Hotărârea nr. 109/2009

Hotărârea.nr.109- privind aprobarea suplimentării bugetului judeţului Braşov pe anul 2009 cu suma de 1.300.000 lei în vederea demarării procedurilor de modernizare şi amenajare a spaţiului destinat terapiei intensive de specialitate pandemie gripă în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Braşov

Cod F-16


JUDEȚUL BRAȘOV


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576 E-mail:office@judbrasov.ro


Consiliul Județean -.judbraSov.ro


HOTĂRÂREA NR. 109

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea suplimentării bugetului județului Brașov pe anul 2009 cu suma de 1.300.000 lei în vederea demarării procedurilor de modernizare și amenajare a spațiului destinat terapiei intensive de specialitate pandemie gripă în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009,

Analizând referatul nr. 948/26.05.2009 întocmit de către Direcția Investiții, u Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului județului Brașov pe anul 2009 cu suma de 1.300.000 lei în vederea demarării procedurilor de modernizare și amenajare a spațiului destinat terapiei intensive de specialitate pandemie gripă în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov;

Ținând cont de avizul de specialitate formulat de Direcția Economică prin care se propune înscrierea sumei respective pe lista de investiții pentru bugetul județului Brașov pe anul 2010, precum și de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 190 alin. (1), lit. „b” și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

V                        HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înscrierea pe lista de investiții, în limita disponibilului din bugetul județului pe anul 2010, la capitolul 66.02 - Sănătate, a sumei de 1.300.000 lei, pentru obiectivul de investiții privind modernizarea și amenajarea spațiului destinat terapiei intensive de specialitate pandemie gripă în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov în vederea implementării proiectului finațat de Banca Mondială „Prevenirea și Combaterea Gripei Aviare în România”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău