Hotărârea nr. 13/2009

privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul 2009


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.13

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 13 februarie 2009;

Analizând referatul nr.328/15.01.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii Brașov, pentru anul 2009; în referat se face precizarea că nu există modificări față de cele aprobate în anul 2008;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin.(l) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin. (2), lit.”c” din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe anul 2009, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe anul 2009, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu

Brediceanu” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


z PREȘEDINTE Aristotel Căncescu

/ ^-02 ^^2——

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

APROBAT

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBER1U BREDICEANU”BRASOV

CONSILIUyjUDETEAN BRAȘOV

ANEXA LA STATUL DE FUNCȚII

VALABIL CU DATA DE 01.01.2009

ORGANIGRAMA

TOTAL POSTURI APROBATE :          56

SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL DUMITRASCU DORINA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV


APROBAT


STAT DE FUNCȚIUNI PERSONAL DIDACTIC


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Valabil cudata de 01.01.2009


x<^ategoria de pferșonal

Nr.

Posturi

Salar de încadrare

Salariu de Merit 15%

Total salar baza

Spor vechime

Sporuri cf.Legii 128/1997 (15%.sp.doctorat)

TOTAL

Plata cu ora

TOTAL

Personal didactic

45

23346

629

23975

3539

243

27757

33906

61663


PERSONAL DECOND

UCERE ,DIi

DACTICAUXILIAR și NEDIDACTIC

^^Categoria de iPeișonal

Nr.

Posturi

Salar de încadrare

Indemnizație Conducere %    lei

Salariu de Merit (15%)

Sporuri cf.Legii 128/1997 (15%stabilitate)

Total salar baza

Spor vechime

Spor (CFPP)

25%

TOTAL

Personal de conducere,didactic auxiliar si nedidactic

11

11.733

936

977

642

14.288

3.348

472

18.108

Director-Consilier- Gradul I

1

2.234

335

2.569

642

3.211

Director adjunct -Referent-Gradul I

I

1.002

401

1.403

351

1.754

Secretar sef- I A

1

1.245

249

241

241

1.976

494

2.470

Sef birou financiar contabil-(administrator financiar) treapta 1

1

1.143

286

230

230

1.889

472

472

2.833

Administrator financiar (patrimoniu)treapta I

2

2.286

171

171

2.628

658

3.286

Analist (programator)ajutor III

1

900

900

900

Casier- magaziner I

1

829

829

207

1.036

îngrijitor I

2

1.350 f/^~

PQPUI Aqi V\\

1.350

338

1.688

Muncitor IV

1

744 (

IIBUiS.---—

744

186

930

DUE-.C

DUM1TRA8C&DORINA
APROBAT

CONSILIUMUDEȚEAN BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII ”TIBERIU BREDICEANU”BRASOV 2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I :DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale respectiv ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII ”TIBERIU BREDICEANU”BRASOV.

Asezămintele culturale în sensul legii sunt instituții publice de cultură care desfasoară activități în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal ,în colaborare cu acesta ,avînd drept scop păstrarea și formarea culturii tradiționale.

Asezămintele culturale funcționează în subordinea autorităților administrației publice locale-Consiliul Județean Brașov .

Activitățile specifice așezămintelor culturale se desfășoară în temeiul prevederilor legale în vigoare ,în conformitate cu regulamentul cadru si normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Acreditarea așezămintelor culturale pentru a desfășură activități de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.375 /2002 republicată.

Activitățile pentru păstrarea si promovarea culturii tradiționale,precum si cele privind formarea unor deprinderi și abilități se finalizează cu obținerea unor diplome de absolvire emise sub girul Consiliului Județean Brașov,cu menționarea în mod distinct a denumirii programului.

Activitatea așezămintelor culturale(Scoala populară de arte și meserii ”TIBERIU BREDICEANU” Brașov) este asigurată de către personalul de specialitate al instituției organizatoare ,cu statut de angajat permanent,personal de conducere,personal didactic suplinitor ,de personal didactic asociat ,didactic auxiliar,nedidactic sau după caz de experti din tară sau din străinătate. Personalului de specialitate precum și personalului didactic care desfășoară activitati de educație permanentă în școala populară de arte si meserii li se stabilește , nivelul de salarizare conform prevederilor Legii 128/1997- privind Statutul personalului didactic cu modificările si completările ulterioare în funcție de pregătirea profesională.

Coordonarea si îndumarea metodologică a activităților se fac de către Ministerul Culturii si Cultelor si Comisiilor de Cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Școala populară de arte si meserii ”TIBERIU BREDICEANU”Brasov este

instituție publică de cultura cu personalitate juridică ,cu profil de învățământ artistic si de însușire a meșteșugurilor tradiționale,care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Școala populară funcționează,în conformitate cu prevederile legislației romîne în vigoare, ale Normelor didactice elaborate de Ministerul Educației,Cercetării și Tineretului, de Ministerul Culturii și Cultelor, cu prevederile propriului regulament de organizare și funcționare, conform prevederilor Hotaririlor si Dispozițiilor Consiliului Județean.

Art.2. Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru specialiștii din cadrul școlilor populare de arte si meserii .pentru directori, personalul didactic de predare si instruire practică,personalul didactic auxiliar si nedidactic,elevi si părinți,(tutori legali) care vin în contact cu unitatea de învățământ.

CAPITOLUL ILSCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.3.. Școala populară de arte si meserii funcționează, potrivit ,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, precum și a Hotărîrilor Consiliului Județean Brașov.

Școala populară inițiază și desfășoară programe de învățământ în domeniul educației permanente,culturii tradiționale și al creației populare .urmărind cu consecventă:

 • •  păstrarea prin programele de școlarizarea specificului zonal și al cerințelor populației pe care o deservește;

 • •  conservarea .valorificarea și transmiterea valorilor morale,artistice și tehnice ale comunității locale,precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • •  stimularea creativității și talentului;

 • •  învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale;

 • •  cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative neprofesioniste în toate genurile-muzică,coregrafie,teatru,etc;

 • •  dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean,național și internațional; Art.4 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale școala populară are

următoarele,atribuții principale;

 • a) organizează și desfășoară activități de învățămînt artistic, în toate domeniile(muzical,artă plastică,coregrafie, etc.) și de însușire a meșteșugurilor tradiționale:

-întocmește și asigură îndeplinirea planurilor anuale de școlarizare,în concordantă cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii și Cultelor;

-planifică activitatea instructiv -educativă a școlii;

 • b) organizează și desfășoară activități cultural-artistice(spectacole,expoziții,tabere de creație,schimburi culturale,etc.);

 • c) promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei,precum și creația populară contemporană;

 • d) promovează tinere talente din rîndul propriilor cursanți;

ejinițiază,organizează,participă la concursuri și festivaluri județene,interjudețene și internaționale si poate avea propriile formații artistice;

 • f) asigură participarea la proiecte și schimburi culturale interjudețene,naționale,internaționale;

 • g) organizează și realizează și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției și cu respectarea prevederilor legale în vigoare..

Art.5.Prezentul regulament stimulează unitățile de învățământ pentru a-și asuma responsabilități în diferite domenii de activitate,cu respectarea prevederilor legale.Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice,școala populară colaborează cu instituții de specialitate,organizații neguvernamentale,persoane juridice de drept public sau privat,precum și cu persoane fizice,în vederea pregătirii,prin programul propriu de școlarizare,a diferitelor categorii de populație,indiferent de sex, vârstă,religie,etc.

Art.6.Activitatea de instruire și educație din cadrul unităților de învățământ se desfasoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului ,ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului și potrivit actelor normative generale și speciale .

Art.7 (1) Școlile populare de arte și meserii sunt organizate și funcționează în baza legislației generale și speciale,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, OG. 129/2000-0rdonanta gurvernului privind formarea proifesionala a adultilor,Legii 128/1997-Statutul personalului didactic,Legii 53/2003-Codul Muncii , Regulamentului de organizare si funcționare al unitatii,a documentelor elaborate de Ministerul Educației Cercetării și Tineretului de Ministerul Culturii si Cultelor, a Deciziilor si Hotărîrilor Consilului Județean Brașov si a Regulamentului de ordine interioara al unităti.

 • (2)Regulamentul de ordine interioara va cuprinde prevederile specifice personalității unității de învățământ și condițiilor concrete de desfășurare a activității în concordanța cu normele legale în materie.Acesta este aprobat de Consiliul profesoral.După aprobare el trebuie respectat de tot personalul unității de învățământ, de elevi si părinți.

Art.8.învătămintul școlilor de artă se organizează potrivit legii cu frecvența de zi. Art.9. Modalitățile de înființare si desființare ale școlilor populare de arte și meserii cît si formele si nivelurile de învatamant ale acestora sunt stabilite potrivit OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Hotaririlor Consiliului Județean precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor.

Art.10 Potrivit legii,în incinta școlii populare de arte și meserii sunt interzise crearea si funcționarea oricăror formațiuni politice,desfășurarea activităților de propagandă politică si prozelitism religios,orice formă de activitate ce încalcă normele generale de moralitate și care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art.11(1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

 • (2) Prin Ordin al M.E.C. se stabilește structura anului scolar(perioadele cursurilor,vacanțelor).

 • (3) în situații obiective,bine întemeiate (epidemii,calamități naturale,etc)cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

 • (4) Suspendarea cursurilor școlare, se poate face după caz:

la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

 • (5) Suspedarea temporară a cursurilor va fi urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare.Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului unității de învățământ și vor fi controlate de Consiliul Județean Brașov.

Art.12 Planurile de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile populare pezentate în anexă,care fac parte integrantă din prezentul Regulament de organizare si funcționare sunt aprobate de Consiliul Județean Brașov conform Hotărârii Nr.92/21.10.2004.

Art.13 Școala populară de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu” are sediul în Brașov Str. Lungă nr.1

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ( Școala populară de de arte si meserii”Tiberiu Brediceanu”)

De regulă unitatea de învățământ îsi recrutează cursanții din rîndul elevilor,studenților,intelectualilor,muncitorilor și alte categorii sociale în limita planului de școlarizare și al efectivelor maxime pe clasă stabilite de lege.

Art.14.(1)în învățământul școlii populare de arte si meserii formațiunile de studiu cuprind grupe,clase sau ani de studiu conform planurilor de învățământ elaborate de de Consiliul Județean Brașov sau de Ministerul Culturii și Cultelor .

(2)Studiul disciplinelor de specialitate din învățământul de artă se realizează pe grupe sau individual potrivit PLANURILOR DE INVATAMANT aprobate conform Hotarîrii Nr. 92/21.10.2004 de Consiliul Județean Brașov sau a altor criterii stabilite de Ministerul Culturii si Cultelor Art.15.Consiliul Județean Brașov -Comisia de cultură poate stabili,prin reglementări specifice și alte discipline de învățământ la care predarea se va face pe grupe sau individual.

Art.16.(1)Clasele din cadrul școlilor populare de arte si meserii se constituie în funcție de cerința educațională a unității de învățământ,de opțiunile elevilor și de alte criterii proprii cuprinse în regulamentul de ordine interioară.

(2)Numărul de elevi din clasele colective și individuale sunt stabilite de planurile de învățământ aprobate de Consiliul Județean Brașov conform Hotărârii Nr.92/21.10.2004 elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor. Art. 17.(1)Pentru clasele de învățământ colectiv și individual ora de curs este de 50 minute cu o pauză de 10 minute.

(2)în situații speciale și pe o perioadă determinată durata orelor de curs și durata pauzelor pot fi modificate,cu aprobarea Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Județean la propunerea Consiliului de administrație al unității de învățământ.

• Art.18 Regulile privind organizarea activității și disciplina în muncă în Școala populară de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu”din Brașov se stabilesc conform Legii 53/2003-Codul Muncii, Contractul ui colectiv de muncă unic la nivel de ramură-învătămănt, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale .Legii 128/1997 -Statutul personalului didactic- cu modificările și completările ulterioare, HG.250/1992-Hotarire privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administrația publica ,din regiile autonome cu specific deosebit din unitățile bugetare,HG.281 /1993-Hotarîre cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare ,HG.775/6 noiembrie 1998-Hotarîre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale si în serviciile publice din subordonarea acestora și HG nr.157/22 martie 1999-Hotarîre pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locare si în serviciile publice din subordinea acestora aprobata prin HG.nr.775/1998, OG.15/2008,OG.10/2008, si Legea 273/2006-Legea finanțelor publice locale, Hotaririle si Deciziile Consiliului Județean Brașov, dispoziții le si indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură .

Art.19.Planul de școlarizare va fi elaborat de către directorul școlii în urma analizei rezultatelor obținute în anul școlar anterior cît si în funcție de cerințele elevilor pentru anul în curs . Planul de școlarizare va fi aprobat de Consiliul Județean Brașov . în cadrul planului de școlarizare se vor putea face modificări pe specialități ținînd cont de specificul școlii( respectiv în urma rezultatelor examenului de admitere). Definitivarea catedrelor pe specialități se va face pînă în 13 septembrie dar cu respectarea riguroasă a numărului de norme didactice aprobate prin statul de funcții.

Art.20.Structura organizatorică a Școlii populare de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu”Brașov este reflectată în : Organigrama si Statul de funcții.Acestea vor fi aprobate de Consiliul Județean Brașov.

Art.21 Școala populară de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov este condusă de un director numit cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către Președintele Consiliului Județean Brașov conform OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.

Școala populară de arte si meserii are în structura sa :un birou financiar contabil condus de un sef birou financiar contabil - administrator financiar , un birou secretariat condus de un secretar sef ,un birou administrativ condus de un administrator financiar patrimoniu .numiți prin decizia directorului scolii si personalul didactic suplinitor de predare, didactic auxiliar, nedidactic.de specialitate .

Salarizarea se face conform , OG.15/2008-ordonanta privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului didactic din învatamant,salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic-cu modificările si completările ulterioare, OG.10/2008-ordonanta privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalul salarizat potrivit anexelor nr.ll și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica-

Art.22.ln exercitarea atribuțiilor sale directorul scolii populare este ajutat de un sef birou financiar contabil -administrator financiar .numit cu acordul autorității tutelare,conform legii.

Art.23 Persoanele numite în funcțiile de conducere menționate mai sus se reunesc pentru adoptarea deciziilor în Consiliul de Administrație al școlii.

Art.24 în baza actelor normative prevăzute la articolul 18,personalul de conducere,didactic .didactic auxiliar si nedidactic,în raport cu atribuțile ce le revin prin contractul individual de muncă si fisa postului .precum și elevii au obligația de a respecta cu strictete regulile și disciplina muncii.de a contribui la instaurarea unui climat sănătos de muncă,pe toata durata anului școlar.

CAPITOLUL IV : BAZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Art.25 Școala populara de arte si meserii’Tiberiu Brediceanu” este o instituție publică cultural educativă,cu personalitate juridică,aflată în subordinea Consiliului Județean Brasov.Cheltuielile sale de funcționare si investiții se finanțează de la bugetul de stat și din venituri proprii.

