Hotărârea nr. 122/2009

Hotărârea.nr.122 privind aprobarea modificării listei de investiţii la bugetul aprobat pe anul 2009, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin introducerea poziţiei „Alimentare cu gaze naturale a CRS Bradet” şi suplimentare alocaţiei bugetare cu suma de 25.000 lei

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.122

din data 20.05.2009

- privind aprobarea modificării listei de investiții la bugetul aprobat pe anul 2009, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin introducerea poziției „Alimentare cu gaze naturale a CRS BradeC și suplimentare alocației bugetare cu suma de 25.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.05.2009

Analizând referatul nr.422927.05.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții Ia bugetul aprobat pe anul 2009, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin introducerea în lista de investiții a poziției „Alimentare cu gaze naturale a CRS Bradet" și suplimentare alocației bugetare cu suma de 25.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.91 alin.l, lit.b și alin.3 lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se modifică lista de investiții la bugetul aprobat pe anul 2009, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin introducerea poziției „Alimentare cu gaze naturale a CRS Bradet" și suplimentare alocației bugetare cu suma de 25.000 lei, de la Cap.70.02 „Locuințe, servicii, dezvoltare publică” prin diminuarea cu aceeași sumă de la poziția proiecte și lucrări nenominalizate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău