Hotărârea nr. 100/2009

Hotărârea.nr.100- privind aprobarea redistribuirii sumei de 280.000 lei, alocată în bugetul judeţului Braşov aprobat pe anul 2009, la Cap. II – Cheltuieli de capital din programul de drumuri

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 100

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea redistribuirii sumei de 280.000 lei, alocată în bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, la Cap. II - Cheltuieli de capital din programul de drumuri

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3961/19.05.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea redistribuirii sumei de 280.000 lei, alocată în bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, la Cap. II - Cheltuieli de capital din programul de drumuri;

Ținînd cont de avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile din art. 19 alin. (1), lit. „a” și alin. (2) lit. „d” in Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă redistribuirea sumei de 280.000 lei, alocată în bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, la Cap. II - Cheltuieli de capital din programul de drumuri după cum urmează:

II. Cheltuieli de capital:

a) Lucrări noi:

 • 1.     Programul privind parteneriatul necesar realizării obiectivului „Drum inteijudețean în masivul Bucegi pe traseul Moroieni - Padina - Moieciu de Sus”

  5.000 lei

  5.000 lei


 • 2.     Programul privind parteneriatul necesar realizării obiectivului „Drum interjudețean Brașov - Prahova”

c) Documentații tehnice:

1. Expertiză tehnică + actualizare drum județean DJ 106 Șercaia - Hoghiz

- 120.000 lei

2. Expertiză tehnică + actualizare drum județean DJ 103 G Măieruș - Arini

- 150.000 lei

TOTAL:

- 280.000 iei

II. Cheltuieli de capital:

c) Documentații tehnice:

 • 1.    Expertiză tehnică drum județean DJ 106 Șercaia - Hoghiz

  + 50.000 lei


 • 2.     Actualizare studiu de fezabilitate drum județean DJ 102 I limită județ Prahova (DN IA) - Săcele

  + 200.000 lei


  + 30.000 lei + 280.000 lei


 • 3.     Programul privind parteneriatul necesar realizării obiectivului „Drum interjudețean în masivul Bucegi pe traseul Moroieni - Padina - Moieciu de Sus” - Studiu de traseu și situație juridică a traseului

TOTAL:

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, i Mariana Tihărău

AM/AM

Difuzare:

1 ex. - DIUAT

1 ex. - Direcția Economică

1 ex. - DADP

1 ex. - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex. - Colecție