Hotărârea nr. 105/2009

Hotărârea.nr.105- privind numirea domnului Cisar Marius Cristian pe perioadă nedeterminată cu o perioadă de probă de 90 de zile în funcţia de director al Centrului Cultural „Reduta” Braşov

Cod F-05


ROMANIA

www.judbrasov.ro



JUDEȚUL BRAȘOV Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR. 105

din data de 29.05.2009

-privind numirea domnului Cisar Marius Cristian pe perioadă nedeterminată cu o perioadă de probă de 90 de zile în funcția de director al Centrului Cultural „Reduta” Brașov

Consiliului Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2009;

Analizând referatul nr. 3512/20.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune numirea, începând cu data de 20.05.2009, pe o ^perioadă nedeterminată cu o perioadă de probă de 90 de zile, a domnului Cisar Marius Cristian, în funcția de director al Centrului Cultural „Reduta”, ca urmare a promovării concursului organizat în perioada 12 - 15.05.2009, precum și a procesului - verbal înaintat de comisia de concurs constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 150/15.15.2009;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data 20.05.2009 domnul Cisar Marius Cristian se numește, pe perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de 90 de zile, în funcția de director al Centrului Cultural „Reduta” Brașov, urmând a avea un salariu de bază de 1.553 lei, corespunzător postului de referent, grad profesional IA majorat cu 55% și un spor de vechime de 20% din salariul de bază.

Art.2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău