Hotărârea nr. 101/2009

Hotărârea.nr.101- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum judeţean DJ 104 E: Şinca – Mănăstirea Şinca, km 3+100 – 3+320 (Lucrări de prelungire drum judeţean DJ 104 E)”


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576 E-mail:office@judbrasov.ro www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 101

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 104 E: Șinca - Mănăstirea Șinca, km 3+100 - 3+320 (Lucrări de prelungire drum județean DJ 104 E)”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3994/20.05.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 104 E: Șinca - Mănăstirea Șinca, km 3+100 - 3+320 (Lucrări de prelungire drum județean DJ 104 E)”;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2009 privind finanțele publice locale și cele ale art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit. ”f’din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 104 E: Șinca - Mănăstirea Șinca, km 3+100 - 3+320 (Lucrări de prelungire drum județean DJ 104 E)”, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


Anexa lahotararea nr. io»


Caracteristici principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului:

”Reabilitare DJ104E: Sinea - Manastirea Sinea, km 3+100 -3+300” (Lucrări de prelungire DJ 104E)   /

Denumirea lucrării: "Reabilitare DJ 104E: Sinea - Manastirea Sinea, km 3+100 - 3+300” (Lucrări de prelungire DJ 104E)

Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov

Proiectant: S.C.PRINFOS.R.L. Brașov

Amplasament: Drumul județean DJ 104E se desprinde din DN73A Predeal -Sercaia ,1a km 59+746, partea stanga in localitatea Sinea -Veche.

Indicatorii tehnico-economici:

  • 1. Valoare totală:   142.857,14 lei (fara TVA)

Din care C+M: 135.438,27 lei (fara TVA)

  • 2. Eșalonarea investiției

An 1=

  • 3. Durata de realizare = 6 luni

  • 4. Capacități:

lungime sector de drum = 0,200 km

  • -   nr. benzi de circulație = 1

  • -  lățime parte carosabila = 4,00 m

  • -  acostamente pentru incadrare in partea carosabila = 2 x 0,50 m

  • -  lățime platforma drum =5,00 m


5.Sursa de finanțare - împrumut intern + Buget Consiliul Județean întocmit, Mirela Sasu