Hotărârea nr. 119/2009

Hotărârea.nr.119- privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Parohiei Ortodoxe Homorod pentru susţinerea activităţii Centrului social de zi pentru copii defavorizaţi Homorod


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.119

din data de 29.05.2009

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Parohiei Ortodoxe Homorod pentru susținerea activității Centrului social de zi pentru copii defavorizați Homorod

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009:

Analizând referatul nr.440/26.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială. Parohiei Ortodoxe Homorod, pentru susținerea activității Centrului social de zi pentru copii defavorizați Homorod, precum și încheierea unui contract de cooperare în acest sens;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”d” și „e” și alin.5 lit.”a”, pct.2 și al in.6 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială, Parohiei Ortodoxe Homorod, pentru susținerea activității Centrului social de zi pentru copii defavorizați Homorod, precum și încheierea unui contract de cooperare în acest sens.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău