediul Registraturii;

 • u) ține evidența dispozițiilor de plasament în regim de urgență ;

 • v) participă la elaborarea regulamentelor și a altor documente prin care se organizează activitatea în cadrul direcției;

 • w) îndeplinește și alte sarcini pe linie de specialitate dispuse în baza legii de către organele de conducere ale D.G.A.S.P.C. Brașov.

Art. 35 Relațiile funcționale ale Serviciului Juridic-Contencios sunt următoarele:

 • a) se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,

 • b) colaborează cu celelalte servicii , în vederea respectării normelor legale în activitatea direcției;

Art. 36 Serviciul este condus de un șef serviciu cu atribuții de coordonare și îndrumare a activității serviciului; acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a atribuțiilor ce revin Serviciului Juridic Contencios.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.A.2 Serviciul Resurse Umane

Art. 37 Serviciul de Resurse Umane are următoarele atribuții principale :

 • a) elaborează organigrama, statul de funcții ale D.G.A.S.P.C Brașov si reactualizează statele de personal în funcție de modificările aparute în structura lor (angajari, plecări, modificări ale sporului de vechime, avansari în clasa, grade si trepte profesionale, indexări) si le supune spre aprobare;

 • b)   respecta legislația muncii privind modalitățile legale de stabilire a salariului, a indemnizației de conducere, a salariului de merit, a sporului de vechime si a altor drepturi de personal;

 • c) întocmește procedurile pentru evaluarea cunoștințelor profesionale a persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în varsta de până la doi sau trei ani după caz, organizând examenul de evaluare a cunoștințelor desfasurat conform prevederilor legale in vigoare;

 • d) întocmește planul de funcții publice in conformitate cu prevederile legale;

 • e) comunica posturile vacante si cerințele acestora la Agenția Naționala a Funcționarilor Publici si la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov,

 • f)  întocmește lucrările (referatele) necesare pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, transferarea, detașarea, numirea temporara, cu delegație în funcții de conducere, schimbarea locului de munca si desfacerea contractelor de munca, pentru funcționari publici si personalul din aparatul propriu si din cadrul Centrelor de Plasament si Complexelor de Servicii;

 • g) întocmește si preda în termen rapoartele statistice trimestriale, semestriale si anuale privind numărul salariatilor si cheltuielile instituției cu forța de munca;

 • h)  asigură planificarea si efectuarea concediilor de odihna pe anul în curs;

 • i)  întocmește notele de fundamentare în vederea aprobării statelor de functii/de personal

ale aparatului propriu si ale Centrelor de Plasament/Complexelor de Servicii subordonate D.G.A.S.P.C Brașov;

 • j)   verifica sesizările repartizate si le rezolva în termen; permanent acorda asistenta de specialitate privind organizarea, drepturile salariale, etc. Centrelor de Plasament si Complexelor de Servicii la cererea acestora;

 • k) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C Brașov, îndeplinind toate formalitățile si respectând legislația în domeniu;( solicita A.N.F.P. aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante, comunicând acesteia condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fisa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante; întocmește referatul de numire a comisiilor de concurs si a celor de soluționare a contestațiilor -când e cazul- în vederea ocupării funcțiilor vacante); Asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si a celor de soluționare a contestațiilor;

 • l)   în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov si referatului întocmit de Serviciul Evaluare si Monitorizare a Asistenților Maternali, ia masurile pentru incetarea/suspendarea contractului individual de munca al asistentului maternal profesionist in cazul suspendării sau retragerii atestatului conform prevederilor legale;

 • m) întocmește si supune aprobării programul anual de pregătire si perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu ținând legătură permanent cu INA București si cu alte instituții care organizează astfel de cursuri; asigura participarea la cursurile de perfecționare profesionala a funcționarilor publici ținând cont de rezultatul rapoartelor de evaluare si a angajatilor contractuali in limita bugetului aprobat;

 • n) asigura procurarea, completarea si gestionarea carnetelor de munca a salariatilor din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C Brașov si al personalului angajat in cadrul Centrelor de Plasamaent/Complexelor de Servicii (completare date stare civila, acte de studii, modificări ale salariilor, diplome de perfecționare, etc.);

 • o) întocmește, completează si tine evidenta dosarelor personale pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din instituție ;

 • p) organizează , coordonează și monitorizează procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare, (comunica conducătorilor compartimentelor din instituție criteriile de performanta stabilite de A.N.F.P. pe baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul următor; transmite formularele rapoartelor de evaluare, asigura asistenta de specialitate evaluatorilor si funcționarilor publici pe întreg procesul de evaluare, urmărind asigurarea stabilirii de către șefii de servicii/compartimente a obiectivelor individuale si a termenelor de realizare a acestora pe baza atribuțiilor stabilite în fisa postului);

 • q)   ține legătură cu conducătorii serviciilor/compartimentelor care au în subordine debutanti, respectiv cu îndrumătorii acestora si preia la sfârșitul perioadei de stagiu toate documentele de evaluare precum si rapoartele de stagiu întocmite de funcționarii publici debutanti;

 • r)  asigura întocmirea fiselor de evaluare a posturilor in vederea întocmirii fiselor de post de către șeful ierarhic superior al serviciului/compartimentului in al cărui stat de personal de afla postul scos la concurs;

 • s) asigura procedurile de acordare a concediilor de formare profesionala, concediilor fara plata si a altor forme de concediu acordate conform H.G 250/1992, precum si evidenta absentelor nemotivate si a sancțiunilor în vederea completării în carnetele de munca;

ș) transmite A.N.F.P. ori de cate ori ester necesar datele personale ale funcționarilor publici, precum si modificările intervenite;

 • t)   organizează si realizează gestiunea resurselor umane si a funcțiilor din cadrul D.G.A.S.P.C Brașov;

ț) întocmește dosarele de pensionare pentru personalul din aparatul propriu, din Centrele de Plasament/Complexele de Servicii si ale Asistenților Maternali Profesioniști si le transmite la Oficiul Județean de Pensii Brașov, în vederea stabilirii drepturilor de pensie (limita de vârsta, anticipata, anticipata parțiala, urmaș, invaliditate);

 • u) asigura întocmirea si eliberarea legitimațiilor de serviciu a aparatului propriu,precum și a

adeverințelor care sa ateste calitatea de angajat pentru salariatii D.G.A.S.P.C Brașov si ai Centrelor de Plasament/Complexelor de Servicii

 • v) urmărește întocmirea condicii de prezenta, le verifica zilnic si întocmește pontajele; Verifica fisele colective de prezenta din punct de vedere al exactitatii întocmirii;

 • x)  asigura arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;

 • y) îndeplinește si alte sarcini ce decurg din Legea nr. 188/1999 (r2), sau din alte acte normative pe linie de funcționari publici, salarizare, personal, pregătire profesionala;

 • z)  executa si alte lucrări încredințate de directorul general si conducerea D.G.A.S.P.C Brașov sau de către Consiliul Județean Brașov;

Art. 38 Relațiile funcționale ale Serviciului Resurse Umane sunt următoarele:

a )se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,

 • d) colaborează cu: - celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov ;

- direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Art.39 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale serviciului sunt asigurate de către un șef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a a atribuțiilor ce revin Serviciului.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.A.3 Serviciul Achiziții Publice și Patrimoniu

Art.40 Serviciul Achiziții Publice și Patrimoniu îndeplinește următoarele atribuții principale:

I. Achiziții Publice

 • a) întocmește programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților obiective de produse, de lucrări și de servicii și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) întocmește programul anual al investițiilor pe baza necesităților obiective și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • c)  Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire;

 • d)  îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația specifică în vigoare;

 • e)  întocmește notele justificative prevăzute de legislația privind achizițiile publice

 • f)   Asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;

 • g)  Asigură constituirea și păstrarea dosarelor achizițiilor publice;

 • h)  Analizează procesele de atribuire a contractelor de achiziție publică și propune măsuri de îmbunătățire;

 • i)   întocmește contractele de achiziții publice și urmărește derularea acestora;

 • j)   Asigură obținerea ofertelor pentru produse, lucrări, servicii și realizarea bazei de date a furnizorilor;

 • k)  Notifică Ministerul Finanțelor ori de câte ori se atribuie un contract pentru care este obligatorie verificarea procedurală;

 • l)   întocmește documentațiile specifice cerute de legislația în vigoare, care vor fi transmise în termenul stabilit la A.N.R.M.A.P.;

 • m) Ține evidența tuturor contractelor în care D.G.A.S.P.C. este parte;

 • n)  îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea instituției, care au legătură cu domeniul de activitate, cu respectarea legislației în vigoare.

I. Patrimoniu

 • o)  Organizează evidența patrimoniului pe baza documentelor existente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • p)  Asigură întocmirea documentațiilor necesare reglementării situației imobilelor din patrimoniul instituției;

 • q)  Verifică situația imobilelor și actualizează documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și legislația la zi;

 • r)  Asigură obținerea extraselor C.F. referitoare la patrimoniul D.G.A.S.P.C.;

 • s)  Reprezintă D.G.A.S.P.C.pentru derularea operațiunilor privitoare la mențiunile ce se vor opera în Cartea Funciară;

 • t)   întocmește notele de fundamentare cu privire la natura proprietății bunurilor patrimoniului public sau privat al statului aflate în administrarea D.G.A.S.P.C.;

 • u)  îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea instituției, care au legătură cu domeniul de activitate, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 41 Relațiile funcționale ale Serviciului Achiziții Publice și Patrimoniu sunt următoarele; a )se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului, b) colaborează cu:

 • - Ministerul Finanțelor;

 • - A.N.R.M.A.P.;

 • - Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • - Serviciul Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • - Celelalte compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • - Centrele de plasament, centrele de zi și complexele de servicii din subordinea D.G.A.S.P.C.

Art. 42 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale serviciului sunt asigurate de către un șef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a a atribuțiilor ce revin Serviciului.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.A.4 Compartimentul Audit Public Intern

Art. 43 Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuții:

 • a) elaborează norme metodologice proprii, specifice activitatii de audit din cadrul direcției cu avizul Consiliului Județean Brașov;

 • b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern si il supune aprobării directorului general,

 • c) efectuează activități de audit public intern in conformitate cu planul anual de audit aprobat,pentru a evalua dacă sistemele de management și control ale direcției sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul direcției, iar cel puțin o dată la trei ani, fără a se limita insa la acestea, următoarele activitati:

angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligația de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

plățile asumate prin angajamentele bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • -  vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • -   concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al Consiliul Județean;

 • -   sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • -   sistemul de luare a deciziilor;

sistemele de conducere și control precum riscurile asociate ;

sisteme informatice

 • d)  efectuează activitati de consiliere in cadrul D.GASPC Brașov, conform O.M.F.P nr. 1702/14.11.2005, cuprinse in planul anual de audit,

 • e) efectuează si misiuni de audit care nu au fost incluse in planul de audit aprobat,respectiv la cererea directorului general,numite misiuni Ad-hoc.

 • f)  urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate in urma misiunilor de audit intern si notifica Biroului Audit al C J Brașov .recomandările neimplementate,

 • g) informează Consiliul Județean Brașov despre recomandările neînsușite de directorul general, precum și despre consecințele sale;

 • h) raportează periodic Consiliul Județean la cererea acestuia asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • i) elaborează raportul anual al activităților de audit public intern din cadrul direcției și îl transmite Consiliului Județean Brașov, până la 5 ianuarie.

 • j) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii constatate, raportează imediat directorului general,

 • k) întocmește rapoarte finale de audit, rezultate in urma fiecărei misiuni de audit ,pe care le prezintă directorului general spre avizare,

 • l) arhiveaza si pastreaza toate documentele de audit create in cadrul acestui compartiment ținând cont de specificul acestor documente,

 • m) îndeplinește si alte atribuții stabilite în baza Legii 672/2002 a Auditului public intern a Normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern care prevăd îndeplinirea atribuțiilor in mod obiectiv si independent,cu respectarea stricta a prevederilor Cartei auditorului,Codul privind conduita etica a auditorului.

Art.44 Compartimentul Audit Public Intern este coordonat de un auditor din cei 4 prevazuti in organigrama , care este numit de directorul general, sa asigure conducerea operativă a compartimentului, iar când acesta este temporar indisponibil, atribuțiile sunt preluate de către un locțiitor, propus de coordonator.

Art.45 Relații organizatorice:

 • 1) este subordonat Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov iar, prin atribuțiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern și în desfășurarea activităților supuse auditului public intern.

 • 2) în îndeplinirea atribuțiilor, Compartimentul Audit Public Intern .colaborează cu Serviciul de Audit Public din cadrul Consiliului Județean Brașov, cu Camera de Conturi și cu toate structurile D.G..A.S.P.C. Brașov.

VI.A.5 Compartimentul Corp Control

Art46. Compatrimentul Corp Control îndeplinește, in cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov misiunea: de a da asigurări conducerii instituției, ca pentru atingerea obiectivelor, resursele sunt utilizate in mod economic, eficient , eficace; sunt respectate prevederile legale, regulile si politicile managementului instituției; precum si de a acționa pentru protejarea bunurilor, informațiilor; prevenirea, despistarea fraudelor si a greșelilor; de producere in timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar si de management.

Art 47. Compartimentul Corp Control are următoarele atribuții:

 • a) elaborează si supune aprobării Colegiului Director, Codul Specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control;

 • b) întocmește si propune spre aprobare Directorului General procedurile care urmeaza a fi parcurse in realizarea acțiunilor de control, distinct pentru controlul „ad-hoc” (control operațional); control in lanț; sau alte tipuri de control; proceduri care sa cuprindă cel puțin următoarele:

-inițiere control;

-delegare;imputernicire(limite de competenta);

-obiectivul si tematica;

-durata controlului si limitele de extindere; -instrumentele de control ce vor fi utilizate; -raportarea către conducătorul instituției; -masuri propuse;

-urmărirea si monitorizarea masurilor dispuse;

 • c) analizeaza, identifica, si informează conducerea,in mod sistematic(cel puțin semestrial) despre nivelul riscurilor legate de desfasurarea activitatii direcției, elaborind in acest sens planuri corespunzătoare, in direcția limitării posibilelor consecințe negative;

 • d) elaborează si reactualizează ori de cite ori este necesar proiectul planului de control; plan aprobat de către conducătorul instituției pentru fiecare trimestru;

 • e) coordonează si îndruma metodologic colectivul care are atribuția de elaborare

si implementare in cadrul D.G.A.S.P.C. a standardelor prevăzute in Ordinul M.F.P. nr.946/ 14 iulie 2005;

 • f) coordonează, îndruma metodologic implementarea funcției de autocontrol la nivelul compartimentelor si unităților de asistenta si protecție apartinind D.G.A.S.P.C.

 • g) urmărește respectarea, realizarea si după caz implementarea masurilor dispuse prin actele de control întocmite de către organele abilitate;

 • h) efectuează activitati de control cu următoarele tematici principale:

 • 1. verifica legalitatea, realitatea, regularitatea in domeniul gestionarii patrimoniului instituției; eficienta, eficacitatea si economicitatea utilizării acestuia;

 • 2. efectuează operațiuni de control inopinat(si după caz prin sondaj) privind realitatea intrarilor/iesirilor si utilizării bunurilor materiale apartinind instituției;

 • 3. efectuează controale privind asigurarea protejării si securității bunurilor, inclusiv prin luarea de masuri privind protecția lor fizica;

 • 4. efectuează controale(tematice sau inopinate) in legătură cu respectarea normelor privind gestionarea, depozitarea, existenta, transferul, modul de utilizare si după caz de consum, a valorilor si bunurilor materiale de ori ce fel apartinind instituției;

 • 5. efectuează controale tematice privind regimul bunurilor primite cu titlu gratuit sau alt titlu; regimul aprobării, gestionarii si utilizării acestor bunuri;

 • 6. efectuează controale (tematice sau inopinate) in legătură cu operațiunile de casare si scoatere din uz a bunurilor materiale;

 • 7. efectuează controale (tematice sau inopinate) pe linia respectării normelor de consumuri(materiale, cazarmament, alimente, etc.) in toate compartimentele si unitățile de asistenta si protecție sociala apartinind D.G.A.S.P.C.

 • 8.  efectuează controale tematice privind respectarea standardelor profesionale definite de actele normative in vigoare si de regulamentele interne;

 • 9. efectuează verificări privind modul de respectare a angajamentelor instituției in legătură cu serviciile publice si evalueaza realitatea, economicitatea, eficacitatea, etc. a consumurilor realizate;

 • 10. efectuează controale tematice privitor la achizițiile publice (de bunuri, servicii, lucrări, etc.)derulate de către direcție, verificând in special aspectele referitoare la: oportunitate, eficienta, economicitate, tratament egal, transparenta, etc.

 • 11. verifica existenta avizelor, autorizațiilor, acordurilor, etc. prevăzute in actele normative in vigoare, necesare funcționarii in deplina legalitate si siguranța a serviciilor interne ale direcției;

 • 12. efectuează controale tematice privind circuitul documentelor cu regim special

( evidenta, gestionare, consum, etc.);

 • 13. efectuează controale tematice privind eficienta sistemului de comunicare interna si externa, care sa asigure o difuzare rapida, fluenta,completa si precisa a informației la utilizatori;

 • 14. efectuează controale tematice privind circuitul documentelor in instituție, primirea/predarea .avizarea, circulația, pastrarea, evidenta, arhivarea, etc. a acestora;

 • 15. efectuează controale tematice privind fiabilitatea sistemului de evidenta contabila precum si a procedurilor de parcurgere a fazelor execuției bugetare;

 • 16. realizează ori ce acțiuni de control (tematice, inopinate, punctuale, etc.) dispuse de către conducătorul Direcției;

 • 17. realizează controale cu tematica expresa, de prevenire a acțiunilor care pot duce la provocarea de pagube;

 • 18. controalele ce vor fi efectuate, nu sunt limitative(conform tematicii),ele pot

fi extinse,după caz si in alte domenii sau la alte obiective, daca pe parcursul derulării apar iregularități care pot avea consecințe grave pentru instituție;

 • i)  raportează si informează permanent conducerii instituiei despre nereguli, abateri, încălcări ale legislației, pagube, etc. constatate pe parcursul derulării controalelor, solicitind ,dupa caz, extinderea controlului, mobilizarea de specialiști, constituirea de comisii, sau alte masuri care se impun;

 • j)  după finalizarea fiecărei aciuni de control, întocmește documente adecvate si temeinic justificate(raport control, referat de constatare sau alte documente in funcție de circumstanțe) pe care le prezintă conducătorului instituției;

 • k)  prin documentele de control intocmite(cof. pct.j), in cazul constatării de abateri, iregularități, sau altele de aceeași natura, propune masuri operative si adecvate pentru intrarea in legalitate sau după caz recuperarea pagubelor de la cei vinovati, iar in situații grave propune sesizarea organelor competente;

 • l)  masurile dispuse de către conducătorul instituției, in urma analizării rapoartelor de control, vor fi monitorizate in vederea realizării si implementării;

 • m) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau de către regulamentele interne ale direcției;

 • n)  realizează oricare sarcina sau atribuție dispusa de către conducerea direcției;

Art.48. Compartimentul Corp Control este coordonat de o persoană din cele 4 prevăzute in organigrama , care este numită coordonator de către directorul general, sa asigure conducerea operativă a compartimentului, iar când aceasta este temporar indisponibilă, atribuțiile sunt preluate de către un locțiitor, propus de coordonator.

Art.49 Relațiile funcționale ale Compartimentului Control sunt următoarele:

 • a) se subordonează Directorului General al D.G.A.S.P.C.

 • b) colaborează cu toate serviciile si compartimentele funcționale ale instituției;

VI.A.6 Serviciul Relații Publice și Arhivă

Art.53 Acest serviciu are următoarele atribuții;

 • a) primește .înregistrează și transmite Directorului general corespondența și, ulterior, serviciilor,birourilor de specialitate din cadrul DGASPC actele repartizate de conducerea instituției;

 • b) întocmește la nivelul compartimentului registrul de înscriere a persoanelor care se adresează serviciior de specialitate ;

 • c) distribuie solicitanților documentele întocmite și semnate ;

 • d)  participă la audiențe.la solicitarea conducerii instituției;

 • e) informează și îndrumă publicul referitor la atribuțiile și competența seviciilor din cadrul DGASPC,precum și la programul de lucru al acestora

 • f)  furnizează publicului informații primare cu privire la legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale;

 • g) ține evidența dispozițiilor emise de Directorul general și răspunde de difuzarea acestora;

 • h) comunică,la cerere informații de interes public cu privire la specificul instituției;

 • i)  întocmește raportul de activitate anual al instituției și se preocupă de publicarea sa;

 • j)  ridică corespondența zilnică de la oficiul poștal și expediază corespondența;

 • k) întocmește necesarul și gestionează efectele poștale pentru corespondența,

 • l)  administrează contul de e-mail al instituției;

 • m) administrează pagina web a instituției;

 • n) arhivează actele instituției și răspunde de arhiva instituției;

 • o) îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției.

Art. 54 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C;

Art. 55 Coordonarea, îndrumare și controlul activităților curente ale serviciului este asigurată de către un șef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.A.7. Serviciul Strategii, Programe, Acreditare, Licențiere

Art. 56 Serviciul Strategii, Programe, Acreditare, Licențiere îndeplinește următoarele atribuții:

 • a)  Elaborează proiectele strategiilor, pe termen lung sau scurt referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție specială a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie, in concordanta cu strategiile si planurile naționale de acțiune in domeniu, precum si cu programul propriu de dezvoltare comunitară;

 • b) Asigura, in colaborare cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov, implementarea strategiilor, după aprobarea acestora de către Consiliul Județean Brașov ,

 • c)  întocmește proiecte detaliate pentru realizarea măsurilor cuprinse in strategii;

 • d)  Identifica priorități care să determine structurarea in propuneri concrete de programe si proiecte, ce se vor înscrie in linia generala a strategiilor naționale si județene in domeniul protecției speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie;

 • e)  Solicita sau aduna date despre potențialii beneficari astfel incât programele si proiectele să răspundă nevoilor acestora;

 • f)   Identifica surse de finanțare, altele decât cele de la Consililul Județean Brașov, adecvate înființării de noi servicii, îmbunătățirii si /sau susținerii activitatii Serviciului Public Specializat;

 • g)  Concepe , realizează si depune proiecte/programe pentru finanțările identificate;

 • h)  Intermediază încheierea parteneriatelor pentru întocmirea /aplicarea de proiecte sau programe cu instituții, organizații autorizate care desfășoară sau care pot desfășura activități in domeniul protecției speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie;.

 • i)   Implementează, în colaborare cu alte servicii ale DGASPC, proiectele / programelor in care D.G.A.S.P.C. Brașov este solicitant sau partener;

 • j)   Asigură întocmirea raportărilor solicitate de finanțator pentru proiectele implementate;

 • k)  Acorda sprijin autorităților locale, in scopul conceperii de programe/proiecte în domeniul dezvoltării serviciilor sociale;

 • l)  Efectuează în colaborare cu serviciile funcționale din cadrul DGASPC Brașov demersurile în vederea acreditării serviciilor sociale, conform legislației în vigoare.

 • m) Efectuează, conform legislației în vigoare, în colaborare cu serviciile funcționale din cadrul DGASPC Brașov demersurile în vederea obținerii licenței de funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi.

 • n)  Participa la seminarii, cursuri de pregătire in vederea perfecționării profesionale

Art. 57 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General al DGASPC Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC

Art. 58 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale serviciului sunt asigurate de către un sef serviciu. Acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acest

VLB. Serviciile funcționale ale Direcției de Protecție a Copilului

VI.B.1 Serviciul Alternative Familiale și Consiliere

Art. 59 Atribuțiile serviciului, în funcție de serviciile /categoriile de beneficiari sunt:

(a) Adopția

(a.1) în relație cu familia adoptatoare:

oferă persoanei / familiei care își exprimă intenția de a adopta, informații complete despre procedura de atestare, pregătire, precum și despre serviciile de sprijin existene;

 • -   asigură evaluarea familiei / persoanei care dorește să adopte, asigură consilierea persoanelor / familiilor potențial adoptatoare și organizează programe de pregătire pentru acestea ;

 • -   asigură întocmirea, păstrarea și actualizarea dosarului familiei,

urmărește, consemnează și analizează schimbările survenite în familie după obținerea atestatului;

realizează procesul de potrivire a copilului cu familia,după obținerea atestatului,tinind cont de interesul superior al copilului(pr/nc/p/u/ fundamental fiind "o familie pentru copil”)

organizează activități de sprijin , consiliere psihologică a familiilor adoptive după încuviințarea adopției;

asigura monitorizarea trimestrială post-adopție;

acorda consiliere și sprijin familiei adoptive și a copilului în vederea stabilirii momentului în care familia adoptivă va informa copilul că este adoptat precum și a modalităților prin care acest lucru se poate realiza;

 • -   sprijină familiile adoptive în organizarea grupurilor de suport și promovarea activităților acestora, in etapa post-adoptie;

asigura consilierea și spijinul copilului și a familiei adoptive în cazul desfacerii adopției

 • -   organizează campanii locale de informare si promovare privind adopția naționala.

(a.2) In relație cu copilul

 • -   preia de la managerii de caz ai celorlalte servicii dosarele copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă si definitivează dosarul pentru deschiderea procedurii, in instanța ;

asigură determinarea compatibilității copil - familie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta;

In cazul in care criteriile de compatibilitate nu sint susceptile sa conducă la o departajare clara, doua sau mai multe familii fiind considerate compatibile cu același copil, va fi luat in considerare vechimea atestatului familiei;

programează si monitorizează activitățile privind mutarea copilului în familia adoptivă;

întocmește, păstrează și actualizează dosarul copilului, organizează, coordonează și monitorizează activitățile în care sunt implicați alți specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții;

urmărește dezvoltarea copilului, a relației de atașament copil - familie, precum și evoluția dinamicii familiei pe perioada încredințării în vederea adopției;

 • -   asigura sprijinirea si consilierea psihologică a copiilor adoptați după încuviințarea adopție

asigura pastrarea si arhivarea dosarelor de adoptie(copil-familie) in deplina siguranța si confidențialitate.

(a.3) în relația cu familia biologică:

asigură informarea și consilierea rudelor până la gradul IV asupra procedurilor de adopție și identifică intențiile acestora cu privire la preluarea in plasament familial sau adopție a copilului;

întocmește raportul de anchetă socială privind situația copilului cu propunerea de deschiderea procedurii adopției interne;

 • -   înștiințează în scris părinții firești cu privire la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a încuviințat adopția;

-asigură consilierea și informarea părinților firești înaintea exprimării de către aceștia a consimțământului la adopție în cazul adopției de către soțul unuia dintre părinții firești; (b.) Plasament familial - tutelă

(b.1) în relație cu familia care solicită instituirea măsurii speciale - plasament familial sau a măsurii alternative - tutela,

managerul de caz (sau responsabilul de caz) are următoarele atribuții principale: asigură , pentru cazurile referite de către SPAS .identificarea familiilor sau persoanelor care pot fi tutori sau cărora să le poată fi dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, până la gradul al patrulea inclusiv;

realizează evaluarea familiilor sau persoanelor care pot fi tutori sau care pot primi în plasament copilul, cu privire la condițiile materiale și garanțiile morale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire;

după instituirea măsurii de plasament asigură întocmirea convenției de plasament cu familia;

asigură consilierea de specialitate a familiilor sau persoanelor care au primit în plasament copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;

furnizează informații familiei extinse sau substitutive privind tipurile de sprijin disponibil si, daca este cazul, întreprinde, împreuna cu SPAS, demersurile pentru accesarea acestora ;

monitorizează trimestrial, împreună cu SPAS , măsurile, sub aspectul evoluției generale a copilului si al stadiului implementării planului individualizat de protecțieAndepVirnrii obiectivelor propuse.

verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii plasamentului familial și întocmește rapoartele corespunzătoare în vederea sesizării Comisiei sau, după caz, a instanței judecătorești, când acestea s-au modificat, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

(b.2) în relația cu copilul aflat în dificultate:

identifică copiii care necesită protecție alternativă prin instituirea tutelei sau plasament familial, de pe teritoriul județului Brașov.

evalueaza, în urma sesizării, nevoile copilului;

întocmește raportul psihosocial și planul individualizat de protecție și propune Comisiei pentru Protecția Copilului sau Instanței stabilirea unei măsuri de protecție de tip familial , în condițiile Legii 272/2004 ( plasament la familia extinsă sau la o altă persoană sau familie, respectiv tutelă);

urmărește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de plasament familial, dezvoltarea și îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii;

asigură sprijinul necesar și informarea copiilor aflați în evidența sa, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de înțelegere; promovează menținerea relațiilor copilului cu familia naturală sau cu orice alte persoane relevante pentru viața acestuia.

(b.3)/n relațiile cu familia biologică:

 • - acorda consiliere pentru menținerea copilului în familia biologică sau la revenirea acestuia în familie; solicita SPAS planul de servicii care sa reflecte demersurile locale pentru prevenirea separării;

 • - propune acordarea de sprijin material și financiar de urgență(catre SPAS si in măsură posibilităților, identifica resurse, la ONG-uri , firme, persoane fizice, etc,)astfel incit sa se asigura prevenirea separării copilului de familie

 • - efectuează anchete sociale la domiciliul familiei biologice sau lărgite și identifică opinia acestora în legătură cu măsurile ce urmează a fi luate pentru soluționarea cazului;

Art. 6O.în subordinea Serviciului A.F.C. funcționează Compartimentul de Consiliere si Intervenție în Situații de Abuz, ai cărui manageri de caz au următoarele atribuții principale;

 • ■  Verifica si soluționează sesizărilor cu privire la situațiile de abuz, neglijare a copilului,

 • ■  Intervine prompa in cazurile de urgenta, sesizate ca atare, prin coordonarea echipei de serviciu;

 • ■   Monitorizează evoluția situației copilului care a fost victima unui abuz sau a neglijării ;intervine concret(impreuna cu reprezentanții politiei, SPAS.ONG etc) pentru ameliorarea condițiilor de viata, astfel incit sa se prevină repetarea situațiilor de abuz/neglijare;

 • ■   consiliază persoanele implicate in situații de abuz/neglijare asupra copilului (victima, agresor, familie) ;prezinta serviciile comunitare existente, refera cazul către acestea (in cadrul DGASPC sau către alte institutii/furnizori de servicii sociale);

 • ■   organizează activitati privind prevenția situațiilor de maltratare si reducerea dimensiunilor fenomenului;

 • ■  propune măsură plasamentului in regim de urgenta, pentru copilul maltratat, abuzat sau neglijat, prezentind Dispoziția, cu motivarea aferenta, spre semnare, directorului general;

 • ■  întocmește Planul Individualizat de Protectie(Planul de reabilitare si/sau reintegrare sociala) si Raportul de evaluare detaliata in aceste situații,

 • ■  Solicita, prin Raport înaintat Serviciului Juridic-Contencios, sesizarea instanței judecătorești cu privire la decăderea părinților din drepturile părintești;

 • ■  Colaborează cu organele de cercetare penala in soluționarea cazurilor de abuz;

 • ■  Asigura asistarea copiilor audiati in camera de consiliu, in situațiile de abuz sau neglijare ;

 • ■  Furnizează informații statistice privind situația copiilor maltratați si neglijați in jud. Brașov, către ANPDC, DMSSF si MASS-MEDIA.

Art. 61 Relațiile funcționale ale Serviciului Alternative Familiale și Consiliere sunt următoarele:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct (protecția copilului)

 • 2) colaborează cu toate celelate servicii ale Direcției.

Art. 62 Activitatea curentă este coordonată de către un șef de serviciu, care are atribuții de îndrumare și control, asigurând legătura informațională permanentă cu organele de conducere ale D.G.A.S.P.C. Brașov.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de un locțiitor propus de către acesta,prin anexa/precizare in fisa postului.

VI.B.2 Biroul Monitorizare și Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului

Art. 63 Biroul Monitorizare, și Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) colaborează cu serviciile descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din județul Brașov, în vederea sprijinirii acestora pentru identificarea/ clarificarea situațiilor care apar în activitatea de protecție a copilului.

 • b) întocmește situații statistice referitoare la copiii aflați în dificultate sau alte categorii de copii de pe teritoriul județului Brașov.

 • c)  asigură activitatea de secretariat a Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și, în acest sens:

 • d) asigură convocarea persoanelor chemate în fața Comisiei pentru soluționarea cazurilor privind copiii si programează persoanele(fizice/juridice) care solicita audierea lor de către Comisie;

 • e) consemnează (prin secretarul Comisiei) procesele-verbale ale ședințelor Comisiei în registrul special de procese-verbale ;

 • f)  redactează atestatele, avizele, hotărârile de plasament, precum și cele cu privire la eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap / expertiză și orientare școlară,emise de C.P.C. și le remite prompt Serviciului Registratura,Arhiva, pentru comunicarea acestora persoanelor / instituțiilor interesate.;

 • g) înregistrează hotărârile Comisiei pentru Protecția Copilului, într-un registru special de evidență a hotărârilor; înregistrează hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap și orientarea școlară/profesională într-un registru separat de evidență.

 • h) organizează evidența cazurilor care beneficiază de măsură de protecție sau pentru care se eliberează certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap / expertiză și orientare școlară în baze de date în format electronic;

 • i)   redactează alte acte emise de Comisia pentru Protecția Copilului și le înregistrează în registrul general de intrări-ieșiri al Comisiei.

 • j)  colaborează cu alte servicii din domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin;

 • k)  întocmește rapoarte privind activitatea lunară / trimestrială / anuală a comisiei de protecție a copilului , la solicitarea Consiliului Județean sau a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului. întocmește rapoarte privind activitatea lunară a DGASPC Brașov;

 • l)  întocmește , la cerere,rapoarte privind activitatea trimestrială a DGASPC Brașov și a altor furnizori de servicii acreditați cu care DGASPC are convenții de colaborarei.

 • m) întocmește situațiile solicitate de autorități guvernamentale și alte instituții, referitoare la copii.

 • n) monitorizează și activitatea voluntarilor, a practicanților și a persoanelor care vizitează DGASPC, organizează evidențe în acest sens; sprijină persoanele care doresc să realizeze activități de voluntariat, practică sau vizite în sensul completării dosarului, stabilirii locației și a programului.

 • o) ține evidența convențiilor de colaborare, acorduri de parteneriat, protocoalelor în care D.G.A.S.P.C. este parte și oferă informații celorlalte compartimente sau conducerii DGASPC;

 • p) îndeplinește alte sarcini stabilite de către organele de conducere ale D.G.A.S.P.C Brașov.

Art. 64. Relațiile funcționale ale Biroului Monitorizare și Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov sunt următoarele:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct ( protecția copilului);

 • 2) colaborează cu:

 • •  toate instituțiile care au nominalizați, în temeiul legii, reprezentanți în Comisia pentru Protecția Copilului și care au obligația de a contribui la soluționarea problemelor copiilor aflați în dificultate;

 • •  serviciile de asistență socială sau persoanele cu atribuții de asistență socială ale primăriilor din localitățile județului Brașov;

 • •  organismele private autorizate;

 • •  cu autoritatea guvernamentală în domeniul protecției copilului;

 • •  cu toate serviciile direcției pentru asigurarea unui flux de informații corect și actualizat.

Art. 65. Activitatea curentă este coordonată de către un șef de birou, care are atribuții de îndrumare și control, asigurând legătura informațională permanentă cu organele de conducere ale D.G.A.S.P.C. Brașov.

în situația în care șeful de birou este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de un locțiitor propus de către acesta printr-o anexa/precizare in fisa postului.

VI.B.3.Serviciul de Protecție de Tip Rezidențial

Art. 66. Serviciul P.T.R. are ca obiect principal al activității sale protecția drepturilor copilului

în mediile de tip rezidențial.

în acest scop îndeplinește, prin managerii de caz/responsabilii de caz,următoarele atribuții:

 • a)  monitorizează activitatea entităților de tip rezidențial, pentru protecția copilului din subordinea DGASPC;

 • b) monitorizează respectarea drepturilor copilului in serviciile de tip rezidențial de la nivel județean și intervine atunci când acestea sunt incalcate , când nu se răspunde nevoilor copiilor si nu sunt respectate principiile si valorile care trebuie sa stea la baza activitatii cu copiii ;

 • c) sesizează, daca este cazul, Comisia pentru protecția Copilului, Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului, Inspecția Sociala ;

 • d) acorda asistenta si sprijin părinților copilului institutionalizat pentru a pregăti revenirea acestuia in mediul sau familial;

 • e)  asigura colaborarea si implicarea activa a familiei/reprezentantului legal si a copilului, precum si sprijinirea acestora in toate demersurile întreprinse ( ex.organizarea de întâlniri periodice, acompaniere, sprijin emoțional, consiliere) ; informează familiile copiilor institutionalizati asupra procedurilor legale referitoare la protecția copilului si a drepturilor si responsabilităților părintești;

£) acorda copilului capabil de discernământ sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei sale ;

 • g) asigura ducerea la îndeplinire a Hotărârilor C.P.C. pentru cazurile instrumentate de serviciu, in colaborare cu asistentul social din Centrul de Plasament si sesizează C.P.C. asupra impedimentelor la executare; urmărește si supraveghează modul de aplicare a acestei hotarari;

 • h) reevaluează , conform legii, ori deleaga responsabilului de caz(asistentul social) din Centrul de Plasament cazurile pentru care a fost instituita o măsură de protecție de tip rezidențial si propune comisiei /instanței, menținerea, modificarea sau revocarea acesteia;

 • i)  supervizează activitatile socio-educative din Centrele de Plasament; mediaza relațiile dintre copiii ocrotiți in C.P. si personalul acestuia

 • j)  initiaza si organizează programe de instruire a personalului din C.P. in domeniul protecției copilului;

 • k)  colectează si înregistrează datele despre copiii din Centrele de Plasament, atat in scris cat si electronic, respectandu-se confidențialitatea documentelor;

 • l)  urmărește modul in care organismele private asigura respectarea drepturile copiilor institutionalizati in așezăminte private ;managerii de caz numiți pentru copiii din aceste centre asigura activitatile prevăzute de standardul specific privind managementul de caz.

 • m) asigura monitorizarea cazului post-reintegrare/integrare pe o perioada de min.3 luni colaborând cu autoritatile locale de la domiciliul/resedinta părinților;

 • n) prin managerii de caz/responsabilii cu competente in coordonarea activitatilor privind DVI(deprinderi de viata independenta):

 • •  urmărește modalitățile de pregătire a tinerilor pentru dobândirea de competente sociale si interpersonale si exersarea in siguranța a achizițiilor si deprinderilor;

 • •  incurajeaza tinerii sa participe la programme de asistenta sociala, de socializare, adaptare la viata sociala si de cultura comunității din care fac parte

 • •  sprijină tinerii in procesul de integrare socio profesionala

 • •  acorda tinerilor consiliere psihologica si vocationala, informare permanenta privind evoluția lor in cadrul PIS.;

 • •  informează tinerii despre diferite oportunități de studiu sau oferte profesionale,acorda consiliere profesionala, civica,juridica s.a. intr-o atmosfera de parteneriat, înțelegere reciproca si valorizare ;

 • •  ia masuri necesare pentru protecția fanarului împotriva oricărei forme de abuz, neglijare si exploatare (ex. abuz fizic, discriminare, tratament inuman sau degradant);

 • •  asigura accesul fanarului la activitati individuale si de grup pentru familiarizarea cu legislația muncii si formarea unei atitudini pozitive fata de munca

 • •  sprijină tanarul in demersurile pentru identificarea ofertelor de cursuri profesionale si/sau de locuri de munca in cadrul comunității, facilitând relationareacu institutii/agentii/organizatii specializate precum si cu potențiali angajatori;

 • •   mediaza relația intre tanar si angajator ;asigura si implica autoritatile locale si instituțiile relevante pentru a se lua toate masurile necesare pentru reintegrarea lui socio-profesionala.

 • o) asigură alcătuirea echipei multidisciplinare interinstitutionale si organizarea întâlnirilor cu echipa si individuale cu profesioniștii implicați in rezolvarea cazului în vederea realizării etapelor managementului de caz;

 • p) asigura coordonarea metodologica a reponsabililor caz prevenire din SPAS din județ ori a persoanelor cu atribuții de asistenta sociala din primarii; in vederea prevenirii abandonului primar, neglijării, abuzurilor asupra copiilor;indruma si sprijină lucratorii/asistentii sociali din primarii pentru elaborarea si implementarea planului de servicii;

 • q) asigura, eventual in parteneriat, formarea periodica a asistenților sociali/persoanelor cu atribuții de asistenta sociala din primăriile din județ;

 • r)  întreprinde,eventual   in colaborare, demersurile necesare către autoritatile

locale/institutii pentru obținerea drepturilor legale a familiilor / persoanelor cu care lucrează ( ex. la întocmirea actelor de identitate, de încadrare intr-un grad de handicap, obținerea prestațiilor sociale)

 • s)  oferă sprijin si monitorizează copiii reintegrați in familiile biologice ;solicita S.P.A.S./primariilor, rapoarte de evaluare a familiilor si copilului in context socio-cultural precum si planul de servicii.

Art. 67. Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct (Protecția Copiluluijal D.G.A.S.P.C.;

 • 2) colaborează cu :

 • ■  cu celelalte servicii din cadrul DGASPC

 • ■   cu unitățile medicale care tratează copilul aflat în dificultate, în scopul creării unei baze de date complete și actualizate a copiilor care necesită protecție de tip rezidențial;

 • ■   cu unitățile de invatamant si alti prestatori de servicii sociale

 • ■   cu serviciile de tip rezidențial din cadrul Direcției, a căror activitate o monitorizează;

 • ■  cu organismele private care asigură protecție de tip rezidențial;

 • ■   cu alte instituții publice

Art. 68. Activitatea curentă a serviciului este coordonată de către un șef de serviciu, care are atribuții de îndrumare și control precum și de asigurare a legăturii informaționale cu conducerea Direcției.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta, prin anexa/precizare in fisa postului.

VI.B.4. Serviciul Evaluare si Monitorizare a Asistenților Maternali Profesioniști

Art. 69. Serviciul are ca obiect de activitate asigurarea unei protecții de tip familial pentru copilul aflat în dificultate precum și activitatea de evaluare, monitorizare, consiliere si formare inițiala/ permanenta a asistenților maternali.

în acest scop îndeplinește, prin managerii de caz/responsabilii de caz,următoarele atribuții principale:

(a ) in ceea ce privește activitatea asistenților maternali

 • •  primește cererile persoanelor care solicită obținerea atestatului de asistent maternal profesionist si procedează la evaluarea acestora(sub aspect psihosocial si al condițiilor materiale/morale) raspunzandu-le in termenele prevăzute de lege,

 • •  organizează cursurile de pregătire inițiala a persoanelor selectate după evaluarea inițiala;

 • •  pregătește dosarele persoanelor care au promovat cursul de pregătire inițiala pentru si propune Comisiei pentru Protecția Copilului atestarea acestora,specificindu-se daca persoana este disponibila sa primească in îngrijire copii cu nevoi speciale/HIV/SIDA, ori pentru plasament in regim de urgenta ;

 • •  Atestatul conține prevederea obligației asistenților maternali angajați ai DGASPC Brașov de a primi in îngrijire minimum doi copii in dificultate /un copil cu nevoi speciale ;

 • •  primește referirile de caz pentru copiii care necesita protecția in sistemul de asistenta matemala si identifica asistenți maternali pentru aceștia ;

 • •  pregătește dosarul pentru instituirea măsurii, prezentindu-l in fata CPC ori la Serviciul Juridic-Contencios, pentru susținere in instanța;

 • •  organizează acțiunile pentru preluarea copilului, asigurind, in măsură posibilităților, pregătirea /potrivirea treptata a intrării acestuia in familia asistentului maternal;

 • •  monitorizează activitatea desfasurata de asistentul maternal profesionist cu copilul aflat sub măsură de protecție, oferind consiliere si lasind recomandări scrise cu ocazia vizitelor efectuate la domiciliu ori a intilnirilor de la DGASPC; frecventa vizitelor/intilnirilor si evaluărilor evoluției copilului este prevăzută in procedurile proprii ale serviciului, in conformitate cu standardul specific;

 • •  pentru abateri repetate/nesocotirea recomandărilor, ori pentru modificarea condițiilor de fond cerute, propune Comisiei retragerea atestatului asistentului maternal;

 • •  întocmește pontajele, ori referatele pentru schimbarea încadrării salariale(sporurilor prevăzute de lege)si le inainteaza Serviciilor Financiar-Salarizare si Resurse Umane, pentru operationalizare;

 • •  organizeaza(cu forte proprii ori in colaborare cu alti specialiști din cadrul DGASP/ONG-uri) formarea continua a asistenților maternali(min.24 ore/an);

 • (b) ln ceea ce privește familia biologica/largita a copilului

 • •  pornește, de indata ce copilul a fost preluat, demersurile pentru identificarea familiei biologice si/sau a familiei extinse a acestuia pentru a completa finalitatea Planului Individualizat de Protecție;

 • •  informează și consiliează părinții cu privire la situația copiilor lor aflați sub măsură de protecție la asistent maternal profesionist , coordonând acțiunile familiei, SPAS, furnizori de servicii in vederea reintegrării copilului in familie ;

 • •  organizează intilnirile parinti/familie extinsa la sediul DGASPC ori in alte locuri stabilite de comun acord ; întocmește rapoarte de specialitate privind relațiile copilului cu familia sa ;propune motivat programe de învoiri in familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului;

 • (c) Pentru copilul plasat la asistent maternal

 • •  Asigura evaluarea nevoilor la preluare si potrivirea, pe cit posibil , cu asistentul maternal, precum si întocmirea Planului de Intervenție Personalizat, cu dezvoltarea ulterioara a Programelor de Intervenție Specifica ;

 • •  Asigura plasarea fraților împreuna , sau daca este vorba de mai mult de 2 copii, plasarea la asistenți maternali din proximitate (excepțiile de la acest principiu vor fi motivate)

 • •   Realizează evaluarea achizițiilor, evoluției copilului in familia asistentului maternal; asigura consilierea acestuia , potrivit virstei si nevoilor sale ;

 • •  Analizează, de urgenta orice informație privind abuzul/neglijarea copilului de către asistentul maternal/membrii familiei acestuia si propune masurile care se impun ;

 • •  Facilitează accesul copilului la servicii de sanatate, educație, recuperare, etc, prin îndrumarea corespunzătoare a asistentului maternal ori prin demersuri la alte institutii/furnizori;

 • •  Asigura pregătirea copilului pentru mutarea la alt asistent maternal sau la un serviciu rezidențial, atunci cind situația impune aceasta mutare

 • •  derulează programe de informare și responsabilizare a comunității privind activitatea de reintegrare a copilului în familie și responsabilitățile autorităților locale.

 • •  îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției.

 • (d) Activitatea asistenților maternali este coordonată de șeful Serviciului Evaluare si Monitorizare a Asistenților Maternali;

Art. 70. Relații organizatorice;

1) se subordonează Directorului General Adjunct(protectia copilului)al D.G.A.S.P.C.;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 3)  colaborează cu alte instituții publice;ONG-uri,etc

Art. 71. în activitatea curentă, serviciul este condus de către un șef de serviciu, cu atribuții de coordonare, îndrumare și control; acesta asigură legătura informațională cu conducerea Direcției.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta, prin anexa/precizare in fisa postului.

VLB 5. Compartiment de Prevenire- Combatere Devianță

Art. 72. Compartimentul are, prin managerii/responsabilii sai de caz,următoarele atribuții:

 • a) Primește sesizări si se autosesizeaza cu privire la la copilul care savarseste fapte penale si nu răspunde penal ori care este victima a traficului de persoane/exploatarii;

 • b)  Evalueaza situația copilului care savarșeste fapte penale si nu răspunde penal, in vederea stabilirii cauzelor care au declanșat comportamentul antisocial, gradul de pericol social al faptei savarsite, riscul de reeditare a conduitei delincvente, cat si potențialul de recuperare a fiecărui copil in parte, in vederea stabilirii planului de intervenție; idem pentru copilul victima a traficului de persoane/exploatat;

 • c)  Evalueaza condițiile morale si materiale oferite de familia copilului pentru corectarea deviantelor comportamentale ale acestuia;

 • d) Consiliază copilul si familia in vederea reabilitării psihosociale a acestora;

 • e) întocmește dosarul copilului delincvent/victima a traficului/exploatarii si propune Comisiei pentru protecția copilului, după caz, stabilirea unei masuri de ocrotire; asigura ducerea la îndeplinire a hotărârii CPC; verifica si reevaluează periodic evoluția copilului si propune CPC, după caz, menținerea, modificarea sau revocarea măsurii de ocrotire;

 • f)  întocmește documentele necesare prezentării dosarului copilului care a savarsit o fapta penala si nu răspunde penal/victima a traficului in fata Tribunalului pentru minori si familie, in vederea stabilirii unei masuri de protecție; verifica si evalueaza periodic evoluția situației copilului;

 • g) Oferă servicii de asistenta sociala si consiliere psihologica copilului care a savarsit o fapta penala si nu răspunde penal/victima a traficului si familiei acestuia;

 • h) Pastreaza evidenta cazurilor;

 • i)  Colaborează cu celelalte servicii si compartimente ale Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, cu centrele si casele din subordinea direcției;

 • j)  Sprijină acțiunile autorităților județene sau a organismelor private autorizate care au ca obiect de activitate prevenirea delincventei juvenile/traficului de persoane; initiaza acțiuni proprii/campanii de informare si promovare in acest scop;

 • k) Realizează programe si activitati de prevenire a delincventei juvenile/traficului/exploatarii minorilor, in colaborare cu alte instituții abilitate;

 • l)  Elaborează studii si cercetări cu privire la cauzele si dimensiunile fenomenului delincventei juvenile/traficului de persoane/exploatarii, pornind de la centralizarea si sintetizarea tuturor informațiilor referitoare la acest aspect;

 • m) Primește sesizări referitoare la copii cu potențial delincvent și îi sprijină prin consiliere ;urmărarind comportamentul și activitatea acestora, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean(indeosebi prin consilierii școlari) și cu Inspectoratul Județean de Poliție Brașov

 • n) Colaborează, daca sunt solicitati.cu organele de specialitete din poliție, parchet, penitenciar pentru evaluarea situației drepturilor copiilor care au săvârșit o faptă penală și monitorizează respectarea lor.

 • o) îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției.

Art. 73. Relații organizatorice:

 • 1) este subordonat Directorului General Adjunct al .D.G.A.S.P.C. Brașov.(protectia copilului)

 • 2) Colaborează cu

 • ■  Celelalte servicii ale D..P.D.C. Brașov

 • ■  Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, Inspectoratul Școlar Județean și Parchetele de pe lângă Judecătorii, Tribunal și Curtea de Apel.

 • ■  Organizații nonguvernamentale care au ca preocupare delincvența juvenilă.

Art. 74. Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către o persoană din cadrul compartimentului desemnată prin Dispoziție de către Directorul general, la propunerea Directorului Adjunct, jaceasta asigura legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

VI.B.6. Compartimentul Copiii Străzii (Centrul de Informare și Coordonare pentru Copiii Străzii)

Art. 75. Compartimentul are, prin angajatii sai, are următoarele atribuții:

 • •  Elaborarea /actualizarea unei baze de date in domeniu;

 • •  Cunoașterea si monitorizarea copiilor străzii din județ; utilizarea metodelor specifice de apropiere, menținere a relațiilor si persuasiune treptata pentru acceptarea unor forme de sprijin care au ca obiectiv renunțarea la activitatea in strada;

 • •   Primirea de sesizări cu privire la diferitele categorii de copii care stau temporar/permant pe strada; angajatii compartimetului se pot autosesiza, daca este cazul;

 • •   Intervenția in strada pe timp de zi si/sau in situații excepționale noaptea pentru rezolvarea problemelor specifice in strada;

 • •   întocmirea de anchete psihosociale in familiile copiilor care sint prezenti in strada si identificarea posibilităților de reintegrare a copiilor in familia naturala;

 • •  întocmirea raportului referitor la ancheta psihosociala , precum si a evaluărilor copilului străzii atunci cind se propune CPC/instantei stabilirea unei masuri de protecție; ducerea la îndeplinire a hotaririi C.P.C.; verificarea si reevaluarea periodica a evoluției situației copilului pentru fundamentare propunerii de menținere, modificare sau revocarea măsurii de ocrotire;

 • •   Organizarea de intilniri periodice cu reprezentanții tuturor agentilor sociali avuti in vedere (politie, politie comunitara, jandarmerie, ONG-uri, etc)

 • •  Semnalarea cazurilor de nerespectare a legii si de abuzuri instituțiilor abilitate prin lege pentru rezolvarea lor;

 • •   Oferirea, la cerere, de informații solicitantilor responsabili cu protecția copilului străzii;

 • •   Redactarea , la cerere.de rapoarte periodice asupra fenomenului “copiii străzii”;

 • •   Realizarea de legaturi periodice cu centre similare din tara.

 • •  îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției

Art.76. Relații organizatorice:

 • 1) este subordonat Directorului General Adjunct al D.P.C. Brașov.

 • 2) Colaborează cu:

 • ■  Celelalte servicii ale D.P.C. Brașov

 • ■  Spitalul Municipal de Pediatrie Brașov

 • ■  Inspectoratul Județean de Politie Brașov

 • ■  Inspectoratul Școlar Brașov

 • ■  alte instituții guvernamentale si nonguvernamentale cu competente in acest domeniu

Art. 77. Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale centrului sunt asigurate de către o persoană din cadrul compartimentului anume desemnată de Directorul general, aceasta asigurând legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

VI.B.7 Serviciul de Evaluare Complexă si Monitorizare a Copilului cu Dizabilitati

Art. 78. Serviciul îndeplinește, prin managerii/responsabilii de caz următoarele atribuții principale:

 • a)  Informarea beneficiarilor asupra drepturilor legale pe care le au, in funcție de tipul si gradul de handicap;

 • b) Consilierea beneficiarilor (copii) si a familiilor acestora, inclusiv a familiilor aflate in situație de criza, in scopul prevenirii institutionalizarii;

 • c) Asistarea beneficiarilor in obținerea drepturilor legale;

 • d) Efectuarea , la cererea parintilor/reprezentantului legal a examinării psihologice pentru copii cu handicap cat si a copiilor cu cerințe educative speciale in vederea orientării scolare/profesionale;

 • e) Consilierea de suport si educativa pentru părinți in scopul optimizării climatului psiho - educativ la nevoile copilului;

 • f)  Identificarea copiilor cu dizabilitati si dificultăți de invatare si adaptare socio - școlara care necesita încadrarea intr-un grad de handicap sau orientare scolara/profesionala, in urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati sau a sesizărilor din oficiu ;

 • g) Verificarea existentei actelor psiho - pedagogice necesare pentru fundamentarea propunerii privind orientarea scolara/profesionala ;întocmirea de către echipa pluridisciplinara a planului de recuperare ;

 • h) monitorizarea îndeplinirii obiectivelor, in colaborare cu familiile/echipele pluridisciplinare din SR/SPAS de la domiciliu,după caz;

 • i)  îndrumarea părinților către obținerea actelor psiho - pedagogice necesare pentru fundamentarea propunerii privind orientarea scolara/profesionala de la grădiniță/ școala speciala pentru copiii care necesita înscrierea intr-o forma de invatamant special sau special integrat

 • j)  Reevaluarea anuala a condițiilor privind încadrarea copilului intr-un grad de handicap la cererea părintelui/ reprezentantului legal formulata cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului (ceea ce presupune efectuarea anchetei psiho - sociale, testării psihologice, testării medicale)

 • k)  Reevaluarea pe ciclu școlar a condițiilor privind orientarea scolara/profesionala a copiilor cu dizabilitati la cererea părintelui/ reprezentantului legal/Comisiei Interne de Evaluare Continua, cerere formulata cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de orientare (ceea ce presupune efectuarea anchetei psiho - sociale, testării psihologice, testării medicale, efectuarea caracterizării școlare, a traseului educațional, obținerea foii matricole)

 • l)  Participarea, in echipa pluridisciplinara, la reevaluarea situației copiilor cu dizabilitati aflati in plasament familial , in echipa cu colegii de la Serv.Alternative Familiale si Consiliere.

 • m) Consilierea familiilor/rudelor copiilor in vederea reintegrării copiilor cu dizabilitati in familia naturala/familia extensa;

 • n)  Sprijinirea, in colaborare cu D.A.S si cu alte instituții a inserției sociale si profesionale pentru tinerii care vor parași sistemul de protecție ;

 • o)  Informare, consiliere, sprijin si suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta pentru toate categoriile de beneficiari

 • p) Asigura manageri de caz pentru beneficiarii din Centrele de Reabilitare Școlara (Albina, Bradet, Floare de Colt), precum si colaborarea in echipa pluridisciplinara cu managerii din alte servicii(Rezidential, Asistenta Maternala,Alternative Familiale)

Art. 79. Relații organizatorice:

1) se subordonează Directorului General Adjunct al DGASPC Brașov;

2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.P.C, cu instituții publice,alti furnizori de servicii socio-medicale ;

Art.80. Coordonarea, îndrumare și controlul activităților curente ale serviciului este asigurată de către un șef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VLB.8. Compartimentul Prevenire Abandon

Art.81 Compartimentul îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • a) Depistarea, evaluarea si monitorizarea familiilor aflate in situație de criza, in urma sesizărilor primite de la maternitati, spitale/sectii de pediatrie,persoane fizice/juridice ,

 • b) Consilierea,sprijinirea, inclusiv materiala/financiara -eventual in parteneriat cu alti furnizori de serviciisi cu SPAS- a mamaei predispuse la abandonul copilului;

 • c) Informarea si acompanierea părinților pentru obținerea drepturilor legale, astfel incit prin valorificarea acestora sa fie prevenita institutionalizarea copilului;

 • d) lnterventia pentru obținerea actelor de identitate ale copiilor in risc sau părăsiți deja in unitati sanitare;

 • e) lntocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, împreuna cu reperezentantii unitatii sanitare si cei ai politiei;

 • f) Preluarea copiilor părăsiți in unitati sanitare/alte locuri publice cu dispoziție de plasament de urgenta, identificarea posibilităților de reintegrare in familie sau propunerea unei masuri de protecție ;in acest caz, se face referirea cazului către serviciul competent sa instituie măsură ;

 • g) Lucrul in echipa pluridisciplinara,împreuna cu celelalte servicii ale DGASPC (SEMAM, Centrul Maternal, etc), pentru stabilirea celei mai bune masuri pentru fiecare copil;

 • h) Colaborarea cu SPAS de la domiciliul părinților copilului pentru întocmirea planurilor de servicii, ori pentru identificarea de soluții alternative in familia lărgită ;

Art.82. Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al DGASPC Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.P.C, cu instituții publice.alti furnizori de servicii socio-medicale ;

Art.83 . Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale centrului sunt asigurate de către o persoană din cadrul compartimentului anume desemnată de Directorul general, aceasta asigurând legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

VI.B.9 Serviciile de Protecție Speciala

VLB.9.1.Descriere generala

Art. 84. Serviciile de protecție speciala, altele decit cele de tip familial(asistenta maternala) cuprind, in cadrul DGASPC Brașov, următoarele :

 • 1.  centrele de plasament(serviciu de tip rezidențial),pentru copii in dificultate ori cu dizabilitati, care asigura protecția, creșterea si îngrijirea copiilor/tinerilor temporar/definitiv separați de părinții lor, ca urmare a instituirii unei masuri de plasament.

 • 2.  casele de tip familial(incadrate tot ca servicii de tip rezidențial),au aceleași tipuri de beneficiari si oferă aceleași servicii de mai sus, cu particularitatea ca, fiind organizate intr-o unitate locativa de mici dimensiuni, cu personal care acopera .indiferent de încadrarea profesionala, dar adaptat, toate nevoile de îngrijire, educare, stimulare ale copiilor, prezintă o calitate mai buna a serviciilor, apropiate de modelul familial.

 • 3.  centrul de primire in regim de urgenta ;

 • 4. centrul maternal,serviciu de tip rezidențial care asigura prevenirea separării copilului de mama, acordind servicii pe durata determinata, pentru depășirea unei situații de criza/risc abandon ;

Art.85(1)Acestea sunt organizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov., în subordinea Directorului General Adjunct al Direcței de Protecție a Copilului, nevând personalitate juridică.

 • (2)ln scopul raționalizării resurselor umane , materiale si financiare, precum si pentru o acoperire optima cu profesionisti(asistent social, psiholog, medic ) mai multe entitati au fost grupate administrativ, de regula pe criteriu teritorial, creindu-se complexe de servicii.

Art.86 Pentru prevenirea separării copilului de familie, precum si pentru a sprijini reabilitarea copilului cu dizabilitati, in cadrul DGASPC funcționează trei centre de zi si trei centre de recuperare/reabilitare, care, din punct de vedere administrativ-organizatoric fac parte din complexele de servicii.

Art.87 (1).Pentru asigurarea nevoilor de găzduire si îngrijire a copiilor care, in baza unui certificat de orientare școlara, frecventează Școlile Speciale de la Bradet, Fagaras sau SAM Codlea, se organizează Centrele de Reabilitare Scolara(CRS): Bradet, Floare de Colt si, respectiv, Albina

 • (2).CRS Bradet constituie o subunitate ,iar CRS Albina si CRS Floare de Colt fac parte din Complexele Mag ura, respectiv Fagaras..

Art.88 (1) Complexele de servicii sunt conduse de un șef complex, iar centrele de plasament sunt conduse de un șef de centru, ambele funcții fiind asimilate,din punct de vedere al salarizarii/subordonarii, funcției de șef serviciu.

 • (2)Acesta are atribuții de îndrumare, coordonare și control precum și de asigurare a legăturii informaționale cu conducerea Direcției șicu serviciile funcționale cu care colaborează, prin natura activitatii.

Art.89 (1) Coordonarea metodologică a activității acestor servicii se realizează prin Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

 • (2)Achizitiile de produse si servicii, activitatea administrativ-contabila sint conduse potrivit procedurilor DGASPC/Dispozitiilor/Notelor interne emise cu aprobarea Directorului General.

VI.B9.2. Centrele/complexele pentru protecția copilului

I. Complexul de Servicii Harman ,cuprinde :

l.(a)casele de tip familial:

Sf.Patrick - Harman,cu o capacitate max. de 12 locuri; Donald - Harman, cu o capacitate maxima de 12 locuri Peter Pan- Lunca Calnicului, cu o capacitate maxima de 12 locuri.

Art.90 (1).Casele asigura , in principal, găzduirea pe perioada nedeterminata, îngrijirea, asistenta medicala,accesul la programe de educație si recuperare, potrivit nevoilor fiecărui beneficiar.

 • (2) Beneficiarii sint copii/tineri care au o măsură de protecție dispusa de către C.P.C./instanta si sint, de regula, posesori ai unui certificat de încadrare in grad de handicap si/sau a unui cerificat de orientare școlara.

 • (3) Beneficiarii locuiesc cu măsură de plasament in casa de tip familial pina la virsta de 18 ani, daca nu mai urmeaza o forma de invatamint.

 • (4) Potrivit art.51(3)din L.272/2004, tinerii pot ramine in casa pina la identificarea variantelor de integrare familiala sau socio-profesionala ;daca situația familiala si/sau gradul de handicap nu permit externarea .chiar daca beneficiarul nu urmeaza nici o forma de școlarizare, el va putea ramine in casa pina la identificarea unei formule de protecție intr-o instituție pentru adulti (de regula, in limita de timp prevăzută de art.51 (3)) ;in aceste cazuri, reprezentantul legal/curatorul/seful de complex va întocmi o cerere - daca beneficiarul nu o poate întocmi personal -de prelungire a măsurii de protecție, care va fi avizata de către C.P.C.

Art.91 Atribuțiile principale ale personalului din casele de tip familial ale Complexului Harman.in colaborare cu echipa pluridisciplinara sint următoarele :

 • (1) .Asigura un mediu de dezvoltare optim, adaptat nevoilor beneficiarilor, in condiții familiale, cu stimularea, intr-o măsură cit mai mare a autonomiei personale ;

 • (2) .îndeplinește programele curente de igiena, hranire, socializare si, după caz, de educație formala si informala ;

 • (3) .Reevaluează periodic situația care a determinat plasamentul, întreprinde demersuri pentru implicarea familiei (inclusiv prin semnarea si derularea contractului cu familia)si, pe cit posibil, sprijină familia pentru reintegrarea copilului; implementează PIP, PIS; evalueaza periodic gradul de atingere a obiectivelor si propune, prin revizuiri ale PIP si PIS trimestriale, corecții sau obiective noi.

 • (4) .Facilitează accesul beneficiarului la servicii de specialitate :de recuperare-reabilitareja tratamente medicale, consiliere si suport psihologic , atit prin personalul angajat al DGASPC Brașov, cit si prin colaborare cu alti furnizori de servicii medicale si/sau sociale ;

 • (5) .Desfasoara activitatile zilnice si saptaminale in baza programelor întocmite de personalul din casa , supervizate si evaluate de echipa pluridisciplinara ;

 • (6) .Realizează demersurile necesare pentru obtinerea/reinnoirea certificatului de încadrare in grad de handicap/a certificatului de orientare școlara pentru beneficiari.

 • (7) .Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

 • (8) .Modul concret de organizare, programul.continutul dosarelor si modul de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F. întocmit pentru fiecare casa din Complex, precum si in R.O.I. al Complexului Harman.

l.b)Centrul de Zi « Greierasul » Teliu, cu o capacitate maxima de 25 locuri, destinat copiilor intre 0-4 ani;

Art.92 Centrul de Zi asigura servicii de îngrijire si educație pe durata zilei(8 ore), pentru copii proveniti din familii in situații de risc, astfel incit , pe de o parte,sa se prevină institutionalizarea copiilor si, pe de alta parte, familia sa poata primi consilierea si sprijinul necesare pentru refacerea/intarirea capacitatilor parentale.

Art.93 Atribuțiile principale ale personalului Centrului de zi, in colaborare cu echipa pluridisciplinara a Complexului sint următoarele :

 • (1) .Evaluarea dosarelor copiilor propuși a fi admiși in C.Z. la propunerea SPAS Teliu, ori prin referire de la alte servicii ale DGASPC; întocmirea Dispoziției de admitere, semnata de directorul general;

 • (2) .Desfasurarea activitatilor de educație,joc,odihna, hranire si igiena,potrivit virstei si nevoilor copiilor;

 • (3) .Derularea de programme educaționale pentru părinți, astfel incit sa fie prevenite/limitate fenomenele de abuz/neglijare si pentru imbunatatirea abilităților parentale in comunitate.

 • (4) .Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F. al Centrului de zi « Greierasul «precum si in R.O.I. al .Complexului.

II. Complexul de Servicii Sacele,cuprinde :

ll.a) casele de tip familial: Chip si Dale,Sacele, fiecare cu cite 12 locuri

Art.94 (1)Casele asigura , in principal, găzduirea pe perioada nedeterminata, îngrijirea, asistenta medicala,accesul la programme de educație si recuperare, potrivit nevoilor fiecărui beneficiar.

 • (2)Beneficiarii sint copii/tineri care au o măsură de protecție dispusa de către C.P.C./instanța si sint, de regula, posesori ai unui certificat de încadrare in grad de handicap si/sau a unui cerificat de orientare școlara.

 • (3) Beneficiarii locuiesc cum măsură de plasament in casa de tip familial pina la virsta de 18 ani, daca nu mai urmeaza o forma de invatamint.

 • (4) Potrivit art.51(3)din L.272/2004, tinerii pot ramine in casa pina la identificarea variantelor de integrare familiala sau socio-profesionala ;daca situația familiala si/sau gradul de handicap nu permit externarea ,chiar daca beneficiarul nu urmeaza nici o forma de școlarizare, el va putea ramine in casa pina la identificarea unei formule de protecție iritr-o instituție pentru adulti (de regula, in limita de timp prevăzută de art.51(3)) ;in aceste cazuri, reprezentantul legal/curatorul/seful de complex va întocmi o cerere - daca beneficiarul nu o poate întocmi personal -de prelungire a măsurii de protecție, care va fi avizata de către C.P.C.

Art.95 Atribuțiile principale ale personalului din casele de tip familial ale Complexului Sacele ,in colaborare cu echipa pluridisciplinara,sint următoarele :

 • (1) .Asigura un mediu de dezvoltare optim, adaptat nevoilor beneficiarilor, in condiții cvasi-familiale, cu stimularea, intr-o măsură cit mai mare a autonomiei personale ;

 • (2) .îndeplinește programele curente de igiena, hranire, socializare si, după caz, de educație formala si informala ;

 • (3) .Reevaluează periodic situația care a determinat plasamentul, întreprinde demersuri pentru implicarea familiei (inclusiv prin semnarea si derularea contractului cu familia)si, pe cit posibil, sprijină familia pentru reintegrarea copilului ;implementeaza PIP, PIS ; evalueaza periodic gradul de atingere a obiectivelor si propune, prin revizuiri ale PIP si PIS trimestriale, corecții sau obiective noi.

 • (4) .Facilitează accesul beneficiarului la servicii de specialitate :de recuperare-reabilitare.la tratamente medicale, consiliere si suport psihologic , atit prin personalul angajat al DGASPC Brașov, cit si prin colaborare cu alti furnizori de servicii medicale si/sau sociale ;

 • (5) .Desfasoara activitatile zilnice si saptaminale in baza programelor întocmite de personalul din casa , supervizate si evaluate de echipa pluridisciplinara ;

 • (6) .Realizează demersurile necesare pentru obtinerea/reinnoirea certificatului de încadrare in grad de handicap/a certificatului de orientare școlara pentru beneficiari.

 • (7) .Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

 • (8) Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F.ale caselor si R.O.I. al Complexului de servicii Sacele. .

II. b Casa de Tip familial “”Noi orizonturi”

Art. 96 Misiunea Casei de Tip familial “”Noi orizonturi” este de a asigurara accesului copiilor, pe o perioada determinata, la găzduire, îngrijire, educație si pregătire in vederea reintegrării familiale sau a reintegrării școlare si sociale; sprijin emoțional si consiliere, precum si consolidarea majorității deprinderilor de viata independenta.

Funcțiile esențiale ale acestui serviciu sunt:

evaluarea deprinderilor, aptitudinilor si resurselor înnăscute si/sau dobândite ale copilului in vederea valorificării acestora prin intermediul activitatilor ce urmeaza a fi întreprinse;

elaborarea si monitorizarea implementării planului individualizat de protecție (PIP) si a planului de intervenție specifica (PIS) privind integrarea școlara a copiilor in cauza;

integrarea școlara si sociala a copiilor (prin activitati de stimulare, motivare si dezvoltare personala).

Art. 97 Obiectivele centrului

încurajarea si sprijinirea copiilor in vederea participării la desfasurarea activitatilor din cadrul serviciului rezidențial, precum si a asumării responsabilității conform dezvoltării si gradului lor de maturitate; Prevenirea abandonului școlar al copiilor;

Menținerea legaturilor cu părinții, familia lărgită si alte persoane importante sau apropiate fata de copii;

Sensibilizarea, conștientizarea si promovarea responsabilității comunității, precum si a celorlalte instituții implicate (scoli, primarii, spitale); Informarea copiilor cu privire la drepturile si libertățile de care beneficiază; încurajarea copiilor si sprijinirea acestora in formarea unei conduite sociale acceptabile.

Art. 98. (1) Beneficiarii centrului

Copii cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani, beneficiari ai unei masuri de protecție;

Copii care urmeaza o forma de invatamant la zi (clasele I - VIII).

 • (2) Serviciile oferite

• Elaborarea si implementarea Planului de Intervenție Specifica privind următoarele aspecte:

nevoile de sanatate si promovare a sanatatii;

nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunăstării; nevoile fizice si emoționale;

 • -   nevoile educaționale si urmărirea obținerii de rezultate școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;

nevoile de petrecere a timpului liber;

nevoile de socializare, inclusiv modalitățile de menținere a legaturilor, după caz, cu părinții, familia lărgită, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil.

Aceste programe sunt elaborate de către un specialist al centrului, de regula, un responsabil de caz, împreuna cu echipa pluridisciplinara cu care va colabora, in baza Planului Individualizat de Protecție, vizând aspecte de ordin social, psihologic, medical, educațional si juridic.

In acest program specializat sunt cuprinse obiectivele, activitatile, durata, personalul desemnat, resursele materiale si financiare alocate activitatilor, precum si modalitățile de monitorizare si evaluare a situației copiilor.

 • • Evaluarea competentelor, deprinderilor, aptitudinilor, potențialului si a carențelor

t         copiilor, in contextul socio-familial, fapt necesar in vederea continuării unei forme de

invatamant sau a integrării școlare.

Fiecare copil beneficiază de o evaluare globala a personalității, luandu-se in considerare toate aspectele legate de cultura, etnie, religie.

Responsabilul de caz initiaza si coordonează procesul de evaluare, in concordanta cu normele si etica profesionala si prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției copilului. (Ordinul 288/2006).

Evaluarea se realizează de către o echipa pluridisciplinara si cu colaborarea copilului,familiei/reprezentantului legal, precum si a altor persoane importante pentru copil, in funcție de nevoile si particularitățile copilului.

 • • Desfasurarea unor activitati de pregătire a fiecărui copil, in raport cu varsta, aptitudinile si legislația in vigoare, in vederea integrării școlare a copilului sau a continuării formei de invatamant urmate.

Fiecare copil beneficiază de consiliere si sprijin emoțional, de susținere in vederea frecventării unei forme de invatamant, in funcție de competentele, preocupările si aptitudinile sale.

 • (3) Rolul acestui centru este:

 • - de a oferi suport si consiliere copiilor aflati in dificultate (socio-familiala sau școlara);

 • - de a preveni instalarea unor procese sociale patologice (abandon școlar, delicventa, consum de droguri, violenta etc);

 • - de a asigura un mediu pozitiv care sa le ofere condiții de dezvoltare normala;

 • - de a oferi informare si consiliere asupra drepturilor si oportunităților.

Art. 99 Administrare si management

 • (1) Centrul rezidențial pentru copii se afla intr-un loc accesibil beneficiarilor- Sacele - si este adaptat nevoilor si serviciilor acestora. Municipiul Sacele dispune de o rețea accesibila de servicii sociale, astfel ca, copiii vor beneficia de sprijinul si serviciile oferite sau facilitate de instituțiile locale.

De asemenea, serviciul dezvolta relații funcționale si cu celelalte servicii pentru protecția copilului din cadrul DGASPC, precum si cu fundatii/asociatii, instituții din comunitate, in vederea reintegrării sau integrării familiale si/sau integrării școlare a copiilor.

 • (2) Resurse umane

In cadrul centrului funcționează o echipa pluridisciplinara (asistent social, asistent medical, psiholog, educatori), precum si personal administrativ.

Nu va fi necesara angajarea de personal suplimentar.

 • (3) Rezultate așteptate

Pentru beneficiari, efectul in plan personal va fi major, in sensul ca aceștia vor fi pregătiți:

 • - sa duca o viata cat mai puțin dependenta de susțineri exterioare;

 • - sa-si valorifice aptitudinile personale, precum si cunoștințele școlare;

 • - sa-si exprime nevoile, dorințele, drepturile;

 • - sa știe sa-si promoveze propria imagine, bazata pe încrederea in sine;

 • - sa urmeze/continue o forma de invatamant;

 • - sa-si formeze un comportament social acceptabil;

 • - sa-si gestioneze corect resursele de timp si spațiu;

 • - sa-si gestioneze eficient resursele si potențialul individual.

III.Complexul de Servicii Piatra Craiului, cuprinde :

lll.a)Casele de tip familial Brebenel , Risnov si Sf.Maria, Brașov, fiecare cu -o capacitate de 10 locuri;

Art. 100 (1) Casele asigura, in principal, găzduirea pe perioada nedeterminata, îngrijirea, asistenta medicala,accesul la programe de educație si recuperare, potrivit nevoilor fiecărui beneficiar.

 • (2) Beneficiarii sint copii/tineri care au o măsură de protecție dispusa de către C.P.C./instanta si sint, de regula, posesori ai unui certificat de încadrare in grad de handicap si/sau a unui cerificat de orientare școlara.

 • (3) Beneficiarii pot locui cu măsură de plasament in casa de tip familial pina la virsta de 18 ani, daca nu mai urmeaza o forma de invatamint.

 • (4) Potrivit art.51(3)din L.272/2004, tinerii pot ramine in casa pina la identificarea variantelor de integrare familiala sau socio-profesionala ;daca situația familiala si/sau gradul de handicap nu permit externarea ,chiar daca beneficiarul nu urmeaza nici o forma de școlarizare, el va putea ramine in casa pina la identificarea unei formule de protecție intr-o instituție pentru adulti (de regula, in limita de timp prevăzută de art.51(3)) ;in aceste cazuri, reprezentantul legal/curatorul/seful de complex va întocmi o cerere - daca beneficiarul nu o poate întocmi personal -de prelungire a măsurii de protecție, care va fi avizata de către C.P.C.

Art.101 Atribuțiile principale ale personalului din casele de tip familial ale Complexului Piatra Craiului ,in colaborare cu echipa pluridisciplinara,sint următoarele :

 • (1) .Asigura un mediu de dezvoltare optim, adaptat nevoilor beneficiarilor, in condiții cvasi-familiale, cu stimularea, intr-o măsură cit mai mare a autonomiei personale ;

 • (2) .îndeplinește programele curente de igiena, hranire, socializare si, după caz, de educație formala si informata ;

 • (3) .Reevaluează periodic situația care a determinat plasamentul, întreprinde demersuri pentru implicarea familiei (inclusiv prin semnarea si derularea contractului cu familia)si, pe cit posibil, sprijină familia pentru reintegrarea copilului ;implementeaza PIP, PIS; evalueaza periodic gradul de atingere a obiectivelor si propune, prin revizuiri ale PIP si PIS trimestriale, corecții sau obiective noi.

 • (4) .Facilitează accesul beneficiarului la servicii de specialitate :de recuperare-reabilitare.la tratamente medicale, consiliere si suport psihologic , atit prin personalul angajat al DGASPC Brașov, cit si prin colaborare cu alti furnizori de servicii medicale si/sau sociale ;

 • (5) .Desfasoara activitatile zilnice si saptaminale in baza programelor întocmite de personalul din casa , supervizate si evaluate de echipa pluridisciplinara ;

 • (6) .Realizează demersurile necesare pentru obtinerea/reinnoirea certificatului de încadrare in grad de handicap/a certificatului de orientare școlara pentru beneficiari.

 • (7) . Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

 • (8) .Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F.ale caselor si R.O.I. al Complexului de servicii Piatra Craiului.

Ill.b) Casa de tip familial Bambi, Zarnesti, cu o capacitate de 12 locuri;

Art.102 (1)Casa asigura , in principal, găzduirea pe perioada nedeterminata, îngrijirea, asistenta medicala,accesul la programme de educatie(formala, informala, non-formala),pregătirea pentru viata independenta, in funcție de virstele si nevoile fiecărui beneficiar, precum si pentru reintegrarea familiala.

 • (2) Beneficiarii sint copii in dificultate care au o măsură de protecție dispusa de către C.P.C./instanta jconditiile revocarii/inlocuirii măsurii sint cele prevăzute de L272/2004 ;

 • (3) Beneficiarii pot locui cu măsură de plasament in casa de tip familial pina la virsta de 18 ani, daca nu mai urmeaza o forma de invatamint.

Art.103 Atribuțiile principale ale personalului din casa de tip familial Bambi, in colaborare cu echipa pluridisciplinara sint următoarele :

 • (1) .Asigura un mediu de dezvoltare optim, adaptat nevoilor copiilor, in condiții cvasi-familiale, cu stimularea, intr-o măsură cit mai mare a deprinderilor de viata independenta ;

 • (2) .îndeplinește programele curente de igiena, hranire, socializare si, după caz, de educație formala si informala ;

 • (3) .Reevaluează periodic situația care a determinat plasamentul, întreprinde demersuri pentru implicarea familiei (inclusiv prin semnarea si derularea contractului cu familia)si, pe cit posibil, sprijină familia pentru reintegrarea copilului jimplementeaza PIP, PIS ; evalueaza periodic gradul de atingere a obiectivelor si propune, prin revizuiri ale PIP si PIS trimestriale, corecții sau obiective noi.

 • (4) .Desfasoara activitatile zilnice si saptaminale in baza programelor întocmite de personalul din casa , supervizate si evaluate de echipa pluridisciplinara ;

 • (5) .Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

 • (6) .Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F.ale casei Bambi si R.O.I. al Complexului de servicii Piatra Craiului.

IV.Complexul de servicii Tarlungeni cuprinde:

IV.a) Casele de tip familial Lizuca si Patrocle,Tarlungeni, fiecare cu o capacitate de cite 12 locuri.

Art.104 (1).Casele asigura , in principal, găzduirea pe perioada nedeterminata, îngrijirea, asistenta medicala,accesul la programme de educație si recuperare, potrivit nevoilor fiecărui beneficiar.

 • (2) Beneficiarii sint copiii care au o măsură de protecție dispusa de către C.P.C./instanta si sint, de regula, posesori ai unui certificat de încadrare in grad de handicap si/sau a unui cerificat de orientare școlara.

 • (3) Beneficiarii locuiesc cu măsură de plasament in casa de tip familial pina la virsta de 18 ani, daca nu mai urmeaza o forma de invatamint.

Art.105 Atribuțiile principale ale personalului din casele de tip familial Lizuca si Patrocle,in colaborare cu echipa pluridisciplinara,sint următoarele :

 • (1) .Asigura un mediu de dezvoltare optim, adaptat nevoilor beneficiarilor, in condiții cvasi-familiale, cu stimularea, intr-o măsură cit mai mare a autonomiei personale ;

 • (2) .îndeplinește programele curente de igiena, hranire, socializare si, după caz, de educație formala si informata ;

 • (3) .Reevaluează periodic situația care a determinat plasamentul, întreprinde demersuri pentru implicarea familiei (inclusiv prin semnarea si derularea contractului cu familia)si, pe cit posibil, sprijină familia pentru reintegrarea copilului ;implementeaza PIP, PIS ; evalueaza periodic gradul de atingere a obiectivelor si propune, prin revizuiri ale PIP si PIS trimestriale, corecții sau obiective noi.

 • (4) .Facilitează accesul beneficiarului la servicii de specialitate :de recuperare-reabilitare.la tratamente medicale, consiliere si suport psihologic , atit prin personalul angajat al DGASPC Brașov, cit si prin colaborare cu alti furnizori de servicii medicale si/sau sociale ;

 • (5) .Desfasoara activitatile zilnice si saptaminale in baza programelor întocmite de personalul din casa , supervizate si evaluate de echipa pluridisciplinara ;

 • (6) .Realizează demersurile necesare pentru obtinerea/reinnoirea certificatului de incadrare in grad de handicap/a certificatului de orientare școlara pentru beneficiari

 • (7) .Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

 • (8) .Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F.ale caselor si R.O.I. al Complexului de servicii Tarlungeni.

 • IV.bJCasa de tip familial Arlechin , Tarlungeni ,cu o capacitate de 10 locuri

Art.106 (1)Casa asigura , in principal, găzduirea pe perioada nedeterminata, îngrijirea, asistenta medicala,accesul la programe de educatie(formala, nonformala.informala), pregătirea pentru viata independenta, in funcție de virstele si nevoile fiecărui beneficiar, precum si pentru reintegrarea familiala.

 • (2) Beneficiarii sint copii in dificultate care au o măsură de protecție dispusa de către C.P.C./instanta ;conditiile revocarii/inlocuirii măsurii sint cele prevăzute de L272/2004;

 • (3) Beneficiarii pot locui cu măsură de plasament in casa de tip familial pina la virsta de 18 ani, daca nu mai urmeaza o forma de invatamint.

Art.107 Atribuțiile principale ale personalului din casa de tip familial Bambi, in colaborare cu echipa pluridisciplinara sint următoarele :

 • (1) .Asigura un mediu de dezvoltare optim, adaptat nevoilor copiilor, in condiții cvasi-familiale, cu stimularea, intr-o măsură cit mai mare a deprinderilor de viata independenta ;

 • (2) .îndeplinește programele curente de igiena, hranire, socializare si, după caz, de educație formala si informala ;

 • (3) .Reevaluează periodic situația care a determinat plasamentul, întreprinde demersuri pentru implicarea familiei (inclusiv prin semnarea si derularea contractului cu familia)si, pe cit posibil, sprijină familia pentru reintegrarea copilului ;implementeaza PIP, PIS ; evalueaza periodic gradul de atingere a obiectivelor si propune, prin revizuiri ale PIP si PIS trimestriale, corecții sau obiective noi.

 • (4) .Desfasoara activitatile zilnice si saptaminale in baza programelor întocmite de personalul din casa , supervizate si evaluate de echipa pluridisciplinara ;

 • (5) .Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov ;

 • (6).Modul concret de organizare, programul,conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F.ale casei Arlechin si R.O.I. al Complexului de servicii Tarlungeni.

IV.c) Centrul de zi Buburuza - Budila , cu o capacitate maxima de 25 locuri,destinat copiilor cu virste intre 0-4 ani;

Art.108 Centrul de Zi asigura servicii de îngrijire si educație pe durata zilei(8 ore), pentru copii proveniti din familii in situații de risc, astfel incit , pe de o parte,sa se prevină institutionalizarea copiilor si , pe de alta parte, familia sa poata primi consilierea si sprijinul necesare pentru refacerea/intarirea capacitatilor parentale.

Art.109 Atribuțiile principale ale personalului Centrului de zi, in colaborare cu echipa pluridisciplinara a Complexului sint următoarele :

 • (1) .Evaluarea dosarelor copiilor propuși a fi admiși in C.Z. la propunerea SPAS Budila/ prin referire de la alte servicii ale DGASPC ; întocmirea Dispoziției de admitere, semnata de directorul general;

 • (2) .Desfasurarea activitatilor de educație,joc,odihna, hranire si igiena,potrivit virstei si nevoilor copiilor;

 • (3) .Derularea de programe educaționale pentru părinți, astfel incit sa fie prevenite/limitate fenomenele de abuz/neglijare si pentru imbunatatirea abilităților parentale in comunitate.

 • (4) .Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F. si R.O.I. al Centrului de zi Buburuza .

V.Complexul de Servicii Măgură

Este format din doua componente, una localizata in Ghimbav si cealalta la Codlea si furnizează mai multe tipuri de servicii, conform celor ce urmeaza::

 • V.ajComponenta Ghimbav cuprinde Centrul de Primire in Regim de Urgenta (CPRU)Domino, cu următoarea structura de servicii:

 • •  20 locuri pentru primire in regim de urgenta,respectiv pentru a asigura protecția speciala in regim de urgenta, cu caracter temporar, copilului abuzat, neglijat, precum si pentru copilul găsit de organele de politie/persoane fizice, ori pentru copilul cu virsta mai mare de 30 luni, abandonat in unitati sanitare.

 • •   5 locuri in regim “Adăpost” ,pe care pot fi primiți ,pe termen scurt, copii ai străzii, la cererea lor, ori copii care, din diverse motive, solicita sprijin intr-o situație de criza,in nume propriu.

Art.110 CPRU furnizează, in principal, următoarele servicii:

 • (1) primire si găzduire temporara,pe baza Dispoziției de Plasament in regim de Urgenta, emisa de către Directorul General al DGASPC Brașov, ori pe baza sentinței judecătorești de plasament in regim de urgenta/plasament.pina la identificarea unui alt SR/serviciu adaptat nevoilor beneficiarului;

 • (2) actiuni de identificare a familiei, de stabilire a identității copilului, după caz;

 • (3) Asistenta medicala, îngrijire, consiliere psihologica, programe educative;

 • (4) Demersurile pentru reintegrarea familiala ori pentru transferul la alt SR., consiliere pentru familia biologica/largita, in funcție de posibilitățile si implicarea acesteia.

 • (5) ln aceste activitati, CPRU Domino colaborează cu compartimentele de Abuz , Delincventa si Copiii Străzii.

 • (6) Centrul si întreg personalul asigura respectarea drepturilor copiilor, intimitatea si confidențialitatea.

Art.111 (1)Copiilor care solicita internarea in regim adapost li se asigura găzduire, hrana, evaluare si consiliere pentru rezolvarea cit mai rapida a situatiei(reintegrarea in farrifte), ori li se inainteaza dosarul către alte servicii(eventual pentru o măsură de protecție), in funcție de nevoi si/sau solicitare

 • (2) Admiterea lor se face pe baza Procesului-verbal de primire, aprobat de de către șeful de centru; ieșirea se face pe baza cererii copilului/Referatului asistentului social;

 • (3) Pe perioada șederii, copiii participa la programele de activitati organizate in centru.

Art.112 Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F., respectiv R.O.I. ale CPRU Domino .

V.b)Componenta Codlea, care cuprinde :

V.b.1)Centrul de plasament « Speranța » pentru copilul cu handicap sever,(0-18 ani), cu precizarea ca beneficiarii cu virsta sub 2 ani au recomandare medicala de îngrijire si asistenta medicala permanenta.;

Art.113 (1)Centrul de plasament asigura îngrijirea , reabilitarea copiilor cu handicap sever,prin furnizarea de asistenta medicala permanenta si prin desfasurarea de programe adaptate fiecărui beneficiar, conform recomandărilor medicilor specialiști;

 • (2) Capacitatea centrului este de 20 locuri, iar copiii sint plasați prin Hotarire a CPC/sentinta a instanței;

 • (3) Personalul de specialitate al centrului reevaluează periodic situația fiecărui beneficiar,fie pentru a propune si pregăti mutarea intr-un centru/casa, in cazul in care asistarea medicala permanenta nu mai este necesara (cu prioritate va fi evaluata trimestrial situația copilului cu virsta sub 2 ani) , fie pentru a stabili, eventual in colaborare cu alti furnizori de servicii,programul de îngrijiri paliative.

Art114 (1).O capacitate de 5 locuri este rezervata copiilor in virsta de sub 2 ani, pentru « primire in regim de urgenta ». care asigura găzduirea copiilor găsiți in timpul nopții de către organele de politie/persoane, preluarea copiilor părăsiți in maternitate/spital/gasiti , cu probleme de sanatate, pina la identificarea familiei biologice/largite, sau a unui asistent maternal ;in toate aceste cazuri, copiii cu virsta sub 2 ani vor ramine max.30 zile in centru, la sfirsitul acestei perioade urmind sa fie formulata propunerea finala :

 • •   reintegrare familiala

 • •  plasament la familia largita/asistent maternal profesionist/OPA

 • •  plasament la Centrul « Speranța », in cazul in care handicapul implica dependenta de îngrijiri medicale permanente.

 • (2)ln cazurile prevăzute la alin(1), managerul de caz propune ,motivat, emiterea unei Dispoziții de plasament de urgenta la Centrul Speranța.

Art.115 Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F., respectiv R.O.I.

V.b)Centrul de Reabilitare Scolara(CRS) « Albina »,

Art.116 (1) Centrul oferă servicii pentru protecția beneficiarului - școlar cu deficiente ori cu cerințe educative speciale , asigurind, pe perioada determinata(pe durata semestrelor școlare), găzduire, îngrijire primara, consiliere psihologica, activitati de reabilitare .educație extra-scolara si pregătire in vederea integrării socio-profesionale.

 • (2) Beneficiarii sint fete , cu virste intre 14 -26 ani, avind certificat de orientare școlara către S.A.M. Codlea , emis de C.P.C. Brașov , cu precizarea de cazare in CRS.AIbina ;

 • (3) Drepturile referitoare la hrana, echipament, cazarmament, rechizite, etc. se acorda, potrivit HG1251/2005, in același cuantum ca si in centrul de plasament(potrivit baremelor stabilite prin HG729/2005 si HG.1128/2007,insusite/modificate prin Hotarare a CJ Brașov);

Art.117.Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint reglementate in M.O.F. al CRS, respectiv R.O.I.al Complexului Măgură.

V.c)Centrul pentru deprinderi de viata independenta « Aurora »

Art.118 (1)Centrul asigura pentru beneficiari programe de pregătire pentru viata independenta, prin activitati specifice, derulate atit de către personalul propriu, cit si prin colaborare cu alti furnizori de servicii;

 • (2) Capacitatea maxima a centrului este de 25 locuri; el are ca beneficiari fete, cu virste de regula , peste 14 ani,care, in urma evaluărilor de la alte centre/case/servicii ale DGASPC Brașov, pot intra intr-un program de deprinderi de viata independenta.

 • (3) Beneficiarele centrului « Aurora » au măsură de protecție - plasament - prin hotarire a CPC ori prin sentința a instanței, după caz.

Art.119 Atribuțiile principale ale personalului centrului Aurora, împreuna cu echipa pluridisciplinara a Complexului sint următoarele :

 • (1) .Implementează PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz , întocmește PIS si îndeplinește atribuțiile delegate (responsabilul de caz); cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarea activa a beneficiarelor;

 • (2) .organizează actitivatile cotidiene împreuna cu beneficiarii, obtinind gradul maxim de implicare a acestora, in funcție de capacitatile fiecăruia ;

 • (3) .Initiaza parteneriate si colaborări in funcție de nevoile tinerelor, cu :angajatori, instituții de invatamint,formatori profesionali, alti prestatori de servicii sociale, publici sau privați, cu scopul includerii beneficiarelor in programme complementare de pregătire pentru viata independenta.

 • (4) .Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarelor sint cuprinse in M.O.F al Centrului Aurora.

 • (5) Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

Art.120 Regulile de organizare, programul, drepturile si obligațiile personalului angajat, pe categorii profesionale si pe fiecare entitate sint prevăzute in M.O.F. al centrului si R.O.I. al Complexului Măgură.

VI.Complexul de Servicii Fagaras are următoarele componente :

Vl.a)Centrul de plasament « Casa Maria », cu o capacitatea de 30 locuri;

Art.121 (1).Centrul furnizează ,in principal, servicii de găzduire pe perioada nedeterminata, îngrijire,consiliere si suport psihologic, programe de educație non-formala si informala in condiții cvasi-familiale, precum si pregătire in vederea integrării familiale/socio -profesionale, după caz.

(2) iar beneficiarii au virsta cuprinsa intre 2-18(26)ani ;admiterea se face pe baza hotaririi C.P.C./sentintei instanței.

Art.122 Atribuțiile principale ale personalului Casei Maria, împreuna cu echipa pluridisciplinara a Complexului, sint următoarele :

 • (1).Asigura condiții de creștere, îngrijire si educație personalizata, pe model familial pentru copiii plasați ;

 • (2) .Asigura organizarea de activitati de socializare, relaxare, timp liber, precum si pentru dobindirea deprinderilor de viata independenta ;

 • (3) .Implementează PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz , întocmește PIS si indeplineste atribuțiile delegate (responsabilul de caz); cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarealui activa .

 • (4) .Desfasoara acțiuni pentru promovarea activitatii centrului .precum si pentru integrarea copiilor in comunitatea orașului; facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii sociale , participarea la viata culturala,sociala, potrivit virstei, aptitudinilor si preferințelor.

 • (5)Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

 • (6).Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor sint cuprinse in M.O.F al Casei Maria si R.O.I. al Complexului.

Vl.b.Centrul de Reabilitare Școlara (CRS) Floare de Colt

Art.123 (1).CRS Floare de Colt oferă servicii pentru protecția beneficiarului - școlar cu deficiente ori cu cerințe educative speciale , asigurind, pe perioada determinata(pe durata semestrelor școlare), găzduire, ingrijire primara, consiliere psihologica, activitati de reabilitare educație extra-scolara si pregătire pentru integrarea socio-profesionala ;

 • (2) Beneficiarii sint copii , cu virste intre 7 -18(26) ani, avind certificat de orientare școlara către Colegiul Tehnic »A.Vijoli » din Fagaras(Scoala ajutătoare cu clasele I-Vlll)emis de către C.P.C. Brașov ; cu precizarea de cazare in CRS.Floare de Colt.;

 • (3) capacitatea centrului este de 45 locuri;

Art.124 Drepturile referitoare la hrana, echipament, cazarmament, rechizite, etc. se acorda, potrivit HG1251/2005, in același cuantum ca si in centrul de plasament(potrivit baremelor stabilite prin HG729/2005 si HG. 1128/2007,insusite/modificate prin Hotarire a CJ.Brașov);

Art.125 Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor ;drepturile si obligațiile personalului sint cuprinse in M.O.F al Centrului Floare de Colt si, respectiv, R.O.I. al Complexului.

VI.c.Centrul de zi(C.Z.) Veverița ,cu o capacitate de 30 locuri, pentru copii cu virste intre 0-4ani;

Art.126 C.Z. asigura servicii de ingrijire si educație pe durata zilei(8 ore), pentru copii proveniti din familii in situații de risc, astfel incit , pe de o parte,sa se prevină institutionalizarea copiilor si pe de alta parte, familia sa poata primi consilierea si sprijinul necesare pentru refacerea/intarirea capacitatilor parentale.

Art.127 Atribuțiile principale ale personalului Centrului de zi, in colaborare cu echipa pluridisciplinara a Complexului sint următoarele :

 • (1) .Evaluarea dosarelor copiilor propuși a fi admiși in C.Z. la propunerea SPAS Fagaras, ori prin referire de la alte servicii ale DGASPC ; întocmirea Dispoziției de admitere, semnata de directorul general;

 • (2) .Desfasurarea activitatilor de educație,joc,odihna, hranire si igiena,potrivit virstei si nevoilor copiilor;

 • (3) .Derularea de programe educaționale pentru părinți, astfel incit sa fie prevenite/limitate fenomenele de abuz/neglijare si pentru imbunatatirea abilităților parentale in comunitate.

 • (4) .Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor drepturile si obligațiile personalului, sint reglementate in M.O.F.al Centrului de zi Veverița si,respectiv, R.O.I.al Complexului.

VII.Centrul de Reabilitare Scolara(CRS) Bradet

Art.128 (1)CRS. oferă servicii pentru protecția beneficiarului - școlar cu deficiente ori cu cerințe educative speciale , asigurind, pe perioada determinata(pe durata semestrelor școlare), găzduire, îngrijire primara, consiliere psihologica, activitati de reabilitare educație extra-scolara si pregătire pentru integrarea sociala si profesionala.

 • (2) Beneficiarii sint copii , cu virste intre 7-18 ani, avind certificat de orientare școlara către Școala Ajutatatoare cu clasele l-VIII Bradet(Sacele) emis de către C.P.C. Brașov ; capacitatea centrului este de 40 locuri;

 • (3) Drepturile referitoare la hrana, echipament, cazarmament, rechizite, etc. se acorda, potrivit HG1251/2005, in același cuantum ca si in centrul de plasament(potrivit baremelor stabilite prin HG729/2005 si HG. 1128/2007,insusite/modificate prin Hotarire a CJ.Brașov);

Art.129 (1)Centrul de Reabilitare Școlara Bradet oferă, pentru un număr de_max.5O copii, serviciile specifice unui centru de plasament, respectiv, găzduire pe perioada nedeterminata,îngrijire, consiliere si support psihologic, programe de reabilitare, programe educaționale de tip informai si non-formal.

(2)Locurile in regim SR sint destinate acelor copii care au atit de măsură de protecție speciala - plasament(stabilita de către C.P.C./instanta), cit si orientare școlara speciala ;

Art.130 Pentru copiii aflati cu măsură de protecție la CRS Bradet, atribuțiile principale ale personalului, împreuna cu echipa pluridisciplinara ,sint următoarele :

 • (1) .Asigura condiții de creștere, îngrijire si educație personalizata, pentru copiii plasați;

 • (2) .Asigura organizarea de activitati de socializare, relaxare, timp liber, precum si pentru dobindirea deprinderilor de viata independenta ;

 • (3) .Implementează PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz , întocmește PIS si îndeplinește atribuțiile delegate (responsabilul de caz); cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarea lui activa .

 • (4) .Desfasoara acțiuni pentru promovarea activitatii centrului .precum si pentru integrarea copiilor in comunitatea orașului; facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii sociale , participarea la viata culturala,sociala, potrivit virstei, aptitudinilor si preferințelor;

 • (5)Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

Art.131 Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor drepturile si obligațiile personalului, sint reglementate in M.O.F. si R.O.I. ale Centrului deReabilitare Școlara Bradet.

Vlll.Centrul de Plasament Azur .Victoria

Art.132 Centrul de plasament Azur furnizează ,in principal, servicii de găzduire pe perioada nedeterminata, îngrijire,consiliere si suport psihologic, programe de educație non-formala si informala, pregătire in vederea integrării familiale/socio -profesionale, după caz.

Art.133 Capacitatea centrului este de 70 locuri,in sistem modulat, iar beneficiarii pot avea virsta cuprinsa intre 2-18(26)ani ;admiterea se face pe baza hotaririi C.P.C./sentintei instanței.

Art.134 Atribuțiile principale ale personalului Centrului Azur, împreuna cu echipa pluridisciplinara sint următoarele :

 • (1).Asigura condiții de creștere, îngrijire si educație pe model familial pentru copiii plasați;

 • (2) .Asigura organizarea de activitati de socializare, relaxare, timp liber, precum si pentru dobindirea deprinderilor de viata independenta ;

 • (3) .Implementează PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz , întocmește PIS si îndeplinește atribuțiile delegate (responsabilul de caz); cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarealui activa .

 • (4) .Desfasoara acțiuni pentru promovarea activitatii centrului .precum si pentru integrarea copiilor in comunitatea orașului; facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii sociale , participarea la viata culturala.sociala, potrivit virstei, aptitudinilor si preferințelor

 • (5)  Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

Art.135 Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturle si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.I. ale Centrului Azur.

IX.Centrul de plasament« Casa Ioana », Rupea

Art.136.(1 )Centrul de plasament Casa Ioana furnizează ,in principal, servicii de găzduire pe perioada nedeterminata, îngrijire,consiliere si suport psihologic, programe de educație non-formala si informala, pregătire in vederea integrării familiale/socio -profesionale, după caz.

(2)Capacitatea centrului este de 60 locuri, iar beneficiarii pot avea virsta cuprinsa intre 2-18(26)ani;admiterea se face pe baza hotaririi C.P.C./sentintei instanței.

Art.137 Atribuțiile principale ale personalului Centrului Casa Ioana, împreuna cu echipa pluridisciplinara sint următoarele:

 • (1) .Asigura condiții de creștere, îngrijire si educație pentru copiii plasați;

 • (2) .Asigura organizarea de activitati de socializare, relaxare, timp liber, precum si pentru dobindirea deprinderilor de viata independenta ;

 • (3) .Implementează PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz , întocmește PIS si îndeplinește atribuțiile delegate (responsabilul de caz); cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarealui activa .

 • (4) .Desfasoara acțiuni pentru promovarea activitatii centrului .precum si pentru integrarea copiilor in comunitatea orașului; facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii sociale , participarea la viata culturala.sociala, potrivit virstei, aptitudinilor si preferințelor.

 • (5) Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov ;

Art.138 Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturile si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.I. ale Centrului Casa Ioana.

X.Centrul de plasament Casa Prieteniei, Codlea

Art.139 (1).Centrul de plasament Casa Prieteniei furnizează ,in principal, servicii de găzduire pe perioada nedeterminata, îngrijire,consiliere si suport psihologic, programe de educație non-formala si informala, pregătire in vederea integrării familiale/socio -profesionale, după caz.

(2)Capacitatea centrului este de 40 locuri, iar beneficiarii pot avea virsta cuprinsa intre 10-18(26)ani ;admiterea se face pe baza hotaririi C.P.C./sentintei instanței.

Art.140 Atribuțiile principale ale personalului Centrului Casa Prieteniei, impreuna cu echipa pluridisciplinara sint următoarele :

 • (1) Asigura condiții de creștere, îngrijire si educație pentru copiii/tinerii plasați;

 • (2) .Asigura organizarea de activitati de socializare, relaxare, timp liber, precum si pentru dobindirea deprinderilor de viata independenta ;

 • (3) .Implementează PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz , întocmește PIS si îndeplinește atribuțiile delegate (responsabilul de caz); cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarealui activa .

 • (4) .Desfasoara acțiuni pentru promovarea activitatii centrului .precum si pentru integrarea copiilor in comunitatea orașului; facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii sociale , participarea la viata culturala,sociala, potrivit virstei, aptitudinilor si preferințelor.

 • (5)Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov ;

Art.141 Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturile si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.I. ale Centrului Casa Prieteniei.

Xl.Centrul de plasament Dacia,sat Dacia,com.Jibert

Art.142 (1).Centrul de plasament Dacia furnizează ,in principal, servicii de găzduire pe perioada nedeterminata, îngrijire,consiliere si suport psihologic, programe de educație non-formala si informala, pregătire in vederea integrării familiale/socio -profesionale, după caz.

(2)Capacitatea centrului este de 30 locuri, iar beneficiarii pot avea virsta cuprinsa intre 2-18(26)ani ;admiterea se face pe baza hotaririi C.P.C./sentintei instanței.

Art.143 Atribuțiile principale ale personalului Centrului Dacia, împreuna cu echipa pluridisciplinara sint următoarele:

 • (1) .Asigura condiții de creștere, îngrijire si educație pentru copiii/tinerii plasați;

 • (2) .Asigura organizarea de activitati de socializare, relaxare, timp liber, precum si pentru dobindirea deprinderilor de viata independenta ;

 • (3) lmplementeaza PIP întocmit sub coordonarea managerului de caz , întocmește PIS si îndeplinește atribuțiile delegate (responsabilul de caz); cu respectarea principiilor referitoare la interesul superior al copilului si la participarealui activa .

 • (4) .Desfasoara acțiuni pentru promovarea activitatii centrului .precum si pentru integrarea copiilor in comunitatea orașului; facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii sociale , participarea la viata culturala,sociala, potrivit virstei, aptitudinilor si preferințelor.

 • (5) Respecta, in toate activitatile si acțiunile, drepturile fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L272/2004, precum si regulamentele interne ale DGASPC Brașov;

Art.144 Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturile si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.I. ale Centrului Dacia.

XII. Centrul Maternal Casa Mamei, Brașov

Art.145 (1)Centrul Maternal « Casa Mamei », Brașov, este un serviciu de tip rezidențial,care are scopul de a asigura dreptul copilului de a-si păstră relațiile familiale , oferind găzduire pentru cuplul mama-copil,suport psihologic, consiliere pentru dobindirea aptitudinilor maternale,pentru identificarea resurselor care sa-i permită mamei reluarea existentei autonome, împreuna cu copilul ei.

 • (2) Admiterea se face pe baza Dispoziției de admitere,semnata de directorul general ;

 • (3) Beneficiarele încheie un contract de rezidenta pe o perioada inițiala de 3 luni; contractul poate fi prelungit , motivat, pina la o durata de 12 luni; excepțiile trebuie aprobate expres de către directorul general, pe baza referatului de motivare al asistentului social.

Art.146 Atribuțiile principale ale personalului centrului maternal sint următoarele :

 • (1) Asigura evaluarea beneficiarelor, informarea si susținerea acestora, pe perioada rezidentei;

 • (2) Sustine demersurile beneficiarelor pentru identificarea si reluarea legaturilor cu familia, ori pentru identificarea de alte soluții pentru o existenta independenta, care sa ofere siguranța mamei si copilului;

 • (3) Sprijina beneficiarele in dobindirea de cunoștințe si deprinderi, atit pentru îngrijirea si educarea copilului, cit si pentru ele insele, pe principiul întrajutorării reciproce ;

 • (4) Desfasoara activitati ludice si educative pentru copiii aflati in centru, pe perioada absentei mamelor, pe același principiu ;

 • (5) Colaboreaza cu instituții publice, alti furnizori de servicii sociale, ONG-uri, pentru reintegrarea sociala a beneficiarelor.

Art.147 Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturile si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.I. ale Centrului Casa Mamei.

XIII.Complexul de servicii de recuperare Cristian , Brașov

Complexul de Servicii de Recuperare Cristianul cuprinde următoarele centre :

XIII.a. Centrul de recuperare « Micul Prinț»

Art.148 (1)Centrul oferă servicii de recuperare , atit prin proceduri medicale, cit si prin programe specifice cu caracter educativ , pentru copii cu certificate de încadrare in grad de handicap, al căror Plan de recuperare recomanda frecventarea centrului.

(2)Beneficiarii sint, prioritar, copiii din sistemul de protecție al DGASPC Brașov, dar si copii din comunitate ;pentru aceștia, propunerea de admitere in programul centrului este aprobata de directorul general;

Art.149 Atribuțiile principale ale personalului centrului sint:

 • (1) Evalueaza copilul si elaborează planurile de intervenție personalizata, respectind principiile parteneriatului, respectării confidențialității si lucrului in echipa ;

 • (2) Desfasoara activitatile de consiliere, stimulare si terapie educaționala,logopedie, precum si procedurile de fizioterapie si kinetoterapie recomandate de medic ;

 • (3) Sprijina si consiliază personalul din centrele de proveniența ale copiilor , precum si pe părinți in continuarea programelor si in accesarea altor servicii potrivite pentru copii;

 • (4) Organizeaza acțiuni pentru promovarea serviciilor centrului in comunitate.

Art.150 Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de întocmire ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor, precum si drepturile si obligațiile angajatilor sint cuprinse in M.O.F si R.O.I. ale Centrului de Recuperare Micul Prinț.

Xlll.b.Centrul de zi « Casa Soarelui » pentru beneficiari cu sindrom Down

Art.151 C.Z. asigura servicii de îngrijire si educație pe durata zilei(8 ore), pentru copii /adulti cu sindrom Down, precum si activitati care urmăresc creșterea posibilităților de integrare sociala a copiilor/adultilor cu sindrom Down.

Art.152.Atributiile principale ale personalului Centrului de zi, in colaborare cu echipa pluridisciplinara a Complexului sint următoarele :

 • (1) .Evaluarea dosarelor copiilor propuși a fi admiși in C.Z. la propunerea SECMCD, ori prin referire de la alte servicii ale DGASPC ; întocmirea Dispoziției de admitere, semnata de directorul general;

 • (2) .Desfasurarea activitatilor de educație,consiliere psihologica, recuperare(cultura fizica-medicala), terapie ocupationala, hranire si igiena,potrivit virstei si nevoilor beneficiarilor;

 • (3) .Derularea de programe educaționale pentru părinți, astfel incit aceștia sa isi îndeplinească mai bine rolul in recuperarea/integrarea copilului;

 • (4) .Modul concret de organizare, programul, documentele din dosare si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, drepturile si obligațiile beneficiarilor drepturile si obligațiile personalului, sint reglementate in M.O.F.al Centrului de zi Casa Soarelui si,respectiv, R.O.I.al Complexului.

VI.C. Serviciile și compartimentele Direcției de Asistență Socială Protecția Persoanelor Adulte

 • VI.C.1. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.153 Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap este înființat în temeiul art. 88 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată și exercită următoarele atribuții, conform art. 50 din H.G. nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 :

 • •  efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

 • •  întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

 • •  recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

 • •  avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz.

 • •  evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • •   recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

 • •   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 154 Coordonarea și controlul activității Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap sunt asigurate de un sef de serviciu, de directorul general adjunct - DAS si directorul general.

Art. 155 Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap are sediul în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Apullum, nr. 3 .

Art. 156 Prevederile prezentului regulament produc efecte față de toți angajații serviciului de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap și față de toți terții care se adresează instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile prevăzute de lege în sarcina acesteia.

Capitolul II - Obiectul de activitate

Art. 157 Obiectul de activitate al Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap îl constituie evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap / orientării profesionale /evaluarea necesară pentru atestarea asistentului personal profesionist /recomandarea măsurilor de protecție a adultului cu handicap.

Art. 158 alin. (1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex și continuu prin care sunt estimate și recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare și incluziune socială a acestora. Procesul presupune colectarea de informații cât mai complete și interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei și intervenției.

(2) Evaluarea este subordonată principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit căruia orice decizie sau măsură este luată numai în interesul acestei personae.

Art. 159 Evaluarea prezintă următoarele caracteristici:

 • a) este axată pe potențialul de dezvoltare, integrare și incluziune socială al adultului, evidențiază ce știe și ce poate face adultul cu handicap, ce abilități și deprinderi are sau poate dezvolta;

 • b) este bazată pe modelul social al abordării dizabilității, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educație, grad de dezvoltare a abilităților profesionale;

 • c) este unitară, în sensul că operează cu aceleași obiective, criterii, metodologii;

 • d) este efectuată în echipă, toți membrii echipei sunt implicați activ, fiecare lucrând complementar cu celălalt;

 • e) respectă drepturile și demnitatea persoanei cu handicap, precum și principiul "Nimic pentru noi, fără noi!" care constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce privește persoana cu handicap.

Art.160 Domeniile obligatorii în care se desfășoară evaluarea sunt:

 • a) evaluarea socială, asigurată de asistenți sociali;

 • b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;

 • c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi;

 • d) evaluarea vocațională sau a abilităților profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație ori pedagogi de recuperare;

 • e) evaluarea nivelului de educație, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare;

 • f) evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenți sociali.

PRINCIPII

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap sunt următoarele:

 • a) respectarea individualității fiecărei persoane;

 • b) respectarea libertății de a alege serviciul social în funcție de nevoia socială;

 • c) asigurarea accesului la servicii sociale în condiții de tratament egal prin excluderea privilegiilor și eliminarea oricărei forme de discriminare;

 • d) asigurarea de servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale;

 • e) asigurarea drepturilor și a siguranței beneficiarilor, protejând în același timp și interesele acestora, dar și pe cele collective ale comunității;

 • f) asigurarea accesului la informațiile privind drepturile fundamentale, măsurile legale de protecție, precum și posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale;

 • g) respectarea vieții intime a persoanei;

 • h) respectarea confidențialității;

 • i) dezvoltarea parteneriatului dintre părțile implicate în procesul de acordare a serviciilor sociale și beneficiarii acestora.

Art. 161 Pentru realizarea obiectului de activitate, Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap îndeplinește si alte atribuții,precum:

 • a) efectuează evaluarea complexa care consta in: evaluarea socială,evaluarea medicală,evaluarea psihologică,evaluarea vocațională sau a abilităților profesionale,evaluarea nivelului de educație, evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială.

 • b) colaborează cu Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

 • - secretariatul comisiei este cel care face legătură intre Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap si Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • - responsabilul de caz solicita secretariatului comisiei dosarul persoanei si recurge la procedura de reevaluare iar după evaluarea/reevaluarea complexa a cazului se preda dosarul secretariatului comisie,pe baza de proces verbal, unde acesta ramane in arhiva secretariatului pana la o noua cerere;

 • c) colaborează cu alte servicii,compartimente din Cadrul Direcției de Asistenta Sociala si alte instituții publice sau private cu scopul de a evalua si soluționa inpreuna cu acestea problemele identificate in evaluarea cazurilor.

 • d) consilieaza persoana cu handicap si familile care au in îngrijire persoane cu handicap;

 • e) propune eliberarea certificatului de orientare profesionala pentru persoana adulta cu handicap;

 • f) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activitățile pe care le întreprinde;.

Art.162 Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap isi desfasoara activitatea in temeiul următoarelor acte legislative:

Legislație

 • - ORDINUL Ministrului Muncii, Familiei, și Egalității de Șanse și al Ministrului Sănătății Publice nr. 762 / 1992 / 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap;

 • - LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*) (actualizată până la data de 10 ianuarie 2008*)

 • - Ordonanța de urgență nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • - Hotărâre nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • - HOTARARE nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • - Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea si funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap aprobată și modificată prin Legea nr.239/2003, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

 • - Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici;

Art. 163 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S.Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.;

Art.164 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale serviciului este asigurată de către un șef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.C.3. Centrul de Readaptare Funcțională pentru Deficienti de Vedere Tardivi

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.165 Centru de readaptare funcționala pentru deficienti de vedere tardivi isi propune creșterea calitatii vieții persoanelor cu deficienta de vedere prin acordarea unui set de servicii sociale destinat adaptarii acestora la noul mod de viata pe care-l impune lipsa vederii,astfel incat, persoana adulta cu handicap vizual sa-si recapete statutul de membru deplin si activ al familiei si comunității.

Art.166 Centru de readaptare funcționala pentru deficienti de vedere tardivi este funcțional in cadrul DGASPC Brașov.

Centru este subordonat Directorului General Adjunct - Protecția Persoanelor Adulte al DGASPC Brașov.

Coordonarea metodologică a Centrului este realizată de Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, subordonat Directorului General Adjunct -Protecția Persoanelor Adulte al DGASPC Brașov. Activitatea financiar-contabilă a Centrului de readaptare funcțională este realizată de Serviciul Contabilitate și Serviciul Financiar/ Buget/ Salarizare din cadrul Direcției Economice a DGASPC Brașov.

Art. 167 Centrul de readaptare funcționala pentru deficientii de vedere tardivi asigura servicii de îngrijire si educație pe durata zilei(8 ore) pentru 20 adulti cu varsta intre 18-59 ani si beneficiază zilnic de serviciile oferite de centru cate 8 deficienti de vedere tardivi,grupați in doua serii a cate 4 ore .

Art. 168 Atribuțiile principale ale personalului Centrului de zi sunt de a îndeplini obiectivele specifice activitatii centrului,in funcție de specialitatea fiecărui angajat,respectând procedurile de lucru.

Art. 169 Centru de readaptare funcționala pentru deficienti de vedere tardivi are sediul in Brașov,str.Castelului,nr.106

Art. 170 Centru de readaptare funcționala pentru deficienti de vedere tardivi asigura accesul beneficiarilor /reprezentanților legali la documentele privind regulamentele si procedurile unitatii,intr-o forma adecvata (accesibila,in funcție de handicap),iar personalul are obligația de a explica beneficiarilor aceste informații.

Art. 171 Modul concret de organizare, programul, conținutul dosarelor si procedurile de intocmire/actualizare ale acestora, obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sunt reglementate in M.O.F., respectiv R.O.I.

Capitolul II - Obiectul de activitate

Art. 172 Obiectul de activitate al Centrului de readaptare funcționala pentru deficienti de vedere prevede:

 • >  Instruirea deficienților de vedere tardivi în tehnicile de mobilitate și orientare spațială și de formare a deprinderilor de viață cotidiană și independentă;

 • >  Deprinderea unor abilități practice cu valoare personală, incluzând învățarea alfabetului Braille, inițierea în cursuri de informatică, etc;

 • >  Instruirea și sprijinul deficienților de vedere tardivi pentru a învăța cum să maximizeze abilitățile lor;

 • >  Consilierea psihologică a persoanelor cu deficiențe de vedere în scopul dezvoltării încrederii în propria persoană și de a sprijini tranziției acestora către o viață independentă, precum și oferirea de consultanță juridică;

 • >  Asigurarea de programe de loisir, activități de divertisment, recreative, de socializare, etc;

 • >  Dezvoltarea unei rețele de voluntariat prin care să se asigure servicii de însoțirea ocazională pentru persoanele adulte cu deficiențe de vedere;

 • >  Facilitarea participării persoanelor cu deficiențe de vedere interesate în recalificare profesională la cursuri de reconversie profesională, precum și susținerea și sprijinirea acestora în procesul de identificare, căutare și încadrare în muncă;

Capitolul III - Principii

Art. 173 Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către Centru de readaptare funcționala pentru deficienti de vedere tardivi sunt următoarele:

 • a) respectarea individualității fiecărei persoane;

 • b) respectarea libertății de a alege serviciul social în funcție de nevoia socială;

 • c) asigurarea accesului la servicii sociale în condiții de tratament egal prin excluderea privilegiilor și eliminarea oricărei forme de discriminare;

 • d) asigurarea de servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale;

 • e) asigurarea drepturilor și a siguranței beneficiarilor, protejând în același timp și interesele acestora, dar și pe cele colective ale comunității;

 • f) asigurarea accesului la informațiile privind drepturile fundamentale, măsurile legale de protecție, precum și posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale;

 • g) respectarea vieții intime a persoanei;

 • h) respectarea confidențialității;

 • i) dezvoltarea parteneriatului dintre părțile implicate în procesul de acordare a serviciilor sociale și beneficiarii acestora.

Art. 174 Centru de readaptare funcționala pentru deficienti de vedere tardivi isi desfasoara activitatea in temeiul următoarelor acte legislative:

Legislație

 • •  Ordinul nr.205 din 17 iunie 2005 privid aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap .centre de zi pentru persoane adulte cu handicap si locuințe protejate pentru persoane adulte cu handicap.

 • •  ORDINUL Ministrului Muncii, Familiei, și Egalității de Șanse și al Ministrului

Sănătății Publice nr. 762      /       1992      /      2007

pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap

 • •  LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*) (actualizată până la data de 10 ianuarie 2008*)

 • •  Ordonanța de urgență nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • •  Hotărâre nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

. HOTARARE       nr.       430 din       16       aprilie       2008

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 • •  Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea si funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap aprobată și modificată prin Legea nr.239/2003, cu modificările ulterioare;

 • •   Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

VI.C.4. Serviciul de Asistență Socială pentru Persoane cu Handicap

Art.175 Serviciul Asistență Socială pentru Persoane cu Handicap are ca obiect principal de activitate luarea in evidența si acordarea prestațiilor si facilităților , persoanelor cu handicap din județ

Art.176 Serviciul de Asistență Socială Pentru Persoane cu Handicap are următoarele atribuții principale:

 • 1.  Realizează luarea în evidentă și acordarea facilităților și drepturilor financiare conform legislației în vigoare , pentru beneficiarii de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ;

 • 2. Efectuează operațiile de prelungire sau de sistare a acestora în baza certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap,sau a altor acte;

 • 3.  Efectuează operațiunile privind sistarea drepturilor și facilităților persoanelor care nu mai beneficiază de acestea, conform legii;

 • 4. Administrează baza de date privind persoanele cu handicap;

 • 5.  Efectuează program cu publicul pentru primirea și restituirea documentelor și eliberarea facilităților conform programului stabilit de conducerea unității;

 • 6.  Răspunde de primirea și restituirea de documente pentru acordarea de facilități și prestații sociale, de la persoanele care sunt încadrate în grad de handicap;

 • 7. Răspunde de dosare și documentele din arhivă și au obligația de a opera la zi schimbările survenite;

 • 8.  Răspunde în conformitate cu prevederile legale ,la scrisorile și sesizările care au ca subiect asigurarea asistenței sociale persoanelor cu handicap;

 • 9.  întocmește situații solicitate de Directorul general adjunct, care stau la baza elaborării planurilor si strategiilor de asistență socială ;

 • 10. întocmește situații solicitate de conducerea instituției, asupra unor probleme care impun neacordarea sau sistarea drepturilor prevăzute de lege , precum și recuperarea unor drepturi financiare acordate necuvenit;

 • 11. întocmește , la solicitarea conducerii .situații statistice lunare , trimestriale sau anuale privind drepturile și facilitățile acordate conform legii;

 • 12. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

 • 13. Alte atribuții pot fi stabilite in baza legii, de conducerea instituției

Art.177 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.

Art.178 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către de un șef serviciu, acesta asigurând legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.C.5. Biroul de Evaluare și Monitorizare-Asistență Socială

Art.179 Biroul are ca obiect principal de activitate, evaluarea și monitorizarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoanele adulte , precum și respectarea drepturilor acestora.

Art.180 Biroul are următoarele atribuții principale:

 • 1.  Coordonează .sprijină și monitorizează activitatea autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale

 • 2.  Coordonează sistemul de monitorizare , la nivel Județean ,a problematicii persoanelor cu handicap,

 • 3. Administrează instrumentele de lucru elaborate de ANPH .necesare în activitatea de monitorizare și evaluare

 • 4.  Centralizează informațiile referitoare la implementarea strategiilor și politicilor in domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap, sau alte persoane aflate in nevoie;

 • 5.  Gestionează bazele de date privind oferirea de servicii beneficiarilor D.A.S..

 • 6. Păstrează colecția de decizii privind prestațiile sociale acordate persoanelor cu handicap

 • 7. Realizează și actualizează permanent baza de date generale și baza de date specifice;

 • 8. Colaborează la elaborarea proiectelor strategiilor anuale.strategiilor pe termen lung sau scurt referitoatre la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție specială a persoanelor adulte cu handicap sau alte categorii de persoane aflate in nevoie;

 • 9. Asigură în colaborare cu celelalte servicii ale D.G.A.S.PC. Brașov, implementarea strategiilor, după aprobarea acestora de către Consiliul Județean Brașov.

 • 10. Primește cererile persoanelor cu handicap grav care optează pentru acordarea indemnizației de însoțitor sau pentru angajarea unui asistent personal;

 • 11. Redactează și supune aprobării conducerii, acordul privind indemnizația de însoțitor,sau angajarea unui asistent personal, urmărind ca aceasta să fie transmisă în termenul legal primăriilor din județ;

 • 12. Monitorizează activitatea autorităților locale privind asistenții personali ai persoanelor cu handicap, urmărind : contractele de muncă, realizarea instruirii asistenților personali , rapoartele semestriale prezentate consiliului local,dinamica angajării asistenților personali;

 • 13. Verifică și oferă datele necesare actualizării paginii de internet a DGASPC , referitor la DAS

 • 14. Redactează rapoarte , analize și sinteze;

 • 15. întocmește situații statistice lunare, trimestriale și anuale ;

 • 16. Acordă consiliere persoanelor cu handicap, asitenților personali ai persoanelor cu handicap sau altor persoane aflate în nevoie, la solicitarea acestora;

 • 17. Verifică și răspunde cererilor și sesizărilor beneficiarilor serviciilor sociale, aparținătorilor, ONG-urilor, instituțiilor, etc;

 • 18. Monitorizează exemplele de bună practică și acționează pentru promovarea acestora;

 • 19. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor și compartimentelor din cadrul DAS

 • 20. întocmește săptămînal, lista privind echipa de intervenție DAS;

 • 21. Alte atribuții pot fi stabilite in baza legii, de conducerea instituției.

Art.181 .Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.

Art. 182 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către un șef birou .Acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI. C.6. Compartimentul de intervenție în regim de urgență în situații de abuz, neglijare, trafic , migrație-Asistență socială - Telefonul de urgență

Art. 183 Compartimentul are ca obiect principal de activitate administrarea de măsuri de urgență în situații de abuz neglijare, trafic sau alte situații de risc.

Art. 184 Compartimentul are următoarele atribuții principale :

 • 1. Primește sesizări și se autosesizează cu privire la persoanele adulte cu sau fără handicap, aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

 • 2.  Identifică familiile în care există riscul dezvoltării unor forme de situații de urgență de abuz,neglijare trafic și migrație;

 • 3.  întocmește raportul referitor la ancheta psihosocială si medicala a persoanelor cu handicap sau alte categorii de persoane aflate în situații de risc si propune măsuri de protecție;

 • 4. Verifică și reevaluează evoluția situației de urgență a persoanelor adulte cu sau fără handicap și propune ,după caz menținerea, modificarea sau revocarea măsurii de protecție specială a acestor persoane;

 • 5.  După administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul compartimentelor DAS sau instituțiilor abilitate

 • 6. Elaborează baza de date cu toate cazurile instrumentate

 • 7. Acordă consiliere persoanelor cu handicap sau altor categorii de persoane aflate în situații de risc șă familiilor acestora

 • 8.  Colaborează cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea luării unor decizii cu privire la măsura de protecție specială a persoanei cu handicap sau alte categorii de de persoane aflate in nevoie si in dificultate;

 • 9.  Elaborează studii și cercetări cu privire la cauzele și dimensiunile fenomenelor de abuz, neglijare, trafic și migrație;

 • 10. Alte atribuții pot fi stabilite în baza legii, de conducerea instituției.

Art.185 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S... Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.

Art.186 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către o persoană anume desemnată de Directorul General Adjunct.Aceasta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.VI.C.5.

VI.C.7. Compartimentul de îngrijire de Tip Familial .Asistență Socială a Persoanelor Adulte

Art. 187 Compartimentul de îngrijire de tip familial are ca obiect principal de activitate asigurarea unei protecții de tip familial pentru persoanele cu handicap sau alte categorii de persoane aflate in nevoie.

Art.188 Compartimentul are următoarele atribuții principale :

 • 1.  Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități sau a altor categorii de persoane în dificultate aflate în îngrijirea familiei;

 • 2.  Primește sesizări și se autosesizează cu privire la persoanele adulte cu sau fără handicap, aflate în îngrijirea familiei;

 • 3. Verifică aplicarea măsurilor de protecție specială de tip familial pentru persoanele cu handicap sau alte categorii de persoane aflate în nevoie sau în dificultate;

 • 4.  întocmește raportul referitor la ancheta socio- medicală a persoanelor cu handicap sau altor categorii de persoane aflate în nevoie și în dificultate, pentru aplicarea măsurilor speciale de îngrijire de tip familial;

 • 5.  Efectuează o evaluarea inițială a cazului pentru a identifica motivul care a dus la declanșarea crizei;

 • 6.  Supraveghează familiile și persoanele implicate în procesul de îngrijire de tip familial a persoanelor cu dizabilități sau a altor persoane aflate în nevoie ;

 • 7.  Monitorizează planul de recuperare și de integrare socială pentru persoanele cu handicap aflate în îngrijirea familiei ;

 • 8.  Primește și instrumentează cereri din partea persoanelor cu handicap sau a altor categorii de persoane în dificultate aflate în îngrijirea familiei, care îsi manifestă dreptul de a solicita sprijin și suport în exercitarea drepturilor legale ;

 • 9.  Promovează drepturile persoanelor adulte cu sau fără dizabilități prin oferirea de informații pertinente și consiliere ;

 • 10. Identifică problemele și depune diligențele necesare pentru soluționarea fiecărei situații sesizate, comunicând beneficiarului rezoluția și alternativele adoptate.

 • 11. Alte atribuții pot fi stabilite în baza legii, de conducerea instituției.

Art.189 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.

Art.190 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către o persoană anume desemnată de Directorul General Adjunct.Aceasta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.C.8.Compartimentul îngrijire de Tip Rezidențial- Asistență Socială

Art.191 Compartimentul de îngrijire de tip rezidențial are ca obiect principal de activitate asigurarea unei protecții de tip rezidențial pentru persoanele adulte instituționalizate în centrele din subordinea sau în coordonarea DGASPC

Art.192 Compartimentul are următoarele atribuții principale :

 • 1. Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap sau altor categorii de persoane aflate in nevoie .instituționalizate in centrele de tip rezidențial pentru adulți.din subordinea DGASPC ;

 • 2. Primește și instrumentează cereri din partea persoanelor cu handicap sau a altor categorii de persoane aflate în nevoie și în dificultate care solicită instituționalizarea în centre de tip rezidențial;

 • 3. Acordă asistență și sprijin persoanelor cu handicap sau altor categorii de persoane aflate în nevoie și în dificultate, pentru pregătirea instituționalizării în centrele de tip rezidențial pentru adulți.din subordinea DGASPC;

 • 4. întocmește Raportul de Evaluare Socio-medicală și Planul Individualizat de Intervenție pentru persoanele cu handicap și alte categorii de persoane aflate în nevoie și în dificultate care solicită instituționalizarea în centre de tip rezidențial;

 • 5. Verifică și reevaluează, o dată la șase luni, împrejurările legate de instituționalizare și face propuneri privind menținerea sau, după caz, modificarea ori revocarea măsurii de protecție a persoanelor cu handicap sau a altor categorii de persoane aflate în nevoie și în dificultate instituționalizate în centre de tip rezidențial pentru adulți,din subordinea DGASPC;

 • 6.  Identifică tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului în vederea instituirii unei măsuri de protecție specială, atunci când este nevoie;

 • 7.  Acționează cu prioritate pentru prevenirea instituționalizării și identifică măsurile alternative de protecție;

 • 8.  Consiliază și oferă sprijin familiilor aflate în situații de criză, în scopul evitării instituționalizării;

 • 9. Asigură colaborarea și implicarea beneficiarilor și familiei/reprezentantului legal, precum și sprijinirea acestora în toate demersurile legale întreprinse;

 • 10. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

 • 11. Coordonează metodologic activitatea din centrele de tip rezidențial pentru adulți.din subordinea DGASPC și, prin delegare de atribuții, exercită activități de control în aceste centre;

 • 12. Supraveghează activitatea desfășurată de personalul specializat din centrele de tip rezidențial pentru adulți.din subordinea DGASPC;

 • 13. Inițiază și organizează programe de instruire a personalului din instituțiile de protecție de tip rezidențial, programe destinate să faciliteze integrarea/reintegrarea familială și socială a persoanelor instituționalizate;

 • 14. Identifică și promovează modelele de bună practică implementate în centrele de tip rezidențial pentru persoanele adulte;

 • 15. Elaborează baza de date cu toate cazurile instrumentate;

 • 16. Alte atribuții pot fi stabilite în baza legii, de către conducerea instituției.

Art.193 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.

Art.194 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către o persoană anume desemnată de Directorul General Adjunct.Aceasta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.C.9. Compartimentul Antisărăcie și Prevenirea Marginalizării Sociale

Art.195 Compartimentul are ca obiect principal de activitate, monitorizarea si evaluarea masurilor provind prevenirea marginalizarii sociale.

Art.196 Compartimentul are următoarele atribuții principale:

 • 1.  Monitorizează aplicarea măsurilor privind prevenirea marginalizării sociale la nivel județean;

 • 2.  Identifică, în colaborare cu serviciile specializate din cadrul Consiliilor Locale .persoanele și familiile care se găsesc în situații de risc și stabilește măsuri individuale în vederea prevenirii marginalizării sociale;

 • 3.  Monitorizează cazurile de persoane adulte cu sau fără dizabilități ,care necesită susținere în vederea reintegrării sociale ;

 • 4.  Asigură consiliere cetățenilor, la solicitarea acestora, în vederea obținerii drepturilor de care pot beneficia;

 • 5.  Analizează trimestrial sau ori de câte ori este cazul, modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea și combaterea marginalizarii sociale;

 • 6.  Elaborează o baza de date cu toate cazurile instrumentate;

 • 7.  Monitorizează realizarea la nivelul Consiliilor Locale a unui acompaniament social persoanlizat pentru tinerii cu handicap și persoanele aflate în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă;

 • 8. Elaborează programe în colaborare cu Agenția Jedețeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu ONG-uri și alte instituții specializate, în vederea calificării sau recalificării persoanelor cu risc de marginalizare socială;

 • 9.  Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor

 • 10. Colaborează cu instituțiile implicate în elaborarea planului Județean de combaterea sărăciei și prevenirea marginalizării sociale;

 • 11. Dezvoltă programe în vederea prevenirii marginalizării sociale, promovează principii de egalitate a șanselor, de autonomie și demnitate personală, în parteneriat cu ONG-uri sau alte instituții publice;

 • 12. Alte atribuții pot fi stabilite în baza legii , de conducerea instituției.

Art.197 .Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S..

Art.198 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către o persoană anume desemnată de Directorul General Adjunct;, aceasta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta

VI.C.10. Compartimentul Asistenți Personali Profesioniști

Art. 199 Compartimentul Asistenți Personali Profesioniști, are ca obiectiv îngrijirea și protecția adulților cu handicap la asistentul personal profesoinist

Art. 200 Compartimentul, are următoarele atribuții principale :

 • 1.  Asigură monitorizarea si controlul activității de îngrijire și protecție a adulților cu handicap grav și accentuat de către asistentul personal profesionist;

 • 2.  Primește cererile în vederea admiterii persoanelor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;

 • 3.  Informează persoanele care sunt admise ca beneficiari asupra serviciilor la care au dreptul din partea asistentului personal profesionist;

 • 4. Asigură condiții pentru evaluarea/reevaluarea nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap grav sau accentuat aflați la asistent personal profesionist;

 • 5.  Efectuează reevaluarea beneficiarilor: la 6 luni; la nevoie, atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice; la sistarea serviciilor;

 • 6.  Primește cereri de evaluare ca potențial asistent personal profesionist de la persoanele care sunt interesate de această profesie ;

 • 7.  Recrutează asistenți personali profesioniști care să răspundă nevoilor identificate și tuturor particularităților persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat;

 • 8. Tine evidența solicitărilor pe parcursul sau după ce s-a încheiat compania de recrutare;

 • 9.  întocmește documentația necesară pentru evaluarea potențialului asistent personal profesionist;

 • 10. întocmește dosarul asistentului personal care trebuie atestat;

 • 11. întocmește raportul de evaluare a asistentului personal profesionist;

 • 12. Asigura formarea si atestarea asistenților personali profesioniști;

 • 13. Evaluează nevoile persoanelor adulte cu handicap grav și accentuat și propune asistenților personali profesioniști măsuri adecvate de readaptare/soluționare a problemei;

 • 14. Verifică și evaluează activitatea asistentului personal profesionist prin controale periodice la domiciliul acestora;

 • 15. Urmărește respectarea standardelor de calitate ;

 • 16. Realizează și actualizează permanent baza de date a persoanelor adulte cu handicap grav și accentuat aflați la asistenții personali profesioniști;

 • 17. Informează asistenții personali profesioniști cu privire la drepturile si obligațiile pe care le au ei ca angajați a dgaspc-bv și drepturile și obligațiile persoanei pe care o au în îngrijire și protecție (persoana adultă cu handicap grav sau accentuat);

 • 18. Elaborează ghidul beneficiarului, manual de proceduri si alte documente in conformitate cu standardele de calitate si prevederile legale.

 • 19. Inițiază și organizează programe de instruire a asistenților personali profesioniști

 • 20. Oferă consiliere, asistență, suport atât asistenților personali profesioniști cât și persoanelor adulte cu handicap aflați in îngrijirea acestora;

 • 21. Alte atribuții pot fi stabilite în baza legii, de conducerea instituției.

Art.201 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al D.A.S. Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.

Art. 202 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către o persoană anume desemnată de Directorul General Adjunct.Aceasta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile acesteia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.C.11. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Art. 203 Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, are ca obiect principal de activitate asigurarea bunei funcționări a comisiei de evaluare

Art. 204

 • a) în relația cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, secretariatul îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  centralizează cererile depuse de persoanele cu handicap și le predă spre analiză serviciului de evaluare complexă;

 • -  înregistrează dosarele persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidență, după evaluarea de către serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • b) în relația cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplinește următoarele atribuții:

 • - asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap și programul individual de reabilitare și integrare socială întocmite de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

-transmite ordinea de zi membrilor comisiei de evaluare și data de desfășurare a lucrărilor în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;

 • -   ține evidența desfășurării ședințelor;

 • -  întocmește procesele - verbale privind desfășurarea ședințelor;

redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională și hotărârile comisiei de evaluare în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc ședința;

gestionează registrul de procese - verbale;

 • -  redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.

 • c) în relația cu persoanele cu handicap, secretariatul îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare (certificatul de încadrare în grad de handicap - anexa 1, program individual de reabilitare și integrare socială - anexa 2 si certificatul de orientare profesională-anexa 3).

Secretariatul comisiei de evaluare îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducătorul DGASPC.

Art. 205 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct al DGASPC Brașov;

 • 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul D.A.S.

VI.C.12 - SERVICIILE DE PROTECȚIE SPECIALĂ

VI.C.12.1. Descriere generală

Art. 206 Serviciile de protecție specială din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov - Direcția de Asistență Socială cuprind următoarele :

 • 1.  două centre de îngrijire și asistență ai căror beneficiari sunt persoane care posedă certificat de încadrare în grad de handicap

 • 2.  centrul social de urgență;

 • 3. complexul de servicii pentru persoane vârstnice ;

Art. 207 (1) Acestea sunt organizate în cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov, in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Asistenta Sociala, neavand personalitate juridica.

(2) In scopul raționalizării resurselor umane, materiale si financiare, precum si pentru o acoperire optima cu profesioniști (asistent social, psiholog, medic), mai multe entitati au fost grupate administrativ, de regula pe criteriu teritorial, creandu-se complexe de servicii.

VI.C.12.2. Direcția de Asistență Socială - Centre/Complexe pentru Protecția Persoanelor Adulte

12.2.1. Centrul Social de Urgență „Stejarul” Tărlungeni

Art. 208 (1) Centrul Social de Urgență ,,Stejarul" Tărlungeni este o instituție de asistență socială care asigură servicii de găzduire pe perioadă determinată, îngrijire și consiliere în vederea reintegrării sociale și combaterii excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost/persoanelor adulte aflate în dificultate.

 • (2) Beneficiarii Centrului Social de Urgență ,,Stejarul” sunt persoane fărăa adăpost sau persoane aflate în dificultate, indiferent de gradul de dependentă, sex, etnie sau stare de sănătate, care au varsta peste 18 ani și se află pe raza județului Brașov.

 • (3) Centrul Social de Urgenta ,,Stejarul” Tărlungeni are o capacitate maximă de 30 locuri.

Art. 209 Atribuțiile principale ale personalului Centrului Social de Urgență ,,Stejarul" sunt următoarele:

 • 1. Realizarea evaluării beneficiarilor la internarea în complex și reevaluarea acestora la 6 luni, la ieșirea din complex sau ori de cate ori se modifică starea psiho-fizică a beneficiarilor și consemnarea evaluărilor în Fișa de Evaluare/Reevaluare pe baza căreia se întocmește Planul Individualizat de Servicii. Coordonarea serviciilor ce urmează a fi acordate se realizează de către managerul de caz;

 • 2. Asigurarea serviciilor de găzduire pe perioada determinata, de cel mult 6 luni. In situații excepționale, aceasta perioada poate fi prelungita cu aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov;

 • 3. Facilitarea accesului la alte tipuri de prestații si servicii sociale si acompanierea in vederea obținerii unor documente si acte de identitate sau stare civila;

 • 4. Asigurarea serviciilor de îngrijire si asistenta medicala, recuperare, readaptare si reinsertie socială;

 • 5. Sprijin si îndrumare in vederea găsirii unui loc de munca, inclusiv prin facilitarea participării beneficiarului la cursuri de calificare/recalificare profesionala;

 • 6. Modul concret de organizare, drepturile si obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sunt reglementate in R.O.I. al Centrului Social de Urgenta ,,Stejarul” Tarlungeni.

12.2.2. Complexul de Servicii „Castanul” Victoria

Art. 210 (1) Complexul de Servicii ,,Castanul" Victoria este o instituție de asistenta sociala care asigura servicii de găzduire, asistenta medicala si îngrijire, inclusiv îngrijiri paleative, recuperare si readaptare, precum si consiliere pentru menținerea autonomiei personale sau prevenirea agravarii stării de dependenta, in vederea combaterii marginalizarii si excluziunii sociale a persoanelor vârstnice si in scopul creșterii calitatii vieții acestora.

(2) Beneficiarii Complexului de Servicii ,,Castanul” sunt persoane vârstnice, indiferent de gradul de dependentă, definite ca: persoanele care au împlinit varsta de pensionare stabilita de lege si se găsesc in cel puțin una dintre următoarele situații:

 • -   nu au familie sau nu se afla in întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

nu au locuința si nici posibilitatea de a-si asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • -   nu se pot gospodari singure sau necesita îngrijire specializata;

 • -   se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori stării fizice sau psihice.

(3) Complexul de Servicii,,Castanul” Victoria are o capacitate maxima de 30 locuri.

Art. 211 Atribuțiile principale ale personalului Complexului de Servicii ,,Castanul” Victoria sunt următoarele:

 • 1. Realizarea evaluării beneficiarilor la internarea in complex si reevaluarea acestora la 6 luni, la ieșirea din complex sau ori de cate ori se modifica starea psiho-fizica a beneficiarilor si consemnarea evaluărilor in Fisa de Evaluare/Reevaluare pe baza careia se întocmește Planul Individualizat de Asistenta si îngrijire. Coordonarea serviciilor ce urmeaza a fi acordate se realizează de către managerul de caz;

 • 2. Asigurarea condițiilor de îngrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei vârstnice;

 • 3.  Stimularea participării persoanelor vârstnice la viata sociala, facilitarea si încurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

 • 4. Asigurarea supravegherii, îngrijirilor medicale necesare si a unui maximum posibil de autonomie si siguranța;

 • 5. Modul concret de organizare, drepturile si obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sunt reglementate in R.O.I. al Complexului de Servicii ,,Castanul" Victoria.

12.2.3 Complexul de Servicii Timiș

Art. 212 (1) Complexul de Servicii Timiș este format din Centrul de îngrijire si Asistenta Timișul de Sus si Centrul de îngrijire si Asistenta ,,Sf. Anton” Timișul de Sus. Acestea sunt instituții de asistenta sociala care asigura servicii de găzduire, asistenta medicala si îngrijire, recuperare si readaptare, precum si consiliere pentru menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanelor cu dizabilitati, ca si pentru refacerea/imbunatatirea legaturilor beneficiarilor cu familiile lor, in vederea integrarii/reintegrarii familiale si sociale.

 • (2) Beneficiarii Complexului de Servicii Timiș sunt persoane care poseda certificat de încadrare in grad de handicap si se afla in nevoie sau in dificultate.

 • (3) Complexul de Servicii Timiș are o capacitate maxima de 136 locuri:

 • - Centrul de îngrijire si Asistenta Timișul de Sus: 101 locuri

 • - Centrul de îngrijire si Asistenta „Sf. Anton” Timișul de Sus: 35 locuri

Art. 213 Atribuțiile principale ale personalului Complexului de Servicii Timiș sunt următoarele:

 • 1. Realizarea evaluării beneficiarilor la internarea in complex si reevaluarea acestora la 6 luni, la ieșirea din complex sau ori de cate ori se modifica starea psiho-fizica a beneficiarilor si consemnarea evaluărilor in Fisa de Evaluare Individuala pe baza careia se întocmește Planul Individualizat de Servicii. Coordonarea serviciilor ce urmeaza a fi acordate se realizează de către managerul de caz;

 • 2. Asigurarea condițiilor de îngrijire si asistenta medicala, recuperare si readaptare, inclusiv sprijinirea accesului beneficiarului la serviciile medicului de familie sau medicului specialist, precum și la procurarea de dispozitive de tipul: ochelari, orteze, proteze, etc;

 • 3. Stimularea participării persoanelor cu dizabilitati la viata sociala, facilitarea si încurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiile acestora;

 • 4. Respectarea, in toate activitatile si acțiunile, a drepturilor fundamentale ale beneficiarilor, asa cum sint ele prevăzute in L 448/2006, precum si regulamentele interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov ;

 • 5. Modul concret de organizare, drepturile si obligațiile personalului, drepturile si obligațiile beneficiarilor sunt reglementate in R.O.I. al Complexului de Servicii Timiș.

VI.D. Serviciile funcționale ale Direcției Economice

VI.D.1 Serviciul contabilitate

Art. 214 Serviciul contabilitate are următoarele atribuții principale:

 • b) organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit normelor legale în vigoare, prin utilizarea unui plan de conturi specific și a unei evidențe contabile adaptate la particularitățile impuse de natura obiectului de activitate;

 • c)  asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor patrimoniale în conturile corespondente conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001

 • d) trimestrial și anual întocmește situațiile financiare care se depun la organele ierarhic superioare, situații care se compun din bilanț, cont de execuție bugetară și anexe, atât pentru D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și pentru centrele de plasament , prin centralizarea situațiilor prezentate de fiecare centru;

 • e) organizează și efectuează la timp operațiunile de inventariere a valorilor materiale, bănești și decontările de la bugetul propriu, precum și valorificarea acestora;

 • f)  întocmește documentele justificative privind operațiunile patrimoniale și urmărește consemnarea la zi și corectă, a contabilității;

 • g) urmărește executarea lunară a cheltuielilior și încadrarea acestora în creditele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli a instituției

 • h) ține evidența mijloacelor fixe, obiecte de inventar și materiale;

 • i)  îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor de contabilitate din cadrul centrelor de plasament;

 • j)  asigură respectarea normelor contabile, stocarea, păstrarea sub forma suporților tehnici și controlul datelor înregistrate în contabiltate, prin utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor;

 • k)  alte atribuții stabilite de conducerea instituției.

Art. 215 Relații organizatorice:

 • 1) este subordonat Directorului General Adjunct Economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • 2) colaborează cu:

J celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

J direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Art. 216 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale serviciului sunt asigurate de către un șef serviciu, aceasta asigurând legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care persoana este temporar indisponibilă, atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.D.2. Serviciul Financiar - Buget - Salarizare

Art. 217 Serviciul Financiar-Buget- Salarizare are următoarele atribuții principale:

 • a)  Exercită controlul zilnic al operațiunilor efectuate prin casierie,

 • b) Asigură întocmirea ordinelor de plată și a tuturor operațiunilor care se desfășoară prin trezorerie și prin CEC și prin alte bănci colaboratoare

 • c) Urmărește respectarea O.G. nr. 80/2001 privind cheltuielile aferente convorbirilor telefonice;

 • d)  Realizează lucrările de calcul al salariilor pentru agajații Direcției, având la bază pontajul lunar și statul de funcții și centralizează situațiile privind plata salariilor pentru toate centrele de plasament.

 • e) Verifică modul de calcul al salariilor și efectuează viramentele aferente salariilor

 • f)  Verifică corelările dintre situațiile recapitulative privind salariile și înregistrările contabile aferente

 • g) Stabilește și verifică plafonul privind fondul de premiere în conformitate cu legislația în vigoare, atât pentru personalul Direcției, cât și pentru cel al centrelor de plasament

 • h) Verifica deconturile de cheltuieli si intocmeste dispoziții de plata/incasare numerar prin casierie

 • i)  Realizează prognoze pentru întocmirea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • j)  întocmește proiectul de buget pe baza propunerilor avansate de centrele de plasament;

 • k)  întocmește rapoarte și situații privind bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și utilizarea fondurilor bugetare;

 • l)  Colaborează cu celelalte servicii la întocmirea bugetului pentru diferite programe;

 • m) Verifică încadrarea corectă a veniturilor și cheltuielilor pe cadrul funcțional (capitole și subcapitole) al clasificației bugetare, condiție a raportării unei execuții bugetare reale;

 • n) întocmește proiectele de buget pentru următorii ani bugetari;

 • o) Organizează evidența angajamentelor bugetare, legale, a creditelor bugetare aprobate, furnizând informații privind bugetul aprobat,

 • p) îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției.

Art. 218 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale serviciului sunt asigurate de către un șef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

Art. 219 Relații organizatorice:

 • 1) este subordonat Directorului General Adjunct Economic al D.G.A.S.P.C.

 • 2) colaborează cu:

J celelalte servicii ale D.G.P.D.C. Brașov;

J direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

J creditorii bugetari.

VI.D.3 Serviciul Administrativ-Tehnic

Art. 220 Atribuțiile si responsabilitățile serviciului:

 • a) Serviciul asigura transportul cu autovehiculele din dotarea Direcției astfel:

 • - deplasarea membrilor conducerii

 • - transportul in interes de serviciu al angajatilor din compartimentele Direcției, pentru efectuarea anchetelor sociale precum si colaborarea cu centrele si complexele din sistem.

 • - transportul persoanelor si materialelor necesare rezolvării cazurilor de asistenta sociala.

 • - transportul produselor si materialelor necesare activitatii direcției.

 • - ține evidența consumului de carburanți

 • b) Asigură întocmirea pontajelor pentru șoferii și portarii din cadrul aparatului propriu al Direcției

 • c) Serviciul are obligația sa mențină parcul auto in stare corespunzătoare atat din punct de vedere tehnic si al siguranței in exploatare cat si din punct de vedere al condițiilor pentru admiterea in circulație a autovehiculelor (asigurări, taxe,etc),.

 • d)  Compartimentul are obligația sa mențină clădirile Direcției intr-o stare corespunzătoare. Prin personalul desemnat verifica integritatea structurii clădirilor si a instalațiilor aferente (instalația termica, instalațiile sanitare, instalațiile electrice).

 • e) Colaborează cu Centrele si Complexele din sistem pentru remedierea defecțiunilor pe care acestea le reclama, in limita competentei profesionale a muncitorilor de întreținere. Pentru cazuri care depasesc posibilitățile interne de execuție, poate propune angajarea unor colaboratori pentru lucrări de întreținere complexe.

 • f) Compartimentul asigura curățenia in clădirile Direcției, in curți si pe trotoare.

 • g) Compartimentul asigura paza si ordinea in clădirea Direcției si in perimetrul aferent.

 • h) Colaborează cu firmele de paza si monitorizare pentru protecția bunurilor.

 • i)  Serviciul monitorizează consumul de apa .energie electrica, gaz metan, salubritate etc. si emite ordonantare de plata pentru plata facturilor respective la utilitati.

 • j) Coordoneza scriptic si faptic aprovizionarea si repartizarea materialelor/obiectelor achiziționate pentru buna desfășurare a activitatilor serviciilor/compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C . Brașov.

 • k) Gestionează evidenta faptica a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, B.C.F.-urilor, licentelor/brevetelor etc.

 • l)  Răspunde de bunurile aflate in gestiunea magazionerilor pana la predarea lor către alti benenficiari.

 • m)  Asigură punerea în aplicare și respectarea prevederilor legale în domeniul obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării activității;

 • n) asigura coordonarea activității de obținere a autorizaților si avizelor necesare desfășurării activitatii in cadrul DGASPC si in complexele de servicii subordonate;

 • o) avizarea tehnica a lucrărilor de investiții;

 • 1.  Ține evidența valabilității autorizațiilor de funcționare,protecția muncii,situații de urgență, autorizațiilor sanitare și sanitar-veterinare precum și autorizații ISCIR pentru cazane sub presiune din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului precum și din complexele de servicii subordonate , acționând din timp împreună cu administratorii complexelor mai sus amintite în vederea reînoirii acestora;

 • 2.  Instruiește administratorii compexelor de servicii cu privire la legislația în vigoare, actele necesare și modul de obținere a avizelor și autorizațiilor;

 • 3.  Asigură interfața cu instituțiile abilitate în emiterea avizelor și autorizațiilor;

 • 4.  întocmește programul anual de instruire protecția muncii și situații de urgență;

 • 5.  Instruiește responsabilii în normele de tehnica și securitatea muncii și situații de urgență din cadrul complexelor de servicii în conformitate cu normele și legislația în vigoare;

 • 6.  Verifică realizarea instruirii, in conformitate cu planul anual de instruire, a normelor de tehnica și securitatea muncii și situații de urgență, a angajațiilor din cadrul DGASPC și din complexele de servicii;

 • 7.  Avizează procesul verbal de recepție a lucrărilor de investiții, reparații curente și reparații capitale, verificând respectarea normelor tehnice impuse de proiecte, caiete de sarcini,etc ;

 • 8.  Face propuneri pentru îmbunătățirea și adaptarea la ultimele noutăți legislative in vederea obținerii avizelor, autorizațiilor precum si in domeniul protecției muncii si situațiilor de urgenta;

 • 9.  Coordonează toate activitățile in vederea obținerii autorizațiilor si avizelor;

 • 10. Asigura consiliere tehnica in vederea achizițiilor publice;

 • 11. îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției.

Art. 221 Relații organizatorice;

 • 1) este subordonat Directorului General Adjunct Economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • 2) colaborează cu toate celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

Art. 222 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale serviciului sunt asigurate de către un șef serviciu, aceasta asigurând legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care șeful de serviciu este temporar indisponibil atribuțiile acestuia sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

VI.D. 4. Compartimentul Informatică

Art. 223 Scopul compartimentului constă avizarea tehnica a lucrărilor de hard a tehnicii de calcul:

- asigură proiectarea de aplicații pentru diverse compartimente ale instițutiei; asigură exploatarea la parametri normali a aplicațiilor deja proiectate și implementate, precum și actualizarea aplicațiilor respective conform legislației în vigoare;

 • -   dezvolta aplicații aflate în exploatare, conform cerințelor noi, exprimate de utilizatorii acestora;

 • -   instruiește personalul în vederea utilizării aplicațiilor proiectate pe plan intern;

 • -  instalează produse software achiziționate de DGASPC Brașov pe stațiile de lucru sau servere și asigură buna explaotare a acestora;

 • -   întocmește documentația de utilizare pentru aplicațiile date în exploatare;

 • -   realizează culegerea de informații (prin concursul celorlalte servicii ale DGASPC) în vederea depunerii acestora pe pagina WEB proprie;

 • -   imbunatateste design-ul paginii WEB proprii pentru a putea fi cat mai ușor accesibila;

administrează serviciul de e-mail pentru oricare utilizator;

 • -   creeaza cont utilizator pe serverul Internet oricărei persoane care are aprobarea conducerii;

 • -  asigură exploatarea bazelor de date;

 • -   asigură accesul și securitatea datelor în rețea prin activitatea de administrare a rețelei;

asigură stocarea datelor de pe resursele locale ale utilizatorilor sau server, precum și centralizarea lor pe server daca este cazul;

 • -   asigură arhivarea datelor, ce nu sunt în exploatare curenta, în vederea stocării lor pe durata termenului legal de păstrare;

asigură buna funcționare a stațiilor de lucru din rețea, precum și a celor independente, prin eliminarea problemelor hardware și software care apar;

 • -   asigură buna funcționare a imprimantelor de rețea;

rezolva toate problemele ce apar prin extinderea rețelei deja existente;

 • -   centralizează și rezolvă problemele legate de service-ul echipamentelor;

 • -   întocmește partea tehnica a caietului de sarcini în cazul achizițiilor de tehnica de calcul și software și face teste de verificare a bunei funcționari a acestora;

 • -  asigură asistență tehnica utilizatorilor din cadrul DGASPC

Art .224 Relații organizatorice:

 • 1) se subordonează Directorului General Adjunct Economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • 2) colaborează cu toate celelalte servicii și compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

Art. 225 Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților curente ale compartimentului sunt asigurate de către o persoană din cadrul compartimentului, anume desemnată de Directorul general, aceasta asigurând legătura operativă cu conducerea Direcției, informând asupra stadiului și modului de rezolvare a problemelor.

în situația în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuțiile sale sunt preluate de către un locțiitor propus de către acesta.

Capitolul VII Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 226 Activitatea D.G.A.S.P.C se finanțează din următoarele surse:

 • a) sume alocate din bugetul local al județului și din bugetul de stat,

 • b) contribuții ale consiliilor locale din al căror teritoriu provine copilul sau persoana majoră care beneficiază de protecție în condițiile Legii nr.272/2004

 • c) sume alocate din bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, aferente programelor de interes național;

 • d) surse extrabugetare - care pot proveni din donații , sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești ale unor persoane fizice sau juridice, române sau străine sau din partea agenților economici cu capital privat sau de stat.

 • e)  fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

 • f)   contribuția persoanelor beneficiare;

 • g)  alte surse de finanțare, in conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 227 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov are calitatea de ordonator secundar de credite și are dreptul de a deschide cont bancar propriu . Efectuează cheltuieli conform capitolelor bugetare iar fondurile provenite din surse extrabugetare se utilizează pentru îndeplinirea scopului în care a fost înființată instituția sau scopului pentru care au fost donate.

Capitolul VIII Dispoziții finale

Art. 228 Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov are firmă proprie, siglă proprie și ștampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conținut: “România, Consiliul Județean Brașov, Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului”.

Antetul direcției este: Consiliul Județean Brașov, Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov.

Art. 229 Modificările aduse prezentului regulament produc efecte numai după aprobarea lor de către Consiliul Județean Brașov.

Art. 230 Prezentul regulament a fost întocmit ținându-se cont de organigrama aprobată prin Hotărârea C.J. nr. ___________________, in baza atribuțiilor diverselor servicii si

compartimente, înaintate de orgenele de conducere din cadrul instituției.

coordonatorii acestora și va fi revizuit ori de câte ori va fi modificată organigrama instituției, se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Toți angajații instituției au obligația cunoașterii prevederilor prezentului regulament și a dispozițiilor legale specifice în vigoare , în conformitate cu principiul asumării responsabilității pentru actele și deciziile adoptate în executarea atribuțiilor deținute.