Hotărârea nr. 134/2009

Hotărârea.nr.134- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi comuna Măieruş în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU axa 2, pentru PT staţie transfer deşeuri


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Con si îi 111 J u dețea n


E-mail:office@judbrasov.ro


CodF-16


HOTĂRÂREA NR.134

din data de 29.05.2009

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Brașov și comuna Măieruș în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Sectorial MEDIU axa 2, pentru PT stație transfer deșeuri

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul nr.3384/4.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune încheierea unor contracte de asociere între Județul Brașov și localitățile Rupea, Făgăraș, Victoria, Racoș, Săcele, Vama - Buzăului și Prejmer, Șercaia, Măieruș, Hoghiz, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional, axa 3.1 respectiv 3.4, precum și POS MEDIU axa 2 și 4;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. art. 91 alin. 1 lit.”d” și „e” și alin.5 lit.”a” pct.3 și alin.6 lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și comuna Măieruș în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Sectorial MEDIU axa 2. pentru PT stație transfer deșeuri.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău