Hotărârea nr. 124/2009

Hotărârea.nr.124- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu unele persoane juridice şi finanţarea cu sumele cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2009, în vederea realizării în comun a unor acţiuni cu caracter sportiv


ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 124

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu unele persoane juridice și finanțarea cu sumele cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, în vederea realizării în comun a unor acțiuni cu caracter sportiv

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai W 2009;

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Crăciun Dragoș Romulus privind cooperarea Județului Brașov cu unele persoane juridice și finanțarea din bugetul Comisiei nr.8, poziția „Sportul pentru toți”, după cum urmează: Comisia Națională Shotokan Karate - Do Internațional Făgăraș și finanțarea cu suma de 10.000 lei; Club Sportiv Școlar Făgăraș și finanțarea cu suma de 10.000 lei; Școala Generală Ghimbav și finanțarea cu suma de 5.000 lei; Asociația Sportivă District Racing Team și finanțarea cu suma de 10.000 lei;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu persoanele juridice, specificate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și finanțarea cu sumele cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.-„Cultură, Recreere și Religie”, în vederea realizării în comun a unor acțiuni cu caracter sportiv.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează , SECRETAR

Mariana>Tihărău

cdM/

Anexa la H.C.J.

Nr. 124/29.05.2009


Nr.crt.

Persoana juridică cu care Județul Brașov va coopera

Suma (lei)

1.

Comisia Națională Shotokan Karate

- Do Internațional Făgăraș

10.000

2.

Club Sportiv Școlar Făgăraș

10.000

3.

Școala Generală Ghimbav

5.000

4.

Asociația Sportivă District Racing Team

10.000