Hotărârea nr. 133/2009

Hotărârea.nr.133- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi comunele Vama Buzăului şi Prejmer şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU axa 4, pentru dezvoltarea rezervaţiei de zimbrii “Valea Zimbrilor” – Vama Buzăului

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

€o sisi I i u I J u d ețeanE-mail :office@judbrasov. ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.133

din data de 29.05.2009

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Brașov și comunele Vama Buzăului și Prejmer și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Sectorial MEDIU axa 4, pentru dezvoltarea rezervației de zimbrii “Valea Zimbrilor” - Vama Buzăului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul nr.3384/4.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune încheierea unor contracte de asociere între Județul Brașov și localitățile Rupea, Făgăraș, Victoria, Racoș, Săcele, Vama - Buzăului și Prejmer, Șercaia, Măieruș, Hoghiz, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional, axa 3.1 respectiv 3.4, precum și POS MEDIU axa 2 și 4;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. art. 91 alin.l lit.”d” și „e” și alin.5 lit.”a” pct.3 și alin.6 lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și comunele Vama Buzăului și Prejmer și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Sectorial MEDIU axa 4, pentru dezvoltarea rezervației de zimbrii “Valea Zimbrilor” - Vama Buzăului.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău