Hotărârea nr. 12/2009

aprobarea modificării denumirii instituţiei din „Centrul de Recuperare şi Integrare Psihopedagică a Deficienţilor Senzoriali Braşov” în „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov” şi aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru anul şcolar 2008 - 2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jlid.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.12

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea modificării denumirii instituției din „ Centrul de Recuperare și Integrare Psihopedagogică a Defîcienților Senzoriali Brașov” în „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov” și aprobarea statului de funcții și organigramei pentru anul școlar 2008-2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009

Analizând referatul nr.89/14.01.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propunea aprobarea modificării denumirii instituției din,, Centrul de Recuperare și Integrare Psihopedagogică a Defîcienților Senzoriali Brașov” în „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov "conform OMEdC nr. 5418/8.11.2005 și a Deciziei Inspectoratului Școlar al Județului Brașov nr.2932/01.10.2008 precum și aprobarea statului de funcții și organigramei, pentru anul școlar 2008-2009;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare precum, art.25 din HG nr.53 8/2001, modificată privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat precum și art. 6 din HGR nr. 1251/2005;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică denumirea instituției din „Centrul de Recuperare și Integrare Psihopedagogică a Defîcienților Senzoriali Brașov” în „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov”.

Art.2. - Se aprobă structura de personal, statul de funcții și organigrama, pentru anul școlar 2008-2009 pentru „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov” conform anexei nr.l si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 1NCLUZIVA

DE RECUPERARE HIPOACUZICI BRAȘOV

APROBAT

consiliuLjudetean brașov
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 1NCLUZIVA

DE RECUPERARE HIPOACUZIC1 BRAȘOV

APROBAT


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC

AUXILIAR

Nr. crt.

Funcția

Nr.post

Nivel studii

Gr.did

Transa vechime

Salariu de încadrare

Sporuri cf.

L. 128/97

Indemnizație conducere

Total sal. De baza

Spor vechime

Plata cu ora

Total

1.

Director

1,00

S

I

30-35

1986

795

497

3278

820

-

4098

4.

Prof. titular

2.25

S

DEF

14-18

2314

348

-

2662

532

333

3527

2.

Prof. titular

1,50

S

DEF

6-10

1157

374

-

1531

153

766

2450

3.

Prof.

Titular+supl

2.00

S

-

0-2

2270

340

-

2610

196

2806

TOTAL

6.75

7727

1857

497

10081

1701

1099

12881

1.

Prof.    PO

0.50

S

I

Peste 40

1262

1262

TOTAL PROFESORI

7,25

7727

1857

497

10081

1701

2361

14143

1.

Instit. titular

2.,56

S

I

30-35

3310

1788

-

5098

1274

1298

7670

2.

Instit. titular

1,20

S

II

6-10

1081

286

-

1367

137

249

1753

4.

Educat.titular

1,20

PL

DEF

6-10

992

451

-

1443

144

262

1849

5.

Educat.suplin.

1,20

PL

DEF

2-6

985

261

-

1246

249

227

1722

TOTAL EDUCATOARE

6,16

6368

2786

-

9154

1804

2036

12994

TOTAL PERS. DIDACTIC

13.41

14095

4643

497

19235

3505

4397

27137

1 Nr. crt.

Funcția

Nr.post

Nivel studii

Treapta

Transa vechime

Salariu de încadrare

Sporuri cf.

L. 128/97

Indemnizație conducere

Total sal.

De baza

Spor vechime

Alte sporuri

Total

1,

Contabil sef (ad-tor financiar)

1,00

S

1

-

1696

254

678

2628

657

657

3942

2.

Secretar sef

1,00

M

IA

-

1246

499

249

1994

499

-

2493

3.

Ad-tor patrimoniu

1,00

SSD

II

-

1236

398

-

1634

409

-

2043

4.

Asistent medical

1,00

PL

Pr

1282

192

-

1474

368

-

1842

5.

Infirmiera

2,00

M

I

1526

228

-

1754

307

-

2061

6.

Supraveghetor noapte

1,00

G

-

-

777

117

894

224

146

1264

TOTAL PERS. DIDACTIC AUXILIAR

7.00

7763

1688

927

10378

2464

803

13645

PERSONAL NEDIDACTIC

Nr. crt.

Funcția

Nr.post

Nivel studii

Treapta

Transa vechime

Salariu de încadrare

Sporuri

-

Total sal.

De baza

Spor vechime

Alte sporuri

Total

1.

îngrijitoare

2,00

G

I

-

1350

136

-

1486

372

-

1858

2.

Spalatoreasa

0,50

G

I

-

338

34

-

372

93

-

465

3.

Bucatar

1,00

G

11

-

850

60

-

910

228

-

1138

4.

Muncitor intret.

1,00

G

11

-

850

197

-

1047

262

-

1309

TOTAL PERS. NEDIDACTIC

4.50

3388

427

-

3815

955

-

4770

Tir. crt.

Funcția

Nr.post

Nivel studii

Gr.did

Transa vechime

Salariu de incadrare

Indemnizație conducere

Sporuri cf. L/128

Total sal.

De baza

Spor vechime

Alte spor

Plata cu ora

Total

25246

1424

6758

33428

6924

803

4397

45552

TOTAL GENERAL

24.91

CONTABIL SEF,EC. CISTEI NICOLAESECRETARSEFf'

LUCIANA CIOBOTA