Hotărârea nr. 118/2009

Hotărârea.nr.118- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Filantropică Medical Creştină „Christiana” Braşov şi finanţarea cu suma de 98.000 lei, în vederea susţinerii activităţii Căminului de Bătrâni din Săcele pe anul 2009

ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F—16

HOTĂRÂREA NR. 118

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana” Brașov și finanțarea cu suma de 98.000 lei, în vederea susținerii activității Căminului de Bătrâni din Săcele pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 466/28.05.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana” Brașov și finanțarea cu suma de 98.000 lei, în vederea susținerii activității Căminului de Bătrâni din Săcele pe anul 2009;

Având în vedere prevederile art. 51 lit.”b” și art. 53 lit. „c” din O.G.R. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.2, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana” Brașov și finanțarea cu suma de 98.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov aprobat pe anul 2009, Cap.68.02 - „Asigurări și asistență socială”, în vederea susținerii activității Căminului de Bătrâni din Săcele pe anul 2009.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.

PREȘEDINTE, Aristotel Căncesbu/

Contrasemnează, SECRETAR