Hotărârea nr. 111/2009

Hotărârea.nr.111- privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru anul 2008 ale S.C. « Compania de Construcţii Generale » S.A. Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 111

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C.

« Compania de Construcții Generale » S.A. Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2008 ale S.C. « Compania de Construcții Generale » S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. « Compania de Construcții Generale » S.A. Brașov;

Analizând Referatul de Opinie nr. 2251/23.03.2009, întocmit de către Biroul de Audit Public Intern, prin care se propune aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, pentru anul 2008 ale S.C. « Compania de Construcții Generale » S.A. Brașov, având ca unic acționar Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 111, alin. (2) , lit.”a” din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bilanțul contabil precum și contul de profit și pierdere pentru anul 2008 ale S.C. « Compania de Construcții Generale » S.A. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul executiv al S.C. « Compania de Construcții Generale » S.A. Brașov,


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


Agenția Națională de Administrare Fiscală


DECLARAȚIE

PRIVIND IMPOZITUL PE PROFITB. Date privind impozitul pe profit
Denumire indicatori

Sume     (lei)

1. Venituri din exploatare

1

2. Cheltuieli de exploatare

2

455.044

3. Rezultat din exploatare (rd.1 - rd,2)

3

-455.044

4. Venituri financiare

4

98

5. Cheltuieli financiare

5

6. Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)

6

98

7. Venituri extraordinare

7

8. Cheltuieli extraordinare

8

9. Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8)

9

10. Rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9)

10

-454.946

11. Elemente similare veniturilor

11

12. Elemente similare cheltuielilor

12

13. Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10 + rd.ll - rd.12)

13

-454.946

14. Amortizare fiscală

14

32.303

15. Cheltuieli cu dobânzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedentă

15

16. Rezerva legală deductibilă

16

17. Provizioane fiscale

17

18. Alte sume deductibile

18

19. Total deduceri (rd.14 la rd.18)

19

32.303

20. Dividende primite de la altă persoană juridică română

20

21. Alte venituri neimpozabile

21

22. Total venituri neimpozabile (rd.20 + rd.21)

22

23. Profit/pierdere (rd.13 - rd.19 - rd.22)

23

-487.249

24. Cheltuieli cu impozitul pe profit

24

25. Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat in străinătate

25

26. Amenzi, confiscări, dobânzi pentru plata cu întârziere si penalități de întârziere datorate către autoritățile române sau străine, altele decât cele prevăzute in contractele comerciale incheiate intre persoane rezidente

26

240.610

27. Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege

27

28. Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii

28

29. Cheltuieli cu amortizarea contabilă

29

30. Cheltuieli cu provizioanele si cu rezervele care depășesc limita prevăzută de lege

30

31. Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile care nu sunt reportate pentru perioada următoare

31

32. Cheltuieli cu dobânzi si diferente de curs valutar reportate pentru perioada următoare

32

33. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

33

34. Alte cheltuieli nedeductibile

34

35. Total cheltuieli nedeductibik (rd.24 la nL34)

35

240.610

36. Total profit impozabil/ pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de raportarea pierderii (rd.23 + rd.35)

36

-246.639

37. Pierdere fiscală in perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare

37


Denumire indicatori

Sume (lei)

38. Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenti

38

-291.560

39. Profit impozabil/ pierdere fiscală, de recuperat in anii următori (rd.36 - rd.37 + rd.38)

39

-538.199

40. Total impozit pe profit (rd.40.1 la rd.40.2X din care:

40

40.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%

40.1

40.2 Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor sau pariurilor sportive

40.2

41. Total credit fiscal (rd.41.1 la rd.41.3)

41

41.1 Credit fiscal extern

41.1

41.2 Impozit pe profit scutit

41.2

41.3 Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației in vigoare

41.3

42. Impozit pe profit datorat (rd.40 - rd.41)

42

43. Sume repr.sponsorizare si/sau mecenat, burse private, in limita prev.de lege

43

44. Impozit pe profit datorat final (rd.42 - rd.43)

44

45. Impozit pe profit stabilit in urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regăsește in indicatorii din formular

45

46. Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100

46

47. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100

47

48. Diferența de impozit pe profit datorat (rd.44 - rd.45 - rd.46 - rd.47)

48

49. Diferența de impozit pe profit de recuperat (rd.45 + rd.46 + rd.47 - rd.44)

49

[județul: 08—BRAȘOV

Entitate: SC. COMPANIA DE CONSTRUCȚII GENERALE SA

Adresa: localitatea BRAȘOV, str. LANURILOR, nr. 9

Număr din registrul comerțului: J08/1383/2002

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—Lucr.de constr.drumuri si autostrăzi

Cod unic de înregistrare: 14940619

BILANȚ PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1                                                                                                               - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

0

0

n. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214-231+232-281-291-2931)

02

740190

707887

m. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)

03

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

740190

707887

fB.ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+

358+361J7-3684-371+/-3784-381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

105642

100352

II. CREANȚE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+

4428-444- 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)

06

6195947

5690408

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

51281

176070

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

6352870

5966830

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

10

0

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN .AN (ct. 161 + 162+166+167+168-169+269-401 +403+404+405+408+419+421-423-424+426+ 427+4281+431 +437+4381 +441+4423+4428+444+446+447+4481+451 +453+455+456+457+4581 + 462+473+509+5186+519)

li

695349

731952

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

12

5657521

5234878

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)

13

6397711

5942765

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+ 427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446-447+4481+451-453+455+456+ 457+4581+ 462+473+509+5186+519)

14

0

0

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

0

0

rI. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:

16

0

0

- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)

17

0

0

- venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

0

0

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22). din care:

19

2500000

2500000

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

20

2500000

2500000

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

21

0

0

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

0

0

H. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

23

0

0

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

24

0

0

IV.REZERVE (ct. 106)

25

4189271

4189271

Acțiuni proprii (ct. 109)

26

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)

27

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

28

0

0

Scadenta plătii:

25/02/09

Cod bugetar:

20470101XX


(Suma de control : -1927517)


Prezenta declarație reprezintă titlu de creanța si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii c^tetifjtf'&andiiMe fâșii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte si complete.


Nume, prenume


Funcția/ calitateaPARASCHIV IOAN


DIRECTOR


Loc rezervat organului fiscal


Nr.inregistrare:


Data:


Număr de operator de date cu caracter personal 1067Cod 14.13.01.04

v. 1.0.0/ 2009


- lei -

Formularul 10 - pagina 2

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)  ---- Sold C

29

0

0

--Sold D

30

234485

291560

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)---- SoldC

31

0

0

----Sold D

32

57075

454946

Repartizarea profitului (ct. 129)

33

0

0

C.APITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

6397711

5942765

Patrimoniul public (ct. 1016)

35

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

36

6397711

5942765


întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |            WOPALKA MIHAELA

PARASCHIV^BW^         I

vi J u zs.                  I

Calitatea: | PERSO^IE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

V /)

Nr.de înregistrare in orgai^nul profesional^ |           25581A


Semnătura


Stampila^ifitâW


^CONSTRUgi’2

\ + generale 7 \ zs S-A-

A

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

Realizări în perioada de raportare

rd.

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

68318

0

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

0

0

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

68318

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ci. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                   Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                          Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

253470

0

VENITURI DIN EXPLOAT.ARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

321788

0

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

14882

1048

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

379

3614

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

530

1359

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

44377

0

6.CheItuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

77836

83334

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

57845

65647

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

19991

17687

r 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

33369

32303

a.l) Cheltuieli (ct6811+6813)

19

33369

32303

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

207599

333386

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

57191

74367

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

14498

13011

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

135910

246008

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitale il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

- Venituri (ct.7812)

31

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15 +18+21+24+29)

32

378972

455044

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

0

0

- Pierdere (rd.32-10)

34

57184

455044

'9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10. Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

109

98

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)

41

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

109

98

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

0

0

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

0

0

CHELTWELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

109

98

- Pierdere (rd.49-42)

51

0

0

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)    - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

0

0

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

57075

454946

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

321897

98

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

378972

455044

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

0

0

- Pierdere (rd.59-58)

61

57075

454946

18.1mpozitul pe profit (ct.691)

62

0

0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- Profit (rd.60-61-62-63)

64

0

0

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

57075

454946

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |            WOPALKA MIHAELA

Calitatea : | PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

K / /

s.c.

Nr.de inregist^p in organismujrjjrofesional:   |            2558IA


Semnătura


Stampila unității


fș. „COMPANIA-A fo DE ^CONSTRUCȚII*, y GENERALE" * ) \<9 s.a. /


DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008


- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au inregistrat profit

01

0

0

Unităti care au inregistrat pierdere

02

1

454946

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

l

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

99480

99480

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

19656

19656

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

• peste 90 de zile

06

9910

9910

0

- peste 1 an

07

9746

9746

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

52849

52849

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

26975

26975

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salariati

23

2

2

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Sume (lei)


Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) •nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

impozitul datorat la bugetul de stat


V. Tichete de masăContravaloarea ticbetelor de masă acordate salariatilor

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0


întocmit,

Administrator,

Numele si prenume” |

Numele si prenumele : |            WOPALKA MIHAELA

PAJEASCffiVJ©«5^^           1

Calitatea: | PERSOAlf § FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

s.c.

Nr.de inregistrare in organicii profesional (

|           2558 IA


Stampila unit&tio CONSTRUCȚII

generai *SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


- iei -

Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

0

0

0Administrator,

Numele si prenumele:|

Numele si prenumele : |            WOPALKA MIHAELA

PAR^SCHIV IOAN               |

Calitatea: | PȘ^SOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECC.AR

Nr.de inregistrare i|i ^rganismul profesjțjnal:    |            25581A


Stampila unitățiiCONSTRUCȚU \ t GENERAISITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1                                                                                                                 - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

886

0

0

X

886

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

X

0

TOTAL (rd.01 la 03)

04

886

0

0

X

886

Imobilizări corporale

Terenuri

05

247489

0

0

X

247489

Construcții

06

927758

0

0

0

927758

Instalații tehnice si mașini

07

433367

0

0

0

433367

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

0

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

182858

0

0

X

182858

TOTAL (rd.O5 la 09)

10

1791472

0

0

0

1791472

Imobilizări financiare

11

0

0

0

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

1792358

0

0

0

1792358

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

886

0

0

886

TOTAL (rd. 13+14)

15

886

0

0

886

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

666471

22265

0

688736

Instalații tehnice si mașini

18

384811

10038

0

394849

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

0

0

0

0

TOTAL (rd.16 la 19)

20

1051282

32303

0

1083585

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

1052168

32303

0

1084471