Hotărârea nr. 102/2009

Hotărârea.nr.102- privind aprobarea constituirii unei comisii speciale care va negocia cu d-na / d-nul Mihăescu Ionela – Alexandra şi Vătăşan Alexandru condiţiile cumpărării imobilului - Muzeul Civilizaţiei Medievale a Judeţului Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@jiidbrasov.io


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.102

din data de 29.05.2009

privind aprobarea constituirii unei comisii speciale care va negocia cu d-na / d-nul Mihăescu Ionela - Alexandra și Vătășan Alexandru condițiile cumpărării imobilului - Muzeul Civilizației Medievalei Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3987/19.05.2009 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală, prin care se propune aprobarea constituirii unei comisii speciale, compusă din cinci membri, care va negocia cu d-na / d-nul Mihăescu Ionela - Alexandra și Vătășan Alexandru condițiile cumpărării imobilului „Muzeul Civilizației Medievale a Județului Brașov'", situat în municipiul Brașov. Piața Sfatului nr.15, înscris în CF nr.55349 Brașov, sub nr.top 5243/1;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, 3. 5, 6 și 8, precum și de propunerile privind nominalizarea membrilor comisiei, formulate de către domnii consilieri județeni Veștea Mihail, Enache Paul, Coman Claudiu, Maxim Adrian și Attila Kovacs;

Având în vedere dispozițiile art. 54 alin.7 și ale art.91 alin. I lit.f din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se constituie comisia specială care va negocia cu d-na / d-nul Mihăescu Ionela - Alexandra și Vătășan Alexandru condițiile cumpărării imobilului „Muzeul Civilizației Medievale a Județului Brașov”, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.15, înscris în CF nr.55349 Brașov, sub nr.top 5243/1.

Comisia va avea următoarea componență:

  • - Drăghici Gabriel Cristian

  • - Duțu Gheorghe

  • - Maxim Adrian


  • - consilier județean

  • - consilier județean

  • - consilier județean

  • - consilier județean

  • - Secretarul Județului Brașov

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău