Hotărârea nr. 113/2009

Hotărârea.nr.113- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe drum judeţean DJ 104 J intravilan şi drum judeţean DJ 104 D intravilan municipiul Făgăraş”

ROMÂNIA


Bd. Eroilor, nr. 5

TTTT\17TTTT T> A O       500007> Bra?0V| jud Bra?0V

JUDEȚUE BRAȘOV Tei.:0268-410777

’                                   Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean   w^.judbrasov,o

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 113

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe drum județean DJ 104 J intravilan și drum județean DJ 104 D intravilan municipiul Făgăraș”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4069/22.05.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe drum județean DJ 104 J intravilan și drum județean DJ 104 D intravilan municipiul Făgăraș”;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2009 privind finanțele publice locale și cele ale art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit. ”f’din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe drum județean DJ 104 J intravilan și drum județean DJ 104 D intravilan municipiul Făgăraș”, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDINTE./

Aristotel Căncl|cu

/■'

Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


Anexa la hotararea nr. //J /?,x > >


A

PRI

ARISTOT


Caracteristici principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: „Modernizare imbracaminte asfaltica pe DJ 104J intravilan si DJ 104D intravilan mun.Fagaras”

Denumirea lucrării: "Modernizare imbracaminte asfaltica pe DJ 104J intravilan si DJ 104D intravilan, mun. Fagaras"

Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov

Proiectant: S.C.INFRA DESIGNS.R.L. Brașov

Amplasament: DJ 104D pe actualul amplasament al străzii Gheorghe Doja al municipiului Fagaras si DJ 104 J pe actualul amplasament al străzii Aurel Vlaicu si Dumbravita

Indicatorii tehnico-economici:

1 .Capacități:

 • 1.1 DJ 104J (str. Aurel Vlaicu si Dumbravita)

lungime sector de drum = 1,115 km

 • -   nr.benzi de circulație = 2

 • -  lățime parte carosabila - variabila cca. 7,00 m

 • -  rigola din beton 2 x 0,50

 • -   trotuare,borduri

semnalizare verticala si marcaje rutiere

 • -  reparații pod km 0+580

 • 1.2 DJ 104D (str. Gheorghe Doja)

-lungime sector de drum = 0,930 km

 • -   nr.benzi de circulație = 2

lățime parte carosabila - variabila cca. 7,00 m rigola din beton 2 x 0,50

 • -   trotuare,borduri

 • -   semnalizare verticala si marcaje rutiere

 • -   reparații podețe tubulare ol 000, 3 buc.

1.3 Sistemul rutier se compune din următoarele straturi:


 • -   strat de uzura Ba 16              4,0

stat de legătură binder Bad 25     6.0

 • -   piatra sparta                      15,0

balast                           30,0

 • -  pamant natural

 • 2. Valoare totală: 5.383.965 lei din care:

DJ 104J =3.121.082 lei

DJ 104D = 2.262.883 lei

C+M: 4.224.893 lei din care:

DJ 104J =2.154.996 lei

DJ 104D = 2.069.897 lei

 • 3. Eșalonarea investiției

An 1= 2009

 • 4. Durata de realizare = 5 luni

 • 5. Sursa de finanțare - împrumut intern + Buget Consiliul Județean


întocmit, Mirela Sasu