Hotărârea nr. 129/2009

Hotărârea.nr.129- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi Municipiul Făgăraş, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional axa 3.4, pentru reabilitarea / extinderea şi dotarea Grupului Şcolar Şenchea şi a Şcolii Generale nr.5 şi prin Programul Operaţional Regional axa 1 pentru realizarea Planului Integrat de Dezvoltare şi a celor două aplicaţii minimale vizând lucrări de infrastructură de mediu şi transport şi realizarea infrastructurii de afaceri


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.129

din data de 29.05.2009

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Brașov și Municipiul Făgăraș. în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional axa 3.4, pentru reabilitarea / extinderea și dotarea Grupului Școlar Șenchea și a Școlii Generale nr.5 și prin Programul Operațional Regional axa 1 pentru realizarea Planului Integrat de Dezvoltare și a celor două aplicații minimale vizând lucrări de infrastructură de mediu și transport și realizarea infrastructurii de afaceri

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul nr.3384/4.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune încheierea unor contracte de asociere între Județul Brașov și localitățile Rupea, Făgăraș, Victoria, Racoș, Săcele, Vama - Buzăului și Prejmer, Șercaia, Măieruș, Hoghiz, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional axa 3.1 respectiv 3.4, precum și POS MEDIU axa 2 și 4

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. art. 91 alin. 1 lit.”d” și „e” și alin.5 lit.”a” pct.3 și alin.6 lit.’'c;?din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și Municipiul Făgăraș, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional axa 3.4, pentru reabilitarea / extinderea și dotarea Grupului Școlar Șenchea și a Școlii Generale nr.5 și prin Programul Operațional Regional axa 1 pentru realizarea Planului Integrat de Dezvoltare și a celor două aplicații minimale vizând lucrări de infrastructură de mediu și transport și realizarea infrastructurii de afaceri.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.

PREȘEDINTE Aristotel Căncesru


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău