Hotărârea nr. 14/2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în Municipiul Braşov, în zona străzilor Griviţei, Aurel Vlaicu, Albă şi Vulcan, în suprafaţă de 2012,40 mp


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 14

din data de 13.02.2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în Municipiul Brașov, în zona străzilor Griviței, Aurel Vlaicu, Albă și Vulcan, în suprafață de 2012,40 mp

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009;

Analizând referatul nr.751/27.01.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Brașov, în zona străzilor Griviței, Aurel Vlaicu, Albă și Vulcan, identificat în CF nr.1110 Brașov, sub număr top. 9255/17 și având suprafața de 2012,40 mp, proprietari: Iezan Maria, Iancovici Gheorghe, Iancovici Dumitru, Iancovici Constantin, Constantinescu Gheorghe, teren ocupat în prezent de trotuar și stradă;

Având în vedere dispozițiile art. 8 și 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art. 3,4 și 6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art. 103 alin.(2) și art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului situat în Municipiul Brașov, în zona străzilor Griviței, Aurel Vlaicu, Albă și Vulcan, identificat în CF nr.1110 Brașov, sub număr top. 9255/17 și având suprafața de 2012,40 mp, proprietari: Iezan Maria, Iancovici Gheorghe, Iancovici Dumitru, Iancovici Constantin, Constantinescu Gheorghe, teren ocupat în prezent de trotuar și stradă.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte

Membri


Kovacs Attila

Sârbu Mihai

Voinea Radu


Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

Arhitectul Șef al județului Brașov

Șef Serviciu Autorizații, Avize din cadrul Consiliului Județean Brașov

Viceprimar municipiul Brașov

Viceprimar municipiul Brașov

Arhitect Șef al municipiului Brașov


Gabor Adrian

Sandor Miclos Gantz

Marilena Manolache

Comisiei constituită la art.l va fi asigurat de reprezentanți ai Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, desemnați în acest sens.

Art.2. - Președintele Consiliului Jud^te^nȚ^rașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism A m da

t


Secretariatul


/ PREȘEDINTE ArisTQtel Cănccscu


laj area T e r i t o r i ul u i.

Cont r a semn e ază

•; /' ’ i r /■ ’• y

SECRETAR

Mariana Tiliărăi