Hotărârea nr. 123/2009

Hotărârea.nr.123- privind autorizarea şi verificarea transporturilor rutiere de mărfuri şi călători executate pe reţeaua de drumuri judeţene a judeţului Braşov, cu vehicule înmatriculate în România ce depăşesc limitele masice şi/sau dimensionale prevăzute de legislaţia în vigoare


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV Co n sii iul J udetean țj


E-mail.office@judbrasov.ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 123 din data de 29.05.2009

privind autorizarea și verificarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua de drumuri județene a județului Brașov, cu vehicule înmatriculate în România ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale prevăzute de legislația în vigoare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 29 mai V 2009;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4159/26.05.2009 al Direcției Administrare Drumuri și Poduri din cadrul Consiliului Județean Brașov;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată și actualizată, O.M.T. nr. 245/2008 și H.G. nr. 1373/2008;

Având în vedere dispozițiile art. 91 al. 5 lit. a pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă înființarea în subordinea directă a Directorului executiv D.A.D.P., a Compartimentului Autorizare și Verificare a Transporturilor Rutiere executate pe rețeaua, de drumuri județene a județului Brașov.

Abrevierea Compartimentului este A.V.T.R.

Art. 2 - în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri, firmele care execută transporturi rutiere de mărfuri sau de persoane pe rețeaua de drumuri județene ale județului Brașov sunt obligate a obține autorizații speciale de transport pentru autovehiculele din dotare, de la Compartimentul A.V.T.R. din cadrul D.A.D.P. atunci când limitele masice și/sau de gabarit depășesc prevederile cuprinse în anexă la Ordonanța Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997.

Este interzisă circulația pe rețeaua de drumuri județene a județului Brașov a autovehiculelor de transport de mărfuri sau călători care se încadrează în prevederile menționate mai sus, fără a poseda autorizație specială de transport.

Art. 3 - Atât pentru firmele care execută transporturi de mărfuri sau de persoane cât și pentru activitatea Compartimentului A.V.T.R. din cadrul D.A.D.P.Brașov, se adoptă spre aplicare actele legislative nominalizate în continuare cu referire expresă asupra rețelei de drumuri județene a județului Brașov și a administratorului acestei rețele:

 • - Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată;

 • - Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

 • - Ordonanța Guvernului nr.79 din 30 august 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • - Ordinul Ministerului Transporturilor nr.245/25.02.2008 pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și în alte state, care depășesc masa totală maximă admisă, masa admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România.

Art. 4 - Pentru obținerea Autorizațiilor Speciale de Transport, delegații împuterniciți ai firmelor trebuie să se prezinte la Compartimentul A.V.T.R. din cadrul Consiliului Județean Brașov cu un dosar care să cuprindă:

-cerere tip completată cu datele fiecărei configurații de transport (auto+remorcă/semiremorcă+încărcătură),semnată și ștampilată;

-cărțile de identitate ale configurației de transport (auto+remorcă/semiremorcă)-originale și copii;

-licențele de transport și de execuție emise de Agențiile Autorității Rutiere Române-originale și copii;

-certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului (NRC+CUI)-original și copie.

Documentele originale vor servi numai la confruntarea cu copiile, fiind returnate pe loc delegatului împuternicit al firmei de transport.

Autorizația Specială de Transport se emite pe configurație de transport, fiind netrasmisibilă de la un vehicul la altul.

Art. 5- Autorizațiile Speciale de Transport sunt emise fără a ține cont de tipul de efectuare a transporturilor: ”în folos propriu” sau ”în scop comercial”.

Art. 6- Termenul maxim de eliberare a Autorizațiilor Speciale de Transport este de 3 zile.

Art. 7- Autorizațiile Speciale de Transport vor fi eliberate pentru:

-un număr determinat de curse pe o perioadă limitată (max 3 luni) cu nominalizarea rutelor de drumuri județene (origine-destinație)-cazul autorizațiilor speciale de transport pe o perioadă limitată;

-un parcurs minim lunar de 500 km, fără nominalizarea rutelor de drumuri județene, pe o perioadă de 6 sau 12 luni-cazul autorizațiilor speciale de transport permanente; pentru aceste tip de autorizații finalizarea parcursului kilometric înainte de expirarea timpului de autorizare conduce în mod automat la procedura de reautorizare a mijloacelor de transport.

2

Art. 8- Modalitățile de plată a autorizațiilor speciale de transport sunt:

-cu plata pe loc, în cazul autorizațiilor emise pentru un număr de curse pe o perioadă limitată (max 3 luni), cu nominalizarea rutelor (origine-destinație);

-cu plata pe loc sau eșalonată lunar, la cererea firmei de transport, în baza unui contract încheiat între Consiliul Județean Brașov și firma respectivă, pentru autorizațiile emise pentru un parcurs minim lunar de 500km, fără nominalizarea rutelor, pe o perioadă de 6 sau 12 luni.

Art. 9- Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se aprobă schema organizatorică a Compartimentului A.V.T.R.care cuprinde trei cadre:

 • -  șef de compartiment

 • -  doi funcționari- inspectori A.V.T.R.

Art. 10- Se aprobă fișele de post ale cadrelor componente Compartiment A.V.T.R., modelul de legitimație și ștampilele ce vor fi folosite, prezentate în anexele nr. 1,2,3 și 4.

Art. 11- Se aprobă dotarea membrilor Compartimentului A.V.T.R.cu următoarele:

-calculator + imprimantă + post telefonic/fax pe linie directă;

-soft pentru calculul și emiterea autorizațiilor speciale de transport pe rețeaua drumuri județene ale județului Brașov;

-legitimații speciale de control conform modelului existent.

 • - formulări stica de lucru necesară pentru desfășurarea activității specifice:

-cereri de autorizare;

-autorizații speciale de transport;

-procese verbale de constatare a contravenței.

-ștampile.

Materialele consumabile precum și necesarul ulterior de formularistică vor fi asigurate pe bază de referat de necesitate aprobat de Consiliului Județean Brașov.

Art. 12 (1)- Se aprobă încadrarea de drumuri județene a județului Brașov conform listei din anexa nr. 5 pe categorii similare celor existente în actele legislative enunțate anterior.

(2)- Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice și private dobândirea și folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea și controlul activităților în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice și private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, întreținerea și exploatarea drumurilor.

Art. 13- Consiliul Județean Brașov va aproba instituirea/ ridicarea de restricții de circulație( masice și dimensionale) pe perioada executării unor lucrări în zona drumurilor din administrare, aprobând aferent și variantele locale de ocolire.

Art. 14- Consiliul Județean Brașov are obligația emiterii periodice de împuternicire de control la sediul firmelor ce au ca domeniu de activitate transporturile rutiere, pentru verificarea corectitudinii acestora în respectarea prevederilor prezentei hotărâri și în achitarea sumelor datorate Consiliului Județean Brașov pentru transporturile cu depășiri masice/ dimensionale efectuate pe rețeaua de drumuri județene a județului Brașov din administrare.

Art. 15- Se aprobă lista tarifelor pentru autorizarea autovehiculelor înmatriculate în România care depășesc limitele masice/ dimensionale maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 Ordinul Minitrului Lucrărilor Publice

3

Transporturilor și Locuitei nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romnia -S.A.

La valoarea totală rezultată din calculul tarifarii depășirilor se adaugă taxa pe valoarea adaugată(TVA) de 19 %.

Tarifele vor fi actualizate la cursul EURO- BNR din ziua respectivă.

Achitarea autorizațiilor speciale de transport ulterior datei emiterii autorizației speciale de transport va suporta actualizarea la cursul EURO- BNR din ziua plății.

Art. 16- Se aprobă formularele tip de: cerere de autorizare( anexa nr. 6), autorizație specială de transport( anexa nr. 7), proces verbal de constatare a contravenție^ anexa nr. 8).

Art. 17- Sumele provenite din activitatea de autorizare specială de transport a autovehiculelor de transport mărfuri și călători pe rețeaua de drumuri județene a județului Brașov precum și sumele provenite din amenzile aplicate pentru încălcarea legislației aferente se constituie ca venituri ale Consiliului Județean Brașov cu destinația de utilizare pentru proiectarea, întreținerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea rețelei de drumuri județene a județului Brașov.


Art. 18- Consiliul Județean Brașov va asigura publicitatea prezentei hotărâri atât prin afișarea în locuri publice cât și prin intermediul mass- media. Pentru asigurarea cunoașterii prezentei hotărâri de către firmele de activitate de transport se acordă un termen de 15 zile de la data publicării prezentei.

După expirarea acestui termen, vor intra efectiv în vigoare prevederile hotărârii.

Art. 19- Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri precum și a legislației de specialitate care o guvernează vor fi sancționate conform prevederilor legale.

Art. 20- Pentru recuperarea sumelor datorate de către transportatorii rău-platnici vor fi aplicate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 5 din 19 iulie 2001 privind procedura somației de plată.

Art. 21- La prezenta hotărâre se anexează legislația care a stat la baza redactării ei, astfel:

 • - Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată.

 • - Legea nr. 82/ 1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/ 1997 privind regimul public al drumurilor.

 • - Ordonanța Guvernului nr.79 din 30 august 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

 • - Ordonanța Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor,.

Art. 22 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală -Compartimentul Autorizare și Verificare a Transporturilor Rutiere.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Anexa nr. 1

FISA POSTULUI

Șef Compartiment A.V.T.R.


Nume și Prenume - Ing. Miron Adrian Funcția Locul de Munca

Studii Subordonare Are în subordine Regimul de muncă ColaborareȘef compartiment


Șef Compartiment Autorizări și Verificări Transporturi Rutiere- Consilier Consiliul Județean Brașov- D. AD.P.

Superioare

Director executiv D. A.D.P.

Funcționari - Inspectori AV.T.R.

8 ore

Reprezentanțe R.A.R

Agenții A.R.R.

Inspectoratele Municipale și Județene de Poliție

Firme cu obiect de activitate- Transporturi Rutiere

Alți administratori de rețele rutiere la nivel național, județean, local sau privați Administrații financiare

Participă la activitatea de stabilire a prescripțiilor tehnice din domeniu și control trafic rutier

Coordonează activitatea de control transporturi pe rețeaua de drumuri județene a județului Brașov

Coordonează activitatea de autorizare specială a transporturilor pe rețeaua de drumuri județene a județului Brașov îndrumă tehnico- legislativ transportatori rutieri

Asigură legătura funcțională între Consiliul Județean Brașov și alte instituții, firme în domeniul de specialitate

Asigură efectuarea analizelor de specialitate, a sintezelor necesare evaluării activității

Asigură, în urma analizelor, propunerile de imbunătățire și dezvoltare a activității

Colectează/ sintetizează/ raportează datele referitoare la cadrul de desfășurare a traficului rutier impreună cu celelalte departamente tehnice ale Consiliului Județean.

Anexa ni\ 2

FISA POSTULUI


Funcționar- Inspector A.V.T.R.

Nume și Prenume

Nichita Mariana Jeni

Funcția

Funcționar- Inspector Autorizări și Verificări Transporturi Rutiere-Ref. spec.

Locul de Muncă

Consiliul Județean Brașov- D. A.D.P.

Studii

Studii Medii

Subordonare

Șefului compartiment A.V.T.R. și Consiliului Județean Brașov

Regimul de muncă

8 ore

Colaborare

Reprezentanțe R.A.R

Agenții A.R.R.

Inspectoratele Municipale și Județene de Poliție

Firme cu obiect de activitate- Transporturi Rutiere

Alți administratori de rețele rutiere la nivel național, județean, local sau privați Administrații financiare

Sarcini de serviciu

Participă la activitatea de stabilire a prescripțiilor tehnice din domeniu Efectuează activitatea de control transporturi pe rețeaua de drumuri județene a județului Brașov îndrumă tehnico- legislativ transportatori rutieri

Asigură legătura funcșională între Consiliul Județean Brașov și alte instituții, firme în domeniul de specialitate

Asigură efectuarea analizelor de specialitate, a sintezelor necesare evaluării activității

Asigură, în urma analizelor, propunerile de imbunătățire și dezvoltare a activității

Colectează/ sintetizează/ raportează datele referitoare la cadrul de desfășurare a traficului rutier împreună cu celelalte departamente tehnice ale Consiliului Județean Brașov

rn a> Ph -P o

4->

h-4

M


CONSILIUL JUDEȚEAN BRÂSOV

■S777 -o..                         Consilier

3 G iu                     Agent constatator

^țoifcAdrian Valentin ^a^aAdmțțfUtrare Drumuri fi Poduri tO\ O


LEGITIMAȚIE

9Anexa nr. 4

MODELE DE ȘTAMPILE


PREoECj


Pentru Șeful Compartimentului A.V.T.R.

Consiliul Județean Brașov

1

Compartimentul AVTR


Pentru Funcționar- Inspector A.V.T.R.

Consiliul Județean Brașov

2

Compartimentul AVTR

Pentru Funcționar- Inspector A.V.T.R.

Consiliul Județean Brașov

3

Compartimentul A.V.T.R.

PRE&SMNTE,

mlstotel G^ncescu

REȚEAUA DE DRUMURI JUDEȚENE DIN JUDEȚUL BRAȘOV 2008              ’ V

Nr.

Crt

INDICATIV

TRASEUL DRUMULUI

POZIȚII KILOMETRICE

*

DJ 101

Râșnov(DN 73A,km.l9+150) - UM 01454

0+000-9+100

1

DJ 102

Viștea de Jos(DJ 103D) - Drăguș

0+000-6+300

2

DJ102 A

Olteț(DN 1) - Rucăr sat

0+000-2+262 Corn. Viștea 0+000-1+200 Corn. Viștea

3,462 km

3

DJ 102 B

Șercăița(DJ 104A) - Mănăstirea Bucium

0+000-6+100

4

DJ 102 C

Breaza(DJ 103 F) - Mănăstirea Breaza

0+000 - 5+000

5

DJ 102D

Lisa(DJ 104A) - Complex Turistic Plaiul Lisei

0+000 - 6+000

6

DJ 102 I

Lim. Jud. PH - DN1A Șanțuri

49+910 - 63+594

13,684 km

7

DJ 102 G

Victoria(DJ 105C) - Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta

0+000-9+900

8

DJ 102E

DJ 103 B - Teliu(DN 10)

0+000-2+300

9

DJ 102F

Sâmbăta de Jos(DNl) - Drăguș

8+200 - 13+000 Comuna Voila 4,800 km.

10

DJ 103

Bv.- Sânpetru - Bod - lim. Jud. Cv.

0+000 -17+987

11

DJ 103 A

Bv.- Zizin - Vama Buzăului - lim. Jud. Cv.

0+000 - 48+050

12

DJ 103 B

Săcele (DN1 A) - Tărlungeni - Budila - lim. Jud. Cv.

0+000 - 17+750

13

DJ103 C

Ghimbav (DN1) - Bv.

0+000-8+180

14

DJ 103 D

Viștea de Jos(DNl)- Viștea de Sus - Viștișoara

0+000 - 9+320

15

DJ 103 F

Voila - Voivodeni - Pojorta - Breaza

0+000 - 13+300

16

DJ 103 G

Măieruș(DJ 131) - lim. Jud. Cv.

0+000-2+385

17

DJ 104

Șercaia( DN 1) - Veneția de Jos - Hoghiz(DN 13)

0+000-23+830

18

DJ 104 A

DN1 (Perșani) - Bucium - Drăguș - Victoria

0+000-45+850

19

DJ 104B

Făgăraș(DNl) - Ileni - Sebeș

0+000 - 13+862

20

DJ 104 C

Făgăraș - Hurez - Săsciori - Recea

0+000 - 13+200

21

DJ 104 D

Făgăraș - Șoarș - Bărcut - lim. Jud. Sibiu

0+000-27+400

22

DJ 104 E

Șinca(DN73 A) - Mănăstirea Șinca

0+000-3+100

23

DJ 104F

DN13 - Mănăstirea Bunești

0+000-1+000

24

DJ 104 G

Toderița - Mândra

5+012-10+519

5,507 km.

25

DJ 104K

Comăna de Jos - Crihalma - Ticușu Nou - Ticușu Vechi

0+000 - 10+947

26

DJ 104M

Ticușu Vechi - Cobor

0+000-4+433

27

DJ 104 N

Comăna de Jos( DJ 104) - Comăna de Sus

0+000-4+300

28

DJ 104L

Dacia - Viscri - Bunești

23+869 - 27+022

Com.Jibert

3,153 km

' *

Com.Bunești

11,860 km

15,013 km

29

DJ104J

Șona - DJ 104 D(Făgăraș) - Calbor - Boholț

14+306-20+876

Com.Mândra

6,570 km.

20+876(intersecție cu DC 10)- 29+376 Com.Beclean

8,500 km

0+000 - 2+347

Com.Beclean

0+000- 1+233

Com.Beclean

18,650 km

30

DJ 105

Voila - Cincu - lim. Jud. Sibiu

0+000- 18+843

31

DJ 105 A

Lim. Jud. Sibiu - Văleni - Jibert - Rupea(DN 13)

29+473+82+293

52,820 km.          \

32

DJ 105 B

Sâmbăta de Jos - Stațiunea Sâmbăta

0+000 - 14+620

33

DJ 105 C

Ucea de Jos(DN 1) - Victoria

0+000-8+731

34

DJ105 P

Ucea de Sus(DJ 105 C) - lim. Jud. Sibiu

0+000 - 3+800

35

DJ 106

Șinca Nouă (DN73 A)- Vlădeni -(DN1 )Dumbrăvița

0+000-4+470

Com.Șinca Nouă 4+000-8+100 Com.Dumbrăvița

8,570 km.

36

DJ 106 A

DN 73 A - Paltin

0+000-3+300

37

DJ 106B

Vulcan(DJ 112 A) - Holbav - Paltin(DJ 106A)

0+000 - 4+000 Corn. Vulcan 4+000 - 6+240 Corn. Holbav 2,240 km 16+000-3+300 (intersecția cu DJ 106 A) Com.Holbav 12,700 km

18,940 km

38

DJ 107

Olteț(DNl) -DC 78 - Drăguș - Stațiunea Sâmbăta

0+000-3+245 Com.Viștea 6+300 - 8+200 Com.Drăguș 0+000 - 9+000 Com.Drăguș 14,145 km.

39

DJ107A

Șinca Nouă (DN 73 A) - Strâmba

0+000 -4+962

40

DJ107B

DN 1 - Feldioara

0+000- 1+931

41

DJ107C

Vad(DN 73 A) - Poiana Narciselor

0+000-3+100

42

DJ 107D

DJ 104 B - Râușor

0+000- 1+500

43

DJ108

Hărman (DJ 112 A) - Sânpetru

0+000-4+380

44

DJ 108 A

DJ 105 B - Sâmbăta de Sus(DJ 104 A)

0+000 - 0+420

45

DJ 108B

DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus - Valea

0+000 - 5+000

Sâmbetei

46

DJ 109

Beclean(DN 1) - Luța - Ludișor - Voivodeni(DJ 103F)

0+000 - 3+500 Corn Beclean

 • 3.500 km 3+500 - 6+500 Corn Voila 3,000 km 4+329 -2+829 Com.Voila

 • 1.500 km 8,000 km.

47

DJ109 A

Beclean(DN 1) - Hurez

0+000 - 5+000

48

DJ109B

DJ 104 D - Mănăstirea Făget

0+000- 1+500

49

DJ 110

DC 5- între Văi- lim.com.Poiana Mărului(spre com.Vulcan)

0+000 - 5+000

Com.Poiana Mărului 0+000-5+500

Com.Poiana Mărului

10,500 km.

50

DJ 111

DJ 112 A - Colonia 1 Mai

0+000-1+450

51

DJ 112

Hărman - Podul Oltului - lim. Jud. Cv.

0+000- 10+100

52

DJ 112 A

Hărman - Bod - Hălchiu - Codlea - Vulcan - DN 73 A

0+000 - 38+980

53

DJ 112 B

Cristian(DN 73) - Vulcan(DJ 112 A)

0+000 - 5+030

54

DJ 112C

Hălchiu - Dumbrăvița - Vlădeni - DN 1

0+000- 15+500

55

DJ 112D

Tărlungeni - Prejmer - Lunca Câlnicului - DN 11

0+000- 11+330

56

DJ 112 E

Tohanu Vechi(DN 73 A) - Tohanu Nou ( DN 73)

0+000 - 3+420

57

DJ 112 F

Moieciu de Jos - Cheia - Moieciu de Sus

0+000 - 8+450

58

DJ 112G

Moieciu de Jos - Măgura - Peștera - Zărnești

0+000-21+000

59

DJ 112H

Zărnești(DJ 112G) - Predeluț - Bran(DN 73)

0+000-8+186

60

DJ112J

DN 1 - Dumbrăvița(DJ 112C)

0+000-4+770

61

DJ 113

Sânpetru(DJ 103) - Preventoriu TBC Sânpetru

0+000 - 0+250

0+000 - 0+250

0+000 - 2+000

2,500 km

62

DJ 130 A

Veneția de Jos(DJ 104) - Veneția de Sus

0+000-3+000

63

DJ130B

Părău(DJ 104) - Grid - Perșani(DN 1)

0+000-4+132 4+132-7+596 Com.Șinca 3,464 km.

0+000 - 1+768

9,364 km

64

DJ 131

Măieruș - Apața - lim. Jud. Cv.

0+000-7+314

65

DJ 131 A

DN13 (Gara Rupea) - Homorod(DJ 132)

0+000-2+878

66

DJ 131B

Apața - Augustin - lim. Jud. Cv.

0+000-12+978

67

DJ 131 C

Augustin - Racoș-DN 13

0+000 - 30+852

68

DJ 131D

DN 13 - Dopca - Mateiaș - DJ 131C

0+000- 10+416

69

DJ 131F

DN 13(Rupea Gară) - Ungra - Dăișoara

30+852-39+452 (intersecția cu DC 22)

Com.Ungra

8,600 km

0+000 - 5+825

14,425 km

70 *

DJ 131P

Hălmeag - Șercaia(DN 1)

53+890-57+803

Com.Șercaia

3,913 km

0+000- 1+887

Din DC 21A parțial

5,800 km

71

DJ 132

Rupea - Mercheașa - Jimbor - lim jud. Harghita

0+000-18+220

72

DJ 132B

Homorod - Cața - Ionești - lim jud. Harghita

0+000- 16+516

73

DJ 132C

Criț - Meșendorf

0+000 - 6+000

74

DJ 137 A

Lim. Jud. Harghita -Beia - Paloș - Cața

16+000-27+457

11,457 km.

75

DJ 730

Lim. Jud. Argeș - Șimea - DN 73

9+550- 14+950

5,400 km

76

DJ 730 A

DN 73 - Fundata - Fundățica - lim. Jud. Argeș

0+000-7+713

77

DJ 730 B

DJ 730 - Cătun Podul Paltinului

0+000 - 3+000

TOTAL GENERAL REȚEA ( KM )

856,821 km


CĂTRE: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV - DIRECȚIA ADMINfS'

RARE DRUMURI Șl


PODURI                  I

CERERE AUTORIZAȚIE SPECIALA DE TRANSPORT (AST)                   __

CERERE AVIZ PREALABIL TRANSPORTULUI (APT)

pentru depășiri de limite masice si/sau de gabarit conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, cu modificările si completările ulterioare


Solicitant:

CNADNR - Serv. AA

Adresa:

Tel: (021) 318.66.51; Fax: (021) 318.66.50

Tel:

Nr. înregistrare:                Data:

Transportator:

Tratare de:

Adresa:

Observații:

Tel:                                Fax:

A. |Vehicul Categorie / Nr Osii Marca / Tip

Nr înmatriculare

Auto solo / Remorcher

Remorca

Autotractor

Semiremorca

/

/

/

/

/

/

/

/

B. |Autovehicul solo/cuplaj

Fara încărcătură

Cu incarcatura

Dimensiuni de qabarit (cm )

L= |              |i=     I              h= I

L= |                |l=     |                |h=    |

Greutate totala (kg)

Traseu de parcurs

De la (localitate origine)

De la (localitate origine)

Jud.

Jud.

G. | Nr. transporturilor identice ce se efectuează:

La (localitate destinație) |

La (localitate destinație) |

Jud

Jud.

Via |

Via |

Perioada solicitata pentru efectuarea transportului:

t. |     Nr. Osie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Greutatea pe osie (kg)

Distanta intre osii (cm)

' i:

Caracteristici roti

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

Tip suspensie

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

_

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

Nr. de înmatriculare ale autovehiculelor de însoțire:________________________________________________________________________

care aparțin:______________________________________________________________________________________________________________

NOTA: Se va marca, cu X, opțiunea pentru A.S.T. sau A.P.T.

A - Rubrica "Categorie vehicul / Nr. Osii" se completează detaliat pentru autospecializate (autobetoniere, automacarale, autobasculante, autofreze, autoforeze, etc.).

D - Se vor marca, cu X, numai caracteristicile ce corespund transportului: M = osie motoare; J = roti jumelate (cate doua roti alaturate); P = osie cu suspensie pneumatica sau echivalenta: A = osie cu alt tip de suspensie (mecanica).

CONDIȚII DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI:

In cazul depășirii limitelor masice maxime admise cu peste 3,5 tone osia simpla, 6,0 tone osia dubla, 7,0 tone osia tripla (pe categoria de drum ce se parcurge), solicitantul se obliga sa prezinte proiect de transport intocmit de către o unitate de proiectare agreeata de CNADNR

In cazul in care se solicita autorizație permanenta, se va completa anexa (pe verso).

Cererile incomplete (date incomplete) nu permit eliberarea A.S.T. sau A.P.T.

ANGAJAMENT:             1: Ne asumam intreaga răspundere asupra exactitatii datelor inscrise in prezenta cerere.

2: Nu este posibila reducerea dimensiunilor si a greutății;

3: Nu este posibil transportul pe cale ferata

Conducătorul unitatii S.S.

L.S.

Data:
ROMANȚA JUDEȚUL BRAȘOV Bdul Eroilor.Nr. 5

Tel.: 0268/41.0777/mt, 121 Fax: 0268/442422 -C.F. 4384150

Cont.: RO72 TREZ 1312 1350 201XXXXX BANCA: TREZORERIA BRAȘOVAi Ist otel CMn■ :'Ț


PROCES , VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI

Seria BV NR. 0201

Astăzi


luna ............. anul,


.locul


... cu.nr. ecușon/legitimație.............;......controlor trafic, în calitate de agent constatator din.

....................... ......cu B.I./C.I. seria ...... nr.


-'Subsemnatul

■' jjmitatea_r...................

~ 1. Nuinitul(a)..........

 • -  •. ...Aî.'sc.'.......ap........

~ Bl /C.L seria ...........

"^ocupația. ............

Ju         La data de

' ..................

'"x    ........................

..................

........1......

.^-^(descrierea faptei, a împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta).

? .7,-eh-.. Fapta constituie contravenție la Q.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art ............. și

•:= se șancționeaîă conform art....................... .....cu amendă de...........................,.....,......................;......lei, care se achită la Trezoreria Brașov în contul

- 'RO72 TREZ 1312 1350 201X XXXX / CF 4384150 sau numerar la Serviciul Venituri al Consiliului Județean Brașov, camera nr............ în termen de

• :T 5.zile de la înmânarea sau comunicarea prezentului Proces - Verbal de constatare a Contravenției. Contravenientul nu beneficiază de dreptul de a achita . ■: jumătate dm minimul amenzii. Contravenientul are obligația să trimită deîndată o copie de pe documentul care atestă piața amenzii la adresă din antet

 • -     “      • Alte mențiuni (obiecțiile contravenientului).......;....................................................,...... ,................i..,............................................

• ■ : '                                                        ...........................................................................,........;..........................;.........................’..Ț.......'............................


..... sect./jud.

nr. ..............


.....constată următoarele:

................. cu sediul / domiciliat în....................... .... .......... nr. înregistrare la Registrul Comerțului................ la data de


str......................:

. Codfișcal/CNP..


CNP


eliberat de loc de muncă.

..;........ora.......


pe drumul..............km/localitatea

..............a săvârșit următoarele:..........................


.îrițre localit ătile


Contravenientul nu este de față / refuză / nu poate să semneze prezentul Proces - Verbal deConstatare a Contravenției. Fapta este constatat ă în

■prezența martorului.....................................................cu domipiljul în......................................str.................................. nr................bl.......

sc. ap............. sect./jud............;........................B.L/C.Lș'eria...............:.....nr......................eliberat de........ la data de.....................

Prezentul proces verbal de constatare a contravenției a fost încheiat în lipsa martorilor, întrucât.....................................................................................

.. .....2. .      ÎNȘTIINȚAREA DE PLATĂ

2.1. Contravenientul trebuie să achite, pe lângă amenda prevăzută și valoarea Autorizației Speciale de Transport pentru parcursul original la destinație conform art 41 (1) și art. 44 (2) din legea 413/2002, în valoare de............................................................... EURO care se achită în lei la curs '

Euro - Leu al B.N.R. din ziua plății în termen de 15 zile de la înmânare sau comunicare, în contul beneficiarului nr..;................................................deschis

la Trezoreria Brașov sau în numerar la Serviciul Venituri al Consiliului Județean Brașov, camera nr.....................Contravenientul are obligația să trimită

-îndată o copie de pe documentul care atestă plata amenzii și a Autorizației Speciale de Transport la adresa din antet.

>.             în cazul în care amenda și contravaloarea Autorizației Speciale de Transport nu se achită în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea

Pio.cesului-Verbal de Constatarea Contravenției, se va proceda la executare silita potrivit legii.

Contravenientul are dreptul să depună la organul din care face parte agentul constatator plângerea însoțită de copia Procesului’ - Verbal de

■ Constatare a Contravenției în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea acestuia, care, împreună cu dosarul cauzei, le va trimite judecătoriei pe a căi ei cii cumscripție a fost săvârșită contravenția.

Drept pentru care am încheiat prezentul Proces - Verbal de Constatare a Contravenției în 3 (trei) exemplare, care are anexa................................

AGENT CONSTATATOR

(semnătura)


CONTRAVENIENT

Am primit un exemplar al procesului-verbal

(semnătura)

■ Atestăm:-lipsa contravenientului

- refuzul semnăturii

MARTOR (semnătura)


Notă:

 • - Se vor tăia cu o linie formulări le care au corespund.

 • - în cazul în care contravenientul săvârșește mai multe contravenții sancționate cu amendă, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție în parte, prin același ptoces-verbal, amenzile totalizate neputând depăși dublul maximului prevăzut pentru contravenția cea mai gravă.

 • - Procesul verbal sc va comunica contravenientului prin poștă.

 • - Prezentul proces verbal este întocmii în conformitate cu prevederile art. 16 din O.G. nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002

 • - Contravenientului i s-a adus la cunoștință că are dreptul să facă obiecțiuni

Conducător auto