Școala populară de arte si meserii "Tiberiu Brediceanu” dispune de un sediu propriu,cu spatii adecvate activităților specifice,precum și de dotările aferente(mobilier,aparatură tehnică audio-vizuală,instrumente muzicale etc.) corespunzătoare unităților învățământului artistic.

Art.26.Patrimoniul școlii populare de arte si meserii este indivizibil,netransmisibil și garantat de lege.

 • (1) Patrimoniul școlii populare este alcătuit din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unității administrativ teritoriale,pe care le administrează în condițiile legii precum și în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul școlii populare poate fi îmbogățit și completat prin achiziții,donații .precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer ,cu acordul părților de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale sau locale,a unor persoane juridice de drept public și/sau privat ,a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea școlii populare se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare,conducerea instituției fiind obligată să aplice masurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Art.27. Pe firma școlii populare de arte si meserii se va menționa și forul tutelar. Ea va fi aplicată pe fațada clădirii în care funcționează școala.

Art.28.Titulatura scolii populare de arte si meserii este:CONSILIUL JUDETEAN-SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII’TIBERIU BREDICEANU”BRASOV

CAPITOLUL. V. PERSONALUL SI CONDUCEREA UNITATII DE INVATAMANT

Art.29. în cadrul școlii populare funcționează personal de conducere,personal de specialitate,personal didactic din învățământul preuniversitar și universitar .experti din țară și din străinătate,după caz,precum și personal didactic auxiliar și nedidactic

Conducerea scolii populare de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu”este asigurata ,în baza Ordonanța Guvernului Nr.26 din 19 iulie 2005 -Ordonanța privind managementul instituțiilor publice de cultura aprobata prin Legea Nr.114/12 mai 2006 -Lege pentru aprobarea O.G.nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultura de către un director în condițiile stabilite de

Consiliul Județean Brașov

CAP.V.Ia.DIRECTORUL-MANAGER

Art.30. Școala populară de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov este condusă de un director numit prin concurs organizat de Consiliul Județean conform Ordonanței Guvernului Nr.26 din 19 iulie 2005 -Ordonanța privind managementul instituțiilor publice de cultura aprobata prin Legea Nr.114/12 mai 2006 -Lege pentru aprobarea O.G.nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultura cu titulatura de manager si cu un proiect aprobat conform legilor sus menționate . Se eliberează din funcție de către Consiliul Județean Brașov în condițiile legii.Directorul scolii populare de arte si meserii este degrevat parțial sau total de norma didactica de predare la clasa în funcție de numărul de clase .Pentru o clasa se calculează 20 elevi ,1a efectivul cursurilor permanente în cazul în care numărul de clase este mai mare de 20, directorul poate fi degrevat total de predarea la clasă.

Directorul scolii populare de arte si meserii are următoarele atribuții:

 • a) asigura conducerea curentă a instituției

 • b) elaborează programele de activitate prin programe de management pe perioadă determinată(3-5 ani);

 • c) desfasoară nemijlocit una din activitatile de profil

 • d) este ordonator de credite

ejstabileste măsuri disciplinare sau de recompensare,în conformitate cu legislația în vigoare

 • f) reprezinta instituția în raporturile cu persoanele juridice si fizice,precum și în fata organelor jurisd icționale

 • g) prezintă anual un raport de activitate în fata Consiliului Județean în vederea evaluării, conform criteriilor de evaluare din Legea Nr.114/12 mai 2006 -Lege pentru aprobarea O.G.nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultura.

 • •  este ordonator tertiar de credite ai bugetelor prevăzute la art.1 alin(2) din Legea nr.500/2002 este autorizat să angajeze,să lichideze si să ordonanțeze cheltuieli pe parcursul exercițiului bugetar,în limita creditelor aprobate;

 • •  numește ,suspenda,destituie sau schimba persoana care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu;

 • •  încheie angajamente legale cu terte persoane doar cu viza de control financiar preventiv propriu în condițiile acordate de lege;

 • •  aprobă angajamente legale cu asigurarea ca au fost rezevate si fondurile publice necesare plătii acestora în exercițiul bugetar

 • •  angajează prin semnătura sa Școala populară de arte si meserii’TIBERlU BREDICEANU” Brașov în relații cu tertii,în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

 • •  angajează,conform cerințelor si cu respectarea legislației în materie,personalul scolii;

 • •  urmărește respectarea normelor privind disciplina tehnică,ecologică,sanitară,

administrativă etc în scoală;

 • •  semnează toata corespondenta scolii;

 • •  premiază sau sancționează personalul;

 • •  deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele ierarhice imediat inferioare,pentru decizii sectoriale sau de rutină;

 • •  aprobă toate documentele financiar contabile-care necesită semnătura sa;

 • •  asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul scolii;

 • •  aprobă măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuității,pentru perfecționarea si specializarea personalului;

 • •  aprobă eșalonarea concediilor legale ale întregului personal al scolii;

 • •  răspunde în fata organului ierarhic,pentru activitatea scolii si pentru îndeplinirea programului propriu de management general al scolii;

 • •  întocmește împreuna cu biroul financiar contabil Programul anual de achiziții publice;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către organul ierarhic superior si răspunde pentru modul lor de realizare;

 • •  aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul sau la plata orelor suplimentare conf .Legii 53/2003- Codul Muncii și OG.10/2008.

 • •  răspunde de patrimoniul scolii(mijloace fixe,obiecte de inventar)

 • •  răspunde de arhiva de documente a scolii;

 • •  aplică în activitatea scolii documentele de stat,Ordinele si instrucțiunile Consiliului Județean Brașov .Ministerului Culturii si Cultelor,prevederile Legii 53/2003;Codul Muncii,Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură-învătămănt, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale ,HG.250/1992-Hotarire privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administrația publica ,din regiile autonome cu specific deosebit din unitățile bugetare, Leg ii 128/1997 -Statutul personalului didactic- cu modificările și completările ulterioare ,HG.281 /1993-Hotarîre cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare,HG.775/6 noiembrie 1998-Hotarîre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale si în serviciile publice din subordonarea acestora și HG nr.157/ 22 martie 1999-Hotarîre pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locare si în serviciile publice din subordinea acestora aprobata prin HG.nr.775/1998 , OG.15/2008,OG.10/2008, si Legea 273/2006-Legea privind finanțele publice locale,Hotaririle si Deciziile Consiliului Județean Brașov,dispozițiile si indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură .

 • •  conduce si îndruma întregul proces de invatamint,conform planurilor si programelor de invatamant elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de Consiliul Județean Brașov și răspunde de aplicarea acestora;

 • •  asigura îndeplinirea planului de școlarizare si ia masuri de popularizare a scolii în rindul populației,urbane si rurale.

 • •  întocmește împreuna cu șeful biroului F.C. planul de venituri si cheltuieli al scolii:

 • •  tine registrele de inspecție școlară si de procese verbale ale consiliului profesoral si consiliului de administrație

 • •  este președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral;

 • •  propune planul de școlarizare;

 • •  întocmește la început de an școlar încadrările profesorilor

 • •  verifică registrul de taxe

 • •  numește șefii de catedră compartimentelor funcționale școlii;

 • •  propune spre aplicare consiliului profesoral definitivarea planului anual de coordonare a activității;

 • •  coordonează comisia de întocmire a schemelor orare și a orarului;

 • •  efectuează asistențe la ore ;

 • •  întocmește fisele de evaluare si supune la început de an școlar spre dezbaterea consiliului profesoral, criteriile de evaluare a activității cadrelor didactice și personalului muncitor în vederea acordării calificativelor anuale, salarii de merit, precum și primelor lunare;

 • •  propune Consiliului de administrație acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariați din unitatea de învatamantPentru personalul didactic de predare și de instruire practică aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral și cu respectarea metodologiei specifice;

 • •  consemnează în condica de prezență absențele și întârzierile profesorilor de la ore;

 • •  propune sancțiuni conform statutului personalului didactic;

 • •  numește prin decizie internă suplinitorii încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat si aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic auxiliar și nedidactic;

 • •  coordonează activitatea biroului secretariat;

 • •  coordonează activitatea biroului financiar contabil;

 • •  coordonează activitatea biroului administrativ;

 • •  întocmește si propune spre aprobare consiliului profesoral regulamentul de ordine interioară ;

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei didactico-materiale;

 • •  urmărește mobilitatea elevilor;

 • •  aprobă în limita a 30 zile lucratoare conform Contractului Colectiv de Munca pe ramura învatamant concedii fără plată pentru cadrele didactice .personalul didactic auxiliar și nedidactic și asigură suplinirea acestora ;

 • •  verifică activitatea de formare a cadrelor didactice;

 • •  verifică ștatele lunare de plată și corectitudinea întocmirii acestora;

 • •  verifică modul de completare a documentelor școlare, cataloage, foi matricole etc.;

 • •  este responsabilul comisiilor pentru protecția muncii și P.S.I.;

 • •  coordonează activitatea de înfrumusețare a școlii;

 • •  stabilește comisiile pentru examenele de admitere.de sfirsit de an si de diplomă

 • •  organizează spectacole si expoziții cu caracter metodic

 • •  răspunde de organizarea producțiilor .examenelor și aniversările școlare;

 • •  răspunde și controlează activitatea directorului adjunct,personalului didactic de predare,personalului din cadrul serviciilor secretariat,contabilitate,administrativ;

 • •  sigiliul unității școlare este păstrat în condiții de securitate iar pentru perioada cînd nu este în scoală acesta este predat unei persoane autorizate ;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale,directorul emite decizii.

Art.31.(1)Directorul este subordonat Consiliului Județean Brașov si Comisiei de Cultura reprezentate prin Președintele Consiliului Județean Brașov si Președintele Comisiei de cultură .

Fisa Postului si Fisa de Evaluare ale directorului sunt elaborate de către Consiliul Județean si aprobate de acesta

 • (2) Perioada concediului de odihna anual al directorului se aproba de Președintele Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Directorul trebuie să manifeste loialitate fată de școala .credibilitate si responsabilitate în deciziile sale,încredere în capacitatile angajați lor, să încurajeze si să susțină colegii în vederea motivării pentru formare continuă si pentru creearea în unitatea de învătamant a unui climat optim desfășurării procesului de învatamant.

 • (4) în Școala populară de arte si meserii care este centru financiar de execuție bugetară directorul

 • •  este ordonator terțiar de credite în conformitate cu Legea nr. 500/2002 -Lege privind finanțele publice și Legea 273 /2006-Legea privind finanțele publice locale potrivit cărora are obligația de a utiliza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o

conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de : angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit art. 21 din Legea nr, 500/2002-Legea privind finanțele publice si Legea 273/2006- Legea privind finanțele publice locale;

realizarea veniturilor;

angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;

organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • •  aprobă toate documentele financiar - contabile care necesită semnătura sa;

 • •  întocmește împreună cu șeful biroului FC planul de venituri și cheltuieli al școlii;

 • •  verifică statele lunare de plată și corectitudinea întocmirii acestora;

 • •  elaborează si propune spre aprobare consiliului profesoral Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) care cuprinde numai prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activitatii în concordantă cu dispozițiile legale în vigoare și orice alte norme privind disciplina tehnică, ecologică, sanitară, administrativă, etc și asigură respectarea acestora;

 • (5) Directorul are drept de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învătamănt.

 • (6) Vizitarea unitatii de învatămănt,asistența la ore sau activități extrașcolare de către persoane din afară unității școlare nu se face decît numai cu aprobarea directorului.

Art.32.(1).Directorul este președintele Consiliului profesoral,Consiliului de administrație în fața cărora prezintă rapoarte anuale.

 • (2) în cazul în care hotărîrîle acestor organisme încalcă prevederile legale.directorul are drept de vetojnformînd în acest sens Consiliul Județean Brașov.

 • (3) Directorul numește prin decizie componenta comisiilor de examene.Președintele al acestor comisii este directorul.

Art.33.în realizarea funcției de conducere .directorul cu calitatea de manager are următoarele atribuții:

 • (1) Elaborează proiectul de management a asezamîntului cultural, respectiv al Scolii Populare de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pe termen mediu ,care .alături de planurile anuale stabilește politica educațională a unității de învățământ.

Poate lansa proiecte de parteneriat cu școli similare din țară,din Uniunea Europeana sau din alte zone.

 • (2) . Dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial ale instituției inclusiv a procedurilor personalizate pe activitati ,conform art.2 din Ordinul MFP. Nr.946/4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern;

 • (3) .Propune spre aprobare Consiliului Județean proiectul de management si proiectul planului de școlarizare aprobat de Consiliul de administrație

 • (4) Emite decizii si note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare educațională.

 • (5) .Numeste profesorii potrivit principiului continuității si performanțelor educaționale;stabilește componenta formațiunior de studiu.

 • (6) Poate propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administrație și solicită Consiliului Județean desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unitatii de învatamant,

 • (7) .Numește echipa de întocmire,verifică și aprobă orarul unității de învățământ

 • (8) .Numeste șefii catedrelor și ai comisiilor metodice,ai compartimentelor funcționale.ai comisiilor și colectivelor pe domenii în baza propunerilor cadrelor didactice și aprobă programele de activitate ale acestora.

 • (9) .Vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine conform legii și Contractului colectiv de muncă , ordinelor și dispozițiilor în vigoare.

 • (10) .Stabi Ieste atribuțiile directorului adjunct,ai șefilor catedrelor și ai comisiilor metodice ,ai colectivelor pe domenii .precum si responsabilitățile membrilor consiliului de administrație;

 • (11) .Răspunde și asigură prin șefii catedrelor și ai comisiilor metodice aplicarea planului de învățământ,a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare.

 • (12) .EIaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea .controlul și evaluarea întregii activități desfășurate în unitatea de învățământ.

 • (13) .Controlează calitatea procesului instructiv educativ.în cursul unui an

școlar,directorul va participa la cel puțin o oră susținută de fiecare cadru didactic din scoală.

 • (14) .Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic.

 • (15) .Aprobă graficul desfășurării activităților cultural artistice din școală.

 • (16) .Aproba transferarea elevilor.

Art34 .Directorul în calitate de angajator,are următoarele atribuții:

 • 1. încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat si aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic,didactic auxiliar și nedidactic pe baza solicitărilor scrise ale acestora,conform HG.281 /1993-Hotarîre cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare,HG.775/6 noiembrie 1998-Hotarîre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale si în serviciile publice din subordonarea acestora și HG nr.157/ 22 martie 1999-Hotarîre pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locare si în serviciile publice din subordinea acestora aprobata prin HG.nr.775/1998 ,Legii nr.53/2003 - Codul muncii,cu modificările si completările ulterioare , contractului colectiv de muncă aplicabil și Legii 128/1997 -Statutul personalului didactic-cu modificările și completările ulterioare , HG.250-1992-Hotarire privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administrația publica ,din regiile autonome cu specific deosebit din unitățile bugetare,

 • 2. aproba concediu fără plată și zilele libere plătite .conform prevederilor legale ,ale Contractului colectiv de muncă aplicabil, Legii 128/1997,Statutul personalului didactic, Legii 53/2003-Codul muncii,pentru întreg personalul în condițiile asigurării suplinirii acestora;

 • 3. consemnează în condica de prezentă absențele și întîrzierile personalului didactic de predare și instruire practică de la ore și ale personalului didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru.

 • 4. atribuie prin decizie internă(conventie internă),orele rămase neocupate personalului didactic suplinitor,personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate,în regim de cumul sau plată cu ora,conform Legii 128 /1997 art.16 pct 4.

 • 5. numește si eliberează din funcție personalul didactic auxiliar si nedidactic conform legislației în vigoare;

 • 6. coordonează comisia de salarizare și aproba trecerea personalului salariat al unitatii de învatamant de la o gradație salariala la alta în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.35.Directorul realizează funcția de evaluare prin :

 • 1. prezentarea la începutul anului școlar,spre aprobare,Consiliului profesorala criteriilor de evaluare a activitatii personalului didactic de predare și instruire,a personalului didactic auxiliar si nedidactic,în vederea acordării calificativelor anuale,a salariilor de merit, a primelor lunare sau anuale

 • 2. aprecierea rezultatelor de excepție ale personalului didactic și propunerea acestora pentru conferirea distincțiilor și premiilor conform art. 112,114,din Statutul personalului didactic

 • 3. aplicarea sancțiunilor prevăzute pentru abateri disciplinare ale personalului,conform prevederilor legale și ale elevilor conform prevederilor prezentului regulament si ale Regulamentului de ordine interioară.

 • 4. formulează aprecieri asupra personalului didactic în vederea acordării salariului de merit.

 • 5. propune Consiliului de administrație acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariați din unitatea de învatamant.Pentru personalul didactic de predare și instruire practică aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral și cu respectarea metodologiei specifice;

Art.36 .(1)Numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul școlii, de completarea actelor de studii și a carnetelor de muncă.

 • (2) Răspunde de respectarea regimului actelor de studii și de corectitudinea completării documentelor școlare.

 • (3) Asigură păstrarea arhivei unității de învățământ,numește și controlează personalul care răspunde de aceasta.

Art.37 (1) în calitate de ordonator terțiar de credite răspunde de întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli ,de execuția bugetară pe parcursul întregului an financiar,de organizarea evidenței contabile și de protejarea patrimoniului școlii.

• este ordonator terțiar de credite în conformitate cu Legea nr. 500/2002 -Lege privind finanțele publice și Legea 273 /2006-Legea privind finanțele publice locale potrivit cărora are obligația de a utiliza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de : angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit art. 21 din Legea nr. 500/2002-Legea privind finanțele publice si Legea 273/2006- Legea privind finanțele publice locale;

realizarea veniturilor; angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;

organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale

 • (2) Răspunde de utilizarea .păstrarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ.

 • (3) Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare

(taxe,sponsorizări,donații,spectacole,închirieri etc,)

 • (4) Răspunde de angajarea și de eliberarea din funcție a personalului stabilit de lege și de întocmirea, la termen a statelor lunare de plata a drepturilor salariale.

 • (5) Răspunde de asigurarea cu cârti de specialitate și partituri a bibliotecii pentru buna desfășurare a procesului de învățământ.

 • (6) Răspunde de respectarea normelor de igiena școlară,de protecția muncii,protecție civilă și PSI.

 • (7) Aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul sau la plata orelor suplimentare conf. Legii 53/2003 - Codul Muncii, OG.10/2008.

 • (8) în exercitarea atribuțiilor sale directorul școlii populare este ajutat de un sef birou F.C.,numit cu acordul autorității tutelare,conform legii.

CAP.V.1 b-DIRECTOR ADJUNCT

Directorul adjunct are următoarele atribuții,competente si responsabilități.

 • •  răspunde de organizarea activitatilor cultural artistice :spectacole ,concursuri și aniversări școlare cu caracter metodic;

 • •  promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei,precum si creația populara contemporana;

 • •  promovează tinere talente din rindul cursantilor, urmărește cu consecventa stimularea creativitatii și a talentului;

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru păstrarea prin programele de școlarizare a specificului zonal .conservarea,valorificarea și transmiterea valorilor

morale,artistice și tehnice ale comunității locale,precum și ale patrimoniului cultural național si universal;

 • •  urmărește cultivarea valorilor și autenticitatii creației populare contemporane și artei neprofesioniste în muzică populară;

 • •  se ocupă de dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean si național;

 • •  aplică în activitatea scolii documentele de stat,Ordinele si instrucțiunile prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii,Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură-învătămănt, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale ,Legii 128/1997 -Statutul personalului didactic- cu modificările și completările ulterioare, HG.250/1992-Hotarire privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administrația publica ,din regiile autonome cu specific deosebit din unitățile bugetare,HG.281 /1993-Hotarîre cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare ,HG.775/6 noiembrie 1998-Hotarîre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale si în serviciile publice din subordonarea acestora și HG nr.157/ 22 martie 1999-Hotarîre pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locare si în serviciile publice din subordinea acestora aprobata prin HG.nr.775/1998 , OG.15/2008,OG.10/2008, si Legea 273/2006-Legea finanțelor publice locale,Hotaririle si Deciziile Consiliului Județean Brașov,dispozițiile si indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură.

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru înfrumusețarea școlii;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către director si răspunde pentru modul lor de realizare;

CAP.V.2 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.38 Activitatea directorului școlii este sprijinită de consiliul de administrație organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. Consiliul de administrație funcționează conform prevederilor OUG. 118-2006-Ordonanata de urgenta privind înființarea «organizarea si desfasurarea activitatii așezămintelor culturale si ale prezentului regulament.

Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ.

Art.39.Componența consiliului de administrație este următoarea:

 • •  președinte -directorul scolii

 • •  secretar secretara scolii

 • •  membrii -sef birou F.C., șefii de compartimente,reprezentanți ai cadrelor didactice aleși de consiliul profesoral.

Art.40 .Consiliul de administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul școlii populare trimestrial sau ori de cîte ori este nevoie,la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

 • b) este legal întrunit în prezenta a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărîri cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • c) consiliul de administrație este prezidat de președinte;

 • d) dezbaterile consiliului de administrație au loc potrivit ordinii de zi .comunicată membrilor săi cu cel puțin 3 zile înainte prin grija secretarului;

 • e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de ședință de secretarul Consiliului de administrație .inserat în registrul de ședințe .semnat de toți cei prezenți la ședință;

 • f) procesul verbal de ședință se semnează de toti participantii la lucrările consiliului de administrație.

Art.41 .Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

 • •  asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare ,ale actelor normative emise de Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației și Cercetării și ale deciziilor Consiliului Județean Brașov.

 • •  analizează și aprobă programele de activitate si repertoriile scolii populare,hotărînd direcțiile de dezvoltare a acesteia;

 • •  aprobă colaborările școlii populare cu alte instituții din țară și din străinătate;aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției,în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite,iar după avizarea lui.defalcarea pe activități specifice;

 • •  analizeaza politica managerială a școlii;fișele posturilor pentru angajații școlii;schema de salarizare conform OG.15/2008-ordonanta privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului didactic din învatamant,salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, OG.10/2008-ordonanta privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalul salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica ,HG.281 /1993-Hotarîre cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, precum si disciplina muncii în unitățile de stat, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Legii 53/2003-Codul Muncii,H.G.775/1998-Hotarire privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale si în serviciile publice din subordinea acestora,H.G. nr.157-Hotarire pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale si în serviciile publice din subordinea acestora aprobată prin H.G.775/1998;

 • •  analizează propunerile de casare care trebuiesc aprobate de Consiliul Județean;

 • •  supune anual aprobării Consiliului Județean organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare al instituției ținînd seama de scopul,obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia;

 • •   propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov planurile de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile populare de arte și meserii;

 • •  poate stabili,în vederea creșterii veniturilor pentru autofinanțare,majorarea numărului de elevi la clasele colective pe norma didactică iar la clasele individuale, cu acordul profesorului creșterea numărului de elevi peste încadrare; aceasta se face avîndu-se în vedere retragerea unor elevi în cursul anului școlar,situație în care profesorul riscă sa ramina sub încadrare;

 • •  aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituției;

 • •  analizează și propune modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale structurii organizatorice ale instituției și îl înaintează spre aprobare Consiliului Județean;

 • •  analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea .încadrarea și promovarea salariaților,potrivit legii;

 • •  stabilește structura și numărul posturilor pentru personalul didactic,didactic auxiliar și nedidactic conform criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educației si Cercetării, aprobate de Consiliul Județean pentru fiecare categorie de personal;

 • •  hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aprobă tematica de concurs;

 • •  aprobă criteriile și puctajele pentru evaluarea dosarelor personalului didactic înscris la concursul specific(de dosarejîn vederea ocupării catedrelor vacante conform O.M.E.C;

 • •  stabilește componenta si atribuțiile comisiilor de lucru din unitatea de învatamant;

 • •  urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției,luînd măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și,după caz,pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • •  analizează orice alte probleme care privesc administrarea școlii;

 • •  aprobă criteriile de acordare a salariului și gradației de merit precum și de acordare a recompenselor,ajutoarelor materiale pentru elevi;

 • •  aprobă,la propunerea directorului,acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariați din unitatea de învatamant.Pentru personalul didactic de predare și de instruire practică aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral și cu respectarea metodologiei specifice-Legii 128/1997-Statutul personalului didactic cu modificările si completările ulterioare ,OG/15/2008 ,OG.10/2008. Stabilește personalul care beneficiază de salariul de merit anual conform prevederilor legale in vigoare;

 • •  propune acordarea salariului de merit pentru personalul de conducere în limita procentului stabilit conform normelor metodologice in vigoare;

 • •  poate să aprobe plata eșalonată a taxelor de frecvență in cel mult doua rate una achitata pina la data de 30 septembrie si a doua rata pina la data de 31 ianuarie, iar în cazuri excepționale reduceri ale acestora sau scutirea totală;

 • •  avizează proiectele de plan anual de școlarizare,taxele de frecventă pentru a fi înaintate Consiliului Județean Brașov spre aprobare;

 • •  aprobă criteriile de acordare a calificativelor anuale;

 • •  stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare,în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • •  aprobă măsurile de asigurare a protecției muncii și de îmbunătățire a condițiilor de muncă și analizează aplicarea acestora;

 • •  alte atribuții,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.42.în exercitarea atribuțiilor sale .consiliul de administrație adoptă hotărîri.

CAP.V.3. ATRIBUȚIILE,COMPETENTELE SI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC

Art.43 Normarea personalului didactic și a personalului de instruire practică din școala populară de arte si meserii se face conform Planurilor de învatamant pentru disciplinele care se predau în școlile populare arte si meserii aprobate conform Hotărîrii Nr.92 din 21.10.2004 de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV.

Art.44 Predarea disciplinelor de studiu în școlile populare de arte si meserii se face de către profesori calificați în specialitatea respectivă.

Cadrele didactice pentru școlile populare de arte si meserii se recrutează dintre specialiști cu pregătire artistică corespunzătoare scopului și profilului învățământului artistic si artistic popular, iar acestea sunt încadrate si retribuite potrivit reglementărilor stabilite pentru învățământ liceal conform Legii 128/1997 -Statutul personalului didactic si beneficiază de toate drepturile prevăzute in Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant.

La școlile populare de arte si meserii se pot încadra.la disciplinele specifice și cadre care nu îndeplinesc condițiile stabilite de Statutul personalului didactic pentru ocuparea unor funcții didactice,acestea urmînd a fi încadrate în condițiile prevăzute de Legea 128/1997- fără studii corespunzătoare(profesor,maistru instructor;cu studii de nivel liceal,fără pregătire de specialitate).

încadrarea pe posturi a profesorilor suplinitori,cu studii superioare de specialitate sau cu studii medii,din școlile populare de arte si meserii se face de către directorul scolii cu acordul Consiliului de administrație al scolii în urma concursului specific(de dosare) organizat de unitatea de învățământ respectivă pentru ocuparea locurilor ,pe o durată de un an școlar, pe cel mult doua norme didactice.

Punctajul dosarelor se va face după criteriile si punctajele pentru evaluarea personalului didactic aprobat în Consiliul de Administrație.

Pentru profesorii care au funcționat în anul școlar anterior în școală o pondere foarte mare în acordarea calificativului o va avea faptul de a fi pierdut sau nu elevi.Acest lucru este foarte important tinînd cont ca elevii școlii vin dintr-o dorința expresă de a urma cursurile si sunt plătitori de taxe de frecventă.

Pierderea elevilor peste un număr minim admis (2-3 cursanti la clasele individuale și maximum 5 la clasele colective)se consideră lipsă de interes sau profesionalism din partea profesorului ducînd la concluzia că acesta nu poate îndeplini sarcinile impuse de activitatea școlii.

Suplinirile pe o durată care nu depășește 30 zile se aprobă de directorul scolii.

Personalul didactic salarizat prin plata cu ora sau prin cumul,în școlile populare de arte si meserii ,este încadrat de directorul scolii pe durata unui an școlar pe cel mult două norme didactice .respectind criteriile si condițiile de angajare menționate mai sus .

In ceea ce privește încadrarea prioritate vor avea persoanele ACTIVE neîncadrate în alt loc de muncă si numai pe posturile vacante vor fi încadrați pensionari si necalificati.

Art.45.Contractele de muncă cu personalul didactic, pe perioadă determinată(suplinitorii) se încheie de către conducerea scolii populare de arte si

meserii.

Drepturile și obligațiile cadrelor didactice ale școlilor populare de arte si meserii sunt cele prevăzute în Statutul personalului didactic

Art.46 Personalul didactic are obligația să respecte cu strictete programul de lucru prin orarul școlii;

 • •  să tină regulat cursurile,respectind orarul școlii și asigurînd un nivel științific corespunzător;

 • •  să respecte și să îndeplinească prevederile programele analitice elaborate de MINISTERUL CULTURII si CULTELOR și planurile de învățământ aprobate de Consiliul Județean Brașov,întocmind și realizînd planificările calendaristice ale materiei;

 • •  să mențină la clasă .numărul de elevi conform planului de școlarizare si să urmărească frecventa lor la cursuri pe toata perioada de școlarizare,pierderea de elevi duce la influențarea calificativului;

 • •  să se încadreze cu activitatea didactico pedagogica în procesul de învățământ,realizînd cu elevii toate etapele unui an scolar( examene de admitere,audiții sau expoziții semestriale,examene de sfarsit de an si de diploma,producții artistice semestriale și de sfîrsit de an etc.

 • •  să tină la zi evidenta scolara:frecventa elevilor si consemnarea materiei predate întocmirea planificărilor calendaristice,a planurilor sau schitelor de plan de lecție,încheierea situației școlare semestriale și anuale.

 • •  să controleze și să aprecieze just cunoștințele elevilor,notînd aprecierile prin note în catalog,

 • •  să faca parte din comisiile de admitere,absolvire să participe activ la producțiile semestriale si anuale precum si la toate manifestările culturale organizate de școala;

 • •  să-si ridice nivelul profesional,sa fie la curent cu toate problemele disciplinei pe care o predă,publicate în presa și în literatura de specialitate;

 • •  sa pregătească temeinic lecțiile aplicînd cele mai bune procedee și metode de predare pentru a ușura astfel posibilitatea de înțelegere și însușire a materialului de către elevi;

 • •  să participle la consiliile profesorale și la cursurile de perfecționare și consfătuiri organizate cu cadrele didactice;

 • •  să respecte și să aplice în practică ordinele .sarcinile si orientările date de Consiliul Județean prin Comisia pentru cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • •  să colaboreze cu contabilitatea în vederea achitării taxelor de frecventă de către cursanti.

 • •  să execute întocmai și la timp toate sarcinile de serviciu stabilite de conducerea scolii si colectivului de catedră, să aibă o comportare corectă în colectiv,să promoveze raporturi de întrajutorare cu toti membrii colectivului si să ia atitudine de combatere fată de manifestările necorespunzatoare

 • •  se interzice cu desavirsire consumul băuturilor alcoolice în școala și prezentarea la clasa în stare de ebrietate.Aceasta abatere poate duce direct la desfacerea Contractului de muncă conform legilor în vigoare;

 • •  să-si întocmească la fiecare început de an școlar fisa medicala cu analizele corespunzătoare;

 • •  în incinta scolii este interzisa prestarea oricărei alte activitati în afara de cea cuprinsă în programa scolii,iar daca acest lucru este totuși necesar se va face obligatoriu cu acordul conducerii scolii în caz contrar se aplica sancțiuni;

 • •  să se ocupe de antrenarea elevilor la producții, spectacole,concursuri pe specialități,expoziții:valorificarea elevilor talentati.

 • •  să participe la organizarea de spectacole și acțiuni culturale,concursuri, recitaluri expoziții etc.

 • •  să respecta prevederile Regulamentului de ordine interioara al scolii

 • •  să întocmește cu responsabilitate documentele școlare :cataloage, registre matricole,procese verbale absolvire.

 • •  să îndeplinească sarcinile prevăzute în fisa postului

CAP.V.3.a CONSILIUL PROFESORAL

Art.47(1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare și instruire practică(suplinitori). Personalul didactic auxiliar al unității de învățământ poate participa la ședințele Consiliului profesoral atunci cînd se discută probleme referitoare la activitatea acestora.

 • (2) La ședințele Cosiliului profesoral directorul poate invita reprezentanți ai

Consiliului Judetean-Comisia de Cultură

 • (3) Consiliul profesoral se întrunește la începutul și la sfărsitul fiecărui semestru și ori de cite ori directorul unității de învățământ considera necesar.

 • (4) Consiliul profesoral poate fi convocat în ședința extraordinară și la cererea Consiliului Județean sau a minimum 1/3 din numărul membrilor săi.

 • (5) Participarea la Consiliul profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice .Absența nemotivată de la ședințele consiliului se consideră abatere disciplinară.

Art.48. Consiliul profesoral,cu rol de decizie în procesul instructiv -educativ are următoarele atribuții:

 • 1. Dezbate și aprobă analizele (rapoartele de activitate)și programele semestriale precum și planul anual de activitate.

 • 2. Numește comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din unitatea de învățământ conform art.19 din Statutul personalului didactic la recomandarea

directorului.

 • 3. Decide asupra sancțiunilor disciplinare pentru elevi.

 • 4. Aprobă Regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ

La ședința participă și personalul didactic auxiliar și nedidactic.

 • 5. Analizează nivelul învățământului desfășurat în scoală,calitatea producțiilor artistice a spectacolelor și expozițiilor organizate de aceasta.

 • 6. Analizează și stabilește la propunerea directorului taxele școlare .

Art.49 (l)Dezbaterile din Consiliul profesoral sunt consemnate intr-un registru special de procese-verbale de secretarul școlii.

(2)Hotărîrile se iau prin vot deschis cu cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Cosiliului profesoral și sunt obligatorii pentru întregul personal al unității de învățământ.

CAPITOLUL V.4. ATRIBUȚIILE,COMPETENTELE SI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

Art.50 (1 ) COMPARTIMENTUL -SECRETARIAT

Funcția de Secretar sef îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare sau medii:

• coordonează întreaga activitate de secretariat:

 • •  este responsabil cu evidenta personalului didactic .didactic auxiliar si nedidactic;

 • • operează imediat si cu exactitate în carnetele de muncă,toate modificările privind salarizarea,gradele,treptele,gradațiile si celelalte date prevăzute în normativele de completare a a acestor documente,pe baza deciziilor emise de directorul unitatii școlare conform .Legii 53/2003-Codul Muncii,Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură-învătămănt,Legii 128/1997 -Statutul personalului didactic,Legii 154/1998 ,OG.15/2008 si OG.10/2008.

 • •  întocmește documente de personal(adeverinte,copii,etc.),pentru angajatii unității școlare,la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director si in termenul stabilit odata cu aprobarea.Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de salarii pe calculator

 • •  întocmește complet statele de plată;

 • •   întocmește statele pentru concedii medicale.de maternitate;

 • •  completează rubricele statelor de plata care se referă la grila de salarizare cu sporul de vechime .sporurile acordate conform Legii 128/1997,Legii 53/2003-Codul Muncii si indemnizațiile,aferente funcțiilor în vigoare în perioada respectivă;

 • •  coordonează activitatea de înscriere si admitere precum si examenele de absolvire asigurînd cu imprimatele corespunzătoare buna desfășurare a acestor activitati;

 • •  completează actele de studii ale absolvenților;

 • •  completează acte de studii(foi matricole,duplicate,certificate) în baza cererilor solicitantilor.Se ocupă de verificarea completării registrelor matricole , a cataloagelor si proceselor verbale de la examenele de absolvire care atestă dreptul de eliberare a acestor documente;

 • •  întocmește situațiile școlare solicitate de Consiliul Județean si Comisia pentru cultură si arta din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  întocmește programele de perfecționare profesională ,atît pentru funcțiile de conducere ,cît și pentru cele de execuție prin cursuri organizate de Școala de Finanțe Publice .Instituții Național de Administrație sau de alte organisme abilitate conform prevederilor art.2,punctual 3 din OMFP.946/2005 pentru aprobarea standardelor de management si control intern la entitățile publice;

 • •  întocmește note de fundamentare sau referate și dosarul angajarii/avansarii personalului .certifică RRL și prezintă la viză CFPP;

 • •  întocmește referate cu propuneri de acordare de gradații,sporuri datorita modificării gradațiilor,sporurilor (in cursul anului)certifică RRL și prezintă la viză CFPP;

 • •   certifică prin”Bun de plată” statele de plată;

 • •  Certifică RRL ordonantările de plată a salariilor si le prezintă la viza CFPP.

 • •  completează situațiile statistice ale elevilor si claselor pe specialități la începutul anului școlar si la sfârșitul semestrelor pe baza datelor înregistrate in cataloagele,foile matricole si situațiile statistice ale cadrelor didactice;

 • •  înscrie în Registrul general de evidenta al salariatilor in forma electronica datele cerute de program privind Contractele individuale de munca ale salariatilor si se transmite la I.T.M Brașov tinind cont ca beneficiem de o lege speciala-Legea 128/1997-Statutl personalului didactic;

 • •  înscrie în Registrul de evidenta a cărților de munca .datele privind

numele,prenumele,prenumele tatalui.data nașterii numărul si seria carnetului de munca,încetarea activitatii conform articolelor din Legea 53/2003-Codul muncii;

 • •  păstrează securitatea documentelor de secretariat,diplomelor,certificatelor completate sau necompletate,registrelor matricole;

 • •  ajută responsabilul cu arhiva la organizarea arhivei școlare în conformitate cu legislația în vigoare;

 • •  este secretara Consiliului de administrație si a Consiliului profesoral si întocmește Procesele verbale de la ședințele acestora:

 • •  întocmește necesarul de imprimate .obiecte de inventar etc.pentru completarea Programului de achiziții publice;

 • •  se îngrijește de procurarea si pastrarea:

 • ■   documentelor privind legislația

scolară(legi,decrete,ordine, regulamente,instrucțiuni);

 • ■  documentelor scolare:cataloage, registre matricole;

 • ■  imprimatelor tipizate;

 • ■  produselor software.de birotica,rechizitelor școlare necesare desfășurării activitatii de secretariat

 • ■  imprimatelor necesare examenelor de admitere si absolvire;

 • ■  necesarul întocmit este supus aprobării directorului;

 • •  întocmește si trimite ,în termenele stabillite,situațiile statistice școlare;

 • •  întocmește dosarele de pensionare de toate tipurile;

 • •  întocmește contractele individuale de muncă cu profesorii suplinitori si cu personalul nou angajat;

 • •  întocmește convențiile interne pentru profesorii suplinitori,si cadrele didactice asociate angajați cu plata cu ora ;

 • •  întocmește statele de funcții si le prezintă Consiliului Județean Brașov pentru a se emite Hotarire de aprobare ;

 • •  face parte din comisiile constituite in vederea organizării concursurilor privind angajarea de personal didactic auxiliar si nedidactic si întocmește documentația

 • •  face parte din Comisia de verificare a dosarelor cadrelor didactice înscrise la Concursul specific de dosare in vederea ocupării catedrelor vacante pentru nou an școlar si întocmește documentația corespunzătoare angajarii conform Legii 53/2003 Codul Muncii si a Legii 128/1997-Statutul personalului didactic;

 • •  completează dosarele personale ale personalului încadrat cu actele necesare încadrării si participă permanent la instruirile cu aceasta tematică,organizate de Consiliul Județean Brașov si întocmește situațiile solicitate de acestea ;

 • •  utilizează produsele software din dotarea unității,întocmind diverse situații necesare procesului instructive -educativ si activitatilor de secretariat;

 • •  asigura comunicarea telefonică la nivelul unității școlare;

 • •  verifica situația intrărilor/iesirii documentelor la nivelul unitatii școlare;

 • ■  verifică cu atentie locul de munca înainte de părăsirea acestuia, si ia toate măsurile pentru eliminarea cauzelor de incendiu.

 • ■  se preocupă de permamenta perfecționare si îmbunătățire a pregătirii profesionale în vederea aplicării corecte si complete a reformei învatamantului

 • ■  răspunde și controlează direct activitatea administratorului financiar patrimoniu cu atribuții de secretar si a analistului programator ajutor;

La propunerea secretarului sef se repartizează sarcinile(administratorului financiar(patrimoniu) cu atribuții de bibliotecar si secretar ).

(2)Functia de administrator financiar( patrimoniu) cu atribuții de bibliotecar si secretar îndeplinește următoarele sarcini

Postul presupune studii medii

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

în cadrul activitatilor din biblioteca :

 • •  organizează activitatea bibliotecii si asigură funcționarea acesteia în cadrul programului stabilit de directorul scolii;

 • •  se îngrijește de completarea rațională a fondului de publicații, respectând normele elaborate de Ministerul Educației Naționale si Ministerul Culturii

 • •  pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare care să înlesnească orientarea rapidă în colecțiile bibliotecii;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de bibliotecă pe calculator si evidentă elevi.

 • •  înregistrează în programul de biblioteca fondul de carte pe specialități cu numere de inventar conform programului;

 • •  sprijină informarea si documentarea cadrelor didactice;

 • •  se îngrijește de legislația scolii(monitoare oficiale,colecția de legi si

decrete,tribuna invatamantuluijsi le pune la dispoziția direcțiunii ori de cite ori e nevoie;

 • •  tine evidenta împrumuturilor la bibliotecă si ia masuri pentru recuperarea obiectelor împrumutate;

 • •  tine la zi registrul de mișcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele ;

 • •  certifică RRL propunerea de angajare cheltuieli pentru achiziționare cârti si ordonantarea la plata a facturilor pentru cârti;

în cadrul activităților din secretariat:

 • •  se ocupă de operațiunile de înscrierea a elevilor verificînd actele acestora si completînd cataloagele de admitere si registrele matricole de absolvire a elevilor

 • •  păstrează si actualizează dosarele cu actele elevilor si tine la zi mișcarea elevilor;

 • •  întocmește situații școlare cerute de Consiliul Județean Brașov la începutul anului școlar si la sfîrsitul semestrelor;

 • •  întocmește si trimite în termen situațiile statistice;

 • •  scrie condicile de prezenta a cadrelor didactice si tesa , urmărește orarul profesorilor tinind legătură permanent cu aceștia si operind modificările in condică, întocmește pontaje si tine evidenta plătii cu ora a profesorilor si a orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar si nedidactic,răspunde de semnarea condicilor de prezentă, xeroxează si tine evidenta documentelor xeroxate;

 • •  ajută la întocmirea completă a statelor de plată(nu pana la brut);

 • •  ajută la întocmirea statelor .pentru concedii medicale.de maternitate;

 • •  ajută la completarea rubricele statelor de plata care se referă la grila de salarizare cu sporul de vechime .sporurile acordate conform Legii 128/1997 si indemnizațiile,aferente funcțiilor în vigoare în perioada respectivă;

 • •  ajută la întocmirea dosarele de pensionare de toate tipurile;

 • •  ajută la întocmirea contractele individuale de muncă cu suplinitorii si cu personalul nou angajat;

 • •  ajută la întocmirea convențiilor interne pentru profesorii suplinitori angajați cu plata cu ora;

 • •  ajută la întocmirea statelor de funcțiuni;

 • •  eliberează adeverințe la solicitarea elevilor si personalului scolii;

 • •  completează actele de studii ale elevilor /absolvenților :registre matricole,foi matricole,diplome,duplicate,adeverințe,în conformitate cu legislația în vigoare si răspunde de exactitatea datelor înscrise ;

 • •  se ocupă și răspunde de organizarea arhivei, conform legislației în vigoare;

 • • tine la zi evidenta bunurilor din gestiune în registre si alte sisteme de evidenta:

 • • dactilografiază lucrările privind activitatea secretariatului,contabilității si administrației scolii;

 • • înregistrează documentele intrate /ieșite la nivelul scolii;

 • • utilizează produsele software din dotarea unitatii ,întocmnind diverse situații necesare procesului instructiv educativ si activitatilor de secretariat;

 • •  se preocupa permanent de perfecționarea si îmbunatatirea pregătirii profesionale;

 • •  îndeplinește orice alte sarcini date de direcțiune si de secretarul sef;

(3).Funcția de Bibliotecar îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii medii

 • •  organizează activitatea bibliotecii si asigură funcționarea acesteia în cadrul programului stabilit de directorul scolii;

 • •  se îngrijește de completarea rațională a fondului de publicații, respectând normele elaborate de Ministerul Educației Naționale si Ministerul Culturii

 • •  pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare care să înlesnească orientarea rapidă în colecțiile bibliotecii;

 • •  înregistrează în programul de biblioteca fondul de carte pe specialități cu numere de inventar conform programului;

 • •  certifică RRL propunerea de angajare de cheltuieli pentru achiziționarea de cărți și ordonantarea la plată a facturilor pentru cârti;

 • •  sprijină informarea si documentarea cadrelor didactice;

 • •  se îngrijește de legislația scolii(monitoare oficiale,colecția de legi si

decrete,tribuna invatamantului)si le pune la dispoziția direcțiunii ori de cite ori e nevoie;

 • •  tine evidenta împrumuturilor la bibliotecă si ia masuri pentru recuperarea obiectelor împrumutate;

 • •  tine la zi registrul de mișcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele ;

(4).Funcția de analist programator(ajutor) îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii medii

 • •  asigură întreținerea calculatoarelor din școală:clasa de arte vizuale,clasa de grafica,clasa de canto,biblioteca,direcțiune,secretariat.contabilitate;

 • •  asigură salvarea saptaminală a datelor pe CD-uri sau DVD-uri de pe calculatoarele din secretariat.contabilitate si biblioteca în vederea protejării datelor existente;

 • •  participă la realizarea bazei de date a scolii;

 • •  realizează cursuri de instruire cu angajatii scolii pentru a putea tot personalul sa lucreze pe calculator;

 • •  participă la realizarea de negative pentru toate clasele de canto din scoală;

 • •  realizează afișe,invitații si material didactic pentru spectacolele organizate conform planului de activitati culturale aprobate de Consiliul Județean precum si pentru popularizarea scolii;

 • •   colaborează la orele de grafică la solicitarea profesorilor în vederea realizării lucrărilor pe calculator

 • •  colaborează la orele de artă fotografică la solicitarea profesoarei în vederea îndrumării elevilor la procesare fotografiilor pe calculator;

 • •  participă la redactarea unor lucrări de secretariat .contabilitate,ale conducerii scolii;

 • •  respecta regulile de protecție a muncii specifice postului;

 • •  se ocupa de organizarea unui punct de informare -documentare potrivit art.4 lit.(b) din Legea nr.544/2001 în colaborare cu Compartimentul informare relații cu publicul si secretariat A.T.O.P. din cadrul Consiliului Județean Brașov si de buna desfășurare a activitatii privind liberul acces la informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001.

• asigura completarea siteul scolii cu datele curente in orice moment; si colaborează cu dir.adjunct in vederea actualăzării lui.

duce la îndeplinire toate sarcinile date de secretarul sef al scolii și de direcțiune Art. 51 COMPARTIMENTUL Financiar -contabil

(1)Sef birou financiar contabil-Administrator financiar îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare sau medii

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului’.

 • •  angajeaza școala «alaturi de director,în orice acțiune patrimonială;

 • •  reprezintă școala .alaturi de directorul acesteia,în relațiile cu agenții economici în cazul încheierii contractelor economice,in conformitate cu legislația in vigoare ;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator

 • •  organizează si exercită viza de control financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale si conform cadrului general al operațiunilor supuse C.F.P.P.în baza O.G. 119/1999 -Control intern financiar preventiv C.F.P.P. aprobată,modificată si completată cu Legea 84/2003 ,OMFP. 522/2003 -Normele metodologice generale referitoare la C.F.P.P. si Decizia nr.3/2001.

 • •  întocmește planurile de venituri si cheltuieli bugetare .extrabugetare,la termenele si în condițiile stabilite de lege;

 • •  urmărește încadrarea stricta în creditele aprobate la capitolele,articolele,alineatele bugetului de venituri si cheltuieli;

 • •  organizează inventarierea valorilor materiale si bănești,instruirea personalului în vederea efectuării corecte a operațiunii de inventariere;

 • •  instruiește si controlează periodic personalul care gestionează valorile materiale;

 • •  constituie contracte de garanții pentru gestionari si urmărește modul de formare a garanțiilor materiale

 • •  verifică aplicarea respectării dispozițiilor legale privind salarizarea si alte drptiri bănești ale personalului didactic .didactic auxiliar si nedidactic si verifică statele de

plată,indemnizațiile de concediu de odihnă,indemnizațiile de concediu medical,legalitatea reținerilor privind impozitul pe salarii,contribuția la fondul de asigurări sociale,contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate,contribuția la fondul de șomaj,declarațiile privind contribuția de mai sus si viramentele instituției aferente drepturilor salariale(CAS,CASS,ȘOMAJ)

 • •  duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială disciplinară si administrativă a salariatilor;

 • •  întocmește dările de seamă contabile si cele statistice precum si contul de execuție bugetara;

 • •  verifica legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume în limitele de competenta stabilite de lege;

 • •  fundamentează necesarul de credite anual si trimestrial;

 • •  întocmește lunar balanțe de verificare pe rulaje si solduri si execuția bugetară lunară;

 • •  întocmește balanța analitica trimestriala pentru mijloace fixe,obiecte de inventar si materiale .lunar pentru materiale de curățenie si anual pentru mijloacele fixe;

 • •  întocmește si inainteaza la Administrația Finanțelor Publice Fisele fiscale pentru impozitarea globala

 • •  claseaza si pastreaza toate actele justificative de cheltuieli,documente

contabile,fise,balanțe de verificare in arhiva scolii pe termene de păstrare si întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhiva;

 • •  răspunde si controlează direct activitatea casierului-magazinerului si administratorului financiar(patrimoniu) cu atribuții de contabil;

 • •  îndeplinește orice alte sarcini cu caracter contabil -financiar date de directorul scolii sau stipulate expres în acte normative

(2).Funcția de Administrator financiar patrimoniu cu atribuții de Contabil și Administrator îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii medii Atribuțiile funcției de contabil

 • •  întocmește acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de întocmire si completare in vigoare;

 • •  întocmește documentele pentru efectuarea încasărilor si plăților in numerar sau prin conturi bancare si pentru urmărirea debitorilor si creditorilor;

 • •  efectuează înregistrările contabile în fisele de cont analitice la evidenta materialelor si frunizori.

 • •  claseaza si pastreaza fise si balanțe de verificare în arhiva scolii pe termene de păstrare si întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator.

Conform Normelor aprobate prin OMFP nr.1792/2002 îndeplinește atribuții pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale si principalele atribuții ale acestora privesc:

 • • întocmește Anexa 3 = ORDONANTARE DE PLATA

 • •  completează cele doua registre cu numărul de intrare pentru propuneri de angajare a cheltuielilor si angajamente bugetare

 • •  tine registrul la zi cu operațiunile din notele de mai sus

 • •  tine la zi evidenta conturilor din afara bilanțului 940-credite bugetare aprobate,950-angajamente bugetare ,960-angajamente legale

• îndeplinește orice alte sarcini cu caracter contabil -financiar date de șeful de birou financiar contabil si de directorul scolii sau stipulate expres în acte normative Atribuțiile funcției de administrator

 • •  întocmește nota pentru propunerea unui proiect de angajament legal individual

(MODEL 1)

 • • întocmește Anexa 1 = PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

 • • întocmește Anexa 2= ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

 • •  se ocupă de realizarea achizițiilor prin cumpărare directă în conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice si prevederile art.30(1)normele de aplicare aprobate prin HG.nr.461/2001

 • •  certifică RRL angajarea cheltuielilor pentru achiziții publice în domeniul administrativ și respectiv ordonantarea la plata a facturilor;

 • •  certifică „BUN DE PLATA”-facturile la achiziții publice;

 • •  răspunde de evidenta imobilelor,mijloacelor fixe si obiectelor de inventar administrativ

gospodărești:

 • •   asigură întreținerea clădirii,depozitelor,atelierelor etc. în condiții de folosință,curățenie,iluminat si încălzire adecvate:

 • •   întocmește formularul de comanda pentru orice cheltuiala care reprezintă orice achiziție de materiale sau prestări servicii

 • •  se preocupă de asigurarea corespunzătoare a condițiilor de munca ale salariatilor:

 • •  stabilește cheltuielile administrativ-gospodaresti si obține aprobarea pentru a le efectua:

 • •   urmărește asigurarea bunei întrețineri a mobilierului,echipamentului de protecție, si a întregului inventar administrativ al instituției:

 • •   controlează modul în care se asigură paza si siguranța instituției ziua si noaptea,semnalînd cu promptitudine direcțiunii orice nereguli:

 • •   este reprezentantul instituției fată de controalele PSI:

 • •   instruiește personalul conform normelor în vigoare si întocmește fisele individuale:

 • •   întocmește formele necesare pentru autorizația PSI:

 • •   organizează si controlează masurile PSI

 • •   se îngrijește de procurarea si ridicarea la timp a materialelor necesare diferitelor activitati ale scolii:aprovizionarea cu material gospodăresc:

 • •   tine evidenta reparațiilor,contractelor si livrărilor:

 • •   tine evidenta comenzilor către furnizori si completează toate actele necesare aprovizionării cu materiale:

 • •   urmărește dotarea punctelor de prim ajutor în caz de accident cu toate articolele sanitare necesare:

 • •   întocmește planul de reparații pentru mijloacele fixe care nu sunt bunuri clasate si răspunde de executarea acestora:

 • •   controlează periodic prezenta si starea de conservare a mijloacelor fixe depozitate in diferite locuri sau predate in subgestiuni:

 • •   asigura evidenta operatvă scriptica si faptica a mijloacelor fixe(este interzis cu desavirsire a se introduce si depozita mijloace fixe achiziționate sau transferate la școala fara înregistrarea lor,in gestiunea mijloacelor fixe

 • •   înregistrează mijloacele fixe pe baza documentației legale:

 • •   tine la zi evidenta registrului de inventar al mijloacelor fixe si verfică inscripționarea numărului de inventar pe fiecare mijloc fix ,avind obligația de a marca fiecare valoare în situațiile de împrumut de mijloace fixe,predarea se face numai cu aprobarea directorului(in procesul verbal ce se va încheia la efectuarea mișcărilor in cadrul inventarului se vor specifica denumirea cantitativa,valoarea si starea în care se afla mijloacele fixe .precum si durata pentru care se împrumuta .La restituire, verificarea mijloacelor fixe va fi făcută de o comisie din care va face parte si gestionarul.)

 • •   răspunde de instinctoarele instituției,sa fie funcționabile pe perioada de vara si iarnă

 • •   răspunde de funcționarea instalațiilor de la hidranti,electrice,gaz,apa si scurgere.

 • •   răspunde de instalațiile de avertizare anti furt si antifoc.

 • •  înaintează documentația pentru eliberarea autorizației sanitare,autorizația PSI si de

Protecția Muncii;

 • •  răspunde și controlează direct activitatea personalului de întreținere;

 • •  duce la îndeplinire toate sarcinile date de șeful biroului financiar contabil si de direcțiune

(3).Funcția de casier,magaziner de școala îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii medii

 • •  efectuează încasările si plățile necesare legate de activitatea scolii

 • •   depune zilnic sumele încasate la băncile cu care instituția lucrează:

 • •   ridică permanent de la băncile cu care instituția lucrează documentele de decontare privind institutia(extrasul de cont împreuna cu anexele):

 • •   respectă disciplina de casa.înregistrind zilnic încasările si plățile în registrul de casa:

 • •   încaseaza de la banca în zilele de salarii sumele ce vor fi achitate conform statelor:

 • •   tine evidenta soldurilor din carnetele CEC ale gestionarilor:

 • •   nu are voie sa păstreze în casa de bani a instituției numerar si valori străine fără precizări scrise si semnate de director;

 • •   efectuează plata salariilor si a altor sume pe baza documentelor aprobate;

 • •   efectuează orice plăti ordonate de director si șeful birou financiar contabil;

 • •   toate plățile sunt personale si confidențiale,astfel încit nu are voie să comunice nimănui informații profesionale fără aprobarea directorului;

 • •   tine evidenta încasărilor si plăților efectuate;

 • •   colaborează cu profesorii în vederea încasările taxelor de la elevi si tine la zi Registrul de taxe;

 • •   operează în Registrul de taxe in urma consultării cu profesorii a elevilor neprezentati sau retrași din diferite motive;

 • •   operează Registrul de cont -desfășurătorul de casa;

 • •   tine Registrul jurnal si registrul inventar;

 • •   in urma facturilor intrate întocmește NIR-uri conform facturilor, bonuri de consum si întocmește fise de magazie cu materialele intrate in gestiune;

 • •    verifica la sfirsitul lunii intrări -ieșiri materiale;

 • •   întocmește evidenta bunurilor din gestiune în registre si alte sisteme de evidenta:

 • •    este un gestionar care-si desfasoara activitatea în strinsa legătură cu o gestiune de materiale depozitate în unul sau mai multe locuri:

 • •   primește si eliberează materiale ce le pastreaza în magazie;

• colaborează cu profesorii pentru asigurarea materialelor necesare pentru producțiile si examenele elevilor scolii;

 • •   îngrijește si răspunde de păstrarea obiectelor de inventar aflate în gestiune si le repartizează cu liste de inventar profesorilor care le folosesc;

 • • sesizează instituția în momentele în care nu sunt condiții suficiente de securitate pentru materialele aflate in gestiune:

 • • răspunde direct de pagubele produse în cazul receptionarii unor materiale degradate:

 • • înregistrează si tine evidenta la zi ,în fisele de magazie,a materialelor pe baza documentelor de evidenta primară si a bonurilor de ieșire:

 • • Stabilește soldul cantitatilor de materiale aflate prin adiționarea rulajelor:

 • • întocmește lunar documentul cumulativ al materialelor eliberate:la acest document lucrează zilnic

si-l încheie in ultima zi din lună.cînd nu eliberează nici un fel de materiale:

 • • eliberarea materialelor din magazie se face prin cîntarire,măsurare,numărare,în raport de natura valorilor ce se eliberează.La eliberare se completează bonul de materiale întocmit în trei exemplare din care: originalul bonului se predă la contabilitate,al doilea exemplar se păstrează la gestionar,iar al treilea ramane la bonier:

 • • face propuneri de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ieșite din uz si depășite ca termen de folosință;

 • • nu admite intrarea in gestiune a unor persoane străine sau neautorizate de director sau de contabil sef -șeful de birou financiar contabil;

Art. 52 .COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV-GOSPODARESC

(1)Functia de muncitor calificat îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii medii sau școala profesionala

își desfășoară activitatea conform programului stabilit de responsabilul compartimentului administrativ și aprobat de director;

• efectuează lucrări de întreținere, reparații și modernizare a bazei materiale a școlii;

 • controlează zilnic spațiul scolii, constată defecțiunile apărute și propune responsabilului de compartiment măsurile corespunzătoare de remediere, conform mijloacelor existente.

 • • execută lucrări de igienizare la nivelul școlii, în perioada vacanțelor sau când este solicitat de responsabilul compartimentului administrativ.

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă.

 • • se îngrijește de afișarea, păstrarea și respectarea întocmai a instrucțiunilor privind protecția muncii și a celor privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 • • asigura buna funcționare a instalațiilor din centrala termica;

 • • ține permanent sub observație aparatura de control aferenta centralei termice;

 • • în cazul apariției unor dereglări in funcționarea instalațiilor ia urgent masurile prevăzute de normele legale;

 • • efectuează lucrări de întreținere si mici reparații la nivelul centralei;

 • • efectuează zilnic curățenie in spațiul destinat centralei;

 • • în perioadele in care centrala termica nu este in funcțiune îndeplinește atribuțiile muncitorilor de întreținere

 • • îngrijește si răspunde de obiectele de inventar pe care le are in grija

 • • va respecta normele P.M. si P.S.I. specifice locului de munca

 • • se va îngriji de afișarea si pastrarea instrucțiunilor de P.M. si P.S.I. specifice Centralelor Termice pe gaz metan

 • • se va indica traseul de alimentare cu gaz metan prin culoarea galbena,traseul de apa rece-calda prin săgeți;

 • • prin tablite se va marca robineti principali ,gaz metan,apa rece,apa calda

 • • nu va putea parași locul de munca decit numai cu avizul șefului de compartiment (2)Personalul de îngrijire (curățenie):

Postul presupune studii medii sau generale

 • • își desfășoară activitatea conform programului stabilit de responsabilul compartimentului administrativ și aprobat de director;

 • • asigură curățenia localurilor și curții școlii în conformitate cu repartiția făcută de responsabilul compartimentului administrativ;

 • • Activitatea zilnică cuprinde:

 • • verificarea stării generale de curățenie - înainte de începerea orelor de curs;

 • • curățirea grupurilor sanitare, a coridoarelor și scărilor - după fiecare pauză;

 • • golirea coșurilor și îndepărtarea gunoaielor mari din sălile de curs - la sfârșitul primului schimb al elevilor

 • • curățirea tuturor sălilor, a căilor de acces și a grupurilor sanitare - la sfârșitul orelor;

 • • urmărește starea bunurilor aflate în sălile de clasă, cabinete, laboratoare și informează responsabilul compartimentului sau profesorul de serviciu pe școală asupra stricăciunilor constatate;

 • • când este necesar în timpul zilei aprind și sting focul în sălile de curs și cancelarii, respectând normele de protecția muncii și P.S.I:

 • • în perioada vacanțelor sau la solicitarea responsabilului de compartiment, conducerii școlii, efectuează curățenie generală;

 • • încuie / verifică încuierea sălilor de curs si a scolii la terminarea programului elevilor. în timpul zilei sălile neocupate conform graficului se păstrează încuiate. în caz de necesitate sala se descuie numai în prezența profesorului.

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă

 • • răspunde de activarea alarmei la plecarea din școala după terminarea programului;

CAP.V.5 .Drepturile și obligațiile angajatorului

Art.53 Angajatorul are dreptul să-si stabilească strategia de dezvoltare în concordantă cu obiectivele de dezvoltare stabilite de organele de conducere

Art.54 Angajatorul are dreptul să-și stabilească schema de personal,cu respectarea prevederilor legale și în concordantă cu obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare.

Art. 55 Angajatorul are dreptul să controleze felul în care angajatul respecta programul de muncă își îndeplinește sarcinile de serviciu și respecta disciplina în muncă.

Art.56 Angajatorul are dreptul să sancționeze angajatii pentru nerespectarea programului de lucru.neîndeplinirea sarcinilor de serviciu,pentru abateri disciplinare,precum si în alte situații prevăzute de reglemantările în vigoare.

Art.57 Angajatorul are dreptul să modifice fișa postului,în funcție de strategia de dezvoltare și necesitățile instituției,cu respectarea prevederilor legale.

Art.58 Angajatorul are obligația să aducă la cunoștința angajatilor ce le revin,condițiile cerute de îndeplinirea acestora,sancțiunile pentru abaterile constatate precum și căile de contestare a acestor sancțiuni.

Art.59 Angajatorul are obligația de a stabili clar sarcinile fiecărui angajat,de a dota corespunzător locurile de muncă,de a asigura echipamentul de lucru conform prescripțiilor

legale,precum și de a asigura condițiile impuse de reglementările privind respectarea normelor de protecția și igiena muncii.

Art.60 Angajatorul are obligația să acorde angajatului toate drepturile prevăzute de lege.de contractul colectiv de muncă și de contractul individual de muncă.

Art.61 Angajatorul are obligația să asigure confidențialitatea datelor personale ale angajatilor,cu excepțiile prevăzute de lege.

Art.62 Angajatorul are obligația de a soluționa și înștiința petentii.în termenul prevăzut de lege,asupra modului de rezolvare a sesizărilor,reclamatiilor și contestațiilor depuse de angajat.Cererile depuse de angajați,cu respectarea prevederilor legale.se vor soluționa în termen de 30 zile calendaristice.Pentru situații de urgentă cererile se vor soluționa în termen de 14 zile calendaristice.

CAP.V.5.a Regulile privind respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricăror forme de încălcare a demnității

Art. 63 în cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu’Brasov relațiile de muncă dintre angajator și angajați,precum și relațiile dintre angajați funcționează pe principiul egalității de tratament,cu respectarea autoritîții conferite de lege structurilor administrative și de conducere a scolii.

Art.64 Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei,meseriei sau activitatii pe care urmează să o presteze.Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau sa nu muncească într-un anumit loc de munca ori într-o anumită profesie oricare ar fi aceasta.

Art. 65 Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat,legată pe criterii de sex,orientare sexuala,caracteristici genetice,vârstă,apartenența națională ,rasă , culoare ,etnie,religie,opțiune politică,origine socială,handicap,situație sau responsabilitate familială,apartenența ori activitate sindicală este interzisă.

Art. 66 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activitatii desfasurare.de protecție socială,de securitate și sănătate în muncă,precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale,fara nici o discriminare.

CAP.V.5.b Reguli privind protecția ,igiena și securitatea în muncă

Art.67 Școala populară de Arte și Meserii va lua măsuri pentru asigurarea securității și sănătății salariatilor în toate aspectele legate de muncă,inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale.de informare și pregătire precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacele necesare acesteia

Activitățile privind protecția,igiena și securitatea în muncă sunt coordonate de

Administratorul școlii care va avea următoarele atribuții:

 • •  Organizează controlul permanent al stării materialelor,echipamentelor și substanțelor folosite în procesul muncii ,în scopul asigurării sănătății și securității salariatilor.

 • •  Urmărește modul în care se aplică reglementările legislative privind protecția muncii

 • •  Analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională existenti la locurile de muncă.

 • •  Promovează inițiative proprii sau ale celorlati angajați vizînd prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale,precum și pe cele privind îmbunatatirea condițiilor de muncă.

 • •  Efectuează cercetări proprii în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariției de îmbolnăviri profesionale.

 • •  Realizează cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotariri care vizează schimbări ale procesului organizatoric cu implicații în domeniul protecției muncii.

CAP.V.6.Drepturile și obligațiile angajatilor

Art.68 Angajarea tuturor categoriilor de personal se face în baza unei metodologii elaborate de conducerea scolii conform Codului Muncii -Legea 53/2003 ,R.O.F, HG.775Z6 noiembrie 1998-Hotarîre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale si în serviciile publice din subordonarea acestora și HG nr.157/ 22 martie 1999-Hotarîre pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locare si în serviciile publice din subordinea acestora aprobata prin HG.nr.775/1998 , ,HG.281 /1993-Hotarîre cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare OG.15/2008,OG.10/2008 si Legii 128/1997 -Statutul personalului didactic,Ordinelor si instrucțiunilor Ministerului Educației și Cercetării ,HG.250-1992-Hotarire privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administrația publica ,din regiile autonome cu specific deosebit din unitățile bugetare, Hotărârilor Consiliului Județean și în condițiile specifice postului vacant,cu respectarea prevederilor legale.

Art.69 Angajatul are toate drepturile salariale,profesionale și personale ce decurg din prevederile legale,Regulamentului de Organizare si Funcționare al Unitatii, contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură învatamant .contractul individual de muncă și prezentul regulament.

Art.70 Angajatul are dreptul la concedii,repaus zilnic și săptămânal,zile libere plătite pentru evenimente familiare deosebite,precum și la zile libere de sărbători legale conform reglementărilor în vigoare contractului colectiv de muncă de muncă și contractului individual de muncă.

Art.71 Angajatul poate beneficia la cerere.de concediu fără plată,conform legii și prevederilor contractului colectiv de muncă

Art.72 Angajatului i se asigură toate drepturile legale impuse de respectarea normelor de protecția muncii și igiena muncii.

Art.73 Angajatul are dreptul de a fi informat,consultat și cooptat, di rect sau indirect,în stabilirea deciziilor importante privind activitatea societății în care isi desfasoara activitatea

Art.74 Angajatii au dreptul la libera asociere cu respectarea prevederilor legale.

Art.75 Angajatii au dreptul sa-si apere interesele individuale și colective, în raporturile

cu angajatorul,cu respectarea prevederilor legale,a normelor interne,precum și a condițiilor înscrise în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învatamant precum si a celor înscrise în contractul individual de muncă.

Art.76 Angajatii au dreptul de a sesiza,reclama sau contesta faptele sau deciziile conducerii scolii care le încalca demnitatea,drepturile sau autoritatea.

Art.77 Angajatii au obligația de a respecta programul de lucru,normele de protecția și igiena muncii,de a-si îndeplinii sarcinile ce le revin și de a respecta normele de disciplina muncii.

Art.78 Angajatii au obligația de a respecta prevederile Regulamentului de organizare si funcționate al unitatii .regulamentului intern .contractului colectiv de munca unic pe ramura învatamant,contractului individual de muncă,precum și dacă este cazul .prevederile din regulamente sau instrucțiuni specifice unor locuri de muncă.

Art.79 Angajatii au obligația de a respecta secretul de serviciu și normele de fidelitate față de angajator.

CAP.V.6.a Procedura de soluționare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor

Art.80 Fiecare salariat are dreptul de a adresa conducerii scolii petiții formulate în nume propriu.Pentru soluționarea legală a petițiilor ce sunt adresate,conducerea scolii va dispune măsuri de cercetare și analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

Art.81 Școala are obligația să comunice petiționarului în termenul de 30 zile de la data înregistrării petiției răspunsul,indifferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.Cînd aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită conducătorul unității poate prelungi termenul de soluționare cu încă 15 zile.

Art.82 Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut,aceasta se clasează la numărul inițial,facîndu-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.

Art. 83 Petițiile anonime sau cele care nu sunt trecute datele de ixdentificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate.

Art.84 In cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei personae,aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

CAP.V.6.b Reguli privind protecția maternității la locul de muncă

Art.85 în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame,lăuze sau care alăptează,angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena,protecția sănătății și securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale.

Art.86 Salariatele gravide și/sau mamele.lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri trebuie să informeze în scris angajatorului asupra stării lor fiziologice astfel

 • a) salariata gravidă va anunța în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și va anexa un document medical eliberat de medicul de familie sau de medical specialist care să îi ateste această stare

 • b) salariata lăuză,care și-a realuat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie va solicita angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexînd un document medical eliberat de medical de familie,dar nu mai tirziu de 6 luni de la data la care a născut.

 • c) salariata care alăptează,la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie,va anunța angajatorul în scris cu privire la începutul și sfîrsitul prezumat al perioadei de alăptare,anexînd documente medicale eliberate de medicul de familie în

acest sens;

Art. 87 Salariatele prevăzute la art.64 lit.a,b,c au următoarele obligații;

 • a) salariata mamă are obligația să efectuez e ,în cadrul concediului pentru sarcina si lăuzie,concediul postnatal de 42 de zile,după naștere

 • b) Salariatele gravide și /sau mamele ,lăuzele sau care alăptează au obligația de a se prezenta la medical de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

Art.88 Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenti,procedee și condiții de muncă,a căror listă este prevăzută în anexa nr.1 din OUG 96/2003, angajatorul este obligat să evalueze anual și să întocmească rapoarte scrise,cu participarea medicului de medicina muncii,cu privire la natura,gradul și durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc pentru sănătatea și securitatea angajatelor și orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării și pentru a stabili măsurile care trebuie luate.

Art.89 (l)Angajatorii sunt obligate ca,în termen de 5 zile lucratoare de la data întocmirii raportului,să înmîneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanților salariatilor.

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă,precum și asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanță de urgentă.

Art.90 în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anuntatîn scris de către o salariată că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 64.lit.a)-c),acesta are obligația să înștiințeze medical de medicina muncii,precum și inspectoratul territorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea.

Art.91 Angajatorului îi revin următoarele obligații:

 • a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art.64 lit.a,b,c la riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea,în situația în care rezultatele evaluării evidentiează astfel de riscuri.

 • b) să nu constrîngă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori copilului nou -născut,după caz.

 • c) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajați decît cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă,cănd starea de graviditate nu este vizibilă.

 • d) să modifice locul de muncă al salariatelor prevăzute la art.64 lit.a)-c) care își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat, astfel încît să li se asigure,la intervale regulate de timp.pause și amenajări pentru repaus în poziție șezîndă sau,respective,pentru mișcare,la recomandarea medicului de medicina muncii.

 • e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale, constînd în ore libere plătite salariatei,în cazul în care investigațiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru.

 • f) să acorde salariatelor care alăptează pause de alăptare de cite o oră fiecare,în timpul programului de lucru/să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic,fără diminuarea drepturilor salariale.

 • g) să transfere la un alt loc de muncă,cu menținerea salariului de bază brut lunar,salariatele prevăzute la art.69 a)-c) care desfășoară în mod current muncă cu caracter insalubru sau penibil.

Art.92 Pentru salariatele prevăzute la art.64 lit.a)-c) care desfășoară activitate care prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu repercursiuni asupra sarcinii și alăptării,angajatorul trebuie să modifice în mod corespunzător condițiile și/ sau orarul de muncă ori,să repartizeze la alt loc de muncă,conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie ,cu menținerea veniturilor

salariate.

Art.93 (1 )în cazul în care angajatorul,din motive justificate în mod obiectiv,nu poate să îndeplinească obligația prevăzută la art.70,salariatele prevăzute la art.64 lit.a)-c) au dreptul la concediu de risc maternal,după cum urmează:

 • •  înainte de data solicitării concediului de maternitate,stability potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale,salariatele prevăzute la art64 lit.a);

 • •  după data revenirii din concediul postnatal obligatori,salariatele prevăzute la art. 64lit.b) și c), în cazul în care nu solicită concediul și indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului pănă la împlinirea vârstei de 2 ani sau,în cazul copilului cu handicap,pănă la 3 ani.

(2)Concediul derisc maternal se poate acorda,în întregime sau fractionat.pe o perioadă ce nu poate depășii 120 de zile.de către medical de familie sau de medicul specialist,care va elibera un certificate medical în acest sens,dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art.94 (1) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizația de risc maternal,care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare în cele 10 luni anterioare solicitării ,pe baza cărora s-a achitat contribuția de asigurări sociale de stat și se achită la lichidarea drepturilor salariale. CAP.V.6.C Abateri disciplinare si sancțiuni

Art.95 încălcarea cu vinovăție a obligațiilor de muncă,inclusiv a normelor de comportare,constituie abatere disciplinară sancționată ca atare,indiferent de funcția pe care o are angajatul care a savirsit-o.

Art. 96 .Se consideră abatere disciplinară săvărsită de un angajat o faptă în legătură cu munca care constă din încălcarea normelor referitoare la îndeplinirea sarcinilor de serviciu,disciplina în muncă și la locul de muncă,prevăzute de reglementările în vigoare și contractul individual de muncă,precum și nerespectarea ordinelor și dispozițiilor legale ale șefilor ierarhic superiori.

Art. 97 încălcarea cu vinovăție a obligațiilor înscrise atrage după sine sancțiuni disciplinare sau profesionale.

Art. 98 Sancțiunea disciplinară se Stabilește de conducerea scolii pe baza constatărilor făcute de acesta.sancțiunile disciplinare care se pot aplica salariatilor în conformitate cu prevederile Codului Muncii sunt.

 • a) avertisment scris;

 • b) mustrarea

 • c) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucratoare;

 • d) retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a depus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depășii 60 de zile.

 • e) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5%-10%;

 • f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

Art.99 împotriva sancțiunilor disciplinare se poate face plîngere la instanța judecătoreasca în termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de sancționare.

Art.100 Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face gradat cu excepția abaterilor grave pentru care se vor lua măsuri deosebite.

 • •  sancțiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea unei cercetări prealabile a faptei comise și a împrejurărilor în care s-a produs aceasta prin ascultarea salariatului în cauză,cît și altor personae care pot participa constructiv la edificarea completă asupra evenimentului produs;

• la stabilirea sancțiunii se vor avea în vedere cauzele,gravitatea faptei comise,împrejurările în care a fost săvărsită .gradul de vinovăție,antecedentele disciplinare,precum și consecințele acestei abateri.

Art.101.Recompensele si sancțiunile disciplinare se stabilesc de Consiliul de administrație al scolii;

CAPITOLUL VI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Art.102-(1) Școala populara este finanțata din venituri proprii si din alocații de la bugetul local.

(2) Școala populara are un plan propriu de venituri si cheltuieli, care se elaborează anual si se aproba de către Consiliul județean.

Art.103.- Veniturile extrabugetare se pot obține din activitati realizate direct de școala populara, si anume din :

 • •  taxele de înscriere și de școlarizare ce se percep pentru frecventarea cursurilor scolii populare de arte si meserii;

 • •  difuzarea unor publicații, din domeniul culturii populare,educației permanente,științei, și literaturii,cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  editarea și comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative și a înregistrărilor celor mai talentați elevi ai școlii populare;

 • •  încasări de spectacole,festivaluri și concursuri cultural-

stiintifice,expoziții,prezentări de filme, videoteci prezentate de elevii școlii etc.

 • •  valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cursurilor de elevii școlii ;

 • •  procente din beneficii în urma organizării în comun a unor manifestări cu diverși agenți economici,instituții de spectacole și concerte,cinematografice

fundații,asociații,ligi si societăți culturale etc.în condițiile legii;

 • •  închirieri de spații și bunuri,contracte de asociere etc.în condițiile legii;

 • •  editarea si difuzarea unor publicații,casete etc.cu profil cultural-artistic.în condițiile legii;

 • •   prestarea altor servicii ori activități, servicii

culturale,publicitate,tipărituri,multiplicări etc.în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • •  încasări valutare și în lei realizate din turnee cultural-artistice organizate în tară și peste hotare.

Art.104.Bugetul de venituri și cheltuieli al școlii populare de arte si meserii se verifică si se aprobă potrivit legii finanțelor publice,de către organele ierarhic superioare respectiv Consiliul Județean Brașov.

Consiliul Județean va aproba prin Hotărâri efectuarea unor cheltuieli de funcționare pentru Școala populara de arte si meserii ca și pentru celelalte instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov,cheltuieli care vor fi cuprinse în condițiile identificării de economii la Cap.Cheltuieli materiale.

Art.105 Taxele de frecventă sunt propuse de Consiliul de administrație al școlii și de Consiliul profesoral urmînd a fi aprobate de către Consiliul Județean Brașov.

Art.106 Fondurile extrabugetare realizate de școala populară de arte si meserii aparțin în exclusivitate acesteia și pot fi folosite pentru întreținerea și dezvoltarea bazei materiale în urma aprobării planului de venituri si cheltuieli aprobate de Consiliul

Județean

(reparații,întreținerea sediului,achiziții de mobilier,aparatură tehnică,obiecte de practică culturală,instrumente.costume adecvate formațiunilor artistice,mijloace de transport etc.)în condițiile legii.

Art.107.Scolile populare de arte si meserii pot primii donații, si pot fi sponsorizate,în condițiile legii.

Art.108 Se interzice schimbarea destinației spatiilor aflate în administrarea școlii populare de arte si meserii;

CAPITOLUL VII CURSANTI -ELEVI

Art. 109.Are calitatea de cursant orice persoană indiferent de sex,rasă,naționalitate apartenență politică sau religioasă care este înscrisă în unitatea de învatamînt și participă la activitățile organizate de aceasta .

în școala populară de arte si meserii cursantul se va înscrie în primul an conform regulamentului de admitere,în limita numărului de locuri din planul de școlarizare.

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu.

Elevii retrași sau exmatriculați au drept de reînscriere la cerere în următorii doi ani redobîndind calitatea de elev.Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile existente în programul fiecărei unităti de învățământ.

Evidenta prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care consemnează obligatoriu fiecare absentă.Absentele motivate cu certificat medical sunt considerate motivate.

Art.110 Calitatea de cursant în școala populară de arte si meserii este strîns legată de obligativitatea achitării taxei școlare

Art.111 .Plata taxelor de frecventă se face integral la începutul anului școlar. Cu aprobarea conducerii școlii plata se poate face si eșalonat in doua transe una pînă la data de 30 septembrie și cealaltă pînă la data de 31 ianuarie .Consiliul de administrație al școlii , poate aproba reducerea parțială sau totală a taxelor de frecventă pentru următoarele categorii de elevi:elevii aflati în întreținerea părinților care frecventează două specialități (în cuantum de 25%), elevi- 2 frați aflati în întreținerea părinților (în cuantum de 25 %), elevi - 3 frați aflati în întreținerea părinților (la al doilea reducere de taxa de 25 % iar la al treilea de 50 %).Salariatii școlii precum și copii lor pot fi scutiti de taxe de frecventă pentru un curs

Pot fi scutiti de taxe de frecventa elevii scolii care sunt în evidenta Inspectoratului de handicapați precum si cei cuprinși în casele de copii

în situația în care unii cursanti urmează la mai multe specialități conducerea scolii va aproba după caz o reducere de 25% la una din specialități.

Art.112 Elevii care savirsesc fapte prin care incalca dispozițiile legale în vigoare,inclusiv regulamentele școlare în vigoare ,vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora .

Sancțiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate elevilor,în cazul in care nu-si îndeplinesc obligațiile sau pentru abateri disciplinare,sunt următoarele:

 • •  mustrare

 • •  avertisment

 • •  exmatriculare

(1) EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art.113 Evaluarea rezultatelor se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrelor cît si la examenele (productiile)semestriale sau de sfîrsit de an.

Art. 114 Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și evaluare a competențelor dobindite de elevi stabilite de directorul scolii în consiliul profesoral.

Art.115 Evaluările în cadrul școlii de arte se stabilesc în funcție de vârsta și aptitudinile artistice ale elevilor și de specificul fiecărei discipline.

Art.116. în învătămîntul școlii de arte evaluările se concretizează de regulă prin note de la 10 la I.Nota minima de promovare la fiecare disciplină este 6.Elevii sunt notati la fiecare obiect cu cel puțin 2 note pe semestru.exprimînd nivelul cunoștințelor teoretice si deprinderile practice dobindite.

Nota examenului final reprezintă media dintre notele examenelor de verificare semestriala

Mediile semestriale și anuale se încheie prin rotunjire.

Media finala ,este media dintre media anuala si media examenului ,care se face cu zecimale

Notele acordate se comunică elevilor,se trec în catalog și în foaia matricolă de către profesorul care le acordă.

(2 )ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

Art.117 La sfîrsitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar profesorii au obligația să încheie situația școlară a elevilor care au frecventat cursurile.

Art.118 Diploma de absolvire se eliberează de către școala populara de arte si meserii prin secretariatul acesteia.

(3). EXAMENE

Art.119(1) Promovarea în anul superior de studii se face pe baza mediei examenelor de verificare semestriala prin care s-a verificat însușirea de către elevi a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice.Elevii care în urma rezultatelor examenului de sfîrșit de an obțin la specialitate,media sub 6,00 sunt considerați necorespunzatori neavind dreptul să repete anul.

Consiliul de administrație al școlii poate aproba pentru motive întemeiate (boală,deplasare în interes de serviciu etc,)amînări de examene.

(2)Elevii avind virsta de pina la 11 ani (corespunzător claselor l-IV ale învatamantului primar),vor urma în cadrul Scolii Populare de arte doar cursuri de Teoria muzicii (1 ora /saptamina) timp de 2 ani.

Peste aceasta limită de vârsta respectiv începînd cu ciclul gimnazial al învatamantului de stat,elevii Scolii populare de arte vor urma obligatoriu cursuri de Teoria muzicii (1 ora /saptamana) și Istoria muzicii(1 ora /saptamana)timp de 3 ani.

In ceea ce privește orele de istoria artelor Regulamentul prevede aceleași condiții ca si pe cele de la Istoria muzicii.

Art.12O.EIevii care au absolvit cursurile teoretice și practice ale ultimului an de școlarizare susțin în termen de cel mult doi ani de la absolvire, examenul de diplomă. Examenul de diplomă constă dintr-o probă practică la specialitatea respectivă,susținută în concert,spectacol,recital sau expoziție în cadrul școlii.

Art.121 Comisiile de examinare (admitere,promovare,diplomă)sunt propuse de directorul școlii și aprobate de Consiliul de administrație.

Comisia de examinare pentru admitere și diplomă se compune din 3-5 membrii și anume :directorul scolii -președinte .profesori de specialitate.

Comisia de examinare pentru promovare se compune din 3 profesori de specialitate sau specialități apropiate ,președinte fiind directorul scolii.

Art.122 . Perioada examenelor de restantă se stabilește de către directorul școlii în consiliul profesoral la propunerea profesorilor de specialitate înaintea începerii noului an școlar

Art.123 La cursurile școlilor populare de arte si meserii se pot înscrie cetățeni din toate categoriile sociale,fără deosebire de naționalitate,care au evidente calități sau predispoziții pentru opțiunea făcută la o disciplină artistică.

Art.124.Vîrstele candidaților pentru concursul de admitere la cursuri permanente ale școlilor populare de arte si meserii sunt în funcție de specificul disciplinelor de studiu,următoarele:

Muzică:

 • •  canto 4-30 ani

 • •  acordeon,instrumente        de        suflat,chitară, mandolină, instrumente        de

percuție,nai,țambal,instrumente populare-10- ani

 • •  pian,instrumente coarde-7- ani

 • •  actorie,artă păpusărescă 12- ani

Artă plastică si artă populară:

 • •  toate disciplinele de la 6 ani

Coregrafie:

 • •  balet 5-12 ani

 • •  dans popular,dans contemporan,dans modern,balet contemporan,dans de societate 10-25 ani

Artă cinematografică si artă fotografică:

 • •  artă cinematografică 14-35 ani

 • •  artă fotografică 14-35 ani

La toate disciplinele prevăzute în planul de școlarizare pot fi primiți candidați ce depășesc sau nu împlinesc limitele de vârstă de mai sus numai în cazul în care aceștia posedă o tehnică interpretativă și de creație avansată,tinîndu-se seama de posibilitățile lor de dezvoltare.Dispensele de vârstă se acordă de conducerea scolii și comisia de admitere.

Școala populară de arte si meserii poate organiza cursuri de “an pregătitor” pentru elevii solicitanti sau “an de perfecționare” pentru absolvenți.

Art. 125.Sesiunea concursurilor de admitere pentru cursurile permanente au loc între 9 si 13 septembrie cu posibilitatea organizării unei noi sesiuni între 1-10 octombrie.

Cererile de înscriere se depun la Comisia de înscriere în perioada 27 august-8 septembrie.

Art.126. Candidatii înscriși la concursul de admitere sunt supusi următoarelor probe de specialitate:

TESTE DE ADMITERE

CLASELE CANTO ( CLASIC ,POPULAR SI MUZICA UȘOARA )

Test de aptitudini melodico-ritmice(VOCE,testarea auzului muzical, a simțului ritmic,memorie muzicală) Candidatii vor prezenta: 2 piese :una lentă si una rapidă

1 poezie

INSTRUMENTE : Test de aptitudini melodico-ritmice(testarea auzului muzical

a simțului ritmic,memorie muzicala )

ARTA FOTOGRAFICA -Chestionar cultura generala .proba practica de

aptitudini în domeniul artelor fotografice COREGRAFIE- Test de auz muzical și ritm -calitati fizice.

ARTE PLASTICE- Test care constă în desen de redare a unor obiecte

(memorie vizualădmaginatie,culoare ,perceptie tridimensională).

DESIGN VESTIMENTAR-Crochiuri(schite după model viu) si

probă desen (testarea aptitudinilor)

TEATRU- Test care constă din recitarea unei poezii si o improvizație

ARTA POPULARA-Test de îndemînare

ARTA LITERARĂ-Compunere după temă dată(verificarea ortografiei,

exprimării scrise)

Pentru examenul de la secțiile :

ARTE PLASTICE SI DESIGN VESTIMENTAR candidatii au nevoie de un creion,o planșă de desen mare si o gumă.

Art.127 Admiterea în școala se face în ordinea mediilor obținute la concurs,în limita locurilor prevăzute în planul de școlarizare.

în cazul in care candidatii care dovedesc cunoștințe teoretice si practice avansate în specialitatea în care concurează.comisia de examen îi va putea înscrie direct în anul II. Rezultatele concursului de admitere se afișează în termen de cel mult 3 zile de la terminarea examenului, iar listele cu rezultatele vor cuprinde candidații admișii în ordinea mediilor obținute.

CAPITOLUL VIII :ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU DIN ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “Tiberiu Brediceanu” BRAȘOV

Art.128.Programul personalului de conducere .didactic auxiliar si nedidactic (director-consilier, director adjunct-referent ,sef birou financiar contabil .secretar șef,administrator financiar (patrimoniu), bibliotecar,contabil,administrator,casier -magaziner,personal de întreținere )este de 8 ore pe zi.

Art.129 Programul de lucru al instituției începe la orele 7,00 si se termină la orele 21 ,oo iar simbăta de la 8,00 la 14,00,conform programului stabilit de conducerea scolii.

Art.130 Evidenta prezentei personalului,în cadrul programului de activitate.se tine cu condica de prezenta

CAPITOLUL IX:RECOMPENSE

Art.131 Angajatii care îsi îndeplinesc la timp si în bune condiții sarcinile ce le revin pot fi propuși să li se acorde,potrivit dispozițiilor legale,următoarele recompense:

 • •  mulțumire verbala sau în scris din partea organelor de conducere;

 • •  acordarea de trepte sau gradații superioare la salarizarea tarifara;

 • •  premii:

o trimestriale(care vor fi pierdute în cazul absentelor nemotivate în cadrul trimestrului),

o anuale

 • •  salariu de merit

Recompensele acordate sunt cuprinse în dosarul personal al angajatului.

CAPITOLUL X -DISPOZIȚII FINALE

Art.132 In raporturile de muncă stabilite între Școala Populară de Arte si meserii și angajatii săi se aplică dispozițiile Codului Muncii ,Legii 128/1997 care se întregesc cu celelalte dispoziții cuprinse în legislația muncii și în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod,cu dispozițiile legislației civile.

Art.133. Prezentul Regulament va fi actualizat în funcție de reglementările legale ulterioare datei adoptării.

Art.134. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotarirea Consiliului Județean Nr.______din data de________________________.

Anexa I

CONSILIUL JUDEȚEAN

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN CADRUL SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BREDICEANU”BRASOV

PREȘEDINTE

LICA ZINCOVSCHI CRISTINA

-Director

Secretar

LAZAR SILVIA

-Secretar sef

Membrii

DUMITRASCU DORINA

-Sef birou F.C.-adm.financiar

CIOCODEICA CECILIA-

-Adm.financiar patrimoniu

PUIA CRISTINA

-Profesor—Lider de sindicat

TARNOVSCHI GALINA

-Profesor

GEORGEVICI CIMPEAN TEODOR

-Profesor

Anexa 11 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARE DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU”

CRITERIILE SI PUNCTAJELE PENTRU EVALUAREA DOSARELOR PERSONALULUI DIDACTIC ÎNSCRIS LA CONCURSUL SPECIFIC(DE DOSARE) IN VEDEREA OCUPĂRII CATEDRELOR VACANTE IN CADRUL SCOALII POPULARE DE ARTE SI MESERII BRAȘOV

 • 1.NIVELUL STUDIILOR

A.Absolventi ai scolii normale/liceu sau ai școlilor postliceale cu diplomă/certificat de absolvire 6 p

B.Absolventi în special itate.ai învatamantului superior de scurta durata sau ai institutului pedagogic cu diplomă de


absolvire(IP.3)

 • C. Absolventi în specialitate.ai învatamantului superior de lungă durata,cu diplomă de licență. 10 p

 • D. Studenti în specialitate cu adeverința de la facultate

 • E. Maiștrii instructori .absolvenți de :liceu + școala de maiștrii cu diplomă/

certificat de absolvire/certificat de competente profesionale

 • 2. GRADUL DIDACTIC

 • a) Definitivat

 • b) Gradul didactic II

 • c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I

 • d) Grad didactic I obtinut pe bază de examene .urmat de Doctorat in domeniul specializării

înscrise pe diploma de licență

 • 3. MEDIA ABSOLVIRE DIPLOMA

 • •   Media 10                                                                     5

 • •   Media 9 -9.99                                                                    4

 • •   Media 8 -8.99                                                                    3

 • •   Media 7 -7.99                                                                    2

 • •   Media 6 -6.99                                                                       1

 • 4. Masterat

 • 5. Rezultatele obținute în activitatea didactică(CALIFICATIVE si rezultatul probei practice )

 • •  FOARTE BINE

 • •  BINE

 • •  SATISFĂCĂTOR

 • •  NESATISFACATOR

 • 6. Criterii de vechime

 • •   vechime recunoscută în învatamant                                                 0,1 p/an

 • •   vechime învatamant pensionari

 • 7.Continuitate în Școala Populara de Arte si Meserii Bv.

• an de activitate

Profesorii cu continuitate în Școala Populara de Arte si Meserii au prioritate la angajare.

Nota:Criteriile și punctajele au fost adaptate la specificul Scolii Populare de Arte si Meserii „TIBERIU BREDICEANU”Brasov la Consiliul de administrație din data de 16 IANUARIE 2008(conform O.M.E.C)


ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BREDICEANL” BRAȘOV

ANEXA III

COMISIILE DE SPECIALITATE IN VIGOARE

I.Comisia de încadrare si promovare în grade si trepte profesionale

Președinte:

Director Lica Zincovschi Cristina

Secretar Membrii

-Secretar sef Lazar Silvia

-Dumitrascu Dorina-Sef birou F.C.

-Ciocodeică Cecilia-Administrator financiar patrimoniu -Prof.Puia Cristina -Lider de sindicat

II. Comisia de recepție a lucrărilor de reparații capitale,reparații curente si mijloace fixe.

Președinte -LICA ZINCOVSCHI CRISTINA .Membrii -Dumitrascu Dorina

-Ciocodeica Cecilia

-Olteanu Dorin Dan -Georgevici Cimpean Teodor IlI.Comisia de casare a obiectelor de inventar.

Președinte -LICA ZINCOVSCHI CRISTINA

Membrii -Puia Cristina

-Damaschin Maria

-Marin Gherghina

-Ciocodeică Cecilia

IV.Comisia pentru achiziționarea bunurilor materiale Președinte -LICA ZINCOVSCHI CRISTINA Membrii -Marin Gherghina

-Olteanu Dorin Dan.

-Georgevici Cimpean T -Lazar Silvia

-Director

-Sef birou F.C.

-Adm.financiar patrimoniu -Muncitor

-Profesor


-Director

-profesor

-Adm.financiar patrimoniu

-Casier,magaziner

-Adm.financiar patrimoniu


-Director

-Casier,magaziner -Muncitor

-Profesor -Secretar sef


V.Comisia de selectare a ofertelor privind achizițiile publice

Președinte -DAMASCHIN MARIA -Adm.fîn. patrimoniu

Membrii -Puia Cristina                      -Profesor

-Tîmovschi Galina


-Profesor


-Georgevici Cimpean Teodor

-Lazar Silvia


-Profesor -Secretar sef


VLComitetul de securitate si sănătate în muncă

Responsabil comitet -LICA ZINCOVSCHI CRISTINA -Director Responsabil cu protecția muncii —Ciocodeica Cecilia- Adm.financiar

patrimoniu


Secretar-        Marin Gherghina

-casier, magaziner

-profesor

-profesor

-muncitor


Membrii        Cristina Puia

Timovschi Galina Olteanu Dorin Dan

VlI.Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor.


Președinte:LICA ZINCOVSCHI CRISTINA-Director

Membrii :

Dumitrascu Dorina     -Sef birou F.C.

Ciocodeica Cecilia      -Adm.financiar patrimoniu

Georgevici Cimpean Teodor -Profesor

Olteanu Dorin Dan     -Muncitor

o /POPULARĂ -t-DE ARTE Șl MESERII A“TIBERIU BREDICEANU “ BRAȘOV

Anexa IV

PLANURILOR DE INVATAMANT

Pentru disciplinele care se predau în Școala Populara de Arte si Meserii”TIBERIU BREDICEANU” Brașov,

 • I Disciplinele cu predare individuala

  Grt

  DISCIPLINA

  Durata cursului (ani)

  Număr ore /săptămână

  Număr săptama ni/an școlar

  Număr ore/an școlar

  Număr minim De elevi Pe norma didactică

  An 1

  An II

  An

  III

  An IV

  An V

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Canto clasic

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  2

  Canto muzica ușoara

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  3

  Canto muzica populara

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  4

  Pian

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  5

  Vioara

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  6

  Violă

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  7

  Violoncel

  4

  1

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  8

  Acordeon

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  9

  Chitara

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  10

  Mandolină

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  11

  Contrabas

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  12

  Țambal

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  13

  Nai

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  14

  Flaut

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  15

  Blockflote

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  16

  Clarinet

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  18

  Oboi

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  19

  Trompeta

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  20

  Trombon

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  21

  Saxofon

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  22

  Taragot

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  23

  Orgă

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  24

  Orgă electronică

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  25

  Instrumente de percutie(baterie)

  2

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  26

  Instrumente populare(fluier,caval,cobză. cimpoi,bucium,ocarină etc.).

  2

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  27

  Improvizație jazz

  3

  1

  1

  1

  36

  36-36

  16-18

  28

  Corepetitie

  2-3

  '/2

  ’/2

  72

  36

  18

  32-36

 • II Disciplinele cu predare colectiva

  \Nr.

  Grt

  ..........

  Dura ta cursu lui (ani)

  Nu mă r ore /săpta mâna

  Număr săptămâni /an școlar

  Număr ore /an școlar

  Număr grupe de studiu

  Număr elevi pe grupa de studiu

  Număr

  Minim de elevi pe norma didactică

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Arte vizuale(artă fotografică,artă cinematografică)

  2

  6

  36

  216

  3

  8-10

  24

  2

  Dans clasic interpreti(Balet)

  5

  3

  36

  108

  6

  8-10

  48

  3

  Dans popular

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  4

  Dans modem

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  5

  Dans contemporan

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  6

  Dans de societate

  2

  4

  36

  144

  5

  8-10

  40

  7

  Balet contemporan

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  8

  Stepp-ritm

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  9

  Arta mișcării

  1

  4

  36

  144

  5

  7-10

  35

  10

  Pictură

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  11

  Sculptura

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  12

  Grafică

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  13

  Scenografie

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  14

  Butaforie

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  15

  Ipsoserie

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  16

  Artă decorativă

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  17

  Pictura decorativă

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  18

  Iconografie

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  19

  Ceramica

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  20

  Arta lemnului

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  21

  Arta sticlei

  3

  5

  36

  180

  4

  6-8

  24

  22

  Desing vestimentar

  3

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  23

  Desing arhitectural

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  24

  Sculptura decorativă(lemn,metal, Piatra)

  3

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  25

  Imprimerie textile

  3

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  26

  Confecții artistice

  3

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  27

  împletituri din diferite materiale

  3

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  28

  Turnătorie metal

  3

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  29

  Tapiserie

  3

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  30

  Compactorie artistica

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  31

  Vitrinierie

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  32

  Machiaj

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  33

  Reparații instrumentale

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  34

  Actorie

  2

  5

  36

  180

  4

  5-7

  20

  35

  Teatru păpuși

  2

  5

  36

  180

  4

  5-7

  20

  36

  Teatru folcloric

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  37

  Pantomimă

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  38

  Inițiere corală

  2

  5

  36

  180

  4

  10-12

  40

  39

  Inițiere fanfară

  3

  5

  36

  180

  4

  8-10

  32

  40

  Ansamblul instrumental(muzică usoară,muzică populară,cameră)

  3

  3

  36

  108

  6

  4-6

  24

  41

  Ansamblul coral

  2

  3

  36

  108

  6

  6-8

  36

  42

  Inițiere folclor

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  43

  Artă populară!cusut-

  2

  3

  36

  108

  8

  3-5

  24

  tesut,ceramică.cioplit în

  lemn.cojocărit.arta metalului.pictură populară)

  44

  Artizanat(confectii.cusături artistice.obiecte decorative.ceramică. împletituri)

  2

  3

  36

  108

  8

  3-5

  24

  45

  Teorie si solfegii

  3

  1

  36

  36

  18

  8-10

  144

  46

  Istoria muzicii

  2

  1

  36

  36

  18

  8-10

  144

  47

  Istoria teatrului

  2

  1

  36

  36

  18

  8-10

  144

  48

  Istoria artelor

  3

  1

  36

  36

  18

  8-10

  144

  49

  Cultură cinematografică

  2

  4

  36

  144

  5

  5-7

  25

  50

  Estetică

  2

  3

  36

  108

  5

  5-7

  25

  51

  Retorică

  2

  3

  36

  108

  5

  5-7

  25

  52

  Tehnică literar artistică(proză,poezie,artă dramatică)

  2

  3

  36

  108

  5

  5-7

  25

  53

  Corepetitie

  5

  4

  36

  144

  5

  8-10

  40

 • III Cursuri pentru pregătirea instructorilor de formații artistice si conducători de cercuri de creație.

1.Cursuri permanente pentru pregătirea instructorilor de la casele de cultură și cluburi

\Nr.

Grt

DISCIPLINA

Dura ta cursu lui (ani)

Numă r ore /săpta măna

Număr săptămâni /an școlar

Număr ore /an școlar

Număr grupe de studiu

Număr elevi pe grupa de studiu

Număr

Minim de elevi pe norma didactică

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dirijat cor

2

6

36

216

3

8-10

24

2

Regie teatru

2

6

36

216

3

8-10

24

3

Regie formații de satiră si umor

2

6

36

216

3

8-10

24

4

Dans popular

2

6

36

216

3

8-10

24

5

Dans contemporan

2

6

36

216

3

8-10

24

6

Corepetitie

2

6

36

216

3

8-10

24

2.Cursuri periodice pentru instructorii de formații artistice de la sate.

R

““

Durata cursului (zile)

Număr ore /zi

Număr ore/curs

Număr Grupe de studiu

Număr Elevi pe grupe de studiu

Număr x(minim de elevi pe curs

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Dirijat cor

30

8

240

1

12-15

12

2

Regie teatru

30

8

240

1

12-15

12

3

Regie formații de satiră si umor

30

8

240

1

12-15

12

4

Coregrafie

30

8

240

1

12-15

12

5

Artă păpușerească

30

8

240

1

12-15

12

6

Artă cine-foto

30

8

240

1

12-15

12

7

Inițiere muzică instrumentală

30

8

240

1

12-15

12

8

Inițiere folclor

30

8

240

1

12-15

12

9. Corepetiție               după normarea de la disciplinele cu predare colectivă.

x)Cifra de la acestă rubrică reprezintă numărul minim.obligatoriu.de elevi pe norma didactică. Consiliul de administrație al scolii de arte poate stabili,în vederea creșterii veniturilor pentru autofinanțare,majorarea numărului de elevi la clasele colective pe norma didactică.

este :


In cazul maiștrilor instructori:mesteri.mestesugari.interpreti etc.fara studii liceale norma didactică pentru aceștia

 • •   Durata cursului de la specialitatea respectivă

 • •  Număr ore / săptamana 24

 • •  Număr săptămâni an școlar 36

 • •   Număr ore an școlar 864

 • •   Număr elevi pe grupă de studiu:        3-5

 • •   Număr minim de elevi /normă didactică:24

PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

 • A. PROFESORUL :

 • •  18 ORE PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE CUPRINSE ÎN PLANUL DE SCOLARIZARE(TEORETICE SI PRACTICE):

 • B. PROFESORUL COREPETITOR

 • •  18 ORE PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE DIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CARE SUNT PREVĂZUTE ORE DE COREPETITIE.

PERSONALUL DE INSTRUIRE PRACTICA:

A.MAISTRUL INSTRUCTOR:

 • •  24 ORE DE INSTRUIRE PRACTICA,PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE DE ARTA POPULARA(TESUT-CUSUT,CERAM1CA.CIOPLIT ÎN LEMN.COJOCAR1T, ETC.)DANS POPULAR.INSTRUMENTE POPULARE(FLUIER.COBZA.TITERA.CIMPOI,OCARINA,S.A RAPSOZI POPULARI.ARTE V1ZUALE(ARTA CINEMATOGRAFICA.ARTA FOTOGRAFICA).DESIGN VESTIMENTAR