Hotărârea nr. 144/2009

Hotărârea.nr.144 - privind aprobarea numirii a doi membrii în Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 50007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777
Cod F-16


Fax: 0268-475576

E-mail:offi ce@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 144 din data de 01.07.2009

- privind aprobarea numirii membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară'la data de 01.07.2009, având și calitatea de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 341/16.01.2009 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală prin care se propune numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov;

Luând act de demisiile domnilor Ciurean Iosif și Geman Marian din Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plen;

Văzând dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. „b”, art. 1371 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată de Legea nr. 441/2006, ale art. 10 pct. 1 din Actul constitutiv al societății, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit. ”d” și art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează executivul Consiliului Județean Brașov să numească membrii în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov.

Art 2. Președintele Consiliului Județean, prin S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE;                      Contrasemnează,

Aristotel Căitetacu                        SECRETAR,

A                         Mariana Tihărău