Hotărârea nr. 115/2009

Hotărârea.nr.115- privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul: ” Îmbunătăţirea şi eficientizarea furnizării serviciilor publice de stare civilă din judeţul Braşov”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.115

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea participării Județului Brașov la proiectul: ” îmbunătățirea și eficientizarea furnizării serviciilor publice de stare civilă din județul Brașov*’

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 4190/26.05.2009, întocmit de către Direcția Coordonare. Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea participării Consiliului Județean Brașov la proiectul: ''îmbunătățirea și eficientizarea furnizării serviciilor publice de stare civilă din județul Brașov”;

Având în vedere art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.ll din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă participarea Județului Brașov la proiectul: "îmbunătățirea și eficientizarea furnizării serviciilor publice de stare civilă din județul Brașov”.

Art.2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului de 1.081.290,00 lei, din care valoare eligibilă 1.081.290,00 lei, valoare neeligibilă 0 lei, valoare TVA 171.830,40 lei cofinanțare 21,625,80 lei. Sumele de 171.830,40 lei - valoare TVA și 21.625,80 lei - cofinanțare solicitant urmează a fi cuprinse în bugetul județului Brașov pe anul 2010, în situația în care proiectul va fi selectat pentru finanțare (accesare de fonduri structurale prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative).

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău