Hotărârea nr. 11/2009

privind modificarea articolelor nr.1 şi 5 ale Hotărârii nr.435/23.12.2005 a Consiliului Judeţean Braşov pentru înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.ll

din data de 13.02.2009

privind modificarea articolelor nr. 1 și 5 ale Hotărârii nr.435/23.12.2005 a Consiliului Județean Brașov pentru înființarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009:

Analizând referatul nr. 138/8.01.2009 întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului prin care se propune modificarea articolelor nr.l și 5 ale Hotărârii nr.435/23.12.2005 a Consiliului Județean Brașov astfel:

 • 1. în ceea ce privește componența Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți după cum urmează:

- d-na Dumitrescu Mălina- reprezentant ONG va fi înlocuită de d-na Anania Petruța Florentina, iar d-na Gârbacea Julieta Aurelia, psiholog, numită în funcția publică de conducere de șef Serviciu Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap va fi înlocuită de d-na Benedek Laura psiholog în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov - Complexul de Servicii Tărlungeni;

 • 2.   Se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

Având în vedere dispozițiile art. 85 alin.(3) și art.90 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, coroborate cu prevederile art.52 din HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, ale art. 13 alin.(l), (2) și (7) din OG nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr.293/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin.(l) și (2) din HGR nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum și ale art.91 alin.(l) lit.a) și d), alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, precum și Hotărârea nr.78/2008 a Consiliului Județean Brașov privind numirea d-nei Cristian Liana medic specialist, în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea art.l al Flotărârii nr.435/23.12.2005 a Consiliului Județean Brașov, în ceea ce privește componența Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți după cum urmează: d-na Dumitrescu Mălina-reprezentant ONG va fi înlocuită de d-na Anania Petruța Florentina, iar d-na Gârbacea Julieta Aurelia, psiholog, numită în funcția publică de conducere de șef Serviciu Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap va fî înlocuită de d-na Benedek Laura psiholog în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov - Complexul de Servicii Tărlungeni.

Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți va avea următoarea componență:

Președinte

Membri


Cristian Liana

Milhem Doina

Anania Petruța Florentina

Benedek Laura

Micu Cristian


medic specialist

medic specialist medicină de familie reprezentant ONG

psiholog

asistent social

Art.2. - Se aprobă modificarea art.5 al Hotărârii nr.435/23.12.2005 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

/ PREȘEDINTE Aristotel Căncescu
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

1 \u MV

ANEXA


APROBAT, / PREȘEDINTE,

Canc(

u Aiistotel


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONAR

COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP

PENTRU ADULTI BRAȘOV

Capitolul 1 - Dispoziții generale

Art.l Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Brașov, denumita in continuare comisia de evaluare, se organizează si funcționează ca organ de specialitate, fara personalitate juridica, al Consiliului Județean Brașov desfasurand activitate decizionala in domeniul încadrării persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislației in domeniu, in temeiul următoarelor acte normative:

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata;

 • - Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - Hotararea Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privindinfiintarea,organizarea si funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.239/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art.2 (1) Comisia de evaluare se înființează si se organizează in subordinea Consiliului Județean Brașov, cu activitate decizionala in materia încadrării persoanelor in grad de handicap, iar activitatea ei este coordonata metodologic de Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti.

 • (2) Instrucțiunile metodologice elaborate de Comisia superioară, precum și deciziile acesteia sunt obligatorii pentru comisiile de evaluare județene.

Art,3 (I) Constituirea și componența nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003. cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 14/2003, precum și ale celorlalte prevederi legale în vigoare.

 • (2) Modificarea componenței nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condițiile prevăzute la alin. (1).

 • (3) Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • (4) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiți prin dispoziție a conducătorului Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov .

Art.4 Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Brașov are sediul in jud. Brașov, mun. Brașov, str. Apullum nr.3.

/Xrt.5 Prevederile prezentului regulament produce efecte fata de membrii comisiei, membrii secretariatului tehnic al comisiei si fata de toti tertii care se adreseaza comisiei de evaluare pentru exercitarea uneia din atribuțiile prevăzute de lege in sarcina acesteia.

Capitolul II - Atribuții

Art.6 Atribuțiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt după cum urmeaza:

 • a) stabilește încadrarea adultului in grad de handicap;

 • b) stabilește, după caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de munca;

 • c) stabilește masurile de protecție a adultului cu handicap, in condițiile legii:

 • d) reevaluează periodic sau la sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, încadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protecție a adultilor cu handicap;

 • e) revoca sau inlocuieste măsură de protecție stabilita, in condițiile legii, daca împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

 • f) il informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protecție stabilite;

 • g) soluționează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist

 • h) promovează drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le întreprind.

Art.7 (1) In exercitarea atribuțiilor privind încadrarea unei persoane adulte in grad de handicap, prevăzute la art.6 lit.a), comisia de evaluare analizeaza dosarul întocmit de Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (2) Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare in grad si tip de handicap si elaborează programul individual de reabilitare si reintegrare sociala, potrivit modelelor prevăzute in anexele 1 si 2.

 • (3) In situația in care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susține încadrarea in grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii acesteia, potrivit prevederilor pct.II din anexa nr. 1.

Art.8 In exercitarea atribuțiilor privind orientarea profesionala a unei persoane adulte cu handicap, prevăzute la art.6 lit.b), comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesionala, potrivit modelului prevăzut in anexa nr.3.

Art.9 In exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.6 lit.c), comisia de evaluarepoate stabili următoarele masuri de protecție a persoanelor adulte cu handicap:

 • a) admiterea in centre rezidențiale sau de zi, publice ori public-private;

 • b) plasarea la asistent personal profesionist;

 • c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.

Exercitarea atribuțiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecție slabi Iile, potri vit art. 6 lit. f), se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare. Informațiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obținute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică sau juridică interesată.

Capitolul III - Proceduri de lucru

Art.l 1 Criteriile medicopsihosociale pe baza carora comisia de evaluare stabilește încadrarea in grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

Art.l2 (1) Ședințele comisiei de evaluare se desfășoară în prezența majorității membrilor din componența acesteia.

 • (2) Comisia de evaluare se întrunește obligatoriu o dată pe săptămână în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui.

 • (3) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în ședințele legal întrunite, potrivit alin. (1), cu votul majorității membri

 • (4) La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, și alte persoane, cu acordul președintelui, în măsura în care prezența lor este utilă.

Art.l3 (1) Prezența membrilor Comisiei de evaluare la ședințele acesteia este obligatorie. în cazul în care un membru absentează de la ședințe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.

Ședințele comisiei de evaluare sunt conduse de către președintele acesteia. (2) La ședințe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, tară a fi implicat în soluționarea cazurilor.

Art.l4 (1) Comisia de evaluare competentă să soluționeze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de protecție este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reședința persoanei în cauză.

(2) Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap și certificatele de orientare profesională eliberate de comisia de evaluare în condițiile alin. (1) și aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.

 • (3) Comisia de evaluare soluționează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către serviciul de evaluare complexă.

Art.15 (1) Dosarul referit de către serviciul de evaluare complexa, comisiei de evaluare spre competenta soluționare va cuprinde următoarele documente:

 • a) raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7

 • b) cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

 • c) copie de pe documentele de identitate;

 • d) documente medicale;

 • e) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Documentele medicale menționate ia alin. (1) lit. c) sunt:

 • a) referat privind situația medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

 • b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situația primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;

.              c) investigații paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă

Art.16 (1 )Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele dc orientare profesională și deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum și modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al ședinței; procesul-verbal se semnează de către președinte și de membrii prezenți.

(2) Procesele-verbale ale ședințelor se consemnează în registrul dc procese-verbale ale cărui pagini se numerotează și trebuie să poarte ștampila comisiei de evaluare, precum și semnătura secretarului comisiei de evaluare.

(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către președinte si de membrii acesteia si se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.

Art. 17( 1) Certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.

 • (2) Contestațiile se depun și se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestația și dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.

 • (3) Contestațiile se soluționează prin decizii emise de Comisia superioară. în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

 • (4) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare. Cererile adresate instanței de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Art. 18(1) In vederea admiterii în centre publice rezidențiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune și va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită. în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov , însoțită de următoarele documente:

 • a) copie de pe actele de identitate:

 • b) certificatul de naștere, de căsătorie sau de deces al aparținătorului;

 • c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

 • d) adeverință de venit;

 • e) documente doveditoare a situației locative;

 • f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

 • g) raportul de anchetă socială;

 • h) investigații paraclinice;

 • i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

 • (2) Registratura Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

 • (3) Comisia de evaluare verifică cererea și documentele prevăzute la alin. (1) și soluționează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.

 • (4) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc ședința comisiei de evaluare și se comunică prin poștă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.

k*          Art.19 (1) Membrii comisiilor de evaluare, cu excepția președintelui,

constituite conform legii au dreptul la o indemnizație de ședință, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003. Cuantumul lunar al indemnizației se stabilește prin hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și nu poate depăși 20% din indemnizația președintelui consiliului județean. Indemnizația de ședință se obține împărțind cuantumul lunar la numărul de ședințe stabilit de președinte pentru luna respectivă și se acordă proporțional cu numărul de ședințe la care s-a participat în luna respectivă.

(2) Venitul maxim lunar ce poate fi obținut în calitate de membru al comisiei de evaluare, ca urmare a activității prestate, nu poate depăși cuantumul lunar stabilit potrivit alin. (1).

Capitolul IV - Secretariatul Comisiei de evaluare

Art.20 (1) in relația cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;

 • b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi și data de desfășurare ale ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia:

 • c) ține evidența desfășurării ședințelor:

 • d) întocmește procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor;

 • e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;

 • f) gestionează registrul de procese-verbale;

 • g) gestionează registrul de contestații;

 • h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.

 • (2) In relația cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială și certificatul de orientare profesională, precum și alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (2) lit. e).

 • (3) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplinește orice alte atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, de conducătorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov .

Capitolul V- Dispoziții finale

Art.21 Președintele și membrii comisiei de evaluare răspund în fața Consiliului Județean Brașov pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin potrivit legii, precum și pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispozițiilor legale.

Art. 22 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

/1/VEzVJ Ar. / Iu Regulament

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BRAȘOV

Nr..................../.................

CERTIFICAT

de încadrare în grad de handicap

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, evaluând dosarul și propunerea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna.........................................CNP

.........., având domiciliul în..............str......................nr. ..., bl....., sc. et.

ap. .. sectorul........ statut social: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaș; 3. cu

pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele .................................................stabilește următoarele:

 • I. Se încadrează în gradul de handicap......................................

 • A. Cod boală............................. cod handicap.....................

 • B. Deficiența funcțională:

 • • ușoară;

 • • medie;

 • • accentuată;

 • • gravă:- cu asistent personal;

- tară asistent personal;

 • - cu indemnizație de însoțitor;

 • - fără indemnizație de însoțitor.*)

 • II. Nu se încadrează în grad de handicap

Motivare....................................................................

 • III. Data dobândirii handicapului**).................................documentul

 • IV. Valabilitate: - 6 luni - 12 luni - permanent

 • V. Termen de revizuire......................................................

Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile și accesibi 1 itățile prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele și autoritățile la respectarea lui în concordanță cu prevederile legislației în vigoare.

PREȘEDINTE,                    Membri,

Secretar,

*) In cazul pensionarilor de invaliditate gradul 1 care beneficiază de indemnizație de însoțitor conform art. 61 din Legea nr, 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionare în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BRAȘOV

Nr.........../.

PROGRAM INDIVIDUAL de reabilitare și integrare socială

Numele..............................prenumele........................... CNP

 • I. ACȚIUNI MEDICALE

 • - tratament medicamentos....................................................

 • - tratament chirurgical/ortopedic...........................................

 • - asistență medicală la domiciliu/în ambulatoriu............................

 • - kinetoterapie/fizioterapie................................................

 • - gimnastică medicală.......................................................

 • - ergoterapie/terapie ocupațională..........................................

 • - psihoterapie..............................................................

 • - meloterapie...............................................................

 • - artterapie................................................................

 • - altele....................................................................

 • II. ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE/PROFESIONALE

 • - orientare profesională/reorientare........................................

 • - calificare în muncă/recalificare..........................................

 • - învățământ în unități școlare obișnuite/speciale..........................

 • - încadrare în muncă........................................................

 • - loc de muncă protejat.....................................................

 • - atelier protejat..........................................................

 • - muncă la domiciliu........................................................

 • - unitate protejată.........................................................

 • - unitate economică.........................................................

 • - reducerea programului de lucru............................................

 • - condiții ambientale.......................................................

 • III. ACTIVITĂȚ1/SERVICII SOCIALE

 • - asistență și îngrijire la domiciliu.......................................

 • - mijloace de autoservire...................................................

 • - asistent personal/însoțitor...............................................

 • - asistent personal profesionist............................................

 • - asistență socială prin centre de zi publice/private.......................

 • - asistență socială prin centre rezidențiale publice/private................

 • IV. DATA DE REVIZUIRE.......................................................

PREȘEDINTE,                   Membri,

Secretar,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BRAȘOV

Nr............./................

CERTIFICAT

de orientare profesională

Se atestă că doamna/domnul,

Numele....................prenumele................., CNP

Adresa: str.................................................nr. bl........sc....., ap........

localitatea....................................... județul/sectorul

............................................încadrat în gradul de handicap ................................conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.................din data..................... poate beneficia de orientare și formare

profesională în domeniul.........................

PREȘEDINTE,                   Membri,

Secretar,

u

Prezentul certificat poate fi adus la cunoștință agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă.

CERERE-TIP

de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

Nr..................../.................

Do a m n ă/Do m n u 1 e D i rec tor,

Subsemnatul(a)..................................... domiciliat(ă) în..........................,

str.....................................nr...... bl......sc......, et.........., ap...........

sectorul/județul........................... telefonul.............. actul de identitate........

scria............nr......................CNP...................................., solicit evaluarea

în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de handicap.

Data                              Semnătură

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

 • - copie de pe documentele de identitate;

 • - documente medicale: -> referat stare prezentă, de la medicul specialist;

 • - > scrisoare medicală - tip, de la medicul de familie;

 • - anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.

Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Județului Brașov

Nr................./................

SCRISOARE MEDICALĂ

Numele................................prenumele........................., CNP

........................................, vârsta.....................

 • 1. Anamneză

- antecedente personale patologice

 • 2. Diagnosticul medical

 • - principal.................................................................

 • - altele....................................................................

 • 3. Certificatele medicale actuale (se specifică numărul, data, instituția emitentă și numele medicului care a eliberat certificatul)

 • 4. Internări în spital (data, instituția emitentă și diagnosticul la ieșirea din spital)

 • 5. Persoana - este deplasabilă;

- nu este deplasabilă.

Data completării...........................

Semnătura și parafa medicului de familie

PRIMĂRIA...........................................

Nr............../,

ANCHETĂ SOCIALĂ

- model-cadru -


Data evaluării................................

Scopul efectuării anchetei sociale este stabilirea statutului si a contextului social in care persoana trăiește.

I. PERSOANA EVALUATA

Numele................................prenumele...........................

Adresa: str...........................nr. ..., bl. ..., sc. ... ap.......,

localitatea.........................., județul........................ ,

sectorul...........codul postai........ telefon .............. fax

...............e-mail....................... profesia......................., ocupația.......................................................................

Studii: fara; primare; gimnaziale; medii; superioare

C.N./C.P./B.I./C.I.: seria......nr.............., eliberat de

...............la data....../...../...........valabilitatea:

CNP: 1JJJJJJJJJ

S A ALL Z Z N N NNN C

Certificat de încadrare in grad de handicap (anterior) nr

................. gradul................ codul handicapului.............., valabilitatea certificatului: data de revizuire................................

Starea civila: necăsătorit: căsătorit; văduv de la data.........; divorțat

de la data

despărțit in fapt; altele:

Copii: da / nu (daca da, completați tabelul de mai jos):

------------+_

Numele |

--------------+___.

Prenumele |

___________4-____

CNP

—4-----------------

|    Adresa

___4-________________

-----4~----------

|Telefonul|

_____4-_________-

____________+_

______________4-____

_ _4-________________

_____4-_________.

--------------4-—

—4-----------------

-----4"---------■

4------------4----------------+------------------+--------------------+---------+

Medic fainilie/curant.........../........, adresa..........................,

(numele si prenumele)

telefonul...................

 • II. REPREZENTANT LEGAL

Numele.......................................prenumele....................

Calitatea: sot/sotie; fiu/fiica; ruda, relația de rudenie..................

alte persoane...............................

Locul si data nașterii.................../

varsta.............................

Adresa

Telefon acasa................, serviciu..............., fax

V*           e-mail.....................................................................

1. AUTONOMIA SI STATUTUL FUNCȚIONAL AL PERSOANEI

ACT1VITATI ZILNICE

Igiena corporala: fara ajutor; necesita îngrijire/ajutor: incontinenta ocazionala:

 • - parțial;

 • - integral.

Imbracat/Dezbracat: autonoma; dependenta de alta persoana:

 • - parțial;

 • - integral.

Servire si hranire: singura; necesita ajutor:

 • - parțial;

 • - integral.

Mobilizarea: singura; necesita ajutor/ingrijire:

 • - parțial;

 • - permanent.

Dispozitive utilizate la deplasare: fara dispozitive: cu dispozitive:

 • - baston; - scaun rulant;

 • - cadru. - cadru;

- altele..............

Deplasare in interiorul locuinței:         singura;

necesita ajutor;

imobilizata la pat.

Deplasare in exteriorul locuinței:         singura;

necesita ajutor parțial; depinde de alții.

Utilizarea mijloacelor de comunicare:      singura;

necesita ajutor;

depinde de alții (telefon/alarma/sonerie).

ACTIVITATI INSTRUMENTALE

Prepararea hranei/Hranirea:             singura:

necesita ajutor;

depinde de alții:

 • - la preparare:

 • - la servire.

Activitati gospodărești:               singura:

la activitati ușoare se descurca;

este incapabila (curățenie camera, spalat haine,

vase etc.):

 • - total;

 • - parțial.

Gestionarea propriilor venituri:          știe;

necesita ajutor; este incapabila.

Efectuarea de cumpărături:             singura;

necesita ajutor; depinde de alții.

Conformarea la recomandările medicale:      singura;

necesita dozare si pregătire; depinde de alții.

Utilizare mijloace de transport:          singura;

numai insotita.

Participarea la activitati pe timp liber: (asculta radio, vizionează TV, citește etc.)

Activitati realizate:

 • 1..............................................

spontan

 • 2..............................................

antrenat

 • 3..............................................

Nu poate/Este indiferenta

 • 4..............................................

Mod de realizare a instrucțiunilor:

isi poate aduce aminte si poate îndeplini o secvența de instrucțiuni (o lista de cumpărături etc.);

isi poate aduce aminte instrucțiunile si le poate îndeplini mai târziu (un mesaj de la locul de

poate urma o instrucțiune simpla care poate fi îndeplinita atunci si in acel loc.

 • 2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL SI PSIEIOAFECT1V AL PERSOANEI

Acuitate vizuala: acuitate vizuala completa;

distinge fete si obiecte de dimensiuni mari;

cecitate relativa (se poate orienta, evita obstacole); cecitate absoluta (vede numai umbre si lumini).

Comunicarea:

vorbește bine si inteligibil, folosește un limbaj care poate fi înțeles; capabil sa ofere informații exacte;

unele dificultăți in vorbire; lipsa claritatii si a fluentei (are tendința de a se balbai), dar folosește un limbaj care poate fi inteles;

dificultăți in vorbire, este inteles doar de cei care il cunosc bine;

se folosește de gesturi atunci când vrea sa comunice;

nu răspunde când i se vorbește, cu excepția propriului sau nume.

Orientarea: fara probleme

dezorientare:

 • - in spațiu;

 • - in timp;

 • - fata de alte persoane.

Memoria: pastrata; afectata parțial; afectata in totalitate.

Probleme comportamentale: persoana evaluata se rănește singura;

agresiune fizica fata de alții;

acțiuni exagerate; distruge obiecte; are nevoie de multa atentie.

 • 111. EVALUARE SOCIALA

 • A. Locuința: casa; apartament la bloc; alte situații.

Situația juridica a locuinței (proprietate personala etc.).....................

Situata la: parter; etaj; acces lift.

Se compune din:

nr. camere.............; bucătărie; baie; dus; wc: situat in interior/in exterior.

Încălzire: fara: centrala; cu lemne/carbuni; gaze; cu combustibil lichid.

Apa curenta: da; rece/ calda; alte situații........................

Condiții de locuit: - luminozitate: adecvata; neadecvata;

- umiditate: adecvata; igrasie.

Igiena: adecvata; neadecvata.

Dotări: aragaz; mașina de gătit; frigider; mașina de spalat; radio: televizor; aspirator.

Concluzii privind riscul ambiental:

 • B. Rețea de familie: trăiește singur; cu sot/sotie; cu copii; cu alte rude; cu alte persoane.

W        • una dintre persoanele cu care locuiește este:

bolnava; cu dizabilitati/handicap; dependenta de alcool;

 • • este ajutat de familie:

da; cu bani; cu mancare; activitati de menaj; nu;

 • • relațiile cu familia sunt: bune; cu probleme; fara relații;

 • • exista risc de neglijare: da; nu

(daca da, specificați)...................................................;

 • • exista risc de abuzare: da; nu

(daca da, specificați)...................................................

[] Informații relevante despre persoanele care locuiesc cu persoana evaluata (numele si prenumele, gradul de rudenie,

adresa, telefonul);

Atentie! Va/Vor fi mentionata/mentionate persoana/persoanele care asigura sprijinul si/sau îngrijirea persoanei evaluate.

[] PERSOANA DE CONTACT IN CAZ DE URGENTA:

Numele...........................................prenumele

Calitatea: sot/sotie; fiu/fiica; ruda, relația de rudenie

alte persoane...........................

Locul si data nașterii......................../............................., varsta

Adresa...................................................................................................

Telefon acasa.....................serviciu........................fax

e-mail.......................................................................................................

 • C. Rețea de prieteni, vecini:

 • • are relații cu prietenii, vecinii: da; nu; relații de întrajutorare;

 • • relațiile sunt: permanente; ocazionale;

 • • este ajutat de prieteni/vecini pentru: cumpărături; activitati de menaj; deplasare in exterior;

 • • participa la: activitati ale comunității; activitati recreative;

 • • comunitatea ii oferă un anumit suport: da; nu

Daca da, specificați:...................................................................................

 • D. Evaluarea situației economice:

venit lunar propriu, reprezentat de (înscrieți sumele acolo unde este cazul, iar unde nu este cazul se traseaza linie):

 • • pensie de asigurări sociale de stat

 • • pensie pentru agricultori

 • • pensie I.O.V.R.

 • • indemnizație pentru persoana cu handicap.

 • • pensie de urmaș

 • • alocație de stat pentru copii

 • • alte venituri.............................................sursa

Bunuri mobile si imobile aflate in posesie:

 • E. Rezultatele evaluării:

 • • Tratamentul si îngrijirea socio-medicala se pot realiza la domiciliul persoanei:

da; nu

Daca nu, se vor preciza cauzele:

 • • Nevoile identificate: 1...................................;

2....................................etc.

 • • Oferta locala de servicii poate acoperi următoarele nevoi identificate: 1.

2.


etc.


CONCLUZII SI RECOMANDĂRI:

Asistent social:........................................

Semnătură...............................................


ANEXA Nr. 7 la Regulament

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Dosar nr..............................

Data înregistrării....................

RAPORT DE EVALUARE COMPLEXĂ

 • I. DATELE DE IDENTIFICARE

a) Numele si prenumele.....................................................

CNP: 1_I J_I JJJJJJJJJJ

Locul nașterii

Domiciliul

Actul de identitate: C.N./B.I./C.I./C.P./.......seria:.......nr.:

valabilitatea:.....................

TELEFON .....................

Persoana de contact/persoana de sprijin:

Numele si prenumele

Domiciliu

Nr. de telefon

Masurile de protecție speciala de care a beneficiat persoana cu handicap

 • II. REZULTATELE EVALUĂRII

1. Rezultatele evaluării sociale:

Date relevante privind evaluarea sociala

Concluziile si recomandările asistentului social

 • 2. Rezultatele evaluării medicale:

Date relevante privind evaluarea medicala

Concluziile si recomandările medicului

 • 3. Rezultatele evaluării psihologice: Date relevante privind evaluarea psihologica

Concluziile si recomandările psihologului

 • 4. Rezultatele evaluării vocationale: Date relevante privind evaluarea vocationala

Concluziile si recomandările psihopedagogului

 • 5. Rezultatele evaluării nivelului de educație:

Date relevante privind evaluarea nivelului de educație

Concluziile si recomandările psihopedagogului

 • 6. Rezultatele evaluării abilităților si a nivelului de integrare sociala: Date relevante privind evaluarea abilităților si a nivelului de integrare sociala (gradul de dependenta)............

Concluziile si recomandările psihologului, psihopedagogului

 • III. CONCLUZII

Propunerea de incadrare/neincadrare intr-un grad de handicap

Propunerea privind orientarea profesionala

Propuneri privind luarea unei masuri de protecție

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA Asistent social.

Medic specialist,

Psiholog,

Alti specialiști,

V