Hotărârea nr. 114/2009

Hotărârea.nr.114- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea Festivalului Internaţional de Teatru „EuroArt 2009”


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro www.j udbraso v. ro


HOTĂRÂREA NR. 114

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Alianța Franceză și Centrul Cultural German și finanțarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru „EuroArt 2009”.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009,

Analizând referatul nr. 4191/26.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Alianța Franceză și Centrul Cultural German și finanțarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru „EuroArt 2009”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e”, alin. (5), lit. „a”, pct. 4 și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 31/30.03.2009;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Alianța Franceză și Centrul Cultural German și finanțarea cu suma de 15.000 lei, cuprinsă în bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2009 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie”-, pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru „EuroArt 2009”.

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu să semneze contractul ce face obiectul cooperării stipulate la art. 1.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția " ică.


Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău