Hotărârea nr. 104/2009

Hotărârea.nr.104- privind aprobarea organizării unei expoziţii permanente – atelier meşteşugăresc de sculptură în lemn şi realizarea unor obiecte de artizanat – în turnul de apărare din sec.XV, situat în spatele curţii aferente imobilului de pe strada Castelului nr.134-136


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov.roF-16

HOTĂRÂREA NR. 104

din data de 29.05.2009

privind aprobarea organizării unei expoziții permanente - atelier meșteșugăresc de sculptură în lemn și realizarea unor obiecte de artizanat - în tumul de apărare din sec. XV, situat în spatele curții aferente imobilului de pe strada Castelului nr. 134-136

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. 4071/22.05.2009 întocmit de Compartimentul Patrimoniu - Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 5, precum și de propunerea d-nului președinte Aristotel Căncescu cu privire la organizarea expoziției pentru o perioadă de 3 ani;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „c” ,alin. (5) lit. „a” pct. 4 și 10 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organizarea unei expoziții permanente - atelier meșteșugăresc de sculptură în lemn și realizarea unor obiecte de artizanat - în tumul de apărare din sec. XV, situat în spatele curții aferente imobilului de pe strada Castelului nr. 134-136, pentru o perioadă de 3 ani.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘED^ Aristotel CănContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău