Hotărârea nr. 126/2009

Hotărârea.nr.126 privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 8.000 lei, în vederea susţinerii Şcolii de Vară „Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului”


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean

■nHOTĂRÂREA NR.126

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș și finanțarea cu suma de 8.000 lei, în vederea susținerii Școlii de Vară „Memorialul Rezistenței Anticomuniste Țara Făgărașului”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Ungureanu Vasile, precum și referatul înregistrat sub nr. 1407/28.05.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș și finanțarea cu suma de 8.000 lei, în vederea susținerii Școlii de Vară „Memorialul Rezistenței Anticomuniste Țara Făgărașului”, cu precizarea că în bugetul aprobat pe anul 2009 al județului Brașov, nu a fost cuprinsă această sumă;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.4, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș și finanțarea cu suma de 8.000 lei, în limita disponibilului din bugetul pe anul 2010 al județului Brașov, în vederea susținerii Școlii de Vară „Memorialul Rezistenței Anticomuniste Țara Făgărașului”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău