Hotărârea nr. 110/2009

Hotărârea.nr.110- privind aprobarea asocierii între Judeţul Braşov şi Comuna Prejmer şi alocarea echivalentului în lei al sumei de 573.777 euro pentru cofinanţarea proiectului de investiţii de mediu, cu importanţă judeţeană: „Managementul integrat al deşeurilor în zona de sud-est a judeţului Braşov, cu Prejmer Centru Zonal de Colectare Selectivă, Compactare şi Valorificare a Deşeurilor” – proiect finanţat prin Programul PHARE 2003+CES


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 110

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea asocierii între Județul Brașov și Comuna Prejmer și alocarea echivalentului în lei al sumei de 573.777 euro pentru cofinanțarea proiectului de investiții de mediu, cu importanță județeană: „Managementul integrat al deșeurilor în zona de sud-est a județului Brașov, cu Prejmer Centru Zonal de Colectare Selectivă, Compactare și Valorificare a Deșeurilor” - proiect finanțat prin Programul PHARE 2003+CES

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3801/26.05.2009, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea asocierii între Județul Brașov și Comuna Prejmer și alocarea echivalentului în lei al sumei de 573.777 euro, pentru cofinanțarea proiectului de investiții de mediu, cu importanță județeană: „Managementul integrat al deșeurilor în zona de sud-est a județului Brașov, cu Prejmer Centru Zonal de Colectare Selectivă, Compactare și Valorificare a Deșeurilor” - proiect finanțat prin Programul PHARE 2003+CES, schema de investiții pentru Proiecte mici de gestionare a deșeurilor; ținând cont de propunerea formulată de domnul Președinte Aristotel Căncescu, privind deservirea întregii zone;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 și 5;

Având în vedere art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”d”, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă asocierea între Județul Brașov și Comuna Prejmer și alocarea echivalentului în lei al sumei de 573.777 euro, în limita disponibilului din bugetul pe anul 2010 al județului Brașov, pentru cofinanțarea proiectului de investiții de mediu, cu importanță județeană: „Managementul integrat al deșeurilor în zona de sud-est a județului Brașov, cu Prejmer Centru Zonal de Colectare Selectivă, Compactare și Valorificare a Deșeurilor” - proiect finanțat prin Programul PHARE 2003+CES, schema de investiții pentru Proiecte mici de gestionare a deșeurilor.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău