Hotărârea nr. 107/2009

Hotărârea.nr.107- privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu unităţi administrativ teritoriale şi instituţii din judeţul Braşov şi a indicatorilor tehnico – economici, precum şi alocarea sumelor necesare în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes judeţean


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576


E-m ai l:office@judbrasov.ro www.judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 107

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea asocierii județului Brașov cu unități administrativ teritoriale și instituții din județul Brașov și a indicatorilor tehnico - economici, precum și alocarea sumelor necesare în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4097/25.05.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune asocierea județului Brașov cu unități administrativ teritoriale și instituții din județul Brașov și a indicatorilor tehnico - economici, precum și alocarea sumelor necesare în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 8 ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 35 și 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2009 privind finanțele publice locale coroborate cu cele ale art. 91 alin.(l) lit.”b” și „e” alin.(3) lit. „d” și „f” și alin. (6), lit. „a” și „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea județului Brașov cu unități administrativ teritoriale și instituții din județul Brașov și a indicatorilor tehnico - economici, precum și alocarea sumelor necesare în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, conform anexelor 1-18, care fac parte integrană din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu să semneze contractele ce fac obiectul asocierii stipulate la art. 1.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDIN1 Aristotel Căn s


y

ituContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


Teren de sport la:

  • 1. Crizbav - 50.000 lei

  • 2. Mandra-50.000 lei

  • 3. Cata - Drauseni-50.000 lei

  • 4. Feldioara-50.000 lei

  • 5. Ungra-50.000 lei

  • 6. Fundata-50.000 lei

  • 7. Sanpetru-50.000 lei

  • 8. Dragus-50.000 lei

  • 9. Cristian- 50.000 lei

  • 10. Sambata de Sus- 50.000 lei

H.Racos- 50.000 lei

12.Augustin - 50.000 lei

Finanțarea se asigură de la Capitolul 67.02 prin diminuarea poziției:” Proiecte și lucrări nenominalizate”.

PREȘEDINTE CONSILIUL/UUDE'

ARISTOTEL CAMC^

NBRAȘOV


Anexa 2.Asocierea cu Comuna Racos si comuna Tarlungeni, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările din cadrul programului guvernamental -Alimentare cu apa la sate si alocarea sumei de 333.200 lei la cap. 70.02. pentru Racord electric statie pompe com.Tarlungeni . Menționam ca sursa de finanțare se asigura de la cap.70.02 prin diminuarea poziției Proiecte si lucrări nenominalizate.

Anexa 3,Asocierea cu unitati teritorial administrative și nominalizarea in cadrul Listei de investiții, la cap. 70.02 in vederea realizării PUG-urilor pentru comunele Crizbav si Augustin, după cum urmează: Primăria comunei Crizbav-100.000 lei

Primăria comunei Augustin-100.000 lei

Menționam ca suma va fi alocata de la capitolul 70.02 prin diminuarea poziției Proiecte si lucrări nenominalizate, cu 200.000 lei.

PREȘEDINTE CONSILIUL ARISTOTEL C/

"EAN BRAȘOV CU


Anexa 4.Asocierea cu unitati teritorial administrative, nominalizarea in Lista de investiții și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru SF- Program privind parteneriatul necesar realizării obiectivului "Drum interjudetean in masivul Bucegi pe traseul Moroeni-Padina-Moieciu de Sus" cu județul Dambovita, la cap. 84.02 si alocarea sumei de 50.000 lei prin diminuarea poziției Proiecte si lucrări nenominalizate de la cap. 68.02 .

Anexa 5.Asocierea cu unitati teritorial administrative, nominalizarea in Lista de investiții și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru SF Program privind parteneriatul necesar realizării obiectivului "Drum interjudetean județul Brasov-judetul Prahova", la cap. 84.02 si alocarea sumei de 100.000 lei prin diminuarea poziției Proiecte si lucrări nenominalizate de la cap. 68.02 .
Anexa 6.Asocierea cu unitati teritorial administrative, nominalizarea in Lista de investiții, și aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizării de Case pentru rromi, in Municipiul Sacele si Municipiul Fagaras si alocarea sumei de 200.000 lei, la cap. 70.02, prin diminuarea Cap.70.02 “Proiecte si lucrări nenominalizate”.

Anexa 7.Asocierea cu unitati teritorial administrative, nominalizarea in Lista de investiții și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru - Cale ferata turistica, după cum urmează si alocarea sumei de 250.000 lei la cap. 67.02, prin diminuarea Cap.67.02 “Proiecte si lucrări nenominalizate”.
Anexa 8.Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la Bastionul Postăvarilor si alocarea sumei 1.570.000 lei la cap. 67.02, prin diminuarea de la Cap. 70.02 poziția “Proiecte si lucrări nenominalizate” cu suma solicitata.

Anexa 9. Nominalizarea in Lista de investiții, la cap. 51.02, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Realizare oficiu administrator public si alocarea sumei de 20.000 lei de la Cap. 51.02 poziția “Proiecte si lucrări nenominalizate” prin diminuarea poziției cu suma solicitata.

Rețea iluminat public in comuna Budila- 51.000 lei

Menționam ca sursa de finanțare se asigura de la cap.70.02 prin diminuarea poziției “Proiecte si lucrări nenominalizate”.

Anexa 12.Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Actualizare SF DJ 102G Victoria-Vistea-Vistisoara-Statiunea Sambata, nominalizarea la cap. 84.02 si alocarea sumei de 1.500.000 lei in vederea demarării procedurilor pentru proiect tehnic si execuție. Alocarea se va face prin diminuarea cap. 74.02 poziția Proiecte nenominalizate -500.000 lei, cap.84.02 prin diminuarea poziției Cartier ANL Bunloc (cai acces, cofinantare) -750.000 lei , cap. 70.02 prin diminuarea poziției “Proiecte si lucrări nenominalizate”-183.000, cap.67.02 prin diminuarea poziției “Proiecte si lucrări nenominalizate”-67.000 lei
PREȘEDINTE CONSILIJHL JUDEȚEAN BRAȘOV ARISTOTEl/oANCESCU

Anexa 14.Suplimentarea la poziția Amenajări Turnuri zona GRAFT cu suma de 3.110.000 lei prin diminuarea de la Cap. 84.02 poziția Lucrări de reabilitare DJ 131C km 17+000-29+051 Racos-Rupea .

PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ARISTOTEL WnCESCU

Anexa 17.Asocierea cu unitati teritorial administrative in vederea elaborării de PUZ, PUD, SF si PT centru agricol de informare si prezentare- Sercaia jud. Brașov nominalizarea in cadrul cap. 70.02 si alocarea sumei de 400.000 lei. Menționam ca sursa de finanțare se asigura de la cap.70.02 prin diminuarea poziției “Proiecte si lucrări nenominalizate”.

Anexa 18.Nominalizarea poziției Studiu de inventariere a spatiilor verzi din orașele jud. Brasovin cadrul cap.70.02 si alocarea sumei de 50.000 lei prin diminuarea sumei de la cap. 67.02 “Proiecte si lucrări nenominalizate”.

PREȘEDINTE CONSILIUL JUD ARISTOTEL CANCfi