Hotărârea nr. 143/2009

Hotărârea.nr. 143- privind aprobarea Strategiei Judeţului Braşov pentru dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene, perioada 2009-2013

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.143

din data de 1.07.2009

- privind aprobarea Strategiei Județului Brașov pentru dezvoltarea rețelei de drumuri județene, perioada 2009-2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 1.07.2009

Analizând referatul nr. 1640/2.03.2009 întocmit de către Direcția

5 Administrare Drumuri și Poduri Brașov prin care se propune aprobarea Strategiei Județului Brașov pentru dezvoltarea rețelei de drumuri județene, perioada 2009-2013;

Având în vedere prevederile art.22 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată precum și art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a, pct.12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

.A

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Strategia Județului Brașov pentru dezvoltarea rețelei de drumuri județene, perioada 2009-2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri

Brașov.

/ < /, a

PREȘEDINTE./ Aristotel Căncepm


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA DE ADMINISTRAREA DRUMURI ȘI PODURI

STRATEGIA

PENTRU DEZVOLTAREA REȚELEI DE DRUMURI JUDEȚENE ÎN PERIOADA 2009 - 2013

 • •  ing.Viorei COSTEA -director executiv

 • •  ing.Corina ARHIP - coordonator Comp.coord, programare.administrare.

 • •  ing.Mireia SASU - Comp.coord. p ro g ra m a r e,ad m i n ist ra r e

2008

CUPRINS

Prezentare

pag. 1

CAP.I

Distribuția modala a transporturilor de mărfuri si calatori

pag. 3

CAP. II

Cauze ale stării tehnice si de viabilitate a drumurilor județene

pag. 9

CAP. III

Starea actuala a rețelei de drumuri județene in perioada 2008 -2013

pag. 10

CAP. IV

Dezvoltarea rețelei de drumuri județene in perioada 2008-2013

pag. 12

ANEXE:

 • - anexa 1 : Rețeaua de drumuri județene la finele anului 2008

pe tipuri de imbracaminti si stare de viabilitate

 • - anexa 2 : Situația podurilor pe drumurile județene din

județul Brașov la finele anului 2008

 • - anexa 3 : Situația privind realizarea Programului de reabilitare a drumurilor județene / 2008

PREZENTARE

Strategia pentru dezvoltarea rețelei de drumuri județene în perioada 2009 - 2013 își propune să realizeze obiectivele ce compun cuvântul englezesc SMART(isteț).

S - specific - este obiectivul clar

M - măsurabil - sunt măsurabile rezultatele

A - abordabil - este un obiectiv care poate fi atins

R - realist - are organizația resurselor necesare pentru atingerea lui la timp.

T - încadrare în timp

SCOP

o DE CE AVEM NEVOIE DE O STRATEGIE și cum o facem...

 • •  Prin ea analizăm problemele rețelei de drumuri județene

 • •  Identificăm problemele locale și resursele

 • • Definim / elaborăm proiecte

 • • Alegem cea mai bună soluție și o implementăm

 • •  Urmărim respectarea cadrului legic

 • • Analizăm impactul

OBIECTIVE

 • •  creșterea siguranței circulației

 • •  îmbunătățirea confortului participanților la trafic

 • •  eficientizarea transportului de mărfuri si călători

 • •  alinierea la sistemul european de transport

REZULTATE

Ne propunem ca la sfârșitul anului 2013 întreaga rețea de drumuri județene din județul Brașov să fie 100% asfaltată.

Evaluarea se concentrează asupra a patru aspecte principale:

 • •  Resurse investite

 • •  Activității desfășurate

 • •  Rezultate obținute

 • •  Beneficii realizate

CAP. I DISTRIBUȚIA MODALĂ A TRANSPORTURILOR DE MĂRFURI SI CALATORI

Rețeaua de drumuri publice, pe care se transporta P&st& 80 % din volumul mărfurilor, reprezintă un element esențial ai potențialului economic național al unei țări, pe ele transportându-se cea mai mare parte a materiilor prime, materialelor, mărfurilor, forței de muncă, ale utilajelor, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Tendința creșterii volumului de mărfuri transportate pe drumuri este generalizată de altfel in toate țările lumii.

în raportul privind energia si transportul prezentat Comisiei Europene in anul 2004, de către Directoriatul General pentru Energie si Transport a Uniunii Europene s-a constatat o creștere de 2,4 % pe an între anii 1995 - 2002 la transporturile de mărfuri, iar transportul de persoane a crescut cu 1,7 % pe an, constatandu-se o creștere reală de 2,3 % pe an între anii 1995 - 2002 si 1,1 % pe an între anii 2001 - 2002, în perspectivă inregistrându-se in continuare creșteri însemnate ale traficului rutier.

în tabelul 1.2 si figura 1.2 este prezentată distribuția modală a transportului de mărfuri în țările Uniunii Europene și în România, ca pondere în modurile de transport.

Distribuția modală pentru transportul de mărfuri

Tabelul 1.2.

Drumuri

Căi ferate

Canale navigabile

Conducte magistrale

UE 25

72,2

16,3

6,0

5 5

UE 15

75,5

12,9

6,9

4,7

RO

74,3

19,3

3,5

2,9

UE 25 - membrii U.E.până în 2006

UE 15 - membrii U.E. care au aderat înainte de 2004

DISTRIBUȚIA MODALĂ UE 15


 • ■ Drumuri

 • ■ Căi ferate

 • □ Canale navigabile

 • □ Conducte magistrale

DISTRIBUȚIA MODALĂ UE 25


 • ■ Drumuri

 • ■ Căi ferate

 • □ Canale navigabile

 • □ Conducte magistr

DISTRIBUȚIA MODALA ROMANIA


 • ■ Drumuri

 • ■ Cai ferate

 • □ Canale navigabile

 • □ Conducte magistrale

Fig.1.2

în România, distribuția modală aferentă transportului de mărfuri se prezintă astfel:

Transportul de mărfuri pe moduri de transport în România 1000miit/km

Tabelul 1.3

i Transport rutier

Transport feroviar

Transport fluvial

| 2000

262

71

13

i 2001

268

72

11

| 2002

267

70

14

I 2003

275

71

13

I 2004

278

72

13

2005

282

75

11

2006

287

77

11

2007

275

71

13

DISTRIBUȚIA MODALĂ A TRANSPORTULUI DE MĂRFURI ÎN ROMÂNIA 2002 - 2007

In ceea ce privește evoluția traficului rutier in perioada 1990 - 2000 si in continuare pana in anul 2020, in tabelul 1.4 si figura 1.4. prezentăm evoluția intensității medii zilnice anual pe drumurile publice din România, iar in figura 1.5 si tabelul 1.5 evoluția traficului rutier pe rețeaua de drumuri județene din județul Brașov.

Evoluția intensității mediei zilnice anuale pe drumurile din România

Tabelul 1.4

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Drumuri

Naționale

3221

3857

3776

4747

6064

7297

8157

Drumuri Județene ________________________s__________________

1069

1175

1008

1193

1475

1701

1910

Drumuri comunale

656

685

621

I

726

_

868

995

1117

_

Fig.L4.

Analiza : Se constată o creștere de peste 3 ori pe rețeaua de drumuri naționale , o creștere de 2 ori pe reșeaua de drumuri județene și de peste 2 ori pe rețeaua de drumuri comunale în perioada 1990 -2020.

Evoluția traficului rutier pe rețeaua de drumuri județene din județul Brașov

Tabelul 1.5.

2005

2010

2015 I

2020

2025

Vehicule fizice/24 ore

1083

1152

1322

1602

1927

Vehicule etalon/24 ore

202

486

638 !

i

I

807

1039

2000 -j---------

IO (N ai

T“Fig.I.5.

Analiza: Se constată o creștere a intensității traficului rutier în perioada 2005 până în 2025, cu creșteri la 5 ani medii de cca 20%.

CAP.Ii. CAUZE ALE STĂRII TEHNICE ACTUALE A DRUMURILOR JUDEȚENE DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Din punct de vedere tehnic,principalele cauze sunt următoarele:

v' neconcordanța între nivelul de asigurare a fondurilor si starea tehnică și de viabilitate a drumurilor impusă de standardele interne și internaționale;

neconcordanța dintre creșterea valorilor de trafic și fondurile alocate;

•ri volumul foarte mic al întreținerilor curente a drumurilor obligatoriu anuale au condus la degradări majore a unor sectoare de drumuri , (cauzate de lipsa de fonduri cca 15% din necesar pentru întreținere anuală);

J apariția unor calamități naturale (inundații, alunecări de teren, etc.) care au cauzat deteriorări grave a reșelei de drumuri și care au fost rezolvate parțial, provizoriu sau deloc;

■ri utilizarea unor tehnologii ineficiente din punct de vedere,calitativ si economic, mult inferioare celor utilizate la nivel mondial;

Analizând în ansamblu aceste cauze, se desprinde că , cauza principală a stării foarte proaste până la finele anului 2007, a fost alocarea de fondui anuale insuficiente pentu înteținerea , repararea și modernizarea rețelei de drumuri județene a județului Brașov.

CAP. III STAREA ACTUALA A REȚELE! DE DRUMURI JUDEȚENE

în urma încadrărilor în clasa funcțională a drumurilor județene a unor drumuri locale din județul Brașov și declasarea unor drumuri județene în drumuri locale datorită neâncadrări tehnice , ce s-au produs în ultimii doi ani conform prevederilor Ordonanței nr.43/1997,republicată, privind regimul drumurilor, cu completările si modificările ulterioare, rețeaua de drumuri județene din județul Brașov are o lungime totala de 856,821 km.

Prezentăm in Anexa 1. Rețeaua de drumuri județene din județul Brașov la 31 octombrie 2008, pe tipuri de imbrăcăminți și stare deviabilitate.

Succint, situația rețelei de drumuri județene la finele anului 2008 se prezintă in figura 1.

Conform art.22 din O.G.43/1997 în intravilanul municipiilor si orașelor sectoarele de drumuri sunt in administrarea Consiliilor locale municipale / orășenești, iar in extravilanul acestora in administrarea Consiliului Județean Brașov, prezentăm mai jos lungimea sectoarelor de drumuri județene, pe administratori:

 • - Consiliul Județean Brașov               827,757 km

 • - Consiliile locale urbane                        29,064 km

TOTAL JUDEȚUL BRAȘOV


856,821 km


io


Fisura /.în ceea ce privește podurile de pe rețeaua drumurilor județene , acestea sunt prezentate in Anexa 2., cu evidențierea separată a podurilor din lemn având deschiderea mai mare de 10,000m.

Poduri de lemn:

 • 1. Pod lemn ,pe DJ 103A, peste pârâul Dăighiu km.32+178

Km.32+558

 • 2. Pod lemn ,pe DJ 103 G, peste Olt (loc.Măieruș) km. 0+554

 • 3. Pod lemn, pe DJ 104 K, peste Olt (loc.Comăna) km. 1+463

7 deschideri 2x9

4x12

1x10

 • 4. Pod lemn ,pe DJ 132 C com.Mesendorf, km.5+400

 • 5. Pod lemn , pe DJ 104 L , com.Viscri, km. 3+200

 • 6. Pod lemn, pe DJ 131 D km. 5+050 (Dopca)

CAP.IV. DEZVOLTAREA REȚELEI DE DRUMURI JUDEȚENE ÎN PERIOADA 2008-2013

A.DATE GENERALE

Strategia de dezvoltare a rețelei de drumuri județene în perioada 2008 - 2013 este un proiect rezultat din politicile de dezvoltare și întreținere modernă a rețelei de drumuri județene din județul Brașov, ce are ca obiective:

 • •  creșterea siguranței circulației

 • •  îmbunătățirea confortului călătorilor

 • •  eficientizarea transportului de mărfuri si călători

 • •  îmbunătățirea confortului călătorilor

 • *  eficientizarea transportului de mărfuri si călători

& alinierea la sistemul european de transport

B, PROPUNERI DE DEZVOLTARE A REȚELEI DE

DRUMURI JUDEȚENE

CE AM FĂCUT în anul 2008,

s Pentru Capitolul de întreținere și reparații drumuri județene -întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă, Consiliul Județean Brașov a semnat un Contract de concesiune pe o durată de 6 ani, respectiv 2007 -2013.

s La inițiativa președintelui Consiliului Județean Brașov, administrația județeană a accesat un împrumut de 16 milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare necesare reabilitării a 59,000 km de drum DJ 103 Brașov -lim.Jud.Covasna , DJ 103A Brașov - Tărlungeni - Zizin, DJ 112 A Hărman - Bod - DN 73 A și întreținerii periodice a unor sectoare de drumuri în lungime totală de 175,000 km. de drumuri județene.

s Un alt credit de 15 milioane de euro a fost accesat de la Exim BANK. Au fost derulate cinci licitații pentru cele cinci pachete de drumuri din tot județul după cum urmează

Reabilitare drumuri județene Zona I - Tara Făgărașului, cu un total de 41,064 km

e Reabilitare drumuri județene Zona I! - Tara Bârsei, cu un total de 25,090 km

t Reabilitare drumuri județene Zona III - Poiana Mărului -Sinea, cu un total de 8,300 km

e Reabilitare drumuri județene Zona Nord - Rupea , cu un total de 21,191 km

Reabilitare drumuri județene Zona V - Săceie , cu un total de 18,980 km

Situația cu realizările fizice pentru fiecare capitol de lucrări se regăsește în Anexa 3.

CE DORIM SĂ FACEM.

 • > Finalizarea expertizelor tehnice cuprinse în Programul de lucrări din anul 2008 și continuarea acestora prin studii de fezabilitate;

 • > Elaborarea de proiecte tehnice(P.T.),după analiza și aprobarea studiilor de fezabilitate;

 • > Elaborarea de studii și prognoze de dezvoltare a rețelei de drumuri ce vor deservi viitorul aeroport internațional Ghimbav.

> Dezvoltarea cu prioritate a rețelei de drumuri județene aferentă intrărilor și ieșirilor din județul Brașov în vederea reducerii disparităților de dezvoltare în cadrul Regiunii 7 Centru prin asocierea în cadrul unor parteneriate cu județele învecinate interesate cu scopul accesării de fonduri structurale din fonduri europene.

 • > Reconstrucția și/sau recondiționarea podurilor din lemn cu o deschidere mai mare de 5,000m.

Astfel funcție de starea lor:

• Cele din lemn necesită reconstrucție

« Cele cu durata de peste 10 ani reparație și întreținere anuală

 • > în consecință se dorește elaborarea unui program privind întocmirea de studii de fezabilitate(S.F.), finalizat prin includerea în programul de reabilitare și a lucrărilor de poduri.

 • > Executarea în conformitate cu programele anuale a lucărilor de întreținere și reparații curente și periodice (plombe , reparații drumuri pietruite, șanțuri, rigole beton ,etc.) prin:

b Executarea de lucrări de stabilizare cu lianți bituminoși sau hidraulici pe drumurile județene pietruite, inclusiv cele care vor deveni pietruite din drumuri de pământ si acoperirea cu un strat de tratament bituminos dublu sau covoare asfaltice, pentru impermeabilizarea suprafeței și sporirea gradului de siguranță și confort.

H Executarea unor covoare asfaltice și/sau tratamente bituminoase, în vederea creșterii capacității portante ce va duce la sporirea continuă a siguranței circulației și a confortului rutier, pe sectoarele de drumuri cu imbrăcăminți permanente (asfalt, beton de ciment, pavaje) sau reciclate prin stabilizare cu lianți hidraulici și tratament bituminos dubiu

e Echiparea drumurilor județene cu mijloace de semnalizare rutieră in conformitate cu legislația in vigoare.

e Executarea lucrărilor necesare pentru prevenirea unor deteriorări grave ca urmare a calamităților naturale in zona drumurilor (inundații, alunecări de teren).

 • > Continuarea și finalizarea lucrărilor de investiții - modernizări și reabilitări drumuri județene

v DJ 103 A Tărlungeni -Vama Buzăului,km. 14+000 - 39+730 s DJ 112 H Zărnești - Predeluț - Bran(zona de intravilan

Zărnești)

s DJ 112F Moieciu de Jos - Moieciu de Sus

J DJ 131 C Racoș - Rupea

 • > Promovarea prin fonduri stucturale a proiectului de reabilitare DJ 104A DN 1 (Perșani) - Șinca Veche - Șercăița - Bucium -Mărgineni - Sebeș - Recea - Gua Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus - Dăguș - Viștea de Sus - Victoia km. 0+000 - 45+850, ce are ca obiective:

 • •  Refacerea părții carosabile

 • •  Construcția și repararea podurilor de pe traseu

 • •  Lucrări anexe (rigole din beton, șanțuri, podețe)

 • > Deasemeni promovarea reabilitării drumurilor județene

 • • DJ 105 Voita - Cincșor- Clncu - lim.jud. Sibiu

 • • DJ 132 B Rupea - Cața - lonești - lim.jud.Harghita

Se impune ca pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri județene - întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă să crească fondurile alocate , datorită necesității îmbunătățirii stării de viabilitate minimă în termen de max. 2 ani, precum și datorită creșterii lungimii rețelei și în perspectivă a clasării unor drumuri noi, sectoare de drumuri comunale în drumuri județene , având în vedere că Consiliile locale nu dispun de fonduri necesare modernizării.

> NECESARUL MINIM ESTIMAT DE FONDURI ANUALE

Aceste fonduri vor conduce ca la finele anului 2013 întreaga rețea de drumuri județene să fie la standarde europene.

Estimarea anuală minimă necesară are următoarea stuctură:

 • ■  Lucrări de întreținere și reparații - 25.000 mii lei

 • ■  Modernizare drumuri județene și reabilitări - 30.000 mii lei

 • ■  Poduri și lucrări de artă - 5.000 mii lei

 • ■  Studii, prognoze , programe , bază de date - 300 mii lei

TOTAL estimat / an - 60.300 mii lei Fondurile necesare vor fi asigurate

 • ■  bugetul propriu al C.J. Brașov: - procent de 35% (20 mii)

 • ■  bugetul de stat - procent de 25% (15 mii)

 • ■  credite bancare - 10% ( 6 mii)

* fonduri externe - 30% (19 mii)

Analizând sursele"de finanțare a lucrărilor, mărimea lor propusă anual considerăm că sunt cele minime ce trebuie asigurate pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare a drumurilor județene , în consecință finalizarea cu succes a acesteia la finele anului 2013.

Finalizarea cu succes a strategiei propuse, va asigura ca la finele anului 2013:

« întreaga rețea de drumuri județene de 856,821 km. să fie asfaltată;

«. toate podurile de pe rețea să fie executate din beton armat la nivelul capacității portante clasa E;

■ lucrările de artă (ziduri de sprijin , podețe , gabioane , praguri de protecție) necesare pentru asigurarea exploatării normale să fie executate integral.

Strategia de dezvoltare concretizată în totalitate , va asigura integrarea județului Brașov la nivel de infrastructură de drumuri județene în standardele cerute de U.E. , contribuind astfel la dezvoltarea economico - socială accelerată , necesară integrării în ansamblu a României în U.E. în vederea atingerii țintei propuse ca până în anul 2013 ,să devină a șaptea putere economică a Europei.

Prin strategia generală de dezvoltare a județului Brașov , din care este parte și cea de infrastructură - drumuri , propusă de Direcția de Administrare Drumuri și Poduri Brașov , avem convingerea că județul Brașov va fi primul județ al României , integrat în fapt în U.E. până la finele anului 2013.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE DRUM U IU ȘI PODURI

Anexa nr.l


SITUA ȚIE

privind starea de viabilitate a drumurilor publice județene — la data de 31.12.2008

Nr. cit

Denumire drum conf. II.G. 540/2000 Trascii/Lg în [lan]

Poziția kilometrică a sectomlni de drum

Lg sector de drum I’c tip de îmbrăcăminte

Localitățile între care este cuprins sectorul

Starea de viabili -tate B;R

Sectoare cu restricție de circulație

IA

BC

l’V

IAU

P

DP

l’oz. km

Felul rest ridici

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

v 1.

DJ 101 Rasnov-U.M.01454

I.a= 9,100 km

0+000-9+100

-

-

-

-

9,100

-

Râșnov

B

-

Rcclasat dii/DC78 părți

2.

DJ 102 Vișlea de Jos(DJ 103D) - Drăgnș La^6,300 lan

0+000 - 6+300

-

-

-

-

6,300

-

Viștea

B

-

Reclasnl din DC78 părți

3.

D.1 102A: Olteț (DNl)-Rucărsnt LB~ 3,462 km

0+000-1+200

04 000-24 262

3,462

Olteț(DN 1)-Rucărsat Olteț-Rucăr

B B

-

Rcclasat din slradă principală -Rucăr sat

4.

DJI02B: Șeroiii|n(DJ 104A)-Mănăstirea

Bucium

1^= 6,100 km

0+000-6+100

6,100

Șercăi|a(DJ 104A) — Mănăstirea Bucium

R

Reclasnl din drum viciu;

5.

DJ 102 C: Breaza(DJ 103 F)- Mănăstirea Breaza

L«= 5,000 lan

0+000 - 5+000

5,000

Breaza(DJ 103 F) -Mănăstirea Bronza

R

Rcclasat din drum viciu.

6.

DJ 102 D : Lisa(DJ 104A)-Complex Turistic Plaiul Lisei

Le-- 6,000km

0+000-6+000

6,000

Lisa(DJ 104A) - Complex Turistic Plaiul Lisei

R

Reclasat din drum vicin.

7.

DJ 102 E: DJ 103 B -Teliu(DN 10)

Le= 2,300 km

0+000-2+300

2,300

DJ 103 B -Teliti(DN 10)

B

Rcclasat din Strada Al. I'etofi

8.

DJ 102 F : Sambă ta de Jos(DNl) - Drăgnș 1^,= 4,800 km

8+200 - 13+000 Comuna Voi la

. 4,800

Sâmbăta de Jos(DNl) -

Drăgnș

M

Rcclasat din DC78

9.

DJ 102 O: Victoria(DJ 105C) - Viștișoara-Stațiiinea Sâmbăta

Ia = 9,900 km

0+000-94V00

9,900

Victoria - Stațiune Sâmbăta

B

-rcclasat din DC81

IC

DJ 1021: lim.jud. Prahova-DN IA - Șanțuri I,,=-13,684 km

49+910-52+910

52+910-63+594

1,594

9,090

3,000

Litn. jud. Prahova -Șanțuri

R B

49+910-59+900

- impracticabil

11

DJ 103: Brașov - Sânpetru - Bod - lini. jud.

Covasna

Lk= 17,987 km

0+000 -4+305 4+305 - 17+987

3,607

14,380

. 1

-

-

-

-

Intravilan Brașov

Brașov - lim. județ

B B

-Program BERD

12

DJ 103/X: Brașov - Cărpiniș-Tărlungcni-Zizin Diilghiu — Vama Buzăului — Acriș — lini, jud. Covasna ls~48,050 km

0+000 - 3+350 3+350- 14+100 144 100-39+726 39+726 - 48+050

3350 10,750 0,228 0,500

-

-

7,824

25,398

-

Intravilan Brașov

Uzina 2 Brașov - Zizin Zizin - Vama Buzăului Vama Buzăului - lim.jud.

B

B

B

B+M

141060-25+000

32i500 - 39+800 25+000 - 321-500

km 16+074 km 21+255

 • - 1 bandă de circulație

 • - 1 lamelă de circulație -impracticabil (închis circulației)

-restricție pod: drum îngu ••reslricjie pod: drum îngu

km 23+500 km 321505 km 33+800 km 37+950' km 391-870

-rcslrit'l'e PtH; drum îngust -restri^l'e P°d: drum îngust -rcslrM'c     drum îngust

-rcstri4*c P°d: dnim îngust -restri^'*3 P°d: drum îngust

13

DJ103B: Săccle - Cărpiniș - Tărlungeni -Budila-Teliu - lini. jud. Covasna Lk= 17,750 km

0+000 - 1+050

1+050-17+750

15300

1,050

1,400   ;

Intravilan miui.Săcele

Săcele - lini jud. Covasna

B B

Km 101322

-reslrM*c P°d: drum îngust; tonaj max. lOlo.

14

DJ 103C: Giiimbav - Brașov Lg=8,180 km

01000-6+500

6+500-7+500

7+500-8+180

-

1,000

6,500

0,680

-

-

Giiimbav - Brașov Intravilan mini.Brașov Intravilan muu. Brașov

B B

B

Km 7+194

-restricție pod: drum îngust

li

DJ 103 D Viștea de Jos(DNl)- Viștea de Sus -Vișlișoara

I .g=9,320 km

0+000 - 5+520 5+520-9+320

5,200

-

-

0,320

3,800

Viștea de Jos-Viștea de Sus

Viștea de Sus- Viștișoara

B

R

5+520-9+320

-Rcclasat dinDC78A

-impracticabil

16

DJ 103F: Voila - Voivodeni - Pojorta - Breaza La=13,300 km

0+000 -13+300

4,800

-

-

8,500

-

-

Voila - Breaza

B

Km 11+630

-restricție pod: drum îngust

11

DJ 103G: Măiemș (DJ 13 l)~lim.jud.Covasna Lr=2,385 Kni

0+000-2+385

1,300

-

-

-

1,085

-

Măicruș-lim.jud. Covasna

B

Km 0+554

-Restricție pod: 10 to drum îngust

lf

DJ 104: Șercaia - Părău - Veneția de Jos -Comăna - Cuciulata - Fântâna - Iloghiz LK=23,830 km

0+000-23+830

0,800

23,030

Șercaia -Hoghiz

M R

Km 3+563

-restricție pod: drum îngust

L

1$

DJ 104A: Perșani - Șinca Veche - Șercăița -

0+000 - 0+260

-

-

-

0,260

-

-

Perșani

B

Km 6+700

-restricție pod: drum îngust

Bucium - Măi'gineni - Sebeș - Recea - Gura

0+260 - 3+240

-

2,980

-

-

-

-

Perșani - Șinca

M

Km 16+800

-restricție pod: drum îngust

Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus - Drăguș - Viștea

3+240 - 45+000

8,000

-

-

33,760

-

-

Șinca - oraș Victoria

B

Km 20+300

-restricție pod: drum îngust

de Sus - Victoria Lg“ 45,850 km

45+000-45+850

0,850

Intravilan oraș Victoiln

B

Km 20+828

Km 241900

Km 38+200

-restricție pod: drum îngust -restricție pod: drum îngust -restricție pod: drum îngust

21

DJ 104B: Făgăraș - Ilcni - îlârseni - Sebeș

0+000-3+350

-

3,350

-

Intravilan Făgăraș

B

-

-

L8= 13,862 km

3+350 -13+862

1,500

-

9,012

Făgăraș - Sebeș

M

21

DJ 104C: Făgăraș - Hurez - Săsciori — Recea

0+000 -4+290

-

4,290

- . .

Intravilan Făgăraș

B

-

-

Lg= 13,200 Ian

4+290 -13+200

-

8,910

Făgăraș - Recea

M

-

-

21

DJ 104D: Făgăraș - Șoarș - Bărcut - lim. jud. Sibiu

I <s= 27,400 km

0+000 -1+588 1+588 -2+000 2+000-20+300 20+300-27+400

4,600

0,412

1,588

18,300

2,500

Intravilan Făgăraș Intravilan Făgăraș Făgăraș - Șoarș Șoarș - lim. județ Sibiu

B B M B

Km 1+800

- Restricție viteză -alunecare de teren (în serpentină)

23

DJ 104E Șinca (DN 73A)-Mănăstirea Șinca La~3,100 Km

0+000-3+100

3,100

-

-

-

Șinca (DN 73A)-Mânăstirea Șinca

B

-Rcclasat din drum vicinal

2-i

DJ 104F DN13 - Mănăstirea Buncști Lg=l,000 Km

04000-1+000

1,000

DN13 - Mănăstirea Bunești

B

-Rcclasat din drum vicinal

2’

DJ 104 G Todcrița — Mândra

Lg=5,507 Km

5+012-10+519

2,300

2,712

Toderița - Mândra

M

-Reclasat. din DC 66A pnriial

•-

2f

DJ 104 J: Șoim - DJ 104 D(FSg8raș) - Calbor-

14+306-20+876

-

-

-

-

6,570

-

Com.Mândra

M

-

-rcstricțiepod: drum

Boliolț

20+876(intcrsccți

îngust

Lg-18,650 Km

ecu DC 10)-

29+376

6.600

-

-

-

1,900

-

Com.Beclean

B

-

-declasat din DJ 104J

0+000-2+347

-

-

-■

-

2,347

-

Com.Beclean

B

-

0+000-1+233

-

-

-

-

1,233

Com.Beclean

-reclasat dinStrada Școlii sal Boliolț

OBS. 2 km intravilan muu.Făgăraș

21

DJ 104K: Comăna de Jos - Crili alina - Ticușu

0+000-2+680

2.680

-

-

-

-

-

Comăna - Crihalma

B

Km 1+217

-restricție pod: tonaj max.

Nou-

2+680 -10+947

1320

-

6,967

-

-

Crihalma-Ticuș

M

lOto și viteză; drum îngust

Lg= 10,967 km

(pod degradat)

OBS.: - km 2+680 - 2+880 suprapunere pe DJ 131C

Km 2+330

-restricție pod: tonaj max.

km 23+022 - 23+869 suprapunere pe DJ

10 to; drum îngust

105A

Km 3+924

-restricție pod: tonaj inax.

10 to

21

DJ 104 L Dacia - Viscri - Bunești

23+869 - 27+022

-

-

-

-

Dacia - Bunești

B

-

-Restricție pod

LB-15,013 lan

27+022-38+882

6,000

7,000

2,013

Corn. Bunești

B

2S

DJ 104 M Ticușu Vechi - Cobor Lg= 4,433 km

0+000 - 4+433

4,433

Ticușu Vechi - Cobor

R

-Reclasat din DC 24 părți ti

3C

DJ 104N: Comăna de Jos (DJ 104)-Coniăna de

0+000-4+300

4.300

-

-

-

-

-

Comăna de Jos-Comăna de

B

-

--Reclasat din DC 19

Sus

Lg=4,300 Km

Sus

31

DJ 105: Voila - Cincșor - Cincu - lim. jud.

0+000 - 18+843

5,000

-

-

13,843

-

-

Voila - lim. județ

B+M

Km 0+660

-restricție pod: dnunîngus

Sibiu

tonaj max. 12 to

Lg=l 8,843 km

-restricție pod: diurn îngui

31

DJ 105A: lim. jud. Sibiu - Cincu - Rotbav -

29+473 - 37+473

8,000

-

-

Lim. jud. - Cincu

B

Km 47+490

-restricție viteză -

Șoarș - Văleni - Lovnic - Jibert - Dacia -

37+473 - 41+608

-

-

-

4,135

Cincu

R

alunecare teren

Rupea

41+608-81+600

3,200

-

36,792

-

Cincu - Rupea

B

Km 41+455

-restricție pod: drum îngui

Lg= 52,820 km

81+600-82+185

• -

0385

-

-

Intravilan oraș Rupea

B

Km 58+520

-restricție pod: drum îngui

82+185 - 82+293

0,108

-

-

-

Intravilan oraș Rupea

B

Km 81+575

-rcstricțiepod: drumîngui

33

DJ 105B: Sâmbăta de Jos - Sâmbăta de Sus -

0+000 - 14+620

14.620

-

-

-

Sâmbăta de Jos- Stațiunea

B

-

-

Stațiunea Sâmbăta

Lg”14,620 km

Sâmbăta

3Z

DJ 105C: Ucea de Jos - oraș Victoria

0+000-6+300

6300

-

-

-

-

Ucea dc Jos - Victoria

M

-

-

Ls= 8,731 km

6+300 - 8+731

-

2^31

-

*

Intravilan oraș Victoria

M

35

DJ 105P; Ucea dc Sus - lim. jud. Sibiu

0+000-3+800

-

-

-

3,800

-

-

Ucea de Sus -

M

-

-

Lg- 3,800 km

Lim. jud. Sibiu

36

DJ 106 Șinca Nouă (DN 73)-

0+000-4+000

-

-

-

-

4,000

-

Șinca Nouă (DN 73)-

R

-

-

lim.com.Dumbrăvița

lim.com. Dumbrăvița

L8= 8,570 Km

4+000-4+470

4+000-8+100

0,470

4,100

ConiȘinca

Com.Dumbrăvi|a

R

R

ri

DJ 106 A: DN73A- Paltin

Lg=-3,300Km

0+000-3+300

3,300

- «

DN73 A-Paltin

B

0+000-3+300

O bunda de circulare

31

DJ 106 B Vulcan(DJ 112 A) - Holbav -

0+000-0+905

6,240

-

-

-

-

-

- Rcclasat din DC61

P;iltin(DJ 106A)

0+905-4+000

-

-

-

-

-

-

Vulcan-Holbav

B

-

Lg-18,940 km

4+000-6+240

-

-

- >

-

-

-

3+300-16+000

12,700

Paltin-Holbav

R

-Km3+300-4+000

-o banda de circulație

-Km4+000-

duim forestier

16+000

Rcclasat din

DC5

3$

DJ 107 OlteKDNl) -DC 78 - Drăguș -

0+000-3+245

Sla|iunea Sâmbăta

Com.Viștea

-

-

-

-

3345

-

Olteț-DC78

B

-

—rcclasat din DC80

Lâ=14,145 km

3,245 km

1,900

B

-reclasat din DC78

Drăguș

6+300 - 8+200 Com.Drăguș 1300 fon

par|ial

0+000 — 9+000

9,000

Drăguș-Statiunca Sambata

R

-km 0+000-9+000

-rcclasat din DC 76

Com.Drăguș

9,000 km

4(

DJ 107A Și nea Nouă (DN 73 A) - Strâmba

0+000-4+962

-

-

-

-

-

4362

Șinca Nouă (DN 73 A) -

R

-

-Reclasat din drum vicinal

Lg=4^62 Km

Strâmba

41

DJ 107BDN 1-Feldioara

0+000 -1+931

-

-

-

-

1331

-

Feldioara (Făgăraș)

B

-km 0+679

-restricție pod: drum

Lg= 1^31 Km

îngust

- Reclasat din DC 2

42

DJ 107 C : Vad(DN 73 A) - Poiana Narciselor L8=3,100Km

0+000 - 3+100

3,100

Vad - Poiana Narciselor

B

- Reclasat din DC 65

43

DJ107:DDJ 104B-Râușor

Lg= l,500Kin

0+000 -1+500

1,550

Râușor

B

- Reclasat din DC 68

*

DJ 108: Hănnan (DJ 112A) - Sâmpetru

1.^=4,380 km

0+000-4+380

4380

Hărman-Sfimpetru

B

- Reclasat din DC 46

4i

DJ 108 A: DJ 105 B- Sâmbăta de Sus(DJ 104

0+000-0+420

-

-

-

-

-

0,420

DJ 105 B — Sâmbăta de

R

-

Rcclasat din drum local

A)

LK=0,420 km

Sus(DJ 104 A)

neclasat

4(

DJ 108 ;B DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu

Sâmbăta de Sus - Valea Sâmbetei

1^=5,000 km

0+000-5+000

*

5,000

DJ 105 B- Valea Sâmbetei

R

-Reclasat din drum vicinal

42

D.J 109: Bcclcan(DNl) - Lu|a- Ludișor-

0+000-3+500

-

-

-

-

3,500

-

Becican - Lu|a

B

-

-Reclasat din DC75

Voivodeni(DJ 103F)

Corn Beclean

3,500 km

par|ial

I ,B= 8,000 km

3+500-6+500

Corn Voi la

3,000 km 4+329 -2+829 Com.Voila

1,500 km

3,000

1,500

-

Luța-Ludișor

Ludișor-Voivodeni

••

-Reclasat din DC75 parțial

-Reclasat din DC77 parțial

41

DJ 109 A: Beclean(DN 1) - Hurez

0+000 - 5+000

-

-

-

-

5,000

-

Beclean-Hurez

R

-

-Reclasat din DC71

1^=5,000 Iun

parțial

4$

DJ 109 B :DJ 104 D - Mănăstirea Făget La=l,500 km

0+000 -1+500

1,500

DJ 104 D - Mănăstirea Făget

R

-Reclasat din drum viciind

5(

DJ110: DC5-între Văi

0+000-5+000

5,000

-

-■

între Văi

B

-Km 04-000-

Drum cu o banda da

DJ 110-lim.com.Poiana Mărului (spre

5+000-10+500

0^50

4,550

Strada Vulcăni|a

R

5+000

circula|io

corn. Vulcan)

-km 5+000-

Restricție pod drum îngust

Lg= 10,500 Km

10+500

Reclasat din Strada

Vulcănița

51

DJ 111: DJ 112A-Colonia 1 Mai

T.s= 1.450 Km

0+000-1+450

1,450

Colonia 1 Mai

B

52

DJ 112: Hărman - Podu Olt - lini. jud. Covasna

0+000-10+100

10,100

-

-

-

• -

-

Hărman -

B

Km 7+210

- drum îngust

Lg= 10,100

Lini. jud. Covasna

/

53

DJ 112A: Hănnan - Bod - HStcliiu — Codlea -

0+000-10+150

8,570

-

-

1,580

-

Hărman - Bod

B

-

-

Vulcan

10+150-11+200

1,050

-

-

-

Bod-Hălchiu

B

-

-

Lg=38,980

11+200-23+195

11,995

-

-

-

-

-

Hălchiu -Codlea

B

- .

-

23+195-25+860

2,665

Intravilanul inun.C odlca

25+860-38+980

13,120

Codlea - Vulcan

5'

DJ 112B: Cristian - Vulcan Lg= 5,030 lan

0+000-5+030

5,030

Cristian - Vulcan

B

DJ 112C: Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița -

0+000-3+218

3,218

-

-

-

Hălchiu - Satu Nou

B

Vlădeni

3+218 -104 500

1,782

5,500

-

-

Satu Nou - Dumbrăvi |a

B

Lg=15,500kin

10+500 -15+500

-

-

5,000

Dumbrăvița - Vlădeni

R

5t

DJ 112D: Tărlungeni - Cărpiniș - Prejmer —

0+000-7+218

2,000

-

- ' ■

5318

Tărlungeni - Prejmer

B

Lunca Colnicului Lg= 11330 km

7+218-11+330

4,112

Prejmer - Lunca Câlnic

B

5'

DJ 112E: Tolinnu Vechi - Tohanu Nou

0+000-3+420

3,420

-

-

-

-

Tohanu Vechi - Tohanu Nou

Km 1+030

-restricție drum îngust

Lj= 3,420 lan

Km 3+030

-restric|ie pod: di urn îngust

51

DJ 112F: Moieciu de Jos - Cheia- Moieciu de

0+000 - 8+450

-

-

-

-

8,450

-

Moieciu de Jos - Moieciu de

B

Km 8+426

-resti ic|ie pod: drum îngust

Sus

Lx= 8,450 lan

Sus

5S

DJ 112G: Moieciu de Jos - Măgura - Peștera -

0+000-10+300

2,200

-

-

8,100

-

Moieciu de Jos - Măgura

M

-

-

Zărnești

10+300 -14+700

-

-

-

-

4,400

Măgura - Peștera

R

-

-

1^=21,000 km

14+700 - 21+000

-

-

-

6300

-

Peștera - Zărnești

M

-

-

6(

DJ 112H: Zărnești - Predeluț- Bran

0+000-0+400

-

0,400

-

-

-

Intravilan Zărnești

M

-

-

I.g=8,186 km

0+400 — 6+670

-

6,270

-

-

Zărnești - Predeluț

M

6+670-8+186

-

1,516

Predeluț -Bran

B

61

DJ 112J: DN 1 - Dumbrăvița (DJ 112C )

0+000 - 1+125

4,400

- /

-

-

-

Dumbrăvița

B

-

-

Lg= 4,770 km

1+125-4+770

0,370

62

DJ 113 Sânpetru(DJ 103) - Prevenloriu TBC

0+000 - 0+250

-

-

-

-

-

2,500

Sânpelru(DJ 103) -

R

-

-Reclasat din Strada

Sânpetiii

0+000 - 0+250

-

-

-

-

-

Preventoriu TBC Sânpetru

Pășunii

Lg=2,500 km

0+000-2+000

-Reclasat din Strada Meschcndorfer -Reclasat din Strada

Preventoriu

62

DJ 130 A Veneția de Jos (DJ 104) - Veneția de

Sus

Lg= 3,000 lan

0+000-3+000

3,000

Veneția de Jos-Veneția de Sus

B

-reclasat din DC 17

G<

DJ 130 B P«rău(DJ 104) - Grid - Perșani(DN 1)

La^ 9,364 km

0+000-4+132

4+132-7+596

0+000 -1+768

4,132

3,464

1,768

Părău - Gird

Grid - Perșani

B

R

-km 2+590-

7+596

-rcclasat din DC 16 și

Strada Părău

6:

DJ 131: Măieruș — Apața - lim. jud. Covasna Lg= 7,314 lan

0+000-7+314

7,314

Măieruș -Apața

M

6t

DJ 131 A; DN 13 (Gara Rupea) - Homorod (DJ 132)

Lb= 2,878 Km

0-1-000-2+555

2+555-2+878

2,555

0323

Homorod

B B

61

DJ 131B: Apața - Omieniș - Augustin - Gaia

0+000-7+314

-

-

-

7,314

-

-

Apața - Ormeniș

M

-

-

Augustin; LB= 12,978 km

7+314- 12+978

-

5,664

Ormeniș - Augustin

R

-

68

DJ 13IC: Augustin - Racoș - DN 13 LH= 30,800 km

0+000 -17+000 17+000 - 28+200

2.150

9,050

17,000

-

Augustin - Racoș

Racoș —DN 13

R B

Km 27+559

- restricție circulație - diurn îngustat și restricție tonaj

OBS: între km 29+050 - 30+800 suprapunere pe DN

13

28+200-29+050

0,850

Racoș - DN 13

B

Km 44+724

-reconstrucție pod peste V. Ticuș

69

DJ 131D: Bogata Olteană - Dopca - Mateiaș La= 10,416 km

0+000-10+416

1,000

9,416

Bogata Olteană - Mateiaș

M

Km 4+595

-restricție pod: diurn îngust

7(

DJ 131 F: DN 13(Rupea Gară) - Ungra -

30+852-35+700

-

-

-

4,848

-

-

Ungra-Crihalma

M

-

-rcclasat din DC 21

Dăișoara

35+700-39+452

-

-

-

-

3,752

-

Ungra-Crihalma

R

-

-reclasat din DC 21 par țial

Lg=14,425 km

0+000 - 5+825

-

■*

5,825

Dăișoara

B

km 3+010

-restricție pod: drum îngust

-reclasat din DC 22

71

DJ 131 P: Ilălmeag - Șercaia(DN 1)

53+890-57+803

3,913

-

-

-

-

-

Șercaia

B

-

-Reclasat din DC 21 parțial

Lb=5,800 km

0+000 -1+887

1,887

-

-

-

-

-

Șercaia

B

-

-Reclasat din DC 21A parțial

72

DJ 132: Rupea - Homorod - Mercheasa -

0+000 - 2+283

2,283

-

-

-

-

-

Rupea -

M

Km 0+390

-restricția pod: drum îngust

Jimbor - liin. jud. Harghita

La= 18,220 km

2+283 - 2+710

2+710 -18+220

0,427

1,573

13,937

Jimbor

B B

Km 3+200

-restricție pod: drum îngust

73

DJ 132B: Homorod - Cața - Drăușeni - Ionești -lim.jud. Harghita

I.8= 16,516 km

0+000- 16+516

16,516

Homorod -

Ionești

B

7*

DJ 132 C Criț-Meșendorf Lg= 6,000 km

0+000-6+000

6,000

l

Criț-Mesendorf

B

-Km 3+700 -Km5+200

-restricție pod drum îngust

- restricție pod drum îngusl

75

DJ 137A: lim. jud. Harghita - Beia - Paloș -Cața,

Ls=l 1,457

16+000 - 22+580

22+580-27+457

-

-

-

4,877

6,580

-

Beia-Paloș Paloș - Cața

R M

Km 22+500

-restricție pod: drum îngust

76

DJ 730: Șimea - lim. jud. Argeș

0+000 - 4+768

-

-

-

-

4,768

-

Șimea -

R

-

-

Lg=5,400 km

4+768 - 5+400

-

-

-

-

-

0,632

Lim. jud. Argeș

R

-

-

T.

DJ 730A: Fundata - Fundăjica- lim. jud. Argeș Le=7,713 kiu

0+000-4+213

4+213 -7+713

4,300

- ■

-

-

3,413

Fundata - Fuiidățica Fundă|ica-lim.jud. Argeș

B R .

-

78

DJ730 B: DJ 730 - Cătun Podul Paltinului La = 3,000 km

0+000-3+000

3,000

DJ 730 - Cătun Podul Paltinului

R

Reclasal din drum viciind-

TOTAL

856,821

281,108

11,911

15,307

243,749

225,709

79,037

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV D.a.D.I*.


ANEXA 2


SITUAȚIE PRIVIND STAREA DE VIABILITATE A PODURILOR

DE PE DRUMURILE JUDEȚENE la 30.12.2008

NR.

CRT.

druivî

JUD.

-■poz.

KM

OBSTACOL

TRAVERSAT

LOCALITATEA

CEA MAI

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

DESCHIDERI

LUNGIME

TOTALĂ

LĂȚIME

- in -

ANUL

CONSTRUCȚIEI

CLASA DE

ÎNCĂRCARE

OBSERVAȚII

APROPIATĂ

SIU’RASTRUC -TURĂ

INFRASTRUC

TURĂ

NR.

LUNGIMI

- in -

- in-

PARTE CAROSABILĂ

INTRE

PARAPEȚ1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

DJ 102

2 1300

C.SCURGERE

SÂMBĂTA DE

JOS

B.A.

B.S.

1

10.00

12,00

5.00

5.00

1985

Slarc bună.

Rcstriclic drum îngust.

2.

DJ102 A

1+000

P.F.N.

RUCAR

B.A.

B.S.

1

8.00

5.50

5.50

1964

Stare bună

Rcstr.dr.îngust

3.

DJ 102F

12+200

P.F.N

SÂMBĂTA DE

JOS

B.Â

B.S.

1

6.70

4,60

4,60

1991

Stare bună.

Reslricfic dnnn îngust.

4.

DJ 103

141052

P. GHIMBĂȘEL

BOD

B.A.

B.S.

1

14.00

19.00

7.80

10.20

1962

E(A30-V80)

Slarc bună

5.

DJ 103

17+987

R. OLT

ARACI

B.A.

B.S.

5

5x30.00

154.00

7.80

10.80

1993

E(A30-V80)

Stare bună

6.

DJ 103/X

11+530

R. TĂRLUNG

ȚĂRI .UNGENI

B.A.

B.S.

3

2X24.00

1x16.00

72.60

7.80

10.20

1977

E(A30-V80)

Stare bună

7.

/

DJ 103A

11+940

CANAL

COMUNAL

TĂRLUNGENI

B.A.

B.S.

1

5,60

6.00

8,00

9,30

1976

E(A30-V80)

Stare bună

8.

DJ 103A

13+197

R. ZIZIN

ZIZIN

B.A.

B.S.

2

2x12.00

27.20

7.80

10.20

1976

E(A30-V80)

Stare bună

9.

DJ103A

16+094

R. ZIZIN

ZIZIN

B.A.

B.S.

1

16.60

18.00

7.80

9.00

1981

E(A30-V80)

Stare rea

10.

DJ 103A

19+342

R. ZIZIN

ZIZIN

B.A.

B.S.

1

6,00

7,00

5,00

5,00

E(A30-V80)

Stare rea

11.

DJ 103A

21-1273

R. ZIZIN

ZIZIN

B.Â

B.S.

1

15.50

17.50

5.00

5.00

1984

E(A30-V80)

Stare rea

12.

DJ 103 A

21+839

R. ZIZIN

ZIZIN

B.A.

B.S.

1

5,00

5,50

5,00

5,00

E(A30-V80)

Stare rea

13.

DJ 103A

22+743

R. ZIZIN

ZIZIN

B.A.

B.S.

1

12.00

13.50

3.60

3.60

1985

E(A30-V80)

Stare rea

14.

DJ 103A

25+1 î1

R. ZIZIN

ZIZIN

B.A.

B.S.

1

10.00

12.00

5.00

5.00

F/A30-V80)

Slarc rea

15.

DJ 103A

27+209

R. ZIZIN

ZIZIN

POD FĂRĂ STRUCTURĂ

Stare rea. Acces interzis.

16.

DJ 103A

32+178

P. DÂLGIIIU

DÂLGHIU

LEMN

PIATRĂ

1

11.00

12.50

4.30

4.30

1965

E(A30-V80)

Stare rea

17.

DJ 10.3 A

32+558

P. DÂLGIIIU

DÂLGIIIU

LEMN

PIATRĂ

1

12.00

13.50

4.30

4.30

1954

I(A10-S40)

'Stare rea

18.

DJ 103A

33+989

P. SASULUI

DĂLGHIU

B.A.

B.S.

1

6,00

7,00

4,80

4,80

l(A10-S40)

Stare rea

19.

DJ 103 A

•371901

P. DÂLGI IIU

VAMA

BUZĂULUI

B.A.

B.S.

1

5,00

6,00

3,80

5,60

1965

I(AIO-S4O)

Slarc rea

20.

DJ 103A

38+670

P. DĂLGHIU

VAMA

BUZĂULUI

B.A

B.S.

1

15.00

17.50

6.00

6.00

F,(A30-V80)

SI a re fca, Reslric|ic tonaj -10 Io.

21.

DJ 103 A

391-870

1’. DĂLGHIU

VAMA

BUZĂULUI

B.A.

B.S.

3

2x11.00

1x14.00 ;

40.20

7.80

10.80

1975

E(A30-V80)

Stare bună

22.

DJ 103 A

44-1200

CANAL ACR1Ș

ACR1Ș

B.A.

B.S.

1

14.00

18.10

7.80

9.80

1990

~   23.

DJ 103 A

471970

V. ZIZIN

BRĂDET

B.A.

B.S.

1

6,30

6,60

8,00

8,90

1973

E(A30-V80)

Si are bună

24.

D.I 10311

9 1450

V. ZIZIN

BUDILA

B.A

B.S.

2

2x14.00

34.00

7.80

10.80

1972

E(A30-V80)

Stare bună

~ 25.

DJ 10311

10+322

V. SEACĂ

BUDILA

B.A

B.S.

1

21.00

24.00

6.20

6.20

2003

l(A10-S40)

Stare rea

26.

DJ 103B

11+700

V. POPII

BUDILA

B.A

B.S.

1

8.00

8.45

7.85

8.35

1955

E(A30-V80)

Stare bună

27.

DJ 103)3

15+250

V. TELIU

TELIU

B.A.

B.S.

3

2x10.00

1x14.00

39.40

7.80

10.20

1977

E(A3O-V8O)

Stare hună

28.

DJ103C

0+200

P. GHIMBĂȘEL

GHIMBAV

B.A.

B.S.

1

18.00

27.00

9.60

11.60

1972

E(A30-V80)

Stare bună

29.

DJ1O3C

6+139

P. GI-IIMBĂȘEL

STUPINI

B.A

B.S.

2

2x14.00

35.15

7.80

10.20

1972

E(A30-V80)

Stare hună

30.

DJ 1030

0+554

R.OLT

MĂIERUȘ

LEMN

LEMN

6

1 X7,40

1 X 8,00

1 X 10,00

1 X 10,55

1 X 14,50

1X11,25

5,30

5,30

Stare satisf.

Rest r.tlr. îngust

31/

DJ 104

3+563

V. PÂRĂU

PÂRĂU

B.A.

B.S.

3

2x9.00 '

1x16.00

40.00

6.60

10.00

1964

I(A10-S40)

Stare bună

32.

DJ 104

7+300

P. VENEȚIA

VENEȚIA

B.A

B.S.

1

6.40

8.00

7.00

7.00

E(A30-V80)

Stare bună

33.

DJ 104

7+927

P. VENEȚIA

VENEȚIA

B.A

B.S.

2

2x14.00

32.00

7.80

10.80

1984

E(A30-V80)

Stare bună

34.

DJ 104

121911

V. DOBOȘ

COMĂNADE

JOS

B.zA

B.S.

2

2x14.00

32.50

7.80

10.80

1974

E(A30-V80)

Stare bună

35.

DJ 104

16+441

V. LUPȘEI

CUCIULATA

B.A.

B.S.

1

14.00

17.10

7.80

9.20

1978

E(A30-V80)

Stare bună

36.

DJ 104

19+970

C.F. UZINALĂ

FÂNTÂNA

B.A

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

9.80

E(A30-V80)

Stare bună

37.

DJ 104

21+050

P.F.N.

FÂNTÂNA

B.A.

B.S.

1

8.00

10.00

6.00

6.00

E(A30-V80)

Stare bună

38.

DJ 104

22+780

C. SCURGERE

FÂNTÂNA

B.A

B.S.

1

11.00

13.50

6.00

6.00

E(A30-V80)

SÎarc bună

39.

DJ104A

3-1-929

P. ȘINCA

ȘINCA VECIIE

B.A

B.S.

3

3x14.00

45.00

7.80

10.20

1973

E(A30-V80)

Stare bună

40.

DJ 104A

6+700

P. ȘERCÂIȚA

ȘERCAIA

B.A

B.S.

1

7.00

9.00

6.00

7.40

I(A10-S40)

Stare bună

41.

DJ104A

6+800

P. ȘERCÂIȚA

ȘERCAIA

B.A.

B.S.

1

7.70

10.00

7.50

8.70

I( Al 0-840)

Stare bună

42.

DJ 10 IA

8+007

P.F.N.

ȘERCÂIȚA

B.A.

B.S.

1

6.00

7.50

7.65

7.65

1978

E(A30-V80)

Stare bună

43.

DJ 104A

9+100

P. 131ICIUM

BUCIUM

B.A

B.S.

1

8.50

10.00

12.00

14.80

E(A30-V80)

Stare bună

44.

DJ 104 A

14-1-973

P. SEBEȘ

SEBEȘ

B.A.

B.S.

2

2x14.00

30.70

7.00

10.00

1984

E(A30-V80)

Stare bună

45.

DJ104A

16-1-800

P. SEBEȘ

SEBEȘ

B.A.

B.S.

1

10.00

12.00

6.20

8.20

1960

E(Ă30-V80)

Stare buna

46.

D.I 104 A

191-350

P. BERIVOI

RECEA

B.A.

B.S.

1

18.00

21.00

7.80

9.80

1980

E(A30-V80)

Stare bunii

47.

DJ104 A

201300

P. RACOVIȚÂ

RECEA

B.A.

B.S.

1

îo.oo ;

12.00

6.50

8.00

1972

E(A3O-V8O)

Stare buna

48.

D.1 104 A

2U900

V. DEJ AN 1-

SĂVĂSTRENI

RECEA

B.A.

B.S.

2

2x14.00

32.15

7.80

10.80

1976

E(A3O-V8O)

Stare bună

49.

DJ 104A

24-i 900

P. GURA VĂII

GURA VĂII

B.A

B.S.

1

7.60

9.00

5.40

6.40

F.(A30-V80)

Stare bunii

50.

DJ104A

27-1-215

P. BREAZA

LISA

B.A.

B.S.

3

3x14.00

45.00

7.80

10.80

1976

E(A30-V80)

Stare hună

51.

DJ104A

38+200

P. DRÂGUȘ

DRĂGUȘ

MET.+LEMN

B.S.

1

13.00

15.00

4.70

6.10

1973

E(A30-V80)

Stare satislăe. Restric(ie drum îngust.

52.

DJ J04A

40+500

P. VIȘTEA

VIȘTEA DE

SUS

B.A

B.S.

1

18.00

22.70

7.80

9.80

1988

E(A30-V80)

Stare bună

53.

DJ104A

431700

P. CORBU SEC

VICTORIA

B.A.

B.S.

1

5.50

7.00

7.60

7.60

E(A30-V80)

Stare bună

54.

DJ 104A

44+600

P. CERBUL.

UCU

VICTORI A

B.A.

B.S.

1

5.50

6.50

6.80

8.30

E(A30-V80)

Stare bună

55.

DJ 10413

7+263

P. SEBEȘ

ILENI

B.A.

B.S.

3

3x12.00

39.20

7.80

10.80

1977

F.(A30-V80)

Stare bună

56.

DJ 104C

1+700

CANAL

BERIVOI

HUREZ

B.A.

B.S.

2

2x14.00

32.00

7.80

10.80

1974

E(A30-V80)

Stare bună

57.

D.I 1O4C

2+300

P. RACOVIȚĂ

FĂGĂRAȘ

B.A.

B.S.

1

7.00

9.00

7.15

7.15

11 (A13-S60)

Slare bună

58.

DJ 104C

6+100

CANAL

BERIVOI

FĂGĂRAȘ

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

9.80

1986

E(A30-V80)

Stare bună

59.

L

DJ104D

0-1-796

R. OLT

FĂGĂRAȘ

B.A.

B.S.

4

4x30.00

130.00

7.80

9.80

1990

E(A30-V80)

Slare bună

60.

DJ104D

1H850

CANAL ȘOARȘ

ȘOARȘ

B.A.

B.S.

1

12.00

14.00

7.80

9.80

1987

E(A30-V80)

Stare bună

61.

DJ 104D

14+300

CANAL ȘOARȘ

ȘOARȘ

B.A.

B.S.

1

8.00

10.00

7.80

7.80

1980

E(A30-V80)

Stare bună

62.

DJ104D

15+700

CANALȘOARȘ

ȘOARȘ

B.A

B.S.

l

12.00

14.00

9.60

9.60

1985

E(A30-V80)

Stare bună

63.

DJ 104K

1+463

R. OLT

COMÂNA

LEMN

LEMN

7

2x9.00

4x12.00

1x10.00

79.80

5.00

5.00

1977

10 to

Stare rea. Reslric|ie tonaj-10 io. Drum îngust. Reslric|ie viteză-10 km/h.

64.

DJ 104K

2+330

V.

DUMBRÂV1ȚA

CRIHALMA

B.A.

B.S.

1

14.00

19.10

9.20

12.10

2002

E(A30+V80)

65.

lîi 104K

41124

V. TICUȘ

TICUȘ

B.A.

B.S.

1

14.00

16.00

7.80

9.80

1984

E(A30-V80)

Stare bună

66.

Dj'TodK

5-1-230

V. TICUȘ

TICUȘ

B.A

B.S.

1

14.80

17.20

7.80

9.80

1980

E(A3O-VS0)

Stare bună

67.

DJ 104K

6+839

V. OBÂRȘIA

TICUȘ

B.A.

B.S.

1

12.00

14.00

7.80

9.80

1980

E(A30-V80)

Stare bunii

68.

DJ 104K

8+480

CANAL.

SCURGERE-

TICUȘ

B.A

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

9.80

1983

E(A30-V80)

Stare bună

69.

DJ 1O4G

9i652

r.E.N.

MANDRA

B.A

B.S.

1

5.00

6.80

6.00

'6.00

1983

KAÎ3-S60)

Slare bună

70.

DJ 104M

1+000

V.BLAGHII

TICUȘ

B.A.

B.S.

1

7.30

9.00

8.60

9.40

1999

E(A30-V80)

71.

DJ 104N

72.

DJ 105

0+660

R. OLT

VOI LA

METAL

B.S.

7

1x79.20;

6x7.20 ’

132.00

6.60

8.60

1956

Il(A13-S60)

Stare bună.

Restricție lonaj-

10 lo.

73.

DJ 105

8+861

P. CINCU

CINCU

B.A.

B.S.

1

12.00

17.00

7.60

8.60

1986

E(A30-V80)

Stare bună

74.

DJ 105A

31+464

P. TOARCLA

TOARCLA

B.A.

B.S.

1

12.00

14.00

7.40

7.40

1985

E(A30-V80)

Stare bună

75.

DJ 105z\

38-1350

P. CINCIJ

CINCU

B.A.

B.S.

1

13.20

18.10

7.40

9.40

1999

E(A30-V80)

Stare bună

76.

DJ 105A

42+300

V. ȘERPILOR

ROTBAV BĂI

B.A

B.S.

1

10.00

12.00

6.50

8.20

1976

E(A30-V80)

Stare bună

77.

D.I 105 A

42+668

V. ROTBAV

ROTBAV BĂI

B.A.

B.S.

1

14.00

15.00

7.80

10.20

1979

E(A30-V80)

Stare bună

78.

DJ 105A

43+600

P.F.N.

ROTBAV

B.A.

B.S.

1

6.00

8.00

7.60

7.60

1976

E(A30-V80)

Stare bună

79.

DJ 105A

46+700

V. ROTBAV

ROTBAV

B.A.

B.S.

1

14.00

17.00

7.80

10.20

1983

E(A30-V80)

Stare bună

80.

DJ 105A

51-1900

P. ȘOARȘ

ȘOARȘ

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

10.20

13.20

1987

E(A30-V80)

Stare bună

81.

DJ 105A

58-1-520

V. BĂRCUT

LOVNIC

B.A

B.S.

1

9.00

11.00

6.00

8.00

E(A30-V80)

Stare bună

82.

DJ105A

621-102

V. bârcut

LOVNIC

B.A.

B.S.

3

2x3.00

1x10.00

20.00

10.00

11.50

E(A30-V80)

Stare bună

83.

D.I 105 A

65+850

CANAL

LOVNIC

B.A

B.S.

1

18.00

21.00

7.80

9.80

1980

E(A30-V80)

Stare bună

84.

DJ 105A

66+300

V. BĂRCUT

JIBERT

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

9.80

1987

E(A30-V80)

Stare bună

85.

DJ105A

69+225

P.F.N.

JIBERT

B.A.

B.S.

1

8.00

10.00

8.00

10.00

E(A30-V80)

Stare bună

86.

/

DJ 105A

72+970

P.F.N.

JIBERT

B.A.

B.S.

1

6.00 ..

8.00

7.00

8.00

I(A10-S40)

Stare rea.

87.

DJ105A

76+430

V.KOZD

DACIA

B.A.

B.S.

3

1x14.00

2x8.00

33.20

7.80

10.80

1974

E(A30-V80)

Stare bună

88.

DJ 105A

81+575

V. FIȘER

RUPEA

B.A.

B.S.

1

9.00

11.00

6.00

8.00

II(A13-S60)

Stare bună

89.

DJ 105B

6+311

V. SÂMBĂTA

SÂMBĂTA

B.A

B.S.

3

3x14.00

44.80

7.80

10.80

1970

E(A30-V80)

Stare bună

90.

DJ105P

1+400

P. UCEA

UCEA DE SUS

METAL

B.S.

1

16.90

20.00

4.80

5.80

II(A13-S60)

Stare bună.

Restricție drum îngust.

91.

DJ 105P

3+600

P. UCEA

UCEA DE SUS

B.A.

B.S.

1

10.00

12.00

7.20

8.20

1975

E(A30-V80)

Stare bună

92.

DJ106A

0+200

R.PAL11N

PALTIN

B.A

B.S.

1

8,00

4,00

4,50

1986

Stare rea

Rcstr.dr.îngust

93.

DJ106A

3+100

R.PALTIN

PALTIN

B.A

B.S.

1

14,00

6,80

6,80

1991

Stare bună

94.

DJ 10613

0+200

P.VULCĂNIȚA

VULCAN

B.A.

B.S.

1

8.00

8,40

8,40

1911

95.

DJ 107B

0 +670

R.OLT

FELDIOARA

B.A

B.A

4

4 x 18.00

5.00

7.40

1992

96.

DJ 107C

*0+240

P. ȘINCA

V.AD

MIXT.

LEMN

2

2x23.60

58,75

6,70

9.94

1999

Stare F. bună

97.

DJ 107C

2+860

P.SCURTU

P.NARCISELOR

B.A.

B.A

1

8.60

6.00

6.00

1986

Stare bună

98.

DJ 107C

3+100

V.MICĂ

VAD

B.A.

B.S.

1

12.00

5.00

5.00

1983

Stare bună

Restr.dr.îngust

99.

DJ 109

2+800

CAN.YI,

SCURGERE

BECLEAN

B.A.

B.A.

1

18.00

8,00

10.40

1982

Stare satisf

100

1)J 109

4 1000

P.F.N

LUȚA

MIXT

B.S.

1

6.00

8.00

5.20

5.20

1965

Slarc satisf vit.max lOkni/h Reslr.tonaj lOto

101

DJ 109

3+610

P.BREAZA

VOIVODEN1

B.A.

B.S.

2 '

2X 14.00

30,00

6.70

9.70

1990

Stare satisf

102

DJ 109A

3+837

P.SĂVĂSTREN1

HUREZ

B.A.

B.A.

1

14.00

4.60

4.60

Stare bună

Restr.dr.îngust

103

DJ 110

0+250

P.VULCĂNIȚA

P/XLTIN

METAL

B.S.

1

10,00

6,00

6,00

Stare rea

Rcstr.dr.îngusl

104

DJ 110

0+900

c.scurgere

Intre văi

LEMN

PIATRĂ

1

13,00

5,00

6,00

Stare rea

Reslr.dr.îngnst

105

DJ 111

01050

P.VULCĂNIȚA

COL.l MAI

B.A.

B.S.

1

12,00

7,80

10,20

1984

Stare bună

106

DJ 112

7+210

R. OLT

PODU OLT

METAL

B.S.

2

1x61.20

1 X20.50

85.90

5.00

6.00

1979

I(A10-S40)

Stare bună.

Restric|ie drum îngust. Rcslric|ie tonaj-12 Io.

107

D.I 112A

7+395

P. GIIIMBĂȘEL

BOD

B.A.

B.S.

1

15.80

18.20

7.80

9.80

1972

E(A30-V80)

Stare bună

108

DJ 112A

9+228

C. ȘTEFANA'

BOD

B.A.

B.S.

3

2x18.00

1x24.00

63.00

7.80

9.80

1979

E(A30-V80)

Stare bună

109

DJ112A

15+511

P. VULCĂNIȚA

IIĂLCHIU

LEMN

PIATRĂ

1

12.00

19.00

7.40

9.40

1972

1I(A13-S6O)

State bună

110

DJ 112A

27-1-300

P. VULCĂNIȚA

VULCAN

B.A.

B.S.

1

18.00

24.10

7.80

9.80

1980

E(A30-V80)

Stare bună

111

/

DJ 112A

36+700

P. BĂRSA

TOHANU

VECHI

B.A

B.S.

3

3x14.00

44.20

7.80

9.80

1979

E(A30-V80)

Stare bună

112

DJ 112B

0-1-125

P. GIIIMBĂȘEL

CRISTIAN

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

8.40

11.40

1990

E(A30-V80)

Stare bună

113

DJ112B

3+656

R. BÂRSA

CRISTIAN

B.A.

B.S.

3

3x14.00

45.00

7.80

10.20

1976

E(A30-V80)

Stare bună

114

DJ 112C

3-i 100

P.

HAMARADIA

S ATU NOU

B.A.

B.S.

2

2x14.00

30.20

7.80

10.20

1983

E(A30-V80)

Stare bună

115

DJ112C

10+330

V. OASELOR

DUMBRĂVIȚA

B.A

B.S.

2

2x10.00

22.00

7.80

10.80

1974

E(A30-V80)

Stare bună

116

DJ 112E

1+030

CANAL

DESECARE

TOHANU

VECHI

B.A

B.S.

1

14.00

17.00

6.80

7.90

1979

E(A30-V80)

Stare bună

117

DJ 112E

3+030

P. TURCU

TOHANU

VECHI

B.A.

B.S.

2

2x11.00

25.30

4.80

6.60

1964

I(A10-S40)

Stare rea.

Restric|ic drum îngust.

118

DJ 112F

2+750

V. MOECIU

MOECIU DE

JOS

B.A.

B.S.

1

18.00

21.00

7.80

9.80

1986

E(A30-V80)

Stare bună

119

DJ 112F

71100

V. MOECIU

MOECIU DE

SUS

B.A.

B.S.

1

14.00

17.00

7.80

9.80

1981

E(A30-V80)

Stare bună

120

DJ 112F ”

8+426

V. MOECIU

MOECIU DE

SUS

B.A.

B.S.

1

14.00

17.40

4.80

6.60

1980

E(A30-V80)

Stare bună

121

DJ 112(1

0-1-560

P.

SBÂRCIOARA

MOECIU DE

JOS

B.A.

B.S.

1

14.00

18.00

7.00

9.00

1987

1ȚA30-V80)

Stare bună

122

D.I 1120

0+800

P.F.N.

MOECIU DE

JOS

B.A.

B.S.

1

5.50

7.50

7.00

7.00

1990

E(A3O-V8O)

Stare bună

123

DJ 112G

1 +600

V. MICĂ

MOECIU DE

JOS

B.A.

B.S.

1

10.00

12.00

7.00

9.00

1986

E(A30-V80)

Stare bună

124

DJ 112G

20+690

P. MĂGURA

ZĂRNEȘT1

B.A.

B.S.

1

12.00

14.00

11.00

11.00

1990

E(A30-V80)

Stare bună

125

DJ 112J

1 -l 600

P.F.N.

DUMBRĂVIȚA

B.A.

B.A.

1

11.00

7,80

7,80

1980

Stare bună

126

DJ112J

4+200

V.I1AMARADIA

DUMBRĂVIȚA

B.A.

B.A.

2

2X 12,00

7,80

10,80

1985

Stare bună

127

DJ 112J

4-1-460

V.CASELOR

DUMBRĂVIȚA

B.A.

B.S.

1

6,00

8,40

8,40

Slarc bună

128

DJ 11211

7-1651

P. TURCI I

BRAN

B.A

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

10.20

1985

E(A30-V80)

Stare bună

129

DJ 13013

0+281

V.GRID

PÂRÂU

B.A.

B.A

1

14.00

7,80

9,80

1976

Stare bună

130

DJ I30B

0+500

P.F.N.

PÂRÂU

B.A.

B.S.

1

9.00

7.00

7.00

1984

Stare bună

131

DJ I30B

2+500

P.F.N.

GRID

B.A.

B.A.

1

8.00

6.00

6.00

1962

Stare bună Reslr.dr.îngust

132

DJ 13 IA

2+510

V.KOZD

HOMOROD

B.A.

B.S.

1

15,00

7,80

9,80

1976

Stare bună

13^

DJ 131 LI

2+800

P.F.N.

APAȚA

B.A.

B.S.

1

8.00 ’■

10.00

8.80

8.80

1980

E(A30-V80)

Stare bună

134

DJ 13113

11+591

R. OLT

AUGUSTIN

B.A.

B.S.

5

5x30.00

156.00

7.80

9.80

1980

E(A33-l 0-

V80)

Stare bună

135

DJ 131C

13+830

V.TICUȘULUI

CRIHALMA

B.A

B.A.

1

22.00

24,40

2004

136

DJ 13 IC

18+643

P. SĂRAT

RACOȘ

B.A

B.S.

1

12.00

15.50

7.80

10.80

2002

E(A30+V80)

137

DJ 13 IC

20+122

P.F.N.

RACOȘ

B.A

B.S.

1

5.00

7.00

6.00

6.00

E(A30-V80)

Slarc bună

138

DJ 131C

24+002

C. SCURGERE

RACOȘ

B.A.

B.S.

1

10.00

12.60

7.80

9.80

1978

E(A30-V80)

Stare bună

139

DJ 131D

2-1368

V. BOGATA

BOGATA

B.A.

B.S.

1

15.60

18.00

7.80

9.80

1990

E(A30-V80)

Stare bună

140

DJ 131D

5+050

V. DOPCA

DOPCA

LEMN

PIATRĂ

2

2x7.00

14.70

5.00

5.00

1981

121o

Stare bună. Restricție drum îngust. Restricție tonaj-10 io.

141

DJ 13ID

10KJ34

R. OLT

MATEI AȘ

B.A.

B.S.

4

2x30.00

2x33.00

135.00

7.80

9.80

1997

E(A30-V80)

Stare bună

142

DJ 131D

,5+731)

P.F.N.

DOPCA

LEMN

PIATRĂ

1

7.00

8.00

5.00

5.00

1210

Stare rea. Restricjie drum îngust. Restric|ie tonaj - 10 to.

143

DJ 131D

5+880

P.F.N.

DOPCA

LEMN

PIATRĂ

1

6.00

7.00

5.00

5.00

1210

Stare rea.

Restricție dnun îngust. Restricție tonaj - 10 to.____

144

DJ 1311'’

37-1-902

V.Dăișoaia

UNG IU

LEMN

PIATRA

2

1X4,8Q

1X5.20

14.00

5.00

5.00

lOlo

Stare rea

Restricție dnim îngust.Restricție tonaj - 8 to.

”Î45

DJ 1311’

3+010

P.F.N

D/\IȘOAR/\

MIXT

PIATRĂ

1

6,00

4,00

4,00

1973

Stare satist

Restr.dr.îngusi

146

DJ 13 1F

3-1600

v.dăișoara

DĂIȘOARA

B.A.

B.A

2

2x14.00

30.10

7.80

9.80

1985

Stare bună

147

DJ 131F

3+800

V. AVERILOR

DĂIȘOARA

B.A

B.A.

I

21.00

9.60

11.60

1985

Stare bună

148

DJ 131F

5+200

V. AVERILOR

DĂIȘOARA

B.A.

B.A

1

21.00

7.00

9.00

1986

Stare bună

149

DJ 131F

5+300

V. DĂIȘOARA

DĂIȘOARA

B.A.

B.A

1

21,00

7.00

9.00

1982

Stare bună

150

DJ 131P

54-1689

R.OLT

HĂLMEAG

LEMN

LEMN

7

1X10.00

4X12.20

2X12.00

84.00

4.60

5.10

10 to

R.K.În 2001.

Restricție lonaj-5 to și drum îngust. Restricție viteză-1 Okni/li

151

DJ 1311’

57+500

PÂRÂU FĂRĂ

NUME

ȘERC’AIA

METAL

PIATRĂ

3

3X30.00

96.00

6.50

8.00

Stare rea.

152

DJ 132

0+390

V. PALANULUI

HOMOROD

B.A.

B.S.

1

6.00

8.00

6.80

6.80

E(A30-V80)

Stare bună

f53

DJ 132

3+200

P.

IIOMORODUL

MARE

HOMOROD

B.A

B.S.

1

14.00

22.00

6.20

8.20

1I(A13-S6O)

Stare bună.

154

DJ 132

3+541

lJ.

HOMORODUL

MARE

HOMOROD

B.A.

B.S.

3

3x14.00

44.20

7.80

9.00

1978

E(A30-V«0)

Stare bună

155

DJ 132

4+950

C. SCURGERE

HOMOROD

B.A

B.S.

1

6.00

8.00

9.00

9.00

II(A13-S60)

Stare bună

156

DJ 132

6+500

P.

HOMORODUL

MIC

MERCHEASA

B.A

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

9.40

1984

E(A30-V80)

Stare bună

157

DJ 132

8+850

V.

MERCHEASA

MERCHEASA

B.A

B.S.

1

17.60

21.10

7.80

9.80

1982

E(A30-V80)

Stare bună

158

DJ 132

U4I675

V.

IIOMORODUL

MIC

JIMBOR

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

10.80

1988

Il(A13-S60)

Stare bună

159

1)1 132

14-1881

V.

HOMORODUL

MIC

JIMBOR

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

9.80

E(A30-V80)

Stare bună

160

D.I 132

151-800

V.

IIOMORODUL

MIC

J IM BOR

B.A.

B.S.

1

11.00

i

14.00

7.80

9.80

E(A3()-V80)

Stare bună

161

DJ 132

151985

CANAL

SCURGERE

JIMBOR

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

10.80

1984

E(A30-V80)

Stare bună

162

DJ 132B

5-1-958

V.

IIOMORODUl,

MARE

CAȚA

B.A.

B.S.

3

2x10.00

1x12.00

34.20

7.80

9.80

1976

E(A30-V80)

Stare bună

163

D.I 13213

81736

CANAL

SCURGERE

CAȚA

B.A.

B.S.

1

10.00

11.60

7.80

9.80

1980

E(A30-V80)

Stare bună

164

DJ 13213

12U20

V. ȚIGANILOR

DRĂUȘENI

B.A.

B.S.

1

12.00

16.00

7.80

9.80

1979

E(A30-V80)

Stare bună

165

Dl 13213

15-1-887

P.

HOMORODUL

MARE

IONEȘTI

B.A.

B.S.

3

2x12.00

1x16.00

43.00

7.80

9.80

1981

E(A30-V80)

Stare bună

166

DJ 132C

0-1-190

V.SCROAFEI

CRIȚ

B.A.

B.S.

2

2X14.00

34.00

7.80

9.80

1984

10 to

Stare bună

167

DJ 132C

/

3-1700

V.CR1Ț

CRIȚ

LEMN

PIATRĂ

1

9.00

11.00

5.60

5.60

10 to

Stare rea.

Rest ricjie drum îngusl.Restric|ie tonaj-5 to

168

DJ 132C

5+200

V.CRIȚ

MEȘENDORF

LEMN

PIATRĂ

1

8.00

10.00

5.00

5.00

lOto

Stare rea.

Re.stric|ie drum îngiist.Rcstric|ie tonaj-5 to

169

DJ 137A

16+990

P. BEIA

BEIA

B.A

B.S.

1

16.00

18.00

7.80

9.80

1988

E(A30-V80)

Stare bună

170

DJ 137A

17-1-135

P. BEIA

BEIA

B.A.

B.S.

1

18.00

22.00

7.80

9.80

1988

E(A30-V80)

Stare bună

171

DJ 137A

22-1-520

p.f.n.

PALOȘ

B.A.

B.S

1

8.00

10.00

6.00

6.00

E(A30-V80)

Stare bună

172

DJ 137A

27+061

C. PALOȘ

CAȚA

B.A.

B.S.

1

18.00

24.00

7.80

9.80

1976

E(A30-V80)

Stare bunii

ANEXA 3

SITVATIA

PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI DE REABILITĂRI DRUMURI JUDEȚENE 2008

PROGRAM LUCRĂRI PIETRUIRI

Nr.crt

Denumire diurn

Sector de drum pietruit

Lungime drum pietruit (km.)

Valoare

1.

DJ112D

Cărpiniș - Prejmer

5,218

963.810,60

2.

DJ112C

Dumbrăvița -Vlădeni

5,000

1.086.768,09

o J.

DJ131D

Mateiaș - Bogata -DN13

8,416

971.292,22

4.

DJ107

Olteț - Drăguș

5,145

1.064.217,98

5.

DJ102F

Sâmbăta de Jos-Drăguș

4,800

1.049.653,23

6?..

DJ 730+DJ

730B

Șimea

Cătunul Paltinului

3,300.

813.083,28

7.

DJ730 A

Fundătica

1,300

285.700,00

8.

DJ137 A

Paloș - Beia

6,580

556.943,74

9.

DJ104 J

Calbor - Boholț

3,580

903.893,32

10.

DJ102C

Breaza -Mănăstirea Breaza

2,200

205.380,43

TOTAL

45,538

7.900.742,89

Program

reabilitări - 2003

Nr.

Crt.

Denumire drum

Sector de drum modernizat

Lungime drum modernizat

Tipul lucrării

Localitatea

Valoare

1.

DJ 103

Brașov-

Sâmpetru-Bod-lim.jud.Co vas na

3+398-

17+778

□ Total

14,380

km

Reabilitare

Covor

3 straturi

Sanpetru

1.649.021,966

Bod

DJ 112A

Hărman-Bod-

Hălcbiu-

Codlea-Vulcan-Zamesti

Total 34,735 km

Reabilitare

Covor

2 straturi

Harman

8.140.572,16 €

Bod

Halchiu

Codlea

Vulcan

Râșnov

DJ 103A

Brașov-

Cărpiniș-Tărlungeni-Zizin-

3+450-

14+378 Total

10,928 km

Reabilitare

Covor

2 straturi

Tarlungeni

Zizin

1.767.929,036

2.

DJ 103D

Viștea de Jos-

Viștea de Sus

5,200 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Vistea de Jos

2.374.4622

DJ 102A

Rucăr-Olteț

3,062 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Rucar

1.727.133,08

DJ 105B

Sambata de Jos-Sambata de Sus-Statiunea Sambata

14,620

km

Reabilitare

Covor asfaltic

Sambata de

Jos

3.941.681,94

Sambata de

Sus

3.

DJ 112H

Zamesti-Predelut-Bran

4,686 km

Moderniza re

Covor asfaltic

Predelut-

Bran

7.844.180,0

DJ 106A

DN 73 A-

Paltin

□ 3,300 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Paltin

2.717.369,88

DJ 106B

Vulcan-

Holbav

6,200 km

Moderniza re

Covor

Vulcan

Holbav

3.295.125,11

DJ

110

DC 5 - Intre

Vai

5,950

km

Reabilitare

Covor asfaltic

Intre Vai

3.307.350,90   ]

4.

DJ

112J

DN1-

Dumbrăvița

4.400 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Dumbrăvi ta

1.791.689

1

DJ

112C

Dumbravita-

Vladeni

2,300

km

Reabilitare

Covor asfaltic

Dumbravita

2.827.781

i

DJ

111

DJ112A-

Colonia 1 Mai

1,450 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Colonia

1 Mai

820.046.06

DJ 112B

Cristian-Vulcan

5,030 lan

Reabilitare

Covor asfaltic

Cristian Vulcan

1.799.296,80

5.

DJ

112

Hărman-Podu

Oltului

10,000

km

Covor asf.

Harman

Pod.OLT

2.591.537,25

DJ

131B

Apata-Ormenis

Covor asf. concesiune

Apata Ormenis

2.286.408,21

DJ

103G

Maierus-Arini

1,300 km

Reabilitare

Covor asf.

Maierus

735.226

DJ

108

Sampetm-Harman

4,380 lan

Covor asf.

Sampetru-Harman

2.995.181

DJ

112C

Halchiu

Satu Nou-

2,700

lan

Reabilitare

Covor asfaltic

Satu Nou

2.827.781

6.

DJ 104A

Sinca-

Bucium-Sebes-Recea-Lisa-Victoria

8,000 km

Covor asf.

Sinea

Sercaita

Bucium

3.460.468,47

Recea Lisa Sambata Dragus

rr

DJ 132B

Homorod-lim.jud.Hargh ita

16,516

km

Covor asf.

Cata

Drauseni

Ionesti

6.299.277.81

DJ

131D

Mateiaș-

Bogata-DN ~13

1,000 km

Covor asf.

Mateias

2.411.178.08

..  —            J

DJ 104K

a

Comăna de

Jos- Crihalma

4.000 km

Covor asf.

Comana Crihalma Ticus

5.551.207,56

DJ

104N

Comăna de

Sus-Comăna de Jos

4,300 km

Reabilitare Covor asf.

Comăna de Sus-

Comăna de

Jos

1.875.340,56

DJ

131C

Racoș-DN 13

3,000

Km

Reabilitare

Covor asfaltic

Racos

4.100,000

DJ

132

Rupea-Homorod-

Jimbor

2,000

km

Covor asf.

Mercheasa

Jimbor

1.566.241,97

8.

DJ

104F

DN13-

Mânăstirea

Bunești

1,000 lan

Reabilitare

Covor asfaltic

MamBunesti

319.671,05

DJ

132C

Criț-

Mesendorf

5,800 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Crit-

Mesendorf

3.004.060,74

DJ

105A

Dacia

Jibert

3,200 km

Covor asf.

Dacia

1.500.000,0

DJ

104L

Bimești-Viscri

6,000 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Bunesti

Viscri

3.022.935,42

DJ 131A

DN13(Gara

Rup ea)-Homorod(DJ 132) ’

2,878 km

Reabilitare

Covor asfaltic

Rupea Gara Homorod

1.254.900,58

DJ 131F

DN 13-UNGRA

2.600 km

Covor asf.

Ungra

1.299.327,2

9.

DJ 131P

Șercaia-

Halmeag

5,800 lan

Reabilitare

Covor asfaltic

Sercaia

Halmeag

1.958.401,4

DJ

104D

Șoarș

4,600 km

Covor asf.

Soars

1.234.377,02

DJ

104J

Fagaras-

Calbor

6,600

km

Reabilitare

Covor asfaltic

C alb or

3.968.440,19

DJ 130A


D J 104E


Veneția de Jos-

Venetia de Sus

*

Sinca-

Man. Sinea


km


3,800 I Reabilitare Covor asfaltic


3,300 km


10.


DJ

112E


DJ

112G


Veneția de Jos

Veneția de

Sus


1.288.655,8


Reabilitare Sinea Veche .• Covor asfaltic


881.427,9


Tohanu

Vechi-Tohanu

Nou


Moieciu de

Jos (DN73) -Peștera


DJ 103B-DNIO-Teliu


Cărpiniș-

Prejmer


Budila Sacele-Carpinis-Tarlungeni-Budila-Teliu

Brădet -

DN1A


3 .420 km


2,200

km


4,300 km


2,500 lan


2,000 km


Total 15,300 km


Covor asf.


Covor asf.


Covor asf.


Covor asf.


Covor asf


Reabilitare

Covor asfaltic


Tohanu Nou


Moieciu de

Jos


FundataSacele-

Tarlungeni Budila Teliu497.567,85


763.603,86


968.851,21


328.627,57


301.097,43


19.043.226,87