Hotărârea nr. 106/2009

Hotărârea.nr.106- privind numirea domnului DURNĂ GHEORGHE în funcţia publică de conducere de director general adjunct la Direcţia de Protecţia Copilului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.106

din data de 29.05.2009

privind numirea domnului DURNĂ GHEORGHE în funcția publică de conducere de director general adjunct la Direcția de Protecția Copilului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. Ad.55/30.04.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune numirea, începând cu data de 01.05.2009 a domnului DURN GHEORGHE în funcția publică de conducere de director general adjunct la Direcția de Protecția Copilului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, având în vedere promovarea concursului organizat în perioada 21-23.04.2009, precum și propunerea de numire a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

*                           HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.05.2009, domnul DURNĂ GHEORGHE se numește în funcția publică de conducere de director general adjunct la Direcția de Protecția Copilului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, urmând a avea un salariu de bază de 1624 lei, o indemnizație de conducere de 50% din salariul de bază, o indemnizație de dispozitiv de 25% din salariul de bază și un spor de vechime de 25% din salariul de bază.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEI

/   A ■

/ / ™ / ! -

*1 /

Aristotel Căncesp

T v

Contrasemnează,

l          V.

SECRETAR

1       C

Mariana Tihărău