Hotărârea nr. 127/2009

Hotărârea.nr.127- privind încheierea unor contracte de asociere, cu unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Braşov, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional şi aprobarea plăţii studiilor de fezabilitate pentru accesarea finanţării şi dotării ambulatoriilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.127

din data de 29.05.2009

privind încheierea unor contracte de asociere, cu unități administrativ - teritoriale din județul Brașov, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional și aprobarea plății studiilor de fezabilitate pentru accesarea finanțării și dotării ambulatoriilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009;

V

Analizând referatul nr.3384/4.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune încheierea unor contracte de asociere între Județul Brașov și localitățile Rupea, Făgăraș, Victoria, Racoș, Săcele, Vama - Buzăului și Prejmer, Șercaia, Măieruș, Hoghiz, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional, plata studiilor de fezabilitate necesare redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional axa 3.1 respectiv 3.4, precum și POS MEDIU axa 2 și 4, plata proiectelor tehnice: PT stație de transfer deșeuri Măieruș și PT stație de transfer deșeuri Hoghiz și aprobarea plății studiilor de fezabilitate pentru accesarea finanțării și dotării ambulatoriilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov: ambulatoriu integrat Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov ( cuprinde și clădirile aferente spitalului Mârzescu și Astra), ambulatoriul Spitalul de Pediatrie și ambulatoriul Spitalul de Obstetrică și Ginecologie;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

V*            Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”d” și „e” și alin.5 lit.”a” pct.3 și

alin.6 lit.”c’'din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unor contracte de asociere între Județul Brașov și localitățile Rupea, Făgăraș, Victoria, Racoș, Săcele, Vama - Buzăului și Prejmer, Șercaia, Măieruș, Hoghiz, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional și Programul Operațional Sectorial Mediu.

Art.2. - Se aprobă plata studiilor de fezabilitate necesare redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional axa 3.4, în vederea reabilitării și dotării școlilor conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, finanțarea fiind asigurată din bugetul județului Brașov pe anul 2009.

Art.3. - Se aprobă plata studiilor de fezabilitate necesare redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional axa 3.1, în vederea reabilitării și dotării ambulatoriilor: ambulatoriu integrat Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (cuprinde și clădirile aferente spitalului Mârzescu și Astra), ambulatoriul Spitalul de Pediatrie și ambulatoriul Spitalul de Obstetrică și Ginecologie, și a ambulatoriului Spitalului Orășenesc Rupea conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, finanțarea fiind asigurată din bugetul județului Brașov pe anul 2009.

Art.4. - Se aprobă plata proiectelor tehnice: PT stație de transfer deșeuri Măieruș și PT stație de transfer deșeuri Hoghiz, necesare redactării cererilor de finanțare prin POS MEDIU axa 2, finanțarea fiind asigurată din bugetul județului Brașov pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.


PREȘEDINT      U

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Aristotel Căncc

r 1

1


  • 1.Asocierea cu unități teritoriale administrative locale în vederea efectuării^studiilor de fezabilitate aferente sistemului sanitar pentru ambulatoriu de specialitate din localitatea Rupea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Secția Mărzescu și Aștri Clinic de copii și Spitalul de Obstetrică și Ginecologie I. Sbârcea. Menționări necesara si alocarea de fonduri pentru efectuarea proiectului tehnic in cazul desemnării ca si castigatoare pentru finanțări din fonduri europene nerambursabile.

    , Spitalul ca va fi


Sursa de finanțare se asigură de la Capitolul 66.02. prin diminuarea poziției „Proiecte și lucrări nenominalizate” cu suma de 375.000 lei, după cum urmează:

1 .Spitalul Clinic Județean de urgență Secția Astra - 75.000 lei

2.Spitalul Clinic Județean de urgență - Secția Mărzescu - 75.000 lei 3.Spitalul de Pediatrie - 75.000 lei

4.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie I. Sbârcea -75.000 lei 5.Spitalul Orășenesc Rupea -75.000 lei

  • 2.Asocierea cu unitati teritorial administrative, nominalizarea in Lista de investiții și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru efectuarea Proiectul tehnic - Statie de transfer deșeuri, după cum urmează:

Primăria comunei Maierus- 250.000 lei

Primăria comunei Hoghiz- 250.000 lei

Menționam ca suma va fi alocata de la capitolul 74.02 prin diminuarea poziției Proiecte si lucrări nenominalizate, cu 500.000 lei.

  • 3.Asocierea cu unitati teritorial administrative, nominalizarea in Lista de investiții pentru Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic 4 scoli - școala generala nr. 5 -Sacele, liceul teoretic Ion Codru Dragusanu - Victoria, grupul școlar agricol Av. Dr. loan Senchea - Fagaras, școala generala nr.5 - Fagaras si alocarea de la Cap. 65.02 Proiecte si lucrări nenominalizate.

Școala Generala nr. 5 - Sacele 50.000 lei

Liceul Teoretic Ion Codru Dragusanu - Victoria-50.000 lei Grupul Școlar Agricol Av. Dr. loan Senchea - Fagaras-50.000 lei Școala Generala Racos- 50.000 lei

Director Exec. D.I.U.A.T., Emil Cirica