Hotărârea nr. 108/2009

Hotărârea.nr.108- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 800.000 lei şi alocarea acesteia Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare termică – instalaţii


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.108

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de 800.000 lei și alocarea acesteia Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare termică - instalații

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3885/26.05.2009, întocmit de către Direcția Investiții, Urbansim și Amenajarea Teritroriului, prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, cu suma de 800.000 lei £i alocarea acesteia Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare termică - instalații, având în vedere că spitalul a fost cuprins în „Programul pilot reabilitare termică a clădirilor”, precum și în „Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale”;

Ținând cont de avizul favorabil a Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Ținând cont de avizul de specialitate al Direcției Economice, conform căruia suma necesară va putea fi cuprinsă în bugetul pe anul 2010;

Având în vedere dispozițiile art. 190, alin. 1, lit. „b” și alin.(3) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”d” și alin. (5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu V modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.lSe aprobă includerea sumei de 800.000 lei în bugetul de venituri și cheltuieli


al Județului Brașov pe anul 2010 și alocarea acesteia Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare termică - instalații.

Art.2. -Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Investiții, Urbansim și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


Contrasemnează, SECRETAR, MarianoȚrihărău