Hotărârea nr. 141/2009

Hotărârea.nr. 141- privind reanalizarea Hotărârii nr. 44/2009 a Consiliului Judeţean Braşov privind mandatarea executivului Consiliului Judeţean Braşov să solicite ARR-Agenţia Braşov prelungirea licenţelor de traseu, pentru traseele 35(Moieciu de Jos-Râşnov-Braşov) şi 36(Braşov-Cristian-Râşnov), în sensul propunerii de prelungire a licenţelor de traseu către unii agenţi economici


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 141 din data de 01.07.2009

- privind menținerea dispozițiilor Hotărârii nr. 44/2009 a Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 01.07.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4117/25.05.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și având în vedere adresa Autorității Rutiere Române nr.13320/14.05.2009, precum și adresa Prefecturii Județului Brașov nr. 6798/30.04.2009, adresa Societății Civile de Avocați „Gheorghe & ^Gheorghe”. reprezentantă a S.C. Trubli Transbus Service S.R.L., înregistrată sub nr. 3322/29.04.2009, Radiograma Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 3009/9.07.2008 și Ordinul acestuia nr. 353/2007;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 53/5.03.2008 prin care a fost aprobat Programul de Transport Județean pentru perioada 2008-2011, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 44/2009, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct.14, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii serviciilor publice de transport local nr. 92/2007, Ordinul 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a acesteia;

Considerând că scopul H.C.J. nr. 44/2009 este de a asigura realizarea transportului de persoane pe cele doua trasee pe o perioada limitata de timp, respectiv pana la soluționarea definitiva și irevocabilă a litigiului existent, amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 3 și referatul nr. 6699/21.08.2009 privind îndreptarea erorii materiale;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă menținerea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 44/2009, privind mandatarea executivului Consiliului Județean Brașov să solicite Autorității Rutiere Române -Agenția Brașov, eliberarea licențelor de traseu, pentru traseele 35 (Moieciu de Jos - Râșnov - Brașov) și 36 (Brașov - Cristian - Râșnov), pentru operatorul de transport S.C. „Transbus” S.A. Brașov, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului existent pentru aceste trasee, dar nu mai mult de durata Programului județean de transport 2008-2011.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea de Transport Județean de Persoane și Autoritatea Rutieră Română - Agenția Brașov .
Avizat pentru legalitate, SECRETAR Mariana Tihărău