Hotărârea nr. 112/2009

Hotărârea.nr.112- privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 112

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cuantumului indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3750/25.05.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în cuantum de 66 lei, reprezentând 1 % din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. IX și XXII din O.G.R. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indemnizația de ședință pentru președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în cuantum de 66 lei, reprezentând 1 % din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Brașov .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Aristotel Căncf sJ


:U /


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău