Hotărârea nr. 116/2009

Hotărârea.nr.116- privind completarea contribuţiei Judeţului Braşov la proiectul “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată din judeţul Braşov”, cu echivalentul în lei a sumei de 215.400 euro


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

* •     ' !|ll «i O           li


E-mail:office@judbrasov.ro


CodF-16

HOTĂRÂREA NR.116

din data de 29.05.2009

privind completarea contribuției Județului Brașov la proiectul “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată din județul Brașov”, cu echivalentul în lei a sumei de 215.400 euro

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.4106/25.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se supune aprobării recalcularea contribuției locale a proiectului “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată din județul Brașov”, aprobată prin Hotărârea nr. 154/16.12.2008 a Consiliului Județean Brașov în sumă de 2.300.000 euro, ce va fi eșalonată în perioada 2009 - 2014, respectiv suplimentarea cu echivalentul în lei a sumei de 215.400 euro, a acestei contribuții;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea contribuției Județului Brașov la proiectul “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată din județul Brașov”, cu echivalentul în lei a sumei de 215.400 euro.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDINTE


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